Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla

NN 79/2008 (9.7.2008.), Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2586

Na temelju članka 87. stavka 6. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MONITORINGU ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA1

POGLAVLJE I

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak monitoringa tvari i skupine rezidua koje su navedene u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi iz Naredbe o zabrani primjene na životinjama određenih ß agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)2 te sljedeći pojmovi:
(a) nedopuštene tvari ili proizvodi – tvari ili proizvodi čija je primjena na životinjama zabranjena zakonskim ili podzakonskim propisima;
(b) nedopušteno liječenje – uporaba zabranjenih tvari ili proizvoda, uporaba neodobrenih tvari ili proizvoda, uporaba odobrenih tvari ili proizvoda u druge svrhe od onih za koje su odobrene i/ili u uvjetima drugačijima od onih koji su propisani;
(c) rezidua – ostatak tvari s farmakološkim djelovanjem, ostatak njihovih metabolita i drugih tvari koje mogu zaostati u proizvodima životinjskoga podrijetla, a za koje je dokazano ili postoji sumnja da su škodljivi po ljudsko zdravlje;
(d) nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
(e) službeni uzorak je uzorak kojeg uzima nadležno tijelo u svrhu utvrđivanja prisutnosti rezidua ili tvari iz Dodatka I ovoga Pravilnika. Kod službenog uzorka mora se navesti količina uzetog uzorka, metoda uzimanja uzorka, vrsta i tip životinje od koje je uzet uzorak, te spol i podrijetlo životinje ili proizvoda životinjskog podrijetla;
(f) ovlašteni laboratorij – laboratorij ovlašten od nadležnog tijela za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka na prisutnost rezidua;
(g) životinja – označava životinjsku vrstu koja se koristi za proizvodnju hrane u skladu s posebnim propisom3;
(h) skupina životinja – označava skupinu životinja iste vrste, iste dobne skupine, uzgojenu na istome gospodarstvu, u isto vrijeme i pod istim uvjetima uzgoja;
(i) beta-agonist – agonisti odnosno ekscitatori beta-adrenoreceptora;
(j) treća zemlja – država koja nije država članica Europske unije, osim Republike Hrvatske.

POGLAVLJE II.

Plan monitoringa radi otkrivanja rezidua ili tvari

Članak 3.

Postupak uzgoja životinja i proizvodnje proizvoda životinjskog podrijetla mora se pratiti u skladu s odredbama ovoga Poglavlja radi otkrivanja prisutnosti rezidua i tvari navedenih u Dodatku I ovoga Pravilnika u živim životinjama, njihovim izlučevinama i tjelesnim tekućinama i u tkivima, proizvodima životinjskog podrijetla, hrani za životinje i vodi za piće namjenjenoj životinjama.

Članak 4.

1) Nadležno tijelo koordinira provođenje monitoringa rezidua propisano odredbama ovoga Poglavlja.
2) Nadležno tijelo je odgovorno za:
(a) izradu Plana monitoringa rezidua (u daljnjem tekstu: Plan) iz članka 5. ovoga Pravilnika radi provođenja kontrole i monitoringa određenih rezidua od strane ovlaštenih osoba;
(b) koordinaciju djelatnosti između tijela odgovornih za monitoring raznih rezidua. Navedena koordinacija mora obuhvatiti i sva tijela koja su nadležna za sprječavanje zlouporaba kod primjene tvari ili proizvoda na farmama za uzgoj životinja za prehranu ljudi;
(c) sakupljanje, obradu i analizu podataka koji su potrebni za procjenu načina i učinka monitoringa propisanog odredbama ovoga Poglavlja;
(d) dostavu izvješća, podataka i nalaza navedenih u točki (c) ovoga članka, uključujući i rezultate drugih provedenih studija Europskoj komisiji, najkasnije do 31. ožujka svake godine.
3) Odredbe ovoga članka ne dovode u pitanje posebne propise koji se primjenjuju u odnosu na monitoring hranidbe životinja.

Članak 5.

1) Planom se mora:
(a) osigurati otkrivanje grupa rezidua ili tvari prema vrsti životinja u skladu s Dodatkom II ovoga Pravilnika;
(b) posebno navesti mjere za otkrivanje prisutnosti:
– tvari navedenih u točki (a) ovoga stavka kod životinja, njihovoj vodi za piće i na svim mjestima gdje se životinje uzgajaju ili drže,
– rezidua tvari navedenih u točki (a) ovoga stavka u živim životinjama, njihovim izlučevinama i tjelesnim tekućinama, kao i životinjskim tkivima i proizvodima kao što su meso, mlijeko, jaja i med;
(c) udovoljavati pravilima za uzorkovanje, razine i učestalost uzorkovanja iz Dodatka III. i IV ovoga Pravilnika.

Članak 6.

1) Plan mora biti u skladu s razinama i učestalosti uzorkovanja utvrđenima Dodatkom IV ovoga Pravilnika.
2) Nadležno tijelo može Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za izmjenom obavljanja minimalnih kontrola iz Dodatka IV ovoga Pravilnika, osiguravajući da je ukupni učinak provođenja Plana povećan. Navedena izmjena ne smije umanjiti djelotvornost Plana u otkrivanju pojedinih rezidua ili otkrivanju pojedinih slučajeva nedopuštenoga liječenja životinja tvarima navedenim u Dodatku I ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Pri izradi Plana uzima se u obzir specifične prilike u Republici Hrvatskoj. Plan mora sadržavati sljedeće:
– propise o korištenju tvari iz Dodatka I ovoga Pravilnika i posebno odredbe o njihovoj zabrani korištenja ili odobrenju, distribuciji i stavljanju u promet, kao i upute za njihovu primjenu,
– ustroj nadležnog tijela – posebno podatke o organizacijskom ustroju i administrativnim kapacitetima tijela uključenih u provedbu Plana,
– popis ovlaštenih laboratorija uključujući podatke o njihovim kapacitetima za analizu uzoraka,
– najveće dopuštene količine rezidua odobrenih tvari utvrđene Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskog proizvoda u hrani životinjskog podrijetla4 i posebnim propisom5,
– popis tvari koje treba otkrivati, analitičke metode, pravila za tumačenje rezultate analiza, a u slučaju tvari iz Dodatka I., broj uzoraka i obrazloženje toga broja,
– broj službenih uzoraka koje treba uzeti s obzirom na broj zaklanih životinja svake pojedine vrste u prethodnoj godini, a u skladu s obimom i učestalosti uzorkovanja iz Dodatka IV ovoga Pravilnika,
– detaljna pravila o prikupljanju službenih uzoraka, posebno s podacima koja trebaju pratiti svaki službeni uzorak,
– vrste mjera koje donosi nadležno tijelo u slučaju nalaza rezidua kod životinja ili u proizvodima životinjskog podrijetla.

