Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

NN 77/2008 (4.7.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

2521

Na temelju članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 32. stavka 1. alineje 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, broj 13/2008) u članku 1. riječ »zajednice« zamjenjuje se riječju: »unije«.

Članak 2.

U nazivu članka 2. riječ: »ZAJEDNICE« zamjenjuje se riječju: »UNIJE«.
Članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji javni naručitelji obvezni su u Službenom listu Europske unije objaviti objave o javnoj nabavi, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 133.000 EUR za robu i usluge koje nabavljaju državna tijela Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon),
– 206.000 EUR za robu i usluge koje nabavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona, pravne osobe iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona te udruge iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona, i
– 5.150.000 EUR za radove.
(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, subjekti koji nisu javni naručitelji obvezni su u Službenom listu Europske unije objaviti objave o javnoj nabavi, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 5.150.000 EUR za radove iz članka 3. stavka 2. točke 1. Zakona, i
– 206.000 EUR za usluge iz članka 3. stavka 2. točke 2. Zakona.
(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga obvezni su u Službenom listu Europske unije objaviti objave o javnoj nabavi, ako procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost iznosi najmanje:
– 412.000 EUR za robu i usluge,
– 5.150.000 EUR za radove.«.

Članak 3.

Naziv članka 3. mijenja se i glasi:
»OBVEZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI ZA NATJEČAJ U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE«.
Članak 3. mijenja se i glasi:
»(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, javni naručitelji obvezni su u Službenom listu Europske unije objaviti objave o javnoj nabavi za natječaj, ako procijenjena vrijednost javnih usluga bez poreza na dodanu vrijednost, uzimajući u obzir novčane nagrade ili naknade ukoliko se dodjeljuju, iznosi najmanje:
– 133.000 EUR kod natječaja koje provode državna tijela Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona,
– 206.000 EUR kod natječaja koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona, pravne osobe iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona te udruge iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona,
– 206.000 EUR, ukoliko se natječaj odnosi na telekomunikacijske usluge iz kategorije 5. Dodatka II. A Zakona, istraživačke i razvojne usluge iz kategorije 8. Dodatka II. A Zakona, i/ili usluge iz Dodatka II. B Zakona.
(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga obvezni su u Službenom listu Europske unije objaviti objave o javnoj nabavi za natječaj, ako procijenjena vrijednost nabave iznosi najmanje:
– 412.000 EUR uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama bez poreza na dodanu vrijednost te novčane nagrade ili naknade ukoliko se dodjeljuju,
– 412.000 EUR uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost novčanih nagrada ili naknada koje se dodjeljuju te ugovora o javnim uslugama ukoliko se kasnije sklapa.«.

Članak 4.

Naziv članka 4. mijenja se i glasi:
»NEOBVEZNO OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE«.
Članak 4. mijenja se i glasi:
»Za nabave čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti navedenih u člancima 2. i 3. ove Uredbe nije obvezna objava o javnoj nabavi u Službenom listu Europske unije.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 5., članku 13. stavku 3. i članku 19. stavku 3. riječi: »Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo nadležno za sustav javne nabave« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 20. riječi: »osim odredaba članka 2., članka 3. i članka 4. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju« brišu se.

Članak 7.

U PRILOGU I. STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI u Obavijesti o sklopljenim ugovorima u točki IV.1.1. Vrsta postupka dodaje se rubrika: »Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B «.

Članak 8.

U PRILOGU I. STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI u Obavijesti o sklopljenim ugovorima – sektorski u točki IV.1.1. Vrsta postupka dodaje se rubrika: »Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B «.

Članak 9.

U PRILOGU II. STANDARDNI OBRASCI ZA NABAVU MALE VRIJEDNOSTI u Obavijesti o sklopljenim ugovorima u točki IV.1.1. Vrsta postupka dodaje se rubrika: »Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B «.

Članak 10.

U PRILOGU II. STANDARDNI OBRASCI ZA NABAVU MALE VRIJEDNOSTI u Obavijesti o sklopljenim ugovorima – sektorski u točki IV.1.1. Vrsta postupka dodaje se rubrika: »Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B «.
STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/01
Urbroj: 5030120-08-3
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.