Tehnički propis za čelične konstrukcije

NN 112/2008 (1.10.2008.), Tehnički propis za čelične konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3269

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za nosive čelične konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: čelična konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za čelične konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u čeličnu konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).
(2) Ovaj Propis odnosi se i na elemente u građevinama koji nisu sastavni dio čelične konstrukcije (nekonstrukcijski elementi) odnosno na elemente čelične konstrukcije koji ne utječu na mehaničku otpornost i stabilnost građevine u cjelini.
(3) Ovaj Propis ne odnosi se na čelične konstrukcije koje nisu obuhvaćene normama na koje upućuje Prilog »H«.

Članak 2.

Projektiranje, izvođenje, održavanje i način uporabe građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Članak 3.

(1) Čelična konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.
(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti čelične konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se čeličnom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

Članak 4.

Građevni proizvodi od čelika na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:
– proizvodi od čelika (toplo i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, šipke, žice, čelični lijev)
– mehanički spojni elementi
– dodatni materijal za zavarivanje
– vlačni elementi visoke čvrstoće
– konstrukcijski ležajevi
– drugi građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi u prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno s proizvodima iz podstavaka 1. do 5. ovoga stavka.

Članak 5.

(1) Čelična konstrukcija i građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.
(2) Sastavni dijelovi čelične konstrukcije (temelji i slično), i građevni proizvodi koji se u njih ugrađuju, a koji nisu obuhvaćeni ovim Propisom, moraju, osim odredbi ovoga Propisa, zadovoljiti i odredbe posebnog Propisa kojim se uređuju takve konstrukcije.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Članak 6.

(1) Tehnička svojstva čelične konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje čelične konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:
– rušenje građevine ili njezinog dijela,
– deformacije nedopuštena stupnja,
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije čelične konstrukcije,
– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
(2) Tehnička svojstva čelične konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.
(3) Tehnička svojstva čelične konstrukcije iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem čelične konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.
(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem čelične konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

Članak 7.

(1) Ako čelična konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na požar.
(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita čelične konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar (obloga, sprinkler instalacija i sl.), to zaštićivanje smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja čelične konstrukcije.

Članak 8.

Tehnička svojstva čelične konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 9.

(1) Čelična konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije građevine čiji je sastavni dio, imati tehnička svojstva propisana člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 8. ovoga Propisa.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, čelična konstrukcija mora nakon rekonstrukcije građevine, kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva čelične konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva), ako su ista u skladu s propisima koji su vrijedili u doba njenog nastanka.
(3) Smatra se da rekonstrukcija građevine nema bitan utjecaj na tehnička svojstva čelične konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 10%.
(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:
– na višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva čelične konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku otpornost i stabilnost građevine
– na rekonstrukciju građevine kojoj je čelična konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.
– na rekonstrukciju građevine javne namjene za koju je projekt izrađen prije 8. listopada 1964. godine, u kojem slučaju građevina nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom Propisu.

Članak 10.

(1) Tehnička svojstva zaštite čelične konstrukcije od korozije moraju osigurati ispunjavanje zahtjeva iz članka 6. ovoga Propisa.
(2) Zaštita čelične konstrukcije od korozije mora se provoditi na način da se osigura postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ako se zaštita provodi prema normama na koje upućuje Prilog »I« ovoga Propisa smatra se da je osigurano postizanje svojstava zaštite iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Dopušteno je koristiti i druge norme osim onih na koje upućuje Prilog »I« ovoga Propisa pod uvjetom da je postignuta ista razina usklađenosti.
(5) Zaštita čelične konstrukcije od korozije smatra se sastavnim dijelom tehničkog rješenja čelične konstrukcije.
(6) Prilogom »I« ovoga Propisa pobliže je određena zaštita čeličnih konstrukcija od korozije.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Članak 11.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predgotovljeni elementi čelične konstrukcije (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.
(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se predgotovljeni elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom čelične konstrukcije.

Članak 12.

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u čeličnu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
(2) Predgotovljeni elementi izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom čelične konstrukcije i ovim Propisom.
(3) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom čelične konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač čelične konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.
(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(5) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač čelične konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

Članak 13.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:
– proizvode od čelika (toplo i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, šipke, žice, čelični lijev) – u Prilogu »A«
– mehaničke spojne elemente – u Prilogu »B«
– dodatni materijal za zavarivanje – u Prilogu »C«
– vlačne elemente visoke čvrstoće – u Prilogu »D«
– konstrukcijske ležajeve – u Prilogu »E«.
(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih norma na koje upućuje u Prilozi »A« do »E« iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode.
(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde tvorničke kontrole proizvodnje odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda.

IV. PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Članak 14.

(1) Projektiranjem čeličnih konstrukcija moraju se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji na čeličnu konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.
(2) Projektom čelične konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.
(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.

Članak 15.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost građevine na požarna djelovanja dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti čelične konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost na požarna djelovanja se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja graničnog stanja nosivosti čelične konstrukcije u slučaju požara.
(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi mogu dopuniti ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.
(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

Članak 16.

(1) Na projektiranje čeličnih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »H« ovoga Propisa.
(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja čeličnih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »H« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj hrvatskim normama iz Priloga »H«.
(3) Prilogom »H« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje čeličnih konstrukcija.

Članak 17.

(1) Iznimno od odredbi članka 16. ovoga Propisa, u razdoblju do 31. prosinca 2010. godine na projektiranje čeličnih konstrukcija primjenjuju se priznata tehnička pravila i odredbe Priloga »G« ovoga Propisa.
(2) Prilogom »G« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje čeličnih konstrukcija iz toga stavka ovoga članka.
(3) U razdoblju određenom stavkom 1. ovoga članka, pouzdanost čeličnih konstrukcija može se utvrditi i na temelju znanstveno potvrđenih teorija ili eksperimenata, ako se time dokazuje pouzdanost utvrđena priznatim tehničkim pravilima i odredbama priloga »G« ovoga Propisa.

Članak 18.

Pri projektiranju čelične konstrukcije nije dopuštena primjena priznatih tehničkih pravila i odredbi iz Priloga »G« ovoga Propisa i istodobna primjena normi iz Priloga »H« ovoga Propisa za istu čeličnu konstrukciju, osim u slučaju i na način dopušten ovim Propisom.

Članak 19.

(1) Građevinski projekt – projekt čelične konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:
1. u tehničkom opisu
– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva čelične konstrukcije,
– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i podatke iz drugih elaborata, studija i podloga koji mogu utjecati na svojstva čelične konstrukcije,
– opis čelične konstrukcije, uključivo i temeljenje,
– opis načina izvođenja čelične konstrukcije i ugradnje pojedinih građevnih proizvoda,
– razred izloženosti dijelova čelične konstrukcije, uključivo betonske dijelove,
– opis mjera zaštite od korozije,
– opis potrebnih mjera zaštite od požara, uključivo podatke o požarnom djelovanju i analizu mogućih izvorišta požara.
2. u proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti
– podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na građevinu,
– podatke o temeljnom tlu i potresnom području,
– proračun nosivosti i uporabljivosti čelične konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračune pojedinih dijelova čelične konstrukcije, za sve faze prijevoza, prijenosa, izvođenja i uporabe građevine,
– proračun globalne stabilnosti konstrukcije,
– proračun otpornosti čelične konstrukcije na požarna djelovanja, ako je to prema članku 15. stavku 2. ovoga Propisa potrebno.
3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete čelične konstrukcije:
– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u čeličnu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– kontrolu građevnih proizvoda, koji se ugrađuju u čeličnu konstrukciju, koju treba provesti prije ugradnje,
– ispitivanja i postupke dokazivanja nosivosti i uporabljivosti čelične konstrukcije,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja čelične konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava čelične konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.
(2) Zahtjevi iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu čelične konstrukcije.

Članak 20.

Ako projekt čelične konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 19. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da čelična konstrukcija ispunjava propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

Članak 21.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14. do 20., ovoga Propisa, projekt čelične konstrukcije kojim se razrađuje izvođenje čelične konstrukcije obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:
– elemenata čelične konstrukcije te način njihove proizvodnje odnosno izrade,
– ugradnje elemenata u čeličnu konstrukciju, uključivo proračun i zahtijevana svojstva spojeva elemenata s ostalim elementima čelične konstrukcije,
– prijenosa i prijevoza elemenata čelične konstrukcije (mjesta oslanjanja i vješanja i opis sustava podizanja, položaj elemenata prilikom prijenosa i prijevoza, put prijevoza, i drugo), te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine elementa čelične konstrukcije,
– rasporeda oslonaca, potrebnih potpora, sustava i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti i sprječavanja oštećivanja elemenata konstrukcije tijekom prijevoza, ugrađivanja i spajanja elemenata konstrukcije.

Članak 22.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14. do 20. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije građevine, kojom se mijenja čelična konstrukcija, obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima čelične konstrukcije.
(2) Zatečena tehnička svojstva čelične konstrukcije utvrđuju se uvidom u dokumentaciju građevine, ispitivanjima, proračunima ili na drugi primjereni način.

