Izmjene i dopune Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007 - NKD 2007.

NN 123/2008 (24.10.2008.), Izmjene i dopune Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007 - NKD 2007.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

3539

Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.) Državni zavod za statistiku određuje

IZMJENE I DOPUNE

METODOLOGIJE ZA STATISTIČKU PRIMJENU NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

1. PRAVILA ZA POSEBNE VRSTE DJELATNOSTI

U Metodologiji za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 102/07.) točka 5.3. Pravila za posebne vrste djelatnosti, podnaslov Djelatnosti koje se obavljaju uz naplatu ili na temelju ugovora te podugovaranje djelatnosti mijenja se i glasi:
»Ovaj dio sadrži pravila outsourcinga za određena područja. Sva pravila outsourcinga navedena su u Dodatku I.: definicija i pravila za razvrstavanje outsourcing djelatnosti.
U ovom dijelu se primjenjuje sljedeća terminologija:
a. Naručitelj (principal) – jedinica koja ulazi u ugovorni odnos s drugom jedinicom (ugovaratelj) kako bi obavila specifične poslove kao što su dijelovi proizvodnog procesa ili čak cjelokupan proizvodni proces, pomoćne djelatnosti ili usluge zapošljavanja.
b. Ugovaratelj (contractor) – jedinica koja obavlja specifične poslove, kao što su dijelovi proizvodnog procesa ili čak cjelokupan proizvodni proces, pomoćne djelatnosti ili usluge zapošljavanja, koji se temelje na ugovornom odnosu s naručiteljem. Ponekad se koristi izraz podugovaratelj. U NKD-u su djelatnosti što ih obavlja ugovaratelj one koje se obavljaju ''uz naplatu ili na temelju ugovora''.
c. Outsourcing (outsourcing) – Ugovorni odnos prema kojem naručitelj zahtijeva od ugovaratelja obavljanje specifičnih poslova kao što su dijelovi proizvodnog procesa ili čak cjelokupan proizvodni proces, pomoćne djelatnosti ili usluge zapošljavanja.
Pojam outsourcing se također koristi ako je ugovaratelj pomoćna jedinica i bez obzira na to da li se poslovi obavljaju pod tržišnim uvjetima ili ne.
Dijelovi proizvodnog procesa za koje se outsourcing može ugovoriti su, na primjer: djelatnosti prerađivačke industrije, pomoćne djelatnosti, usluge zapošljavanja itd.
Naručitelj i ugovaratelj se mogu nalaziti na istom ekonomskom teritoriju ili na različitim ekonomskim teritorijima; sama lokacija ne utječe na razvrstavanje niti jedne od tih jedinica.
Ugovaratelji tj. jedinice koje obavljaju djelatnosti uz naplatu ili na temelju ugovora obično se razvrstavaju s jedinicama koje proizvode istu vrstu robe ili pružaju iste usluge za vlastiti račun, osim u području Trgovine (vidi posebna pravila i definicije vezane uz određena područja, točka 5.4. kao i objašnjenja područja G), te u području Građevinarstva (u slučaju outsourcinga građevinskih djelatnosti, djelatnost naručitelja treba razvrstati u razred 41.10, a djelatnost ugovaratelja u razred 41.20).
U prerađivačkoj industriji naručitelj osigurava ugovaratelju tehničke specifikacije potrebne za proizvodnju proizvoda. Ulazne sirovine i materijal može ili ne mora osigurati (posjedovati) naručitelj. Primjeri ovakvih djelatnosti su: proizvodnja metala (kovanje, lijevanje, rezanje, štancanje i taljenje metala), obrada metala (npr. prevlačenje metala), proizvodnja odjeće, dovršavanje odjeće i slični osnovni dijelovi proizvodnog procesa.
Naručitelja, koji u cijelosti ugovori outsourcing proizvodnog procesa, treba razvrstati u prerađivačku industriju samo ako posjeduje sirovine koje se koriste kao input u proizvodnom procesu (i prema tome posjeduje konačni output).
Naručitelj, koji ugovori outsourcing samo za dio proizvodnog procesa, treba biti razvrstan u prerađivačku industriju.
U svim drugim slučajevima, naručitelje treba razvrstati prema pravilu dodane vrijednosti: u područje G: Trgovina na veliko i na malo (prema djelatnosti i obilježjima prodane robe, vidi posebna pravila i definicije vezane uz određena područja, točka 5.4.) ili u druga područja kao što su na primjer područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ili područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.
U slučaju outsourcinga usluga zapošljavanja, treba razlikovati zapošljavanje na privremenoj ili dugoročnoj i stalnoj osnovi.
– u slučaju outsorcinga na privremenoj osnovi, naručitelj se razvrstava na temelju djelatnosti koju stvarno obavlja (npr. proizvodnja). Ugovaratelj se razvrstava u razred 78.20 (Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje).
– u slučaju outsourcinga na dugoročnoj ili stalnoj osnovi, naručitelj se razvrstava na temelju djelatnosti koju stvarno obavlja (npr. proizvodnja). Ugovaratelj se razvrstava u razred 78.30 (Ostalo ustupanje ljudskih resursa).«