Članak 8.

1) Ako nadležno tijelo zaprimi prijedlog za izmjenom planova država članica Europske unije od strane Europske komisije, dužno je u roku od 10 radnih dana očitovati se o navedenom prijedlogu.
2) Ako se nadležno tijelo ne očituje o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, prijedlog se drži prihvaćenim.
3) Nadležno tijelo svakih šest mjeseci obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije o provedbi Plana.
4) Svake godine, najkasnije do 31. ožujka nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji izvješće o rezultatima provedbe Plana i provedenim kontrolnim mjerama.
5) Nadležno tijelo objavljuje rezultate provedbe Plana.

POGLAVLJE III.

Samokontrola i odgovornost strana uključenih u sustav proizvodnje životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla

Članak 9.

1) Nadležno tijelo mora osigurati da:
1. svaka farma sa koje se životinje stavljaju u promet, kao i svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi trgovinom životinja moraju biti registrirani u skladu s posebnim propisima i moraju postupati u skladu s odgovarajućim propisima, posebno posebnim propisom6;
2. vlasnici ili odgovorne osobe u objektima za klanje, obradu i preradu proizvoda životinjskoga podrijetla moraju poduzeti sve potrebne mjere, a naročito mjere samokontrole, kako bi:
(a) u proizvodnji koristili samo one životinje za koje njihov proizvođač može jamčiti da je od zadnjega liječenja do stavljanja u promet tkiva ili proizvoda koji potječu od liječenih životinja proteklo propisano vrijeme (karencija);
(b) bili sigurni da životinje iz uzgoja ili proizvodi životinjskog podrijetla:
– ne sadrže količinu rezidua određene tvari koja je veća od najveće dopuštene;
– ne sadrže zabranjene tvari ili proizvode.
3. Proizvođači ili odgovorne osobe stavljaju u promet samo:
(a) životinje kojima nisu davane zabranjene tvari ili proizvodi ili životinje koje nisu nedopušteno liječene;
(b) životinje kojima su davane odobrene tvari ili proizvodi kod kojih je protekla propisana karencija;
(c) proizvode koji potječu od životinja iz podtočaka (a) i(b) ove točke.
3.1. Ako životinju stavlja u promet fizička ili pravna osoba koja nije proizvođač, dužna je postupati u skladu s odredbama točke 3. ovoga stavka.
2) U smislu primjene stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga članka, nadležno tijelo ne dovodeći u pitanje sukladnost s odredbama propisa o stavljanju u promet različitih proizvoda, osigurava da se:
– propisima utvrđuje načelo kontrole kvalitete za sudionike u proizvodnom lancu,
– pojačati mjere vlastite kontrole koje treba uvrstiti u uvjete za registriranje zaštićenog imena ili znaka.
3) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije, na njihov zahtjev, o navedenim odredbama, a posebno o odredbama donesenima radi provođenja kontrola iz stavka 1. točke 3. podtočaka (a) i (b) ovoga članka.

Članak 10.

1) Veterinar koji obavlja liječenje životinja na farmi dužan je pratiti uvjete uzgoja životinja i uporabu tvari na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika.
2) Veterinar mora u evidenciju liječenja na farmi, zabilježiti vrijeme i datum i način primjene lijeka, oznaku liječene životinje i vrijeme trajanja karencije.
3) Posjednik životinje može primjenjivati veterinarske lijekove samo pod kontrolom veterinara te se mora pridržavati uputa proizvođača lijekova i propisane karencije.
4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka posjednik životinje je dužan voditi evidenciju koju, kao i veterinarske recepte mora čuvati najmanje 5 godina.
5) Posjednici životinja i veterinari koji provode zdravstvenu zaštitu životinja moraju na zahtjev nadležnom tijelu i posebno službenom veterinaru u klaonici, dati na uvid potrebne informacije i evidencije u svrhu utvrđivanja udovoljavanja farme odredbama ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV.

Mjere službene kontrole

Članak 11.

1) Ne dovodeći u pitanje kontrole koje se provode u vezi s provedbom Plana i kontrole koje se odnose na članak 5. ovoga Pravilnika ili kontrole koje su propisane drugim propisima, nadležno tijelo može nasumce obavljati službene kontrole i to:
(a) tijekom proizvodnje, pakiranja, skladištenja, prijevoza, distribucije, prometa proizvoda koje mogu sadržavati tvari iz skupine A Dodatka I ovoga Pravilnika;
(b) u bilo kojoj fazi proizvodnje, uskladištenja i distribucije hrane za životinje;
(c) tijekom uzgoja i držanja životinja i proizvodnje, uskladištenja i prometa proizvoda životinjskoga podrijetla obuhvaćenih ovim Pravilnikom.
2) Kontrole iz stavka 1. ovoga članka naročito se moraju provoditi u svrhu otkrivanja zabranjenih tvari ili proizvoda koji se primjenjuju na životinjama u svrhu tova ili nedopuštenoga liječenja.
3) U slučaju sumnje na zlouporabe, kao i u slučaju pozitivnih rezultata kontrola na koje se odnosi stavak 1. ovoga članka, ovlaštena osoba postupa u skladu s odredbama članaka 16. – 19. i Poglavlja V ovoga Pravilnika.
4) Ispitivanja propisana na klaonici ili na mjestu prve prodaje životinja iz akvakulture i proizvoda ribarstva, mogu se umanjiti na temelju činjenice da su farma podrijetla ili otpreme ili uzgajalište uključeni u mrežu epidemiološkoga nadzora ili sustav monitoringa kvalitete iz članka 9. stavka 2. alineje prve ovoga Pravilnika.