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Članak 23.

(1) Građenje građevina koje sadrže čeličnu konstrukciju mora biti takvo da čelična konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.
(2) Pri izvođenju čelične konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta čelične konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Članak 24.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost čelične konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.
(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

Članak 25.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.
(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 26.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost čelične konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.
(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Članak 27.

(1) Izvođenje čelične konstrukcije mora biti takvo da čelična konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.
(2) Uvjeti za izvođenje čelične konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta čelične konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga »I« ovoga Propisa.
(3) Ako je tehničko rješenje čelične konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva čelične konstrukcije takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »I« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju odrediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Prilogom »I« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje čelične konstrukcije.

Članak 28.

(1) Smatra se da čelična konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:
– su građevni proizvodi ugrađeni u čeličnu konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 12. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 12. stavku 2. ovoga Propisa,
– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva čelične konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,
– čelična konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom,
te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
(2) Smatra se da je uporabljivost čelične konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 27. ovoga Propisa.

Članak 29.

(1) Ako se utvrdi da čelična konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da čelična konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.
(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.
(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva čelične konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije čelične konstrukcije.

VI. ODRŽAVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Članak 30.

(1) Održavanje čelične konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.
(2) Održavanje čelične konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je čelična konstrukcija izvedena.

Članak 31.

(1) Održavanje čelične konstrukcije podrazumijeva:
– redovite preglede čelične konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
– izvanredne preglede čelične konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
– izvođenja radova kojima se čelična konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je čelična konstrukcija izvedena.
(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja čelične konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:
– izvješćima o pregledima i ispitivanjima čelične konstrukcije,
– zapisima o radovima održavanja,
– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno.

Članak 32.

(1) Za održavanje čelične konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.
(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za čelične konstrukcije.

Članak 33.

Na izvođenje radova na održavanju čelične konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje čeličnih konstrukcija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E,« »F,« »G,« »H« i »I«, s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.
(2) Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će, osim normi određenih u prilozima iz stavka 1. ovoga članka, odrediti norme na koje upućuju norme iz tih priloga i druge norme te priznata tehnička pravila bitna za primjenu ovoga Propisa. Ova odluka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 35.

(1) Dana 31. prosinca 2010. prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije u dijelu u kojem se odnose na projektiranje, izvođenje i održavanje čeličnih konstrukcija obuhvaćenih ovim Propisom, sadržana u:
– Pravilniku o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (Službeni list br. 26/88),
– HRN U.C7.121/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada,
– HRN U.C7.122/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Određivanje korisnog opterećenja stropova u proizvodnim pogonima i skladištima,
– HRN U.C7.123/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Vlastita težina konstrukcija i konstrukcijskih elemenata i uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzioniranju,
– Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Službeni list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90),
– Privremenim tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (Službeni list br. 39/64.)
– Tehničkim propisima za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije (Službeni list br. 41/64),
– Pravilniku o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sužbeni list br. 61/86),
– Tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija (Službeni list br. 6/65),
– Tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija (Službeni list br. 6/65),
– HRN U.E7.010. Nosive čelične konstrukcije od općih konstrukcijskih čelika. Izbor osnovnog materijala,
– HRN U.E7.081. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodjelnog presjeka,
– HRN U.E7.086. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Određivanje duljine izvijanja štapova,
– HRN U.E7.091. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedjelnog presjeka.
– HRN U.E7.096. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Štapovi izloženi pritisku i savijanju.
– HRN U.E7.101. i HRN U.E7.101/1. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Bočno izvijanje nosača,
– HRN U.E7.106. Stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija. Pritisnuti štapovi s elastičnim poprečnim osloncima,
– HRN U.E7.111. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Stabilnost okvirnih nosača,
– HRN U.E7.116. Stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija. Stabilnost lučnih nosača,
– HRN U.E7.121. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Proračun izbočivanja limova,
– HRN U.E7.131. Ležišta i zglobovi nosivih čeličnih konstrukcija,
– HRN U.E7.140. Spojevi s vijcima visoke klase čvrstoće kod nosivih čeličnih konstrukcija Tehnički uvjeti,
– HRN U.E7.145. i HRN U.E7.145/I/91. Nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima. Tehnički uvjeti,
– Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija. (Službeni list br. 61/85),
te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih priznata tehnička pravila iz podstavka 1. do 26. ovoga stavka upućuju.
(2) Glavni projekt u kojemu je tehničko rješenje čelične konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:
– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 30. lipnja 2011. godine,
– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 36.

(1) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 35. ovoga Propisa smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugrade i utjecaje okoline.
(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio čelične konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu sa posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
(3) Izvedbeni projekt čelične konstrukcije iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:
– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u čeličnu konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,
– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti čelične konstrukcije,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja čelične konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava čelične konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,
te u odnosu na podstavke 1. do 5. ovoga stavka i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela čelične konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela čelične konstrukcije.
(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt i drugu dokumentaciju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 35. stavak 1. ovoga Propisa.

Članak 37.

Ako za projektiranje čelične konstrukcije sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih norma odnosno norma na koje upućuju nizovi norma HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07), ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji odgovoran projektant.

Članak 38.

(1) Nakon 31. prosinca 2009. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.
(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 31. prosinca 2009. godine prema priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.
(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 30. lipnja 2010. godine.

Članak 39.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 40.

(1) Nakon prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, za projektiranje, izvođenje i održavanje čeličnih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:
– su naslovi, referencijske oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,
– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,
– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.
(2) U čeličnu konstrukciju koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu čeličnu konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na glavni projekt zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, a koji glavni projekt je izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis.
(4) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 2., 3. i 4. članka 36. ovoga Propisa.

Članak 41.

(1) Ovaj Propis stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine osim odredbe Priloga »H«, koje stupaju na snagu od dana stupanja na snagu svih hrvatskih norma s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, na koje upućuje taj Prilog.

Klasa: 360-01/07-04/9
Urbroj: 531-01-266-08-1
Zagreb, 25. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG A

PROIZVODI OD ČELIKA

A.1 Područje primjene

A.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode od čelika koji su sastavni dio elemenata konstrukcije odnosno predgotovljenih elemenata iz Priloga »F« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti čeličnih proizvoda ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
A.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika određuju se odnosno provodi prema normama navedenim u točki A.6 ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
A.1.3 Proizvodi od čelika u smislu točke A.1.1 ovoga Priloga su proizvodi proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici) za takvu vrstu proizvoda, a obuhvaćaju:
Proizvode od nelegiranih konstrukcijskih čelika
a) toplo valjani limovi, profili, trake, šipke i žice
b) toplo oblikovani šuplji profili
c) hladno valjani limovi, profili, trake i žice
d) hladno oblikovani šuplji profili
Proizvode od nehrđajućih čelika za
e) toplo i hladno valjani limovi, profili, trake, šipke i žice
f) zavarene cijevi
g) bešavne cijevi
Proizvode od lijeva
h) čelični lijev

A.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

A.2.1 Specificirana svojstva

A.2.1.1 Tehnička svojstva proizvoda od čelika moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normama navedenim u točki A.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.
A.2.1.2 Tehnička svojstva proizvoda od čelika moraju biti specificirana u projektu čelične konstrukcije.

A.2.2 Potvrđivanje sukladnosti

A.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika iz točke A.1.3. ovoga Priloga provodi se:
– prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 10025-1 za toplo valjane proizvode iz konstrukcijskog čelika, Dodatka ZA norme HRN EN 10210-1 za toplo oblikovane šuplje profile od nelegiranih i sitno zrnatih konstrukcijskih čelika, odnosno Dodatka ZA norme HRN EN 10219-1 za hladno oblikovane šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitno zrnatih čelika, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za sva svojstva proizvoda od čelika određena odgovarajućom normom s popisa iz točke A.6, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar, za proizvode od čelika za koje norme ne sadrže Dodatak ZA, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.3 Označavanje

A.2.3.1 Proizvod od čelika proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na proizvodu prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

A.3 Ispitivanje

A.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje proizvoda od čelika, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke A.6.

A.4 Kontrola prije ugradnje

A.4.1 Proizvod od čelika proizveden prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u element čelične konstrukcije ako je sukladan zahtjevima iz projekta čelične konstrukcije.
A.4.2 Neposredno prije ugradnje proizvoda od čelika provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »I« ovoga Propisa.

A.5 Održavanje svojstava

A.5.1 Proizvođač i distributer proizvoda, te izvoditelj radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputama proizvođača.