2. DODATAK I.: DEFINICIJE I PRAVILA ZA RAZVRSTAVANJE OUTSOURCING DJELATNOSTI

Dosadašnja točka 8. postaje 9., a nova točka 8. glasi:
»Sastavni dio Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. je Dodatak I.: Definicije i pravila za razvrstavanje outsourcing djelatnosti.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ove izmjene i dopune Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. i Dodatak I.: Definicije i pravila za razvrstavanje outsourcing djelatnosti koji čini njezin sastavni dio stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-03/08-01/12
Urbroj: 555-08-02-08-1
Zagreb, 20. listopada 2008.

Ravnatelj
mr. sc. Ivan Kovač, v. r.

DODATAK I.

Definicije i pravila za razvrstavanje outsourcing djelatnosti

1. TERMINOLOGIJA

Outsourcing

Ugovorni odnos prema kojem naručitelj zahtijeva od ugovaratelja obavljanje specifičnih poslova kao što su dijelovi proizvodnog procesa ili čak cjelokupan proizvodni proces, usluge zapošljavanja ili pomoćne djelatnosti.
Pojam outsourcing se također koristi ako je ugovaratelj pomoćna jedinica (podružnica) i bez obzira na to da li se poslovi obavljaju pod tržišnim uvjetima ili ne.
Naručitelj i ugovaratelj mogu se nalaziti na istom ekonomskom teritoriju ili na različitim ekonomskim teritorijima. Sama lokacija ne utječe na razvrstavanje niti jedne od tih jedinica.

Naručitelj (principal)

Jedinica koja ulazi u ugovorni odnos s drugom jedinicom (ugovaratelj) kako bi obavila specifične poslove kao što su dijelovi proizvodnog procesa ili čak cjelokupan proizvodni proces, usluge zapošljavanja ili pomoćne djelatnosti.

Ugovaratelj (contractor)

Jedinica koja obavlja specifične poslove, kao što su dijelovi proizvodnog procesa ili čak cjelokupan proizvodni proces, usluge zapošljavanja ili pomoćne djelatnosti, koji se temelje na ugovornom odnosu s naručiteljem. Ponekad se koristi izraz podugovaratelj. U NKD-u su djelatnosti što ih obavlja ugovaratelj one koje se obavljaju »uz naplatu ili na temelju ugovora«.

Proizvodne djelatnosti

Proizvodne djelatnosti predstavljaju fizičku i/ili kemijsku transformaciju materijala, tvari ili komponenti u nove proizvode. Materijal, tvari ili komponente su sirovine nastale kao proizvod poljoprivrede, šumarstva, ribarstva ili rudarstva kao i proizvodi i poluproizvodi ostalih proizvodnih djelatnosti.

Podugovaratelj (sub-contractor)

Vidi ugovaratelj (contractor)

2. KLASIFIKACIJSKA PRAVILA ZA RAZVRSTAVANJE OUTSOURCING DJELATNOSTI

Ova pravila utvrđuju način razvrstavanja outsourcing djelatnosti naručitelja i ugovaratelja, kako je ovdje definirano. Važno je napomenuti da se ova pravila odnose samo na razvrstavanje outsourcing djelatnosti i da u slučajevima kada su naručitelji i ugovaratelji uključeni i u druge djelatnosti, njihova glavna djelatnost se mora odrediti primjenom pravila dodane vrijednosti (koja su navedena u točkama 5.1 i 5.2 Metodologije za statističku primjenu NKD-a 2007.) s obzirom na sve djelatnosti koje obavljaju.