Članak 12.

1) Kontrole propisane odredbama ovoga Pravilnika nadležno tijelo mora provoditi bez prethodne najave.
2) Posjednik životinja ili njihov predstavnik dužni su omogućiti pregled prije klanja i posebno pomoći službenom veterinaru ili ovlaštenim osobama pri svakom potrebnom postupanju.

Članak 13.

Nadležno tijelo mora:
(a) u slučaju sumnje na nedopušteno liječenje životinja, zahtijevati od posjednika ili osobe odgovorne za životinje ili veterinara koji vodi brigu o farmi da osigura svu potrebnu dokumentaciju kojom će dokazati vrstu liječenja;
(b) tamo gdje se na temelju činjenica nakon provedenog postupka utvrdi nedopušteno liječenje, ili utvrdi da su korištene zabranjene odnosno nedopuštene tvari ili proizvodi, ili gdje postoje razlozi za sumnju da su korištene nedopuštene tvari ili proizvodi, provesti ili narediti:
– uzimanje službenih uzoraka tjelesnih tekućina od nekoliko nasumce odabranih životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla, bez prethodne najave, na farmi podrijetla, držanja ili otpreme;
– provesti pregled radi otkrivanja zabranjenih tvari odnosno nedopuštenih tvari ili proizvoda na farmama gdje se životinje uzgajaju, drže ili tove, uključujući i gospodarstva koja su administrativno povezana s takvim farmama, ili na farmama podrijetla ili otpreme životinja;
– nasumično uzimati uzorke hrane za životinje i vode za piće namijenjene životinjama na farmi podrijetla ili otpreme životinja, a u slučaju životinja iz akvakulture i uzoraka vode iz koje se love;
– provesti kontrole predviđene člankom 11. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika;
– sve druge kontrole koje su potrebne u svrhu utvrđivanja podrijetla nedopuštenih tvari ili proizvoda;
(c) narediti mjere i provesti ispitivanja koja smatra primjerenima u odnosu na nalaz tvari ili proizvoda u količinama većim od najviše dopuštenih.

Članak 14.

1) Nadležno tijelo mora imenovati najmanje jedan referentni laboratorij za određivanje rezidua. Određivanje određene rezidue ili skupine rezidua može biti dodijeljeno samo jednom referentnom laboratoriju.
2) Referentni laboratorij mora:
– koordinirati rad drugih državnih laboratorija odgovornih za analitiku rezidua, usklađivati standarde i metode analize za određenu reziduu ili skupinu rezidua;
– pružiti stručnu pomoć nadležnom tijelu u izradi organizacije Plana;
– povremeno organizirati usporedna testiranja za svaku reziduu ili skupinu rezidua za koju su nadležni;
– osigurati da državni laboratoriji poštuju utvrđene limite;
– prosljeđivati informacije dobivene iz drugih referentnih laboratorija Europske unije;
– omogućiti sudjelovanje osoblja u daljnjoj izobrazbi koju organizira Europska komisija ili referentni laboratoriji Europske komisije;
– izvješćivati nadležno tijelo o rezultatima analiza, najmanje jednom mjesečno.
3) Popis Referentnih laboratorija Europske unije naveden je u Pravilniku o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07)7.

Članak 15.

1) Službeni uzorci moraju se uzimati u skladu s Dodacima III i IV ovoga Pravilnika radi analiziranja u ovlaštenim laboratorijima.
2) Rutinske i referentne metode analize službenih uzoraka donosi ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
3) U slučaju tvari iz skupine A Dodatka I ovoga Pravilnika, svaki pozitivni nalaz dobiven primjenom rutinske, a ne referentne metode, mora biti potvrđen od strane ovlaštenoga laboratorija primjenom referentne odnosno potvrdne metode.
4) Za svaku tvar, u slučaju osporavanja nalaza na temelju proturječnih analiza, nalaze mora potvrditi referentni laboratorij.
5) Trošak potvrdne analize iz stavka 4. ovoga članka snosi onaj koji osporava analizu.
6) Kada je analizom službenoga uzorka otkriveno nedopušteno liječenje, ovlaštena osoba postupa u skladu s odredbama članaka 16. – 19. i Poglavlja V. ovoga Pravilnika.
8) Kada su analizom službenoga uzorka otkrivene rezidue odobrenih tvari ili kontaminanata u količinama većim od najviše dopuštenih, ovlaštena osoba postupa u skladu s odredbama članaka 18. i 19. ovoga Pravilnika.
9) U slučaju pozitivnih rezultata analize proizvoda ili životinja podrijetlom iz trećih zemalja veterinarski inspektor poduzima mjere u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

1) Nadležno tijelo u slučaju utvrđivanja pozitivnih rezultata analize na prisutnost rezidua u količini većoj od najveće dopuštene količine (NDK) u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika mora, bez odgađanja:
(a) prikupiti sve podatke potrebne za identifikaciju životinje i farme podrijetla ili otpreme životinje;
(b) prikupiti sve pojedinosti o analizi i rezultatima analize. Ako se utvrdi potreba za provođenjem postupka ili poduzimanjem drugih mjera u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili trećoj zemlji, nadležno tijelo obavještava države članice Europske unije i Europsku komisiju.
2) Nadležno tijelo mora osigurati:
(a) provođenje postupka na farmi podrijetla ili otpreme, radi utvrđivanja razloga prisutnosti rezidua;
(b) u slučaju utvrđenog nedopuštenog liječenja, provođenje postupka radi utvrđivanja izvora tvari ili proizvoda na mjestu proizvodnje, rukovanja, skladištenja, prijevoza, primjene, distribucije ili prodaje, na odgovarajući način;
(c) svako dodatno utvrđivanje činjenica koje smatra potrebnim.
2) Životinje od kojih su uzorci uzeti moraju biti vidljivo označene i ni u kojim okolnostima ne smiju napustiti farmu dok nisu dostupni rezultati analize.