A.6 Popis norma

A.6.1 Norme za nelegirane konstrukcijske čelike
HRN EN 10017:2007, Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje -- Mjere i dopuštena odstupanja (EN 10017:2004)
HRN EN 10020:20XX, Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000)
HRN EN 10021:20XX, Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode (EN 10021:2006)
HRN EN 10024:2005, Toplo valjani I-profili sa skošenim pojasnicama – Dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10024:1995)
HRN EN 10025-1:2006, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika – 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004)
HRN EN 10025-2:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike (EN 10025-2:2004)
HRN EN 10025-3:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 10025-3:2004)
HRN EN 10025-4:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 10025-4:2004)
HRN EN 10025-5:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za konstrukcijske čelike otporne na atmosfersku koroziju (EN 10025-5:2004)
HRN EN 10025-6:2007, Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004)
HRN EN 10027-1:2007, Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005)
HRN EN 10027-2:1999, Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:1992)
HRN EN 10029:2000, Toplo valjani čelični limovi debljine ≥ 3 mm -- Dopuštena odstupanja dimenzija, oblika i mase (EN 10029:1991)
HRN EN 10034:2003, I-profili i H-profili od konstrukcijskih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10034:1993)
HRN EN 10048:2003, Toplo valjana čelična traka -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10048:1996)
HRN EN 10051:2003, Neprekinuti, neprevučeni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (uključuje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)
HRN EN 10055:2005, Toplo valjani T-profil s istokračnom pojasnicom zaobljenih rubova i prijelaza -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10055:1995)
HRN EN 10056-1:2005, Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere (EN 10056-1:1998)
HRN EN 10056-2:2005, Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 2. dio: Dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10056-2:1993)
HRN EN 10058:2007, Toplo valjane plosnate čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10058:2003
HRN EN 10059:2005, Toplo valjane četverokutne čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10059:2003)
HRN EN 10060:2005, Toplo valjane okrugle čelične šipke za opću namjenu – Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10060:2003)
HRN EN 10061:2005, Toplo valjane šesterokutne čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10061:2003)
HRN EN 10080:2005, Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 10080:2005)
HRN EN 10130:20XX, Hladno valjani plosnati proizvodi od mekog čelika za hladnu preradbu Tehnički uvjeti isporuke (EN 10130:2006)
HRN EN 10131:20XX, Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika bez prevlake i elektrolitski nanašenom prevlakom cinka ili cink-nikal prevlakom kao i čelika povišene granice razvlačenja, namijenjeni hladnome oblikovanju – Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10131:2006)
HRN EN 10139:2000, Hladno valjane trake bez prevlaka od mekih čelika za hladno oblikovanje – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10139:1997)
HRN EN 10140:20XX, Hladno valjana uska čelična traka – Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10140:2006)
HRN EN 10143:20XX, Čelični lim i traka prevučeni metalom postupkom kontinuiranog vrućeg uranjanja – Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10143:2006)
HRN EN 10149-1:2007, Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 1. dio: Opći uvjeti isporuke (EN 10149-1:1995)
HRN EN 10149-2:2007, Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 2. dio: Uvjeti isporuke za termomehanički valjane čelike (EN 10149-2:1995)
HRN EN 10149-3:2007, Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 3. dio: Uvjeti isporuke za normalizacijski žarene ili normalizacijski valjane čelike (EN 10149-3:1995)
HRN EN 10152:2000, Elektrolitički pocinčani hladno valjani plosnati proizvodi od čelika Tehnički uvjeti isporuke (EN 10152:1993)
HRN EN 10163-1:2007, Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 1. dio: Opći uvjeti (EN 10163-1:2004)
HRN EN 10163-2:2007, Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila 2. dio: Ploča i široke trake (EN 10163-2:2004)
HRN EN 10163-3:2007, Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 3. dio: Profili (EN 10163-3:2004)
HRN EN 10164:20XX, Čelični proizvodi s poboljšanim svojstvima na deformaciju okomito na površinu proizvoda -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10164:2004)
HRN EN 10169-1:20XX, Čelični plosnati proizvodi sa kontinuirano nanesenim organskim prevlakama (trakaste prevlake) – dio 1: Općenito (definicije, materijali, tolerancije i ispitne metode (EN 10169-1:2003)
HRN EN 10169-2:20XX, Čelični plosnati proizvodi sa kontinuirano nanesenim organskim prevlakama (trakaste prevlake) – dio 2: Proizvodi za vanjske primjene u građevinarstvu (EN 10169-2:2006)
HRN EN 10169-3:20XX, Čelični plosnati proizvodi sa kontinuirano nanesenim organskim prevlakama (trakaste prevlake) – dio 3: Proizvodi za unutarnje primjene u građevinarstvu (ENV 10169-3:2003).
HRN EN 10204:20XX, Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (EN 10204:2004)
HRN EN 10210-1:20XX, Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10210-1:2006)
HRN EN 10210-2:20XX, Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika – 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka (EN 10210-2:2006)
HRN EN 10219-1:20XX, Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10219-1:2006)
HRN EN 10219-2:20XX, Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika – 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka (EN 10219-2:2006)
HRN EN 10268:20XX, Hladno valjani plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja od mikrolegiranih čelika za hladno oblikovanje -- Opći uvjeti isporuke (EN 10268:2006)
HRN EN 10279:2007, Toplo valjani čelični U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase (EN 10279:2000)
HRN EN 10292:20XX, Kontinuirano vruće pocinčana traka i lim od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10292:2007)
HRN EN 10326:2007, Trake i limovi od konstrukcijskih čelika s prevlakom nanesenom neprekidnim vrućim uranjanjem -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10326:2004)
HRN EN 10327:20XX, Kontinuirano vruće pocinčana traka i lim od (mekanog) niskougljičnog čelika za hladno oblikovanje – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10327:2004)
HRN ISO 4997:20XX, Kontinuirano hladno valjani plosnati proizvodi iz nelegiranih konstrukcijskih čelika (ISO 4997:2007)
A.6.2 Norme za nehrđajuće čelike
HRN EN 10051:2003, Neprekinuti, neprevučeni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (uključuje amandman A1:1997)
(EN 10051:1991+A1:1997)
HRN EN 10088-1:2007, Nehrđajući čelici -- 1. dio: Popis nehrđajućih čelika (EN 10088-1:2005)
HRN EN 10088-2:2007, Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005)
HRN EN 10088-3:2007, Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005)
HRN EN 10296-2:2007, Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Nehrđajući čelik (EN 10296-2:2005)
HRN EN 10297-2:2007, Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- Tehnički uvjeti isporuke, 2. dio: Nehrđajući čelik (EN 10297-2:2005)
HRN EN ISO 1127:20XX, Cijevi od nehrđajućeg čelika -- Mjere, dopuštena odstupanja i dogovorene mase po jediničnoj dužini (ISO 1127:1992; EN ISO 1127:1996)
HRN EN ISO 9445:20XX, Kontinuirano hladno valjana uska i široka traka, lim i štapovi iz nehrđajućih čelika – tolerancije mjera i oblika (ISO 9445:2002)

A.6.3 Norme za čelične odljevke

HRN EN 1559-1:2001, Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Općenito
(EN 1559-1:1997)
HRN EN 1559-2:2001, Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Dodatni zahtjevi za čelične odljevke (EN 1559-2:2000)
HRN EN 10293:2007, Čelični odljevci za opću inženjersku uporabu (EN 10293:2005)
HRN EN 10340:2008, Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007)
HRN EN 10283:2001, Čelični odljevci otporni na koroziju (EN 10283:1998)

PRILOG B

MEHANIČKI SPOJNI ELEMENTI

B.1 Područje primjene

B.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za mehaničke spojne elemente u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja njihove sukladnosti, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
B.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki B.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog Propisa.
B.1.3 Mehanički spojni elementi u smislu točke B.1.1 ovoga Priloga su elementi navedeni u točki B.2.1.4, pod točke a) do c) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici) za tu vrstu proizvoda.

B.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

B.2.1 Specificirana svojstva

B.2.1.1 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, moraju biti specificirana prema normama navedenim u točki B.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.
B.2.1.2 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata moraju biti specificirana u projektu čelične konstrukcije.
B.2.1.4 Vrste mehaničkih spojnih elemenata spajala su:
a) vijci s maticama i podloškama
b) zakovice
c) trnovi

B.2.2 Potvrđivanje sukladnosti

B.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata iz točke B.2.1.4 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 15048-1, i HRN EN 14399-1, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.3 Označavanje

B.2.3.1 Mehanički spojni elementi proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

B.3 Ispitivanje

B.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehaničkih spojnih elemenata, ovisno o vrsti mehaničkog spojnog elementa elementa, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke B.6 ovoga Priloga.

B.4 Kontrola prije ugradnje

B.4.1 Mehanički spojni elementi proizvedeni prema normama iz točke B.6 ovoga Priloga, za koje je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju ili elemente čelične konstrukcije ako su sukladni zahtjevima projekta te čelične konstrukcije.
B.4.2 Neposredno prije ugradnje mehaničkih spojnih elemenata provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »I« ovoga Propisa.

