Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

NN 99/2008 (29.8.2008.), Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3025

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 64/06), ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU TE UKLANJANJE GRAĐEVINA U KOJIMA SU SMJEŠTENI IZVORI IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ILI SE OBAVLJAJU DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Članak 2.

Pri projektiranju i izgradnji prostorija namijenjenih za korištenje ili proizvodnju izvora ionizirajućeg zračenja, odnosno skladištenje radioaktivnog izvora moraju se odrediti odgovarajuće zaštitne mjere: dostatan broj i pravilan raspored prostorija, oprema prostorija, tehnološki tijek rada s optimalnom organizacijom radnih mjesta i mjere održavanja osobne čistoće osoblja, odgovarajući sustav provjetravanja te organiziran i siguran sustav sakupljanja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje tijekom rada.

Članak 3.

Prostorije iz članka 2. ovog Pravilnika moraju biti projektirane, izgrađene i opremljene tako da zidovi vrata, dovratnici, prozori, strop i pod tijekom korištenja izvora ionizirajućeg zračenja u svim uvjetima rada, smanjuju vjerojatnost radioaktivnog onečišćenja na najmanju moguću mjeru.
Efektivna doza na vanjskoj površini zida prostorije iz stavka 1. ovoga članka mora biti ispod zakonom propisanih granica, i to toliko niska koliko je to razumno moguće postići uzimajući u obzir tehničke, gospodarske, socijalne i ostale čimbenike prilikom projektiranja, gradnje i opremanja prostorije iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Vrsta, sastav, debljina, način ugradnje i ostala svojstva gradiva za izgradnju prostorija iz članka 2. ovog Pravilnika moraju se odrediti i specificirati projektom uzimajući u obzir najveću moguću aktivnost radioaktivnih izvora, najveću energiju i jakost zračenja, usmjerenost snopa zračenja, efektivno vrijeme proizvodnje ionizirajućeg zračenja te radna mjesta u susjednim prostorijama, odnosno nazočnost osoba u okolišu prostorije iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Prostorije iz članka 2. ovog Pravilnika moraju biti izgrađene tako da njihove stjenke (zidovi, vrata, prozor, strop i pod) predstavljaju granicu područja izloženosti.
Čekaonica i kabine za presvlačenje pacijenata te tamna komora za razvijanje rendgenskih filmova moraju biti izvan područja izloženosti.

Članak 6.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole Državni zavod za zaštitu od zračenja izdat će uvjete za projektiranje prostorija iz članka 2. ovoga Pravilnika.
U postupku izdavanja građevinske dozvole Državni zavod za zaštitu od zračenja izdat će potvrdu ako je glavni projekt izrađen u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja.
Stavci 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako se u postupku koji se vodi pred Državnim zavodom za zaštitu od zračenja utvrdi da za korištenje, odnosno skladištenje izvora ionizirajućeg zračenja nije potrebna rekonstrukcija u smislu posebnog propisa. Rješenje o tome dostavit će se građevinskoj inspekciji.

Članak 7.

Na ulaznim vratima u prostoriju za ozračivanje mora se postaviti svjetlosni pokazatelj koji promjenom boje svjetla označuje da je u tijeku ozračivanje pacijenta kao i pisano upozorenje da promjena boje svjetlosnog pokazatelja označava da je u tijeku ozračivanje pacijenta.
Vrata prostorije za ozračivanje moraju se moći otvoriti iznutra u svakom trenutku bez obzira je li ozračivanje u tijeku ili ne.

Članak 8.

Radnik uz upravljački uređaj sa svog mjesta mora moći vidjeti bolesnika i dio uređaja koji zrači.

Članak 9.

Ako se tijekom korištenja ili skladištenja radioaktivnih izvora oslobađaju radioaktivni plinovi, pare i aerosoli, prostorija u kojoj se koriste ili skladište radioaktivni izvori mora imati uređaj za provjetravanje s filtrima.

Članak 10.