Članak 17.

Kad se utvrdi nedopušteno liječenje, veterinarski inspektor mora osigurati sljedeće:
– da se životinje obuhvaćene inspekcijskim nadzorom u skladu s člankom 13. točkom (b) ovoga Pravilnika odmah stavi pod službeni nadzor,
– da su sve životinje tijekom provođenja postupka označene,
– da se službeni uzorak uzme iz statistički reprezentativnog uzorka s međunarodno priznatim znanstvenim utemeljenjem.

Članak 18.

1) Kad postoji dokaz da količina rezidua odobrenih tvari ili proizvoda prelazi najveće dopuštene količine, nadležno tijelo mora provesti ili narediti provođenje postupka na farmi podrijetla ili otpreme radi utvrđivanja razloga zaostajanja rezidua u količinama većim od najviše dopuštenih.
2) U skladu s nalazima postupka iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo mora poduzeti ili narediti poduzimanje svih mjera potrebnih za zaštitu javnoga zdravstva, uključujući zabranu stavljanja životinja sa farme i proizvoda životinjskoga podrijetla sa farme ili objekta za klanje, obradu, preradu, prikupljanje i/ili skladištenje u promet za javnu potrošnju, na određeno vrijeme.
3) U slučaju ponovljenog prekoračenja najviše dopuštene količine rezidua i ako uzgajatelj stavlja u promet životinje i/ili uzgajatelj ili proizvođač stavlja u promet proizvode životinjskoga podrijetla, nadležni veterinarski inspektor mora provoditi ili narediti provedbu pojačanih ispitivanja na životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla s odnosne farme i/ili objekta za klanje, obradu, preradu, prikupljanje i/ili skladištenje u razdoblju od najmanje šest mjeseci, s time da se proizvodi životinjskoga podrijetla i trupovi životinja privremeno oduzimaju do dobivanja rezultata analize uzoraka.
4) Svaki trup i/ili proizvod životinjskoga podrijetla u kojemu su prema rezultatima analize utvrđene količine rezidua veće od najviše dopuštenih, proglašava se higijenski neispravnim za javnu potrošnju.

Članak 19.

1) Posjednik životinje snosi troškove provođenja postupka i analiza navedenih u članku 16. ovoga Pravilnika.
2) Ako se nakon provedenog postupka utvrdi opravdanost sumnje, posjednik životinje snosi troškove analiza obavljenih na temelju članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika.
3) Ne isključujući primjenu propisanih sankcija i provođenje administrativnih mjera, posjednik životinja snosi trošak uništenja životinja čiji je nalaz pozitivan ili životinja za koje se smatra da su pozitivne u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika bez prava na odštetu ili naknadu.

Članak 20.

1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe posebnog propisa8.
2) Ako nadležno tijelo drži da država članica Europske unije ne provodi ili je prestala provoditi kontrole propisane odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo obavještava nadležno tijelo odnosne države radi dostavljanja obavijesti o mjerama koje poduzima.
3) Ako nadležno tijelo drži da država članica Europske unije ne poduzima ili poduzima neodgovarajuće mjere, zajedno s državom članicom nastoji riješiti spor.
4) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o sporu i postignutom rješenju ili o nemogućnosti postizanja rješenja.
5) Do dostavljanja mišljenja Europske komisije o sporu nadležno tijelo može obavljati preglede na proizvodima koji dolaze iz objekata ili gospodarstava iz države članice Europske unije na koju se spor odnosi, a ako je nalaz pozitivan, poduzima mjere slične određenima posebnim propisom9.

Članak 21.

Veterinarski stručnjaci Europske komisije mogu u suradnji s nadležnim tijelom na licu mjesta obaviti provjere radi utvrđivanja ujednačene provedbe planova i primjene sustava za provjeru planova od strane nadležnog tijela, u mjeri u kojoj je potrebno za osiguranje ujednačene primjene odredaba ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo osigurava svu potrebnu pomoć stručnjacima pri obavljanju provjera.

POGLAVLJE V.

Mjere u slučaju nepropisnog postupanja

Članak 22.

Ako se utvrdi da neovlaštene osobe posjeduju nedopuštene tvari ili proizvode, ili tvari iz Dodatka I skupine A i skupine B točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, navedene nedopuštene tvari ili proizvodi moraju se staviti pod službeni nadzor do poduzimanja odgovarajućih propisanih mjera od strane nadležnog tijela, ne isključujući primjenu propisanih sankcija.

Članak 23.

1) Za vrijeme trajanja mjera propisanih odredbama članka 17. ovoga Pravilnika, odnosne životinje ne smiju napustiti farmu podrijetla, niti smiju biti predane drugoj osobi, osim pod službenim nadzorom. Nadležno tijelo poduzima potrebne mjere sukladno vrsti utvrđene tvari.
2) Ako je nakon uzorkovanja u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika potvrđen slučaj nedopuštenoga liječenja životinja čiji je nalaz pozitivan, životinje se odmah, na licu mjesta moraju zaklati ili uz popratnu veterinarsku svjedodžbu, odmah otpremiti na klanje u klaonicu i neškodljivo uništavanje u odgovarajući objekt u skladu s Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06)10. Nadležni veterinarski inspektor mora uzeti ili narediti uzimanje i analizu uzoraka svih moguće sumnjivih životinja s farme na kojoj je utvrđeno nepropisno postupanje, na trošak vlasnika.
3) Ako je polovina ili više uzoraka uzetih pri reprezentativnom uzorkovanju u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika pozitivna, uzgajivaču se može omogućiti izbor hoće li se na svim potencijalno sumnjivim životinjama s farme obaviti ispitivanje ili klanje.
4) U razdoblju od najmanje sljedećih 12 mjeseci farme istog vlasnika podliježu strožim ispitivanjima na utvrđene rezidue. Ako na farmi postoji organizirani sustav vlastite kontrole ili samokontrole, rezultati takve kontrole neće se uvažavati tijekom navedenih 12 mjeseci.
5) Farme ili objekti koji opskrbljuju odnosno gospodarstvo podliježu, s obzirom na utvrđeno nepropisno postupanje, i druge kontrole, osim propisanih odredbama članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika radi utvrđivanja podrijetla određene tvari. Njima podliježu i sva gospodarstva i pogoni iz istoga lanca opskrbe životinjama i hranom za životinje kojemu pripada i gospodarstvo podrijetla ili otpreme.