B.5 Održavanje svojstava

B.5.1 Proizvođač i distributer mehaničkih spojnih elemenata te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava mehaničkih spojnih elemenata a tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

B.6 Popis norma

B.6.1 Norme za mehaničke spojne elemente
HRN EN 15048-1:20XX, Neprednapeti konstrukcijski vijčani spojni elementi – Dio 1: Opći zahtjevi
HRN EN 898-1:2005, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika – 1. dio: Vijci i svorni vijci
HRN EN 20898-2:20XX, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika – 2. dio: Matice s propisanim ispitnim silama, standardni navoj.
HRN EN ISO 3269:2005, Spojni elementi – Prijamno ispitivanje
HRN EN 14399-1:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 1: Opći zahtjevi
HRN EN 14399-2:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 2: Ispitivanje podobnosti za prednapinjanje
HRN EN 14399-3:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 3: Sustav HR – Šesterokutni sklopovi vijak matica
HRN EN 14399-4:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 4: Sustav HV – Šesterokutni sklopovi vijak matica
HRN EN 14399-5:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 5: Ravne podloške za sustav HR
HRN EN 14399-6:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 6: Ravne ukošene podloške za sustave HR i HV
HRN EN 14399-7:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 7: Vijčani sklop s upuštenom glavom
HRN EN 14399-8:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 8: Sustav HV – Šesterokutni vijčani sklop s upasnim vijkom
HRN EN 14399-9:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 9: Sustav HR ili HV – Vijčani sklop s direktnim pokazivačem vlaka
HRN EN 14399-10:20XX, Konstrukcijski vijčani spojni elementi visoke čvrstoće za prednapinjanje – Dio 10: Sustav HRC – Vijčani sklop s baždarenim prednaponom
HRN EN ISO 1479:2005, Vijci za lim sa šesterokutnom glavom
HRN EN ISO 1481:2005, Vijci za lim valjkaste glave s urezom
HRN EN ISO 2320:2005, Šesterokutne čelične matice s osiguranjem od odvijanja – Mehanička i uporabna svojstva
HRN EN ISO 3506-1:2005, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od korozijski postojanih (nehrđajućih) čelika – 1. dio: Vijci i svorni vijci
HRN EN ISO 3506-2:2005, Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od korozijski postojanih (nehrđajućih) čelika – 2. dio: Matice
HRN EN ISO 7040:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom, oblik 1 – Razred čvrstoće 5, 8 i 10
HRN EN ISO 7042:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja, oblik 2 – Razred čvrstoće 5, 8, 10 i 12
HRN EN ISO 7719:2005, Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene od metala, tip 1 – Razredi čvrstoće 5, 8 i 10
HRN EN ISO 10511:2005, Šesterokutna niska matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom (nemetalni uložak)
HRN EN ISO 10512:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom, oblik 1, fini metrički navoj – Razred čvrstoće materijala 6, 8 i 10
HRN EN ISO 10513:2005, Šesterokutna matica osigurana od odvijanja, tip 2, fini metrički navoj – Razred čvrstoće 8, 10 i 12
HRN EN ISO 15480:2005, Samonarezni vijci sa šesterokutnom prirubnom glavom
HRN EN ISO 15976:2005, Oklopljene zakovice zatvorenog struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom – St/St
HRN EN ISO 15979:2005, Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom – St/St
HRN EN ISO 15980:2005, Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i upuštenom glavom – St/St
HRN EN ISO 15983:2005, Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom – A2/A2
HRN EN ISO 15984:2005, Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i upuštenom glavom – A2/A2.

PRILOG C

DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE

C.1 Područje primjene

C.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za dodatne materijale za zavarivanje, koji se upotrebljavaju u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja njihove sukladnosti, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
C.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti za dodatne materijale za zavarivanje određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki C.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnog propisa.
C.1.3 Dodatni materijali za zavarivanje, u smislu točke C.1.1 ovoga Priloga, su navedeni u točki C.2.1.2, podtočke a) do d) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici).

C.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

C.2.1 Specificirana svojstva

C.2.1.1 Tehnička svojstva dodatnih materijala za zavarivanje iz točke C.2.1.2 pod točke a) do d) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirani prema normama navedenim u točki C.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.
C.2.1.2 Dodatni materijali za zavarivanje su:
a) obložene elektrode
b) žičane elektrode
c) prašak
d) praškom punjena žica
e) zaštitni plinovi

C.2.2 Potvrđivanje sukladnosti

C.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti dodatnog materijala za zavarivanje iz točke C.2.1.2 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 13479, te odredbama ovoga priloga i posebnog propisa.

C.2.3 Označavanje

C.2.3.1 Dodatni materijali za zavarivanje iz točke C.2.1.2 ovoga Priloga, proizvedeni prema tehničkim specifikacijama označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama tih specifikacija. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

C.3 Ispitivanje

C.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke C.6 ovoga Priloga.

C.4 Kontrola prije ugradnje

C.4.1 Dodatni materijali za zavarivanje proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju, ako ispunjavaju zahtjeve projekta čelične konstrukcije.
C.4.2 Neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene prilogom »I« ovoga Propisa.

C.5 Održavanje svojstava

C.5.1 Proizvođač i distributer dodatnog materijala za zavarivanje te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputama proizvođača.

C.6 Popis norma

C.6.1 Norme za dodatne materijale za zavarivanje za nosive čelične konstrukcije

HRN EN 13479:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Opća norma za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004)
HRN EN ISO 2560:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba
HRN EN 439:1999, Dodatni i potrošni materijali – Zaštitni plinovi za elektrolučno zavarivanje i rezanje
HRN EN 440:1997, Dodatni materijali za zavarivanje – Žice za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova i metal zavara, namijenjeni za nelegirane i sitnozrnate čelike – Razvrstavanje
HRN EN 756:2004, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Kombinacije žica i praškova za zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba
HRN EN 757:1999, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za REL zavarivanje čelika povišene čvrstoće – Razredba
HRN EN 758:1999, Dodatni i potrošni materijali – Praškom punjene žice za MIG/MAG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika sa zaštitnim plinom i bez njega – Razredba
HRN EN 760:1999, Dodatni i potrošni materijali – Praškovi za zavarivanje pod praškom –Razredba
HRN EN 14295:2004, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Kombinacija žica i praškova za zavarivanje pod praškom čelika povišene čvrstoće – Razredba
HRN EN 13918:2001, Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka
HRN EN ISO 14343:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, trakaste elektrode, žice i štapovi za zavarivanje fuzijom nehrđajućih i čelika otpornih na toplinu – Razredba
HRN EN ISO 16834:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, žice, štapovi i depoziti za zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom plina – Razredba
HRN EN ISO 17633:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Cjevaste obložene elektrode i štapovi za zavarivanje nehrđajućih i čelika otpornih na toplinu, pod zaštitom i bez zaštite plina
HRN EN ISO 18276:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Cjevaste obložene elektrode za zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom i bez zaštite plina – Razredba
HRN EN 1600:1999, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za REL zavarivanje nehrđajućih čelika i čelika otpornih na povišene temperature – Razredba
HRN EN 1668:1999, Dodatni i potrošni materijali – Šipke, žice i metal zavara/navara pri TIG zavarivanju nelegiranih i sitnozrnih čelika – Razredba.

PRILOG D

VLAČNI ELEMENTI VISOKE ČVRSTOĆE

D.1 Područje primjene

D.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vlačne elemente visoke čvrstoće, koji se upotrebljavaju u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja sukladnosti za iste, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
D.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti za vlačne elemente visoke čvrstoće određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki D.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnog propisa.
D.1.3 Vlačni elementi visoke čvrstoće, u smislu točke D.1.1 ovoga Priloga, su navedeni u točki D.2.1.2, podtočke a) do e) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici).

D.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

D.2.1 Specificirana svojstva

D.2.1.1 Tehnička svojstva vlačnih elemenata visoke čvrstoće iz točke D.2.1.2 pod točke a) do e) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirani prema normama navedenim u točki D.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.
D.2.1.2 Vlačni elementi visoke čvrstoće su:
a) čelične šipke
b) čelična žica
c) čelična užad
d) čelični kabeli
e) završetci (kotve).

D.2.2 Potvrđivanje sukladnosti.

D.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti vlačnih elemenata visoke čvrstoće iz točke D.2.1.2 ovoga Priloga provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za sva svojstva vlačnih elemenata visoke čvrstoće određena odgovarajućom normom s popisa iz točke D.6, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.3 Označavanje

D.2.3.1 Vlačni elementi visoke čvrstoće iz točke D.2.1.2 ovoga Priloga, proizvedeni prema tehničkim specifikacijama označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama tih specifikacija. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

D.3 Ispitivanje

D.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke D.6 ovoga Priloga.
 

D.4 Kontrola prije ugradnje


D.4.1 Vlačni elementi visoke čvrstoće proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju, ako ispunjavaju zahtjeve projekta čelične konstrukcije.
D.4.2 Neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene prilogom »I« ovoga Propisa.

D.5 Održavanje svojstava

D.5.1 Proizvođač i distributer vlačnih elemenata visoke čvrstoće te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputama proizvođača.

D.6 Popis norma

D.6.1 Norme za vlačne elemente visoke čvrstoće za nosive čelične konstrukcije
HRN EN 10138-3:20XX, Čelici za prednapinjanje – Dio 3: Pramenovi
HRN EN 10264-3:2003, Čelična žica i žičani proizvodi – Čelična žica za užad – 3. dio: Hladno vučena i hladno oblikovana žica od nelegiranog čelika za visoka opterećenja
HRN EN 10264-4:2003, Čelična žica i žičani proizvodi – Čelična žica za užad – 4. dio: Žica od nehrđajućeg čelika
HRN EN 12385-1:2003, Čelična užad – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi
HRN EN 12385-10:2004, Čelična užad – Sigurnost – 10. dio: Spiralna užad za opću primjenu
HRN EN 13411-4:2003, Završetci čeličnih užadi – Sigurnost – 4. dio: Metalni i plastični zaliveni završetci.