Primjena mjera zaštite pri radu s otvorenim radioaktivnim izvorima za potrebe provedbe zaštite od ionizirajućeg zračenja razvrstavaju se u tri razreda opasnosti: mala, srednja i visoka opasnost. Razredi opasnosti definirani su Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (»Narodne novine«, br. 125/06).

Članak 11.

Prostorija u kojoj se koriste otvoreni radioaktivni izvori mora biti izgrađena od gradiva koji su otporni na utjecaj kemikalija i topline i koje ne upijaju vlagu. Podovi prostorija moraju biti izrađeni cjelovito, bez pukotina i prekida zbog lakšeg održavanja.
Ako se tijekom korištenja otvorenih radioaktivnih izvora očekuje oslobađanje radioaktivnih aerosola ti se radovi moraju obavljati u digestorima s provjetravanjem. Po potrebi u njima se ugrađuju i posebni ugljeni filtri ako se radi s radioaktivnim jodom.

Članak 12.

U prostorijama u kojima se koriste otvoreni radioaktivni izvori mora biti ugrađen samostalan sustav za umjetno provjetravanje.
Uređaj za provjetravanje mora biti projektiran tako da zrak iz prostorija u kojima se koriste radionuklidi ne recirkulira ili ne prijeđe u prostorije u kojima se te tvari ne koriste.
Ako se u više prostorija radi s radionuklidima različitih aktivnosti, provjetravanjem treba osigurati da protok zraka bude od prostorije niže prema prostorijama više aktivnosti.
Prostorije koje služe za uporabu zatvorenih radioaktivnih izvora čija je aktivnost veća od 0.370 GBq, a manja od 370 GBq moraju se opremiti posebnim uređajem za provjetravanje.
Prostorije koje služe za uporabu zatvorenih radioaktivnih izvora čija je aktivnost veća od 370 GBq moraju se opremiti i sustavom za provjetravanje koji osigurava 2 do 10 izmjena zraka na sat, ovisno o aktivnosti tih izvora.
Prostorijama u kojima se obavlja priprema i primjena zatvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste za brahiterapiju i terapiju s daljinskim upravljanjem izvora te ulazi u postrojenja s panoramskim ozračivanjem moraju prethoditi zaštitna vrata i labirinti.

Članak 13.

Prostorija za ozračivanje uređajem za brahiterapiju visokim brzinama doze s naknadnim uvođenjem radioaktivnog izvora i uređajem za vanjsko ozračivanje mora biti opremljena televizijskim sustavom koji osigurava pregled bolesnika i prostorije u kojoj se obavlja ozračivanje.
Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na primjenu zatvorenih radioaktivnih izvora u terapiji kod kojih se izvor izravno primjenjuje na bolesniku bez pomagala za daljinsko upravljanje izvorom.

Članak 14.

Umivaonici za pranje ruku i sudoperi moraju biti postavljeni u svakoj prostoriji u kojoj se radi s otvorenim radioaktivnim izvorima blizu izlaznih vrata. U laboratorijima ili jedinicama koji pripadaju razredu srednje ili visoke opasnosti, slavina se mora uključiti bez uporabe ruku, npr. nožnim pritiskom na papučicu ispod umivaonika, a za sušenje ruku treba ugraditi uređaje s toplim zrakom ili jednokratne upijajuće ručnike.
Odvodi iz sudopera, umivaonika i sifona do glavnog slivnika moraju biti što kraći i moraju imati zapreke za uzimanje uzoraka i povremene kontrole radioaktivnog onečišćenja.
U laboratoriju iz razreda srednje i visoke opasnosti potrebno je osigurati poseban odvodni sustav s komorama za odležavanje tekućeg radioaktivnog otpada prije ispuštanja u kanalizaciju.
Ako se koriste otvoreni radioaktivni izvori dugog vremena poluraspada potrebno je takve odvode posebno označiti znakom opasnosti od ionizirajućeg zračenja poradi upozorenja osoba koje vrše popravke i održavanje.