Članak 24.

1) Službeni veterinar na klaonice mora:
1. u slučaju sumnje ili posjedovanja dokaza da su životinje podvrgnute nedopuštenom liječenju ili su im davane nedopuštene tvari ili proizvodi:
(a) organizirati odvojeno klanje od životinja iz drugih serija koje dolaze u klaonicu;
(b) zaplijeniti trupove i iznutrice i obaviti sve postupke uzorkovanja potrebne za otkrivanje navedenih tvari;
(c) u slučaju pozitivnih rezultata analize, trupovi, iznutrice i druga jestiva tkiva odnosnih životinja moraju biti neškodljivo uništeni u odgovarajućim objektima u skladu s Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06)11, bez mogućnosti naknade. U navedenom slučaju primjenjuju se članci 20. – 23. ovoga Pravilnika;
2. u slučaju sumnje ili posjedovanja dokaza da su životinje liječene odobrenim tvarima, ali nije do vremena obavljanja klanja protekla propisana karencija, odgoditi klanje životinja dok ne utvrdi da količina rezidua ne prelazi dopuštene granice. Odgoda ne može biti kraća od karencije utvrđene člankom 7. Naredbe o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)12 za odnosne tvari ili od karencije određene odobrenjem za stavljanje u promet;
3. u slučaju nužde ili kad je potrebno radi dobrobiti životinja, ili ako je infrastruktura ili oprema klaonice takva da se klanje ne može odgoditi, moguće je zaklati životinje prije isteka zabrane ili odgode. Meso i iznutrice se zadržavaju do nalaza službenih kontrola koje obavlja službeni veterinar klaonice. Samo meso i iznutrice čija količina rezidua ne prelazi dopuštene granice može se koristiti se za ljudsku potrošnju;
4. odrediti neprikladnima za ljudsku potrošnju trupove i proizvode u kojima količina rezidua prelazi dopuštene granice određene važećim propisima.

Članak 25.

1) Ako se potvrdi da se u objektu čuvaju, koriste ili proizvode nedopuštene tvari ili proizvodi, privremeno se ukida odobrenje izdano za objekt na rok tijekom kojega se objekt podvrgava strožim kontrolama.
2) Postupanje u skladu s člankom 1. ovoga članka ne isključujući primjenu propisanih sankcije.
3) U slučaju ponovljenog protupravnog postupanja iz stavka 1. ovoga članka odobrenje se trajno ukida.

Članak 26.

Ne isključujući primjenu propisanih sankcija moraju se poduzimatii odgovarajuće administrativne mjere protiv svake osobe odgovorne za prijenos ili primjenu zabranjenih tvari ili proizvoda ili primjenu dopuštenih tvari ili proizvoda u svrhe drugačije od onih utvrđenih važećim propisima.

Članak 27.

1) Ako osoblje ili odgovorna osoba klaonice, ili vlasnik klaonice, ili posjednik životinja ili osoba odgovorna za životinje odbija suradnju s nadležnim tijelom i onemogućuje ga pri nadzoru i uzorkovanju potrebnima radi provedbe Plana, kao i pri drugim pregledima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo određuju primjerene sankcije i/ili administrativne mjere.
2) Ako je utvrđeno da vlasnik ili odgovorna osoba klaonice pomaže u prikrivanju nedopuštene uporabe zabranjenih tvari, nadležno tijelo neće odobriti navedenoj osobi, ukoliko zatraži, pomoć Europske unije u razdoblju od sljedećih 12 mjeseci.

POGLAVLJE VI.

Uvoz iz trećih zemalja

Članak 28.

1) Treće zemlje iz kojih se uvoze životinje ili proizvodi životinjskoga podrijetla moraju biti na popisu zemalja iz kojih je dopušten uvoz u Europsku uniju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a ukoliko provode Plan za praćenje skupina rezidua i tvari navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika.
2) Plan mora udovoljavati najmanje zahtjevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika, posebno odredbama iz članaka 4. i 7. ovoga Pravilnika te odredbama Naredbe o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)13.
3) Ukoliko treća zemlja sa popisa zemalja iz kojih je dopušten uvoz u Europsku uniju ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo može podnijeti zahtjev Europskoj komisiji za brisanjem s navedenog popisa.
4) Nadležno tijelo svake godine obavještava Europsku komisiju o rezultatima pregleda na rezidue obavljenima na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla uvezenima iz trećih zemalja u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04)14 i posebnim propisom15.

Članak 29.