PRILOG E

KONSTRUKCIJSKI LEŽAJEVI

E.1 Područje primjene

E.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za konstrukcijske ležajeve, koji se upotrebljavaju u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja sukladnosti za iste, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.
E.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti za konstrukcijske ležajeve određuju se odnosno provode prema normama navedenim u točki E.6, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama posebnog propisa.
E.1.3 Tipovi konstrukcijskih ležajeva, u smislu točke E.1.1 ovoga Priloga, su navedeni u točki E.2.1.2, podtočke a) do e) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (tvornici).

E.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

E.2.1 Specificirana svojstva

E.2.1.1 Tehnička svojstva konstrukcijskih ležajeva iz točke E.2.1.2 pod točke a) do e) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirani prema normama navedenim u točki E.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.
E.2.1.2 Tipovi konstrukcijskih ležajeva:
a) neoprenski
b) valjkasti
c) lončasti
d) sferični i cilindrični PTFE
e) usmjeravajući i ograničavajući.

E.2.2 Potvrđivanje sukladnosti

E.2.2.1 Potvrđivanje sukladnosti konstrukcijskih ležajeva iz točke E.2.1.2 ovoga Priloga provodi se:
– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti te postupcima i kriterijima Dodatka ZA odgovarajuće norme s popisa iz točke E.6, za konstrukcijske ležajeve za koje norme sadrže Dodatak ZA,
– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1 te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti, za sva svojstva konstrukcijskih ležajeva određena odgovarajućom normom s popisa iz točke E.6, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar, za konstrukcije ležajeve za koje norme ne sadrže Dodatak ZA, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.3 Označavanje

E.2.3.1 Konstrukcijski ležajevi iz točke E.2.1.2 ovoga Priloga, proizvedeni prema tehničkim specifikacijama označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama tih specifikacija. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

E.3 Ispitivanje

E.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje konstrukcijskih ležajeva, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz točke E.6 ovoga Priloga.

E.4 Kontrola prije ugradnje

E.4.1 Konstrukcijski ležajevi proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju, ako ispunjavaju zahtjeve projekta čelične konstrukcije.
E.4.2 Neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene prilogom »I« ovoga Propisa.

E.5 Održavanje svojstava

E.5.1 Proizvođač i distributer konstrukcijskih ležajeva te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputama proizvođača.

E.6 Popis norma

E.6.1 Norme za konstrukcijske ležajeve za nosive čelične konstrukcije

HRN EN 1337-2:2004, Konstrukcijski ležajevi -- 2. dio: Klizni elementi (EN 1337-2:2004)
HRN EN 1337-3:2005, Konstrukcijski ležajevi -- 3. dio: Elastomerni ležajevi (EN 1337-3:2005)
HRN EN 1337-4:Ispr.1:2008, Konstrukcijski ležajevi -- 4. dio: Valjkasti ležajevi (EN 1337-4:2004/AC:2007)
HRN EN 1337-4:2004, Konstrukcijski ležajevi -- 4. dio: Valjkasti ležajevi (EN 1337-4:2004)
HRN EN 1337-5:2005, Konstrukcijski ležajevi -- 5. dio: Lončasti ležajevi (EN 1337-5:2005)
HRN EN 1337-6:2004, Konstrukcijski ležajevi -- 6. dio: Zakretni ležajevi (EN 1337-6:2004)
HRN EN 1337-7:2004, Konstrukcijski ležajevi -- 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE ležajevi (EN 1337-7:2004)
HRN EN 1337-8:20XX Konstrukcijski ležajevi -- 8. dio: Usmjeravajući i ograničavajući ležajevi.

PRILOG F

PREDGOTOVLJENI ELEMENTI

F.1 Područje primjene

F.1.1 Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene elemente čeličnih konstrukcija (u daljnjem tekstu: predgotovljeni elementi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
F.1.2 Predgotovljeni element u smislu točke F.1.1 je element izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu za potrebe toga gradilišta ili proizveden u pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata, od čeličnih proizvoda, proizvedenih prema Prilogu »A« do »E«, i eventualno drugih proizvoda.
F.1.3 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa određuje se odnosno provodi prema točki F.1.3.1 odnosno točki F.1.3.2 ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
F.1.3.1 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu čelične konstrukcije, određuju se odnosno provodi u skladu s tim projektom.
F.1.3.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuju se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

F.2 Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

F.2.1 Specificirana svojstva

F.2.1.1 Tehnička svojstva predgotovljenih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1090-1, te normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.
F.2.1.2 Tehnička svojstva čeličnih proizvoda i zaštitnih sredstava od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni element moraju biti specificirana prema Prilozima »A«, »B«, »C«, »D« ili »E« ovoga Propisa.
F.2.1.3 Predgotovljeni element izrađuje se odnosno proizvodi za:
a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene čelične konstrukcije, element predgotovljene čelične konstrukcije ili zasebna građevina),
b) nekonstrukcijsku uporabu (oplate, ograde, itd).
F.2.1.4 Tehnička svojstva predgotovljenog elementa moraju se specificirati u projektu čelične konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji, specificiraju se u tehničkoj specifikaciji za taj element.

F.2.2 Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

F.2.2.1 Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu čelične konstrukcije provodi se prema projektu čelične konstrukcije te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:
a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa pred gotovljenog elementa, te
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade pred gotovljenog elementa,
na način primjeren postizanju tehničkih svojstava čelične konstrukcije u skladu s ovim Propisom.
F.2.2.2 Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

F.2.3 Označavanje

F.2.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu čelične konstrukcije označava se na otpremnici i na samom elementu sukladno oznaci iz projekta.
F.2.3.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na samom elementu sukladno odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

F.3 Ispitivanje

F.3.1 Predgotovljeni element izrađen prema projektu čelične konstrukcije ispituje se prema tom projektu.
F.3.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji ispituje se prema toj specifikaciji.

F.4 Projektiranje

F.4.1 Predgotovljeni element projektira se u skladu s odredbama Priloga »G« odnosno Priloga »H«, te odredbama ovoga Propisa.
F.4.2 Projektom predgotovljenog elementa moraju se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

F.5 Građenje, izrada i proizvodnja

F.5.1 Pri građenju čelične konstrukcije s predgotovljenim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »I« ovoga Propisa, te:
– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog vijeka uporabe elemenata,
– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,
– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje, dane projektom čelične konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.
F.5.2 Pri izradi predgotovljenog elementa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »I« ovoga Propisa.
F.5.3 Pri proizvodnji predgotovljenog elementa treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

F.6 Kontrola prije ugradnje

F.6.1 Predgotovljeni element izrađen u skladu s projektom čelične konstrukcije smije se ugraditi u čeličnu konstrukciju ako je sukladnost čeličnih proizvoda i zaštitnih sredstava potvrđena i ako je uporabljivost predgotovljenog elementa dokazana na način određen projektom čelične konstrukcije i ovim Prilogom.
F.6.2 Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u čeličnu konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te čelične konstrukcije.
F.6.3 Neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene Prilogom »I« ovoga Propisa.

F.7 Popis norma

F.7.1 Norme za predgotovljene elemente
HRN EN 1090-1:2008, Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Dio 1: Opći uvjeti isporuke

PRILOG G

PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S PRIZNATIM TEHNIČKIM PRAVILIMA

G.1 Područje primjene

G.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 16. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje čeličnih konstrukcija građevina iz stavka 1. istoga članka u skladu s priznatim tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
G.1.2 Ovaj Prilog odnosi se na projektiranje čeličnih konstrukcija građevina uzimajući u obzir i odgovarajuća pravila za djelovanja na nosive čelične konstrukcije, pravila za gradnju u seizmičkim područjima i pravila za temeljenje.

