Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s Upitnikom za sigurnosnu provjeru

NN 114/2008 (6.10.2008.), Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s Upitnikom za sigurnosnu provjeru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3300

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, broj 85/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O SADRŽAJU, IZGLEDU, NAČINU ISPUNJAVANJA I POSTUPANJU S UPITNIKOM ZA SIGURNOSNU PROVJERU

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se sadržaj, izgled, način ispunjavanja i postupanje s Upitnikom za sigurnosnu provjeru (u daljnjem tekstu: Upitnik) za fizičke i pravne osobe.

Članak 2.

Sadržaj Upitnika za sigurnosnu provjeru I. i II. stupnja čine identifikacijski podaci, podaci o školovanju i radnom odnosu, podaci o imovinskom stanju, podaci o članovima obitelji i zajedničkom kućanstvu, bračnom statusu, podaci o prekršajnim i kaznenim djelima, sigurnosni podaci i ostali podaci potrebni za provođenje sigurnosne provjere, kao i suglasnost za provođenje sigurnosne provjere.
Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja, uz podatke navedene u stavku 1. ovog članka, sadrži suglasnost osobe nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji, da kod svih kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, provjeri stanje osobnih računa i financijske transakcije iznad 100.000,00 kuna u posljednje dvije (2) godine.
Sadržaj Upitnika za sigurnosnu provjeru III. stupnja čine identifikacijski podaci, podaci o radnom odnosu, sigurnosni podaci i suglasnost za provođenje sigurnosne provjere.

Članak 3.

Na naslovnoj stranici Upitnika za sigurnosnu provjeru fizičkih osoba, navodi se stupanj za koji se sigurnosna provjera traži.
Upitnik se, u gornjem desnom uglu, označava stupnjem tajnosti »OGRANIČENO«, uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA«.

Članak 4.

Upitnik popunjava osoba za koju se traži provođenje sigurnosne provjere, velikim, tiskanim slovima te isključivo kemijskom olovkom.
Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je odgovoriti na sva pitanja iz Upitnika.
Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je, na pitanja postavljena u Upitniku, odgovoriti točno i potpuno.

Članak 5.

Savjetnik za informacijsku sigurnost odnosno sigurnosni koordinator u državnom tijelu ili pravnoj osobi daje Upitnik na ispunjavanje osobi za koju se provodi sigurnosna provjera, a koja isti Upitnik može ispuniti i izvan prostorija državnog tijela ili pravne osobe.
Ispunjeni i potpisani Upitnik, osoba iz stavka 1. ovog članka, dužna je osobno vratiti na daljnje postupanje savjetniku za informacijsku sigurnost odnosno sigurnosnom koordinatoru u državnom tijelu ili pravnoj osobi gdje je Upitnik preuzet.
Savjetnik za informacijsku sigurnost odnosno sigurnosni koordinator, prilikom zaprimanja Upitnika, dužan je:
– utvrditi autentičnost osobe,
– pred istom pregledati ispravnost ispunjenog Upitnika,
– upoznati osobu s postupkom za provođenje sigurnosne provjere, propisanim Zakonom o sigurnosnim provjerama,
– potpisati i ovjeriti pečatom Suglasnost.
Savjetnik za informacijsku sigurnost odnosno sigurnosni koordinator, po završetku postupka iz stavka 3. ovog članka, uputit će Zahtjev za provođenje sigurnosne provjere na daljnje postupanje.

Članak 6.

Na Upitnik se, od trenutka popunjavanja i potpisivanja, primjenjuju odredbe Zakona o tajnosti podataka i Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

Članak 7.

Obrazac Upitnika za sigurnosnu provjeru I., II. i III. stupnja kao i obrazac Upitnika za sigurnosnu provjeru pravne osobe čine sastavni dio ove Uredbe.

Članak 8.

Do imenovanja savjetnika za informacijsku sigurnost u tijelima ili pravnim osobama, za postupanje s Upitnikom temeljem članka 5. ove Uredbe, odgovoran je čelnik tijela ili pravne osobe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/08-01/09
Urbroj: 5030109-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.


PRILOG IPRILOG IV