1) Kada se pregledima određenim Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04)16 i posebnim propisom17 utvrdi da su u svrhu liječenja uvezenih životinja korištene zabranjene i/ili nedopuštene tvari ili proizvodi, ili se utvrdi prisutnost navedenih tvari ili proizvoda u jednoj seriji ili dijelu serije uvezenih proizvoda životinjskoga podrijetla koji potječu s iste farme ili iz istoga objekta ovlaštena osoba o tome obavještava nadležno tijelo koje poduzima sljedeće mjere:
– obavještava Europsku komisiju o vrsti upotrebljenih proizvoda i odnosne serije proizvoda;
– naređuje provođenje dodatnih uzorkovanje svake skupine životinja ili proizvoda životinjskoga podrijetla s iste farme i/ili objekta podrijetla;
– naređuje da se sljedećih 10 serija pošiljaka istoga podrijetla privremeno oduzme, uz polog za troškove analize rezidua u reprezentativnome uzorku iz svake serije ili dijela serije.
2) Kada se analizom uzoraka na koje se odnosi stavak 1. ovoga članka utvrdi prisutnost zabranjenih i/ili nedopuštenih tvari ili proizvoda ili njihovih rezidua, ovlaštena osoba mora narediti postupanje u skladu s člancima 19. – 22. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07)18.
4) O rezultatima analiza iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena osoba mora izvijestiti nadležno tijelo, koje na temelju tih podataka poduzima druge potrebne mjere kako bi se utvrdili uzroci prisutnosti i podrijetlo rezidua zabranjenih ili nedopuštenih tvari ili proizvoda.
5) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o rezultatima strožih pregleda iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE VII.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 30.

Dodaci I. do V. ovoga Pravilnika tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Članak 31.
1) Posebni propisi:
– iz članka 2. točke (g) i članka 9. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. prosinca 2008. godine,
– iz članka 7. alineje četvrte i Dodatka III. točke 6. bit će donesen do 30. prosinca 2008. godine.
– iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. lipnja 2009. godine.
– iz članka 20. stavka 5. ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. prosinca 2008. godine,
– iz članka 28. stavka 4. i članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. prosinca 2009. godine.

Članak 32.

Poglavlje VI. ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije primjenjuje se i na države članice Europske unije.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 118/04), osim Dodatka IV u dijelu koji se odnosi na mlijeko, jaja, meso kunića, meso divljači iz farmskoga uzgoja i divljači iz slobodne prirode i med te Dodatka VI.

Članak 34.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 8. stavaka 1., 2. i 3, članka 20. stavaka 2. – 5., članka 27. stavka 2., članka 28., stavaka 3 i 4. i članka 29. stavka 5. stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/10
Urbroj: 525-06-08-1
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

______
1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996. koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla
2 Naredbom o zabrani primjene na životinjama određenih ß agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03) su preuzete odredbe Direktive Vijeća od 29. travnja 1996.96/22/EZ kojom se zabranjuje upotreba u uzgoju određenih tvari hormonskog učinka ili tireostatskog i ß agonista, i ukidaju Direktive 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ
3 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Direktive 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta
4 Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla su preuzete odredbe Uredbe 2377/90 od 26. lipnja 1990. koja predviđa postupak Zajednice za određivanje najviših graničnih vrijednosti ostataka lijekova u uporabi u veterinarskoj medicini u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla
5 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEC; Uredbe Komisije (EC) 178/2006 od 1. veljače 2006. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa I. popisa hrane i hrane za životinje na koju se maksimalne razine ostataka pesticida odnose, Uredbe Komisije (EC) 149/2008 od 29. siječnja 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa II., III. i IV. koji određuju maksimalne razine ostataka pesticida za proizvode navedene u Aneksu I., Uredbe Komisije (EC) 260/2008 od 18. ožujka 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa VII. popisom aktivnih tvari/kombinacija proizvoda navedenim u odredbama o iznimkama u vezi s tretiranjem fumigantima poslije žetve i Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 299/2008 od 11. ožujka 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba (EC) 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla u pogledu provedbe vlasti povjerene Komisiji
6 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Direktive 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta
7 Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
8 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Direktiva Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o međusobnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguranja pravilne primjene zakona o veterinarskim i zootehničkim pitanjima
9 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Direktive 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta
10 Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) preuzete su odredbe Uredbe br. 1774/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila za postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi
11 Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 56/06) preuzete su odredbe Uredbe br. 1774/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila za postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi
12 Naredbom o zabrani primjene na životinjama određenih ß agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03) su preuzete odredbe Direktive Vijeća od 29. travnja 1996.96/22/EZ kojom se zabranjuje upotreba u uzgoju određenih tvari hormonskog učinka ili tireostatskog i ß agonista, i ukidaju Direktive 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ
13 Naredbom o zabrani primjene na životinjama određenih ß agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03) su preuzete odredbe Direktive Vijeća od 29. travnja 1996.96/22/EZ kojom se zabranjuje upotreba u uzgoju određenih tvari hormonskog učinka ili tireostatskog i ß agonista, i ukidaju Direktive 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ
14 Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) su preuzete odredbe Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuju načela organizacije veterinarsko-zdravstvenih pregleda proizvoda koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja
15 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Direktive 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju načela kojim se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ
16 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) su preuzete odredbe Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuju načela organizacije veterinarsko-zdravstvenih pregleda proizvoda koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja
17 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Direktive 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju načela kojim se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ
18 Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

 

DODATAK I.

TVARI ILI SKUPINE TVARI ČIJE SE REZIDUE ODREĐUJU U OKVIRU MONITORINGA

SKUPINA A – Tvari koje imaju anabolički učinak, te njihove soli i esteri:
1. Stilbeni, derivati stilbena i njihove soli i esteri
2. Antitireoidne tvari
3. Steroidi
4. Laktoni rezorcilne kiseline uključujući zeranol
5. Beta-agonisti
6. Tvari navedene u Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla su preuzete odredbe Uredbe 2377/90 od 26. lipnja 1990. koja predviđa postupak Zajednice za određivanje najviših graničnih vrijednosti ostataka lijekova u uporabi u veterinarskoj medicini u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla19.