G.2 Projektiranje, proračun i građenje

G.2.1 Za projektiranje i proračune čeličnih konstrukcija građevina primjenjuju se odredbe ovoga Priloga i priznata tehnička pravila određena ovim Prilogom. Pojam »objekt« i »građevinski objekt« koji se koristi u priznatim tehničkim pravilima odgovara pojmu »građevina« prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
G.2.2 Za djelovanja na nosive čelične konstrukcije građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
G.2.3 Za gradnju građevina u seizmičkim područjima primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu tih propisa odnosno pravilnika.
G.2.4 Za proračun i konstruiranje čeličnih konstrukcija građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
G.2.5 Za temeljenje građevina primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
G.2.6 Za otpornost na požar primjenjuju se djelovanja određena HRN ENV 1991-2-2.
G.2.7 Ako se u skladu sa člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požar, čelična konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

G.3 Primjena Pravilnika o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija

G.3.1 U Privremenim tehničkim propisima za opterećenje zgrada koji su vezani uz primjenu Pravilnika o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija, umjesto točke 213 primjenjuju se točke G.3.1.1 do G.3.1.5 ovoga Priloga.
G.3.1.1 Za ravne ili do 20° prema horizontali nagnute krovove mora se u proračunu čelične konstrukcije uzeti osnovno opterećenje snijegom po m² tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine koji nije manje od:
Lika i Gorski kotar                     s0 = 2.00 kN/m2
Ostala kontinentalna područja     s0 = 1.25 kN/m
U planinskim predjelima višim od 300 m.n.v. koji obiluju snijegom uzima se u obzir uvećano opterećenje snijegom, ovisno o lokalnim uvjetima, tako da opterećenje, kod krovova nagnutih do 20° prema horizontali iznosi:

s = s0 + (h – 300)/400

s – opterećenje snijegom (kN/m2)
s0 – osnovno opterećenje snijegom (kN/m2)
h – nadmorska visina (m)
Na lokacijama u Gorskom Kotaru i Lici, s iznimno velikim snježnim padalinama te na nadmorskim visinama višim od 700 m, uzeti stvarno obrađene podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda.
G.3.1.2 U krajevima bez snijega (priobalje i otoci) mora se uzeti u proračun čelične konstrukcije zamjensko opterećenje koje nije manje od s = 0,35 kN/m2.
G.3.1.3 Za krovove s nagibom α > 20°, može se u proračunu čelične konstrukcije uzeti umanjeno opterećenje snijegom po m2 tlocrtne projekcije krova, ovisno o lokaciji građevine koje nije manje od:
sα = s [1 – 14(α -20°)/1000], gdje je:
s – iznos opterećenja snijegom iz točke G.3.1.1.
α – nagib krovne plohe prema horizontali izražen u °
G.3.1.4 Mjestimično nagomilavanje snijega na krovovima s uvalama ili u zaklonima te kod drugih nepovoljnih konfiguracija krova kod kojih postoji mogućnost nagomilavanja snijega, potrebno je odgovarajuće uzeti u obzir.
U formiranim bazenima uzeti minimalnu zapreminsku težinu snijega od 5,0 kN/m3.
G.3.1.5 Kod dvostrešnih krovova, osim proračuna s punim opterećenjem snijegom, potrebno je proračun provesti i za slučaj punog opterećenja snijegom s jedne strane krova i polovine punog opterećenja s druge strane krova.

G.4 Tehnička svojstva proizvoda od čelika

G.4.1 Tehnička svojstva nelegiranih konstrukcijskih čelika specificiraju se u projektu u skladu s točkom A.6.1 Priloga »A« ovoga Propisa ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.
G.4.1.1 U proračunima nosivosti i deformacija prema priznatim tehničkim pravilima potrebno je na odgovarajući način koristiti vrijednosti svojstava čelika, kako su ona određena u normama navedenim u točki A.6.1 Priloga »A« ovoga Propisa.
G.4.1.2 Oznake proizvoda od čelika prema normi HRN EN 10025-2 orijentacijski odgovaraju oznakama proizvoda od čelika prema normi HRN C.B0.500 na način kako je to prikazano u tablici G.1 ovoga Priloga.
Tablica G.1 Oznake proizvoda od čelika HRN C.B0.500 i orijentacijski odgovarajuće oznake proizvoda od čelika prema normi HRN EN 10025-2

 

 

Oznaka prema HRN C.B0.500:1988

Oznaka prema HRN EN 10025-2:2007

Toplovaljani
proizvodi
Nelegirani konstrukcijski čelici

 

Č.0361

S 235 JR

Č.0362

S 235 J0

Č.0363

S 235 J2+N

Č.0363

S 235 J2

Č.0451

S 275 JR

Č.0452

S 275 J0

Č.0453

S 275 J2+N

Č.0453 

S 275 J2

Č.0561

S 355 JR

Č.0562

S 355 J0

Č.0563

S 355 J2+N

Č.0563

S 355 J2

Č.0545

E 295

Č.0645

E 335

Č.0745

E 360


G.5 Tehnička svojstva ostalih proizvoda

G.5.1 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa.
G.5.2 Tehnička svojstva dodatnog materijala za zavarivanje specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama Priloga »C« ovoga Propisa.
G.5.3 Tehnička svojstva vlačnih elemenata visoke čvrstoća specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama Priloga »D« ovoga Propisa.
G.5.4 Tehnička svojstva konstrukcijskih ležajeva specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama Priloga »E« ovoga Propisa.
G.5.5 Tehnička svojstva zaštitnih sredstava specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama Priloga »I« ovoga Propisa.

G.6 Popis priznatih tehničkih pravila i normi za projektiranje

G.6.1 Djelovanja (Opterećenja)

Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (SL br. 26/88) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
HRN U.C7.121/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada.
HRN U.C7.122/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Određivanje korisnog opterećenja stropova u proizvodnim pogonima i skladištima.
HRN U.C7.123/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Vlastita težina konstrukcija i konstrukcijskih elemenata i uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzioniranju
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (SL br. 31/81,49/82, 29/83, 21/88 i 52/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
Privremeni tehnički propisi za građenje u seizmičkim područjima (Službeni list br. 39/64.) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu tih propisa.
Tehnički propisi za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije. (SL br. 41/64)
Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje opterećenja mostova. (SL br. 1/91)
HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-2.dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)

G.6.2 Dimenzioniranje i konstruiranje

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (SL br. 61/86) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.
Tehnički propisi za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija. (SL br. 6/65)
Tehnički propisi za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija. (SL br. 6/65)
Nosive čelične konstrukcije od općih konstrukcijskih čelika. Izbor osnovnog materijala. HRN U.E7.010.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodjelnog presjeka. HRN U.E7.081.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Određivanje duljine izvijanja štapova. HRN U.E7.086.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedjelnog presjeka HRN U.E7.091.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Štapovi izloženi pritisku i savijanju. HRN U.E7.096.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Bočno izvijanje nosača. HRN U.E7.101. i HRN U.E7.101/1.
Stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija. Pritisnuti štapovi sa elastičnim poprečnim osloncima. HRN U.E7.106.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Stabilnost okvirnih nosača. HRN U.E7.111.)
Stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija. Stabilnost lučnih nosača. HRN U.E7.116.
Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Proračun izbočivanja limova. HRN U.E7.121.
Ležišta i zglobovi nosivih čeličnih konstrukcija. HRN U.E7.131.
Spojevi s vijcima visoke klase čvrstoće kod nosivih čeličnih konstrukcija Tehnički uvjeti. HRN U.E7.140.
Nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima. Tehnički uvjeti HRN U.E7.145. i HRN U.E7.145/I/91.

PRILOG H

PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

H.1 Područje primjene

I.1.1 Ovim se Prilogom sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje čeličnih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
H.1.2 Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje čeličnih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

H.2 Projektiranje, proračun i građenje

H.2.1 Pravila za projektiranje čeličnih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalno određenim parametrima u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.
H.2.2 Za osnove proračuna i djelovanja na čelične konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1990, HRN EN 1991 i HRN EN 1993 uključivo i pripadno nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
H.2.3 Za projektiranje čeličnih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1998 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
H.2.4 Za projektiranje čeličnih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1993 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
H.2.5 Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN EN 1997 uključivo i pripadne nacionalno određene parametre, te norme na koje norme ovog niza upućuju.
H.2.6 Ako se u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN EN 1993-1-2, čelična konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

H.3 Tehnička svojstva proizvoda od čelika, mehaničkih spojnih elemenata, dodatnog materijala za zavarivanje, vlačnih elemenata visoke čvrstoće i konstrukcijskih ležajeva

H.3.1 Tehnička svojstva proizvoda od čelika specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.
H.3.2 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.
H.3.3 Tehnička svojstva dodatnog materijala za zavarivanje specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama iz Priloga »C« ovoga Propisa.
H.3.4 Tehnička svojstva vlačnih elemenata visoke čvrstoće specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama iz Priloga »D« ovoga Propisa.
H.3.5 Tehnička svojstva konstrukcijskih ležajeva specificiraju se u projektu čelične konstrukcije prema odredbama iz Priloga »E« ovoga Propisa.