Članak 15.

Radne površine za rad s radioaktivnim izvorima moraju imati glatke neprekinute površine koje se lako održavaju i nemaju površinska oštećenja.

Članak 16.

Prostorije za terapiju otvorenim radioaktivnim izvorima moraju biti izgrađene i opremljene sukladno vrsti radionuklida i najvećoj aktivnosti koje se primjenjuju, moraju imati posebnu čekaonicu za bolesnike koji čekaju na primjenu izvora, a posebnu čekaonicu za bolesnike kojima su primijenjeni radionuklidi, mjesto gdje se otvoreni radioaktivni izvori primjenjuju ili skladište te sobe gdje će biti smješteni bolesnici s primijenjenim radionuklidima.
Čekaonica za bolesnike kojima su primijenjeni radionuklidi i sobe gdje će biti smješteni bolesnici s primijenjenim radionuklidima smatraju se područjem izloženosti.
Mjesto primjene ili laboratorij mora biti u blizini bolesničkog odjela na kojem leže bolesnici tijekom terapije kako bi se izbjeglo njihovo kretanje kroz dijelove građevine koji se ne smatraju područjem izloženosti kao što su dizala, hodnici i slični prostori.

Članak 17.

Radno mjesto na kojem se rukuje radioaktivnim svjetlećim bojama mora imati dobru rasvjetu i provjetravanje.
Izloženim radnicima iz prostorija iz stavka 1. ovog članka mora biti osigurana posebna prostorija za presvlačenje i sanitarni čvor.

Članak 18.

Nositelj odobrenja obvezan je o namjeri prenamjene ili prestanka korištenja prostorije, odnosno objekta u kojem su se koristili ili skladištili radioaktivni izvori obavijestiti Državni zavod za zaštitu od zračenja.
Državni zavod za zaštitu od zračenja može nositelju odobrenja ili korisniku rješenjem narediti ispitivanje onečišćenja prostorije, odnosno objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

U slučaju utvrđenog onečišćenja prostorija, odnosno objekta iz članka 2. ovoga Pravilnika, potrebno je provesti uklanjanje onečišćenja.
Po uklanjanju onečišćenja nositelj odobrenja ili korisnik dužan je osigurati ponovno ispitivanje onečišćenja prostorije, odnosno objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Ispitivanje onečišćenja iz članka 19. ovoga Pravilnika te njegovo uklanjanje obavljaju ovlašteni stručni tehnički servisi.

Članak 21.

U prostoriji s rendgenskim uređajem, akceleratorom ili drugim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje može se nalaziti isključivo oprema i predmeti koji su nužni za korištenje toga uređaja.

Članak 22.

Ako je najveći napon uređaja za dijagnostiku ili terapiju do 150 kV, tada je u zid između prostorije s upravljačkim uređajem i prostorije za ozračivanje potrebno ugraditi prozor s olovnim staklom zaštitnog učinka koji mora osigurati da je osoba uz upravljački uređaj u području nadgledanja.
Između upravljačke prostorije i prostorije za ozračivanje obvezna je dvosmjerna audio veza.
Ako je napon uređaja za terapiju veći od 150 kV tada se umjesto prozora u prostoriji mora ugraditi televizijski lanac kojim se osigurava pregled prostorije u kojoj se obavlja ozračivanje.

Članak 23.

Ulaz u prostoriju s akceleratorom mora biti zaštićen vratima i labirintom.
Pregled prostorije za ozračivanje mora biti osiguran s mjesta uz upravljački uređaj.

Članak 24.

Prostorija u kojoj je smješten akcelerator koji proizvodi rendgensko zračenja energije iznad 10 MeV mora imati ugrađenu odgovarajuću zaštitu od neutrona i poseban uređaj za provjetravanje odgovarajuće učinkovitosti.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/64
Urbroj: 534-07-08-4
Zagreb, 25. kolovoza 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.