SKUPINA B – Veterinarski lijekovi* i kontaminante:
1. Antibakterijske tvari uključujući sulfonamide i kinolone
2. Drugi veterinarski lijekovi:
(a) Antihelmintici
(b) Kokcidiostatici, uključujući nitroimidazole
(c) Karbamati i piretroidi
(d) Sedativi
(e) Nesteroidni protuupalni lijekovi
(f) Druge farmakološki aktivne tvari
3. Druge tvari i zagađivači okoliša
(a) Organoklorni spojevi uključujući PCB-e
(b) Organofosforni spojevi
(c) Kemijski elementi
(d) Mikotoksini
(e) Boje
(f) Drugo
______
19 Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla su preuzete odredbe Uredbe 2377/90 od 26. lipnja 1990. koja predviđa postupak Zajednice za određivanje najviših graničnih vrijednosti ostataka lijekova u uporabi u veterinarskoj medicini u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla
* uključujući i nedozvoljene tvari koje mogu biti korištene u veterinarske svrhe
 

DODATAK II

PRIKAZ TVARI ILI SKUPINA TVARI ČIJE SE REZIDUE ODREĐUJU PREMA VRSTAMA ŽIVOTINJA, HRANI ZA ŽIVOTINJE, UKLJUČUJUĆI I VODU ZA PIĆE I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA

 

Vrsta
životinje,
životinjskih
proizvoda,
hrana za životinje
i voda

goveda,
ovce,
koze,
svinje,
konji

perad

 

Životinje iz
akvakulture
(riba,
rakovi,
školjke,
muzgavci,
mekušci)

mlijeko

 

jaja

 

meso kunića i
meso divljači**
i divljači iz
farmskoga
uzgoja

med

 

Skupine

 

 

 

 

 

 

 

 

tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

x

x

x

 

 

x

 

2

 

x

x

 

 

 

x

 

3

 

x

x

x

 

 

x

 

4

 

x

x

 

 

 

x

 

5

 

x

x

 

 

 

x

 

6

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

x

x

x

x

x

x

x

2a

 

 

x

x

x

 

x

 

b

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

x

x

 

x

 

x

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

x

x

x

x

x

x

b

 

x

 

 

x

 

 

x

c

 

x

x

x

x

 

x

x

d

 

x

x

x

x

 

 

 

e

 

 

 

x

 

 

 

 

 f

 

 

 

 

 

 

 

 

_____
** kada je u pitanju divljač iz slobodne prirode ispituju se samo ostaci teških metala

DODATAK III

STRATEGIJA UZORKOVANJA


1. Cilj plana kontrole rezidua je ispitivanje i otkrivanje razloga opasnosti od zaostajanja rezidua u hrani životinjskoga podrijetla na farmama, u klaonicama, mljekarama, pogonima za preradu ribe i mjestima za prikupljanje i pakiranje jaja.
2. Službeni uzorci moraju biti uzeti u skladu s odgovarajućim poglavljem Dodatka IV ovoga Pravilnika.
3. Gdje god da se uzimaju službeni uzorci, uzorkovanje mora biti neočekivano odnosno nenajavljeno, nikad u određeno doba dana, niti određenog dana u tjednu. Nadležno tijelo mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo da se pri pregledima uvijek zadrži element iznenađenja.
4. Za tvari iz skupine A Dodatka I ovoga Pravilnika, cilj nadzora treba biti otkrivanje nedopuštene primjene zabranjenih tvari i zlouporabe u primjeni dopuštenih tvari. Odgovarajućim Poglavljem iz Dodatka IV ovoga Pravilnika određeno je na što se mora staviti naglasak pri uzorkovanju.
5. Uzorci se moraju ciljano odabirati uzimajući u obzir sljedeće kriterije: spol, dob, životinjsku vrstu, sustav tova, sve dostupne podatke, kao i dokaze o pogrešnoj uporabi ili zlouporabi tvari iz skupine A Dodatka I ovoga Pravilnika.
6. Za tvari iz skupine B Dodatka I ovoga Pravilnika, cilj nadzora posebno treba biti provjera sukladnosti s najvećom dopuštenom količinom rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda propisanim u Dodatku I i III Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda20 i posebnim propisom21.
7. Svi se uzorci odabiru prema kriterijima ciljanoga uzorkovanja, osim ako ne postoji opravdanje za uzimanje uzoraka slučajnim odabirom.
______
20 Pravilnikom o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla preuzete su odredbe Uredbe 2377/90 od 26. lipnja 1990. koja predviđa postupak Zajednice za određivanje najviših graničnih vrijednosti ostataka lijekova u uporabi u veterinarskoj medicini u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla
21 Posebnim će se propisom preuzeti odredbe Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 91/414/EEC; Uredbe Komisije (EC) 178/2006 od 1. veljače 2006. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa I. popisa hrane i hrane za životinje na koju se maksimalne razine ostataka pesticida odnose, Uredbe Komisije (EC) 149/2008 od 29. siječnja 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa II., III. i IV. koji određuju maksimalne razine ostataka pesticida za proizvode navedene u Aneksu I., Uredbe Komisije (EC) 260/2008 od 18. ožujka 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 396/2005 uspostavom Aneksa VII. popisom aktivnih tvari/kombinacija proizvoda navedenim u odredbama o iznimkama u vezi s tretiranjem fumigantima poslije žetve i Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EC) 299/2008 od 11. ožujka 2008. godine kojom se dopunjuje Uredba (EC) 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla u pogledu provedbe vlasti povjerene Komisiji


DODATAK IV

OBIM I UČESTALOST UZORKOVANJA


Ovaj Dodatak definira najmanji broj životinja od kojih treba uzeti uzorke i najmanji broj uzoraka proizvoda životinjskoga podrijetla koje treba analizirati. Svaki uzorak se može analizirati na prisustvo jedne ili više tvari.

Poglavlje 1.
PAPKARI

1. Goveda

Najmanji broj životinja koji treba u jednoj godini testirati na nalaz svih vrsta rezidua i tvari, mora biti jednak broju od najmanje 0,4 % od ukupnog broja goveda zaklanih u prethodnoj godini, i to:
Skupina A: 0,25% podijeljeno na sljedeći način:
– polovina uzoraka mora se uzorkovati od živih životinja na mjestu držanja; (iznimno se 25% uzoraka uzetih u svrhu analize tvari iz skupine A5, može uzeti od stočne hrane, vode za piće, itd.)
– polovina uzoraka mora se uzorkovati na klaonici;
Svaka podskupina skupine A se mora svake godine ispitati na najmanje 5% od ukupnoga broja uzoraka uzorkovanih za analizu tvari iz skupine A.
Preostali broj uzoraka skupine A raspoređuje se prema iskustvu i prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.
Skupina B: 0,15%
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B1
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B2
– 10% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B3
Preostali broj uzoraka skupine B raspoređuje se prema iskustvu i prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.

