PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

NN 90/2008 (1.8.2008.), PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

MINISTARSTVO TURIZMA

2883

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

Članak 1.
U Pravilniku o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 50/08) u članku 2. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavci 3. i 4. koji glase:
»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nadležni ured će turističkom vodiču na njegov zahtjev izdati iskaznicu za sva područja za koja turistički vodič ima rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča.
(3) Odabir proizvođača iskaznice turističkog vodiča je u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(4) Trošak izrade iskaznice snosi turistički vodič.«
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 5. briše se riječ: »turizma«.
Članak 2.
U članku 3. stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi: »Ime turističkog vodiča upisuje se dvostruko većim slovima od prezimena.«
U stavku 3. riječi: »rješenje o odobrenju i upisni broj iz Upis­nika turističkih vodiča« zamjenjuju se riječima: »iskaznicu i serijski broj iskaznice«.
U stavku 4. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: odnosno u slučaju kada se iskaznica izdaje temeljem članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika nazivi područja mogu se upisivati skraćeno, velikim tiskanim početnim slovima iz naziva (npr. za Zagrebačku županiju – ZŽ).«
Članak 3.
U članku 5. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Radi zamjene više iskaznica turistički vodič može zahtjev iz stavka 4. ovoga Pravilnika podnijeti jednom od nadležnih ureda koji će izdati novu iskaznicu sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika.
(6) Nadležni ured iz stavka 5. ovoga članka dužan je o izvršenoj zamjeni iskaznice pismeno obavijesti sve nadležne urede koji su izdali iskaznice koje su zamijenjene novom iskaznicom.
Članak 4.
U otiskanom obrascu iskaznice riječi: »broj upisa« zamjenjuju se riječima: »serijski broj iskaznice«.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/45
Urbroj: 529-04-08-03
Zagreb, 14. srpnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.