H.4 Popis norma

H.4.1 Norme za projektiranje i proračun
HRN EN 1990:20XX
Eurokod 0: Osnove projektiranja (EN 1990:2002)
HRN EN 1991-1-1:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-1 dio: Općenita djelovanja – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (EN 1991-1-1:2002)
HRN EN 1991-1-2:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-2 dio: Općenita djelovanja – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)
HRN EN 1991-1-3:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-3 dio: Općenita djelovanja – Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)
HRN EN 1991-1-4:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-4 dio: Općenita djelovanja – Opterećenje vjetrom (EN 1991-1-4:2005)
HRN EN 1991-1-5:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-5 dio: Općenita djelovanja – Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)
HRN EN 1991-1-6:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-6 dio: Općenita djelovanja – Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005)
HRN EN 1991-1-7:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 1-7 dio: Općenita djelovanja – Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)
HRN EN 1991-3:20XX
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i drugim strojevima (EN 1991-3:2006)
HRN EN 1993-1-1:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2006)
HRN EN 1993-1-2:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (EN 1993-1-2:2006)
HRN EN 1993-1-3:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – dodatna pravila za hladnooblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006)
HRN EN 1993-1-4:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-4: Opća pravila – dodatna pravila za nehrđajuće čelike (EN 1993-1-4:2006)
HRN EN 1993-1-5:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-5: Opća pravila – Pločasti elementi konstrukcija (EN 1993-1-5:2006)
HRN EN 1993-1-6:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski (EN 1993-1-6:2007)
HRN EN 1993-1-7:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-7: Nosivost i stabilnost poprečno opterećenih ravnih limenih konstrukcija (EN 1993-1-7:2007)
HRN EN 1993-1-8:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-8: Projektiranje veza (EN 1993-1-8:2005)
HRN EN 1993-1-9:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-9: Nosivost čeličnih konstrukcija na zamor (EN 1993-1-9:2005)
HRN EN 1993-1-10:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-10: Izbor čelika u pogledu žilavosti i svojstava po debljini (EN 1993-1-10:2005)
HRN EN 1993-1-11:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-11: Projektiranje konstrukcija sa zategnutim elementima od čelika (EN 1993-1-11:2006)
HRN EN 1993-1-12:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-12: Dodatna pravila za čelike visoke čvrstoće (EN 1993-1-12:2007)
HRN EN 1993-2:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 2: Čelični mostovi (EN 1993-2:2006)
HRN EN 1993-3-1:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – tornjevi i jarboli (EN 1993-3-1:2006)
HRN EN 1993-3-2:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 3-2: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – dimnjaci (EN 1993-3-2:2006)
HRN EN 1993-4-1:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 4-1: Silosi (EN 1993-4-1:2007)
HRN EN 1993-4-2:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 4-2: Spremnici (EN 1993-4-2:2007)
HRN EN 1993-4-3:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 4-3: Cjevovodi (EN 1993-4-3:2007)
HRN EN 1993-5:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 5: Piloti (EN 1993-5:2007)
HRN EN 1993-6:20XX
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 6: Nosači kranskih staza (EN 1993-6:2007)
HRN EN 1997-1:20XX
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004)
HRN EN 1997-2:20XX
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Istraživanje tla i ispitivanje (EN 1997-2:2007)
HRN EN 1998-1:20XX
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za građevine (EN 1998-1:2004)
HRN EN 1998-2:20XX
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005)
HRN EN 1998-3:20XX
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005)
HRN EN 1998-4:20XX
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 4. dio: Silos, tanks and pipelines (EN 1998-4:2006)
HRN EN 1998-5:20XX
Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004).

PRILOG I

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

I.1 PODRUČJE PRIMJENE

I.1.1. Ovim se prilogom sukladno članku 27. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje čeličnih konstrukcija te nadzorne radnje i kontrolni postupci pri izvođenju čeličnih konstrukcija te održavanje čeličnih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.
I.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke I.1.1 ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje čeličnih konstrukcije provodi se prema normama iz točke I.4.1. i I.4.2. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.
I.1.3 Na izvođenje i održavanje čelične konstrukcije primjenjuju se i odgovarajuće norme za izvođenje i održavanje drugih vrsta proizvoda koji se rabe u čeličnim konstrukcijama u skladu s propisima za te proizvode, osim onih na koje se odnose Prilozi »A«, »B«, »C«,»D« i »E« ovoga Propisa.

I.2 IZVOĐENJE, NADZORNE RADNJE I KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILIŠTU

I.2.1. Izvođenje

I.2.1.1 Elementi čelične konstrukcije se izvode od proizvoda od čelika, proizvedenih prema Prilozima »A do E«, i drugih proizvoda, ili kao predgotovljeni elementi proizvedeni prema Prilogu »F«, prema projektu čelične konstrukcije i odredbama ovoga Priloga.

I.3 ODRŽAVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

I.3.1. Radnje u okviru održavanja čeličnih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.

I.4 POPIS NORMA ZA IZVOĐENJE, ZAŠTITU, ODRŽAVANJE, KONTROLU I ISPITIVANJE

I.4.1 Općenito

HRN EN 1090-1:20XX Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija– 1. dio: Opći uvjeti isporuke
HRN EN 1090-2:20XX Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije
Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65
Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65.

I.4.2. Popis normi prema radnim operacijama

I.4.2.1. Priprema

HRN EN ISO 9013:2003, Toplinsko rezanje -- Razredba rezova -- Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja kakvoće (ISO 9013:2002; EN ISO 9013:2002)
HRN ISO 286-2:, ISO sustav dimenzionalnih tolerancija – 2 dio: Tablice standardnih stupnjeva tolerancije i graničnih odstupanja za rupe i osovine
HRN CEN/TR 10347, Smjernice za oblikovanje konstrukcijskih čelika u proizvodnji.

I.4.2.2. Zavarivanje

HRN EN 287-1/AC:2007, Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)
HRN EN 287-1:2004, Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004)
HRN EN 1011-1/A1:2003, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opće upute za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:1998/A1:2002)
HRN EN 1011-1/A2:2007, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opće upute za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:1998/A2:2003)
HRN EN 1011-1:1999, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opće upute za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:1998)
HRN EN 1011-2:2002, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika (EN 1011-2:2001)
HRN EN 1011-3:2001, Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: Elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika (EN 1011-3:2000)
HRN EN 1418:1999, Zavarivačko osoblje -- Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektrolučno zavarivanje i elektrootporno zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju metalnih materijala (EN 1418:1997)
HRN EN ISO 3834-1:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuće razine zahtjeva za kvalitetu (ISO 3834-1:2005; EN ISO 3834-1:2005)
HRN EN ISO 3834-2:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO 3834-2:2005)
HRN EN ISO 3834-3:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005)
HRN EN ISO 3834-4:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-4:2005)
HRN EN ISO 3834-5:2007, Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005; EN ISO 3834-5:2005)
HRN EN ISO 4063:2001, Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000)
HRN EN ISO 5817:2004, Zavarivanje -- Zavari nastali taljenjem u čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (zavarivanje elektronskim snopom isključeno) -- Razine kakvoće s obzirom na nepravilnosti (ISO 5817:2003; EN ISO 5817:2003)
HRN EN ISO 9692-1:2004, Zavarivanje i srodni postupci -- Preporuke za pripremu spoja -- 1. dio: Ručno elektrolučno zavarivanje, MIG/ MAG zavarivanje, plinsko zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elektronskim snopom (ISO 9692-1:2003; EN ISO 9692-1:2003)
HRN EN ISO 9692-2:1999, Zavarivanje i srodni procesi -- Priprema spoja -- 2. dio: Zavarivanje čelika pod praškom (ISO 9692-2:1998; EN ISO 9692-2:1998 + Ispravak:1999)
HRN EN ISO 13916:1999, Zavarivanje -- Upute za mjerenje temperature predgrijavanja, međuslojne temperature i održavanje temperature predgrijavanja (ISO 13916:1996; EN ISO 13916:1996)
HRN EN ISO 14373: Elektrootporno zavarivanje – Postupak za točkasto zavarivanje nezaštićenih i zaštićenih niskougljičnih čelika (Iso 14373:2006)
HRN EN ISO 14554-1:2001, Zahtjevi za kakvoću zavarivanja -- Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kakvoću (ISO 14554-1:2000; EN ISO 14554-1:2000)
HRN EN ISO 14554-2:2001, Zahtjevi za kakvoću zavarivanja -- Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Osnovni zahtjevi za kakvoću (ISO 14554-2:2000; EN ISO 14554-2:2000)
HRN EN ISO 14555:2001, Zavarivanje -- Elektrolučno zavarivanje svornjaka od metalnih materijala (ISO 14555:1998; EN ISO 14555:1998)
HRN EN ISO 14731: Koordinacija kod zavarivanja – Dužnosti i odgovornosti (ISO 14731:2006)
HRN EN ISO 15609-1: Specifikacija i klasifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka zavarivanja -- 1. dio: Lučno zavarivanje (EN ISO 15609-1:2004)
HRN EN ISO 15609-4:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka zavarivanja -- 4. dio: Zavarivanje laserom (ISO 15609-4:2004; EN ISO 15609-4:2004)
HRN EN ISO 15609-5:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka zavarivanja -- 5. dio: Elektrootporno zavarivanje (ISO 15609-5:2004; EN ISO 15609-5:2004)
HRN EN ISO 15610:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija na osnovi ispitanih dodatnih i potrošnih materijala za zavarivanje (ISO 15610:2003; EN ISO 15610:2003)
HRN EN ISO 15611:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija na osnovi prethodnog zavarivačkog iskustva (ISO 15611:2003; EN ISO 15611:2003)
HRN EN ISO 15612:2004, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija prihvaćenjem normiranoga zavarivačkog postupka (ISO 15612:2004; EN ISO 15612:2004)
HRN EN ISO 15613:2008, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija pri pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004; EN ISO 15613:2004)
HRN EN ISO 15614-1:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004; EN ISO 15614-1:2004)
HRN EN ISO 115614-11:2003, Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 11. dio: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002; EN ISO 15614-11:2002)
HRN EN ISO 115614-13:2007, Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 12. dio: Elektrootporno točkasto, šavno i bradavičasto zavarivanje (ISO 15614-12:2004; EN ISO 15614-12:2004)
HRN EN ISO 15620:2002, Zavarivanje -- Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000; EN ISO 15620:2000)
HRN EN ISO 16432:, Elektrootporno zavarivanje – Postupak za bradavičasto zavarivanje niskougljičnih čelika bez prevlake ili s prevlakom, primjenom bradavičastog spoja s nadvišenjem (ISO 16432:2006)
HRN EN ISO 16433:, Elektrootporno zavarivanje – Postupak za kontinuirane zavare niskougljičnih čelika bez prevlake ili sa prevlakom (ISO 16433:2006)
HRN CEN ISO/TR 3834-6:, Zahtjevi kvalitete za zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 6. dio: Smjernice za formiranje norme ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007)
HRN EN 14555:2001, Zavarivanje -- Elektrolučno zavarivanje svornjaka od metalnih materijala (ISO 14555:1998; EN ISO 14555:1998).