2. Svinje

Najmanji broj životinja koje svake godine treba ispitati na sve vrste rezidua i tvari, mora biti jednak broju od najmanje 0,05% od ukupnog broja svinja zaklanih u prethodnoj godini, sa sljedećim rasporedom:
Skupina A: 0,02%
Tamo gdje se uzorkovanje provodi u klaonici, dodatno se analiziraju, uzorci vode za piće, hrane za životinje, fecesa, ili svih drugih prikladnih parametara uzorkovanih na mjestu gdje se životinje drže i/ili uzgajaju i to tako da se u jednoj godini uzorkovanjem obuhvati najmanje jedna farma na 100 000 zaklanih svinja u prethodnoj godini.
Svaka podskupina skupine A se mora ispitati svake godine na najmanje 5% od ukupnoga broja uzoraka uzorkovanih za analizu tvari iz skupine A.
Preostali broj uzoraka koji se odnosi na testiranje pojedinih tvari iz skupine A raspoređuje se prema iskustvu i prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.
Skupina B: 0,03%
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B1
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B2
– 10% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B3
Preostali broj uzoraka koji se odnosi na testiranje pojedinih tvari iz skupine B određuje se prema iskustvu i prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.

3. Ovce i koze

Najmanji broj životinja koje svake godine treba ispitati na svaku vrstu rezidua i tvari, mora biti jednak broju od najmanje 0,05% od ukupnog broja ovaca i koza starijih od tri mjeseca, zaklanih u prethodnoj godini, i to:
Skupina A: 0,01%
Svaka podskupina skupine A mora se svake godine ispitati u uzorku od najmanje 5% od ukupnoga broja uzoraka uzorkovanih za analizu tvari iz skupine A.
Preostali broj uzoraka koji se odnosi na testiranje pojedinih tvari iz skupine A raspoređuje se prema iskustvu i prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.
Skupina B: 0,04%
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B1
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B2
– 10% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B3
Preostali broj uzoraka koji se odnosi na testiranje pojedinih tvari iz skupine B raspoređuje se prema iskustvu odnosno prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.

KONJI

Broj uzoraka određuje nadležno tijelo prema procjeni situacije na terenu (sumnja na uporabu zabranjenih tvari, drugi nastali problemi).

Poglavlje 2.
PERAD
(Brojleri, nesilice, pure i druga perad)

Jedan uzorak peradi sastoji se od jedne ili više životinja ovisno o zahtjevima analitičkih metoda.
Za svaku kategoriju peradi (uključujući brojlere, nesilice, pure i drugu perad) broj uzoraka koji se mora uzeti svake godine iznosi najmanje 1 uzorak na 200 tona godišnje proizvodnje (mrtve vage). U slučaju kada je godišnja proizvodnja određene kategorije peradi veća od 5 000 tona, svaka skupina tvari mora se ispitati u najmanje 100 uzoraka.
Raspodjela uzoraka obavlja se kako slijedi:
Skupina A: 50% od ukupnoga broja uzoraka
Od navedenoga se broja 1/5 uzoraka uzima na farmi.
Najmanje 5% uzoraka, od ukupnoga broja uzoraka koji se uzimaju u svrhu ispitivanja rezidua i tvari iz skupine A, mora se svake godine ispitati na ostatke tvari iz svake pojedine podskupine Skupine A.
Preostali broj uzoraka koji se odnosi na testiranje pojedinih tvari iz skupine B raspoređuje se prema iskustvu odnosno prema postojećim podacima o korištenju pojedinih tvari.
Skupina B: 50% od ukupnoga broja uzoraka
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B1
– 30% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B2
– 10% uzoraka mora se ispitati na tvari iz skupine B3
Preostali broj uzoraka do 100% raspoređuje se prema situaciji na terenu.

Poglavlje 3.

RIBA

Riba iz uzgajališta

Uzorak predstavlja jedna ili više riba, ovisno o veličini ribe i zahtjevima analitičkih metoda.
Broj uzoraka koji se godišnje mora uzeti je najmanje 1 uzorak na 100 tona godišnje proizvodnje.
Tvar koju će se ispitivati, mora biti odabrana prema učestalosti primjene te tvari.
Raspodjela uzoraka obavlja se kako slijedi:
Skupina A: jedna trećina od ukupnog broja uzetih uzoraka
– svi se uzorci moraju uzeti na ribogojilištu*, u svim fazama proizvodnje, uključujući i ribu namijenjenu prehrani ljudi, neposredno prije stavljanja u promet.
Skupina B: dvije trećine od ukupnoga broja uzetih uzoraka
a) po mogućnosti na ribogojilištu, u ribi spremnoj za stavljanje u promet za ljudsku uporabu;
b) u objektu za preradu ili na mjestu veleprodaje/skladišta ribe, gdje se uzimaju uzorci svježe ribe, s tim da se pri uzimanju uzoraka moraju prikupiti svi potrebni podaci kako bi se u slučaju pozitivnih rezultata analize, moglo dokazati podrijetlo ribe.
_____
* Za uzgoj u moru, gdje uvjeti uzorkovanja mogu biti posebno teški, mogu se uzeti uzorci iz hrane umjesto uzoraka ribe
 

Ostali proizvodi akvakulture

Svugdje gdje postoje razlozi za sumnju da se veterinarski lijekovi ili kemikalije primjenjuju na ostalim proizvodima akvakulture ili gdje postoji sumnja na zagađeni okoliš, ti proizvodi akvakulture (te vrste moraju biti obuhvaćeni planom uzorkovanja i proporcionalno njihovoj proizvodnji dodatnim uzorkovanjima.