I.4.2.3. Ispitivanja

HRN EN 473/A1:2007, Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i potvrđivanje osoblja u nerazornom ispitivanju -- Opća načela (EN 473:2000/A1:2005)
HRN EN 473:199, Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i potvrđivanje osoblja u nerazornom ispitivanju -- Opća načela (ISO 473:1982)
HRN EN 571-1:2002, Nerazorno ispitivanje -- Ispitivanje penetrantima -- 1. dio: Opća načela (EN 571-1:1997)
HRN EN 970:2000, Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem -- Vizualno ispitivanje (EN 970:1997)
HRN EN 1290/A1:2003, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim česticama (EN 1290:1998/A1:2002)
HRN EN 1290/A2:2008, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim česticama (EN 1290:1998/A2:2003)
HRN EN 1290:2000, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva magnetskim česticama (EN 1290:1998)
HRN EN 1435/A1:2003, Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A1:2002)
HRN EN 1435/A2:2008, Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A2:2003)
HRN EN 1435:2000, Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997)
HRN EN 1713/A1:2003, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje ultrazvukom -- Karakterizacija indikacija u zavarima (EN 1713:1998/A1:2002)
HRN EN 1713/A2:2008, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje ultrazvukom -- Karakterizacija indikacija u zavarima (EN 1713:1998/A2:2003)
HRN EN 1713:2000, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje ultrazvukom -- Karakterizacija indikacija u zavarima (EN 1713:1998)
HRN EN 1714/A1:2003, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A1:2002)
HRN EN 1714/A2:2008, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A2:2003)
HRN EN 1714:2000, Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997)
HRN EN 10160:2001: Ultrazvučno ispitivanje plosnatih čeličnih proizvoda s debljinom jednakom ili većom od 6 mm (tehnika odjeka) (EN 10160:1999)
HRN EN 12062/A1:2003, Nerazorno ispitivanje zavara -- Opća pravila za metalne materijale (EN 12062:1997/A1:2002)
HRN EN 12062/A2:2008, Nerazorno ispitivanje zavara -- Opća pravila za metalne materijale (EN 12062:1997/A2:2003)
HRN EN 12062:2000, Nerazorno ispitivanje zavara -- Opća pravila za metalne materijale (EN 12062:1997)
HRN EN ISO 6507-1:1999, Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 1. dio: Ispitna metoda (ISO 6507-1:1997; EN ISO 6507-1:1997)
HRN EN ISO 6507-2:2001, Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 2. dio: Provjeravanje ispitnih uređaja (ISO 6507-2:1997; EN ISO 6507-2:1997)
HRN EN ISO 6507-3:2001, Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 3. dio: Umjeravanje etalonskih pločica (ISO 6507-3:1997; EN ISO 6507-3:1997)
HRN EN ISO 6507-4:2008, Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 4. dio: Tablice vrijednosti tvrdoća (ISO 6507-4:2005; EN ISO 6507-4:2005)
HRN EN ISO 9018:2004, Razorno ispitivanje zavara metalnih materijala -- Vlačno ispitivanje križnih i preklopnih spojeva (ISO 9018:2003; EN ISO 9018:2003)
HRN EN ISO 10447: Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje ljuštenjem i siječenjem mjesta otpora i bradavičastog zavara (ISO 10447:2008)

I.4.2.4. Montaža

HRN EN 1337-11:2002, Konstrukcijski ležajevi -- 11. dio: Prijevoz, skladištenje i ugradnja (EN 1337-11:1997)
HRN ISO 4463-1:20XX, Metode mjerenja u zgradarstvu – iskolčavanje – Part 1: Planiranje i organizacija, postupci mjerenja, kriteriji prihvaćanja
HRN ISO 7976-1:20XX, Tolerancije u zgradarstvu – Metode mjerenja zgrada i proizvoda koji čine zgradu – 1. dio: Metode i uređaji za mjerenje
HRN ISO 7976-2:20XX, Tolerancije u zgradarstvu – Metode mjerenja zgrada i proizvoda koji čine zgradu – 2. dio: Određivanje geodetskih točaka
HRN EN 17123-1:2004, Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 1. dio: Teorija (ISO 17123-1:2002)
HRN EN 17123-2:2004, Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 2. dio: Niveliri (ISO 17123-2:2001)
HRN EN 17123-3:2004, Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 3. dio: Teodoliti (ISO 17123-3:2001)
HRN EN 17123-4:2004, Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 4. dio: Elektrooptički daljinomjeri (EDM instrumenti) (ISO 17123-4:2001)
HRN EN 17123-6:2004, Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 6. dio: Rotirajući laseri (ISO 17123-6:2003).

I.4.2.5. Zaštita od korozije

HRN EN 14616:20XX, Toplinsko špricanje – Preporuke za toplinsko špricanje
HRN EN 15311:20XX, Toplinsko špricanje – Elementi s vruće špricanom prevlakom – Tehnički uvjeti isporuke
HRN EN ISO 1461:2001, Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- Specifikacije i metode ispitivanja (ISO 1461:1999; EN ISO 1461:1999)
HRN EN ISO 2063:2007, Toplinsko naštrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij i njihove legure (ISO 2063:2005; EN ISO 2063:2005)
HRN EN ISO 2808:2004, Boje i lakovi -- Određivanje debljine filma (ISO 2808:1997; EN ISO 2808:1999)
HRN EN ISO 8501-1:2007, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizuelna procjena čistoće površine -- 1. dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina i čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-1:2007; EN ISO 8501-1:2007)
HRN EN ISO 8501-2:2006, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-2:1994; EN ISO 8501-2:2001)
HRN EN ISO 8503-1:1999, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 1. dio: Specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine za procjenu površina čišćenih mlazom abraziva (ISO 8503-1:1988; EN ISO 8503-1:1995)
HRN EN ISO 8503-2:1999, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva -- 2. dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva -- Postupak s komparatorom (ISO 8503-2:1988; EN ISO 8503-2:1995)
HRN EN ISO 12944-1:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 1. dio: Opći uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998)
HRN EN ISO 12944-2:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 2. dio: Razredba okoliša (ISO 12944-2:1998; EN ISO 12944-2:1998)
HRN EN ISO 12944-3:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN ISO 12944-3:1998)
HRN EN ISO 12944-4:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 4. dio: Vrste površina i priprema površina (ISO 12944-4:1998; EN ISO 12944-4:1998)
HRN EN ISO 12944-5:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja (ISO 12944-5:1998; EN ISO 12944-5:1998)
HRN EN ISO 12944-6:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO 12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998)
HRN EN ISO 12944-7:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 7. dio: Izvođenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998; EN ISO 12944-7:1998)
HRN EN ISO 12944-8:1999, Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje (ISO 12944-8:1998; EN ISO 12944-8:1998)
HRN EN ISO 14713:2001, Zaštita od korozije željeznih i čeličnih konstrukcija -- Cinkove i aluminijske prevlake -- Smjernice (ISO 14713:1999; EN ISO 14713:1999)
HRN ISO 19840:2007, Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima zaštitne boje -- Mjerenje i kriteriji prihvaćanja za debljinu suhih filmova na hrapavim površinama (ISO 19840:2004)
HRN ISO 8501-3:20XX, Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i pripadnih proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 3. dio: Stupnjevi pripreme zavara, rezanih površina i drugih površina sa površinskim nepravilnostima.

I.4.2.6. Tolerancije

HRN EN ISO 13920:1999, Zavarivanje -- Opća dopuštena odstupanja za zavarene konstrukcije -- Dimenzije za dužine i kutove -- Oblik i položaj (ISO 13920:1996; EN ISO 13920:1996).

I.4.3. Ostalo

HRN EN 508-1:20XX, Proizvodi za krovove od lima – Karakteristike samonosivih proizvoda od čelika, aluminija ili nehrđajućeg čelika – 1 dio: Čelik
HRN EN 508-3:20XX, Proizvodi za krovove od lima – Karakteristike samonosivih proizvoda od čelika, aluminija ili nehrđajućeg čelika – 3 dio: Nehrđajući čelik
HRN ISO 2859-5:20XX, Postupci uzorkovanja za kontrolu prema atributima -- 5. dio: Sustav planskog slijednog uzorkovanja, indeksiran prema prihvatljivoj razini kakvoće (AQL) za kontrolu po skupinama (ISO 2859-1:1989).