Outsourcing dijelova proizvodnih procesa

Naručitelj dodjeljuje ugovaratelju obavljanje dijela proizvodnog procesa.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj mora biti razvrstan kao da obavlja cjelokupan proizvodni proces.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu i usluge za vlastiti račun.

Outsourcing cjelokupnoga proizvodnog procesa (i)

Naručitelj koji posjeduje glavne materijalne inpute podugovara da cjelokupnu proizvodnju proizvoda obavi druga jedinica.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji posjeduje glavne materijalne inpute (npr. tekstil i dugmad za proizvodnju odjeće, drvo i metalne dijelove za proizvodnju namještaja) i prema tome posjeduje finalne outpute, ali čiju proizvodnju obavlja ugovaratelj, razvrstava se u područje C (Prerađivačka industrija), u razred koji odgovara cjelokupnom proizvodnom procesu.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu za vlastiti račun.

Outsourcing cjelokupnoga proizvodnog procesa (ii)

Naručitelj koji ne posjeduje glavne materijalne inpute podugovara da cjelokupnu proizvodnju proizvoda obavi druga jedinica.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji je ugovorio obavljanje proizvodnje s drugima i koji ne posjeduje materijalne inpute, treba biti razvrstan u područje G »Trgovina na veliko i malo« (ovisno o djelatnosti i određenim proizvodima koji se prodaju) u slučaju da obavlja samo tu djelatnost. U slučaju da obavlja i druge djelatnosti, treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti: to može biti u području G ili u nekom drugom području.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu za vlastiti račun.

Outsourcing građevinskih djelatnosti

Naručitelj podugovara obavljanje građevinskih radova s drugim jedinicama, ali ostaje odgovoran za cjelokupan građevinski proces.
Klasifikacijska pravila
Oboje, i naručitelj i ugovaratelj, razvrstavaju se u područje F (Građevinarstvo), konkretno u razred koji odgovara građevinskoj djelatnosti koju obavljaju.

Outsourcing pomoćnih djelatnosti

Naručitelj obavlja cjelokupan ili dio proizvodnog procesa (proizvodnja roba i usluga), ali obavljanje nekih pomoćnih djelatnosti, kao što su računovodstvene ili računalne usluge, prenosi na ugovaratelja. Te pomoćne djelatnosti nisu dio osnovnoga proizvodnog procesa, one izravno ne doprinose finalnoj robi ili usluzi, već pomažu općem poslovanju naručitelja kao proizvodne jedinice.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj se razvrstava u onu šifru NKD-a koja predstavlja osnovu proizvodnog procesa. Ugovaratelj se razvrstava u određenu djelatnost koju obavlja, npr. razred 69.20 (Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje), razred 62.02 (Savjetovanje u vezi s računalima) itd.

Outsourcing usluga zapošljavanja

U slučaju outsourcinga usluga zapošljavanja treba razlikovati zapošljavanje na privremenoj ili dugoročnoj i stalnoj osnovi.
Klasifikacijska pravila
a) U slučaju outsourcinga na privremenoj osnovi, naručitelj se razvrstava na temelju djelatnosti koju stvarno obavlja (npr. proizvodnja). Ugovaratelj se razvrstava u razred 78.20 (Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje).
b) U slučaju outsourcinga na dugoročnoj ili stalnoj osnovi, naručitelj se razvrstava na temelju djelatnosti koju stvarno obavlja (npr. proizvodnja). Ugovaratelj se razvrstava u razred 78.30 (Ostalo ustupanje ljudskih resursa).

Outsourcing uslužnih djelatnosti

Naručitelj podugovara obavljanje dijela ili svih usluga drugoj jedinici (osim pomoćnih djelatnosti, vidi pravilo u »Outsourcing pomoćnih djelatnosti«).
Klasifikacijska pravila
a) Naručitelj koji podugovara obavljanje dijela uslužnih djelatnosti mora se razvrstati kao da je obavio cjelokupan uslužni proces. Ugovaratelj se razvrstava prema dijelu usluga koje je obavio.
b) Ako naručitelj podugovori obavljanje svih uslužnih djelatnosti, tad se i naručitelj i ugovaratelj razvrstavaju kao da su obavili cjelokupnu uslužnu djelatnost.

Outsourcing cjelokupnoga poljoprivrednog i stočarskoga proizvodnog procesa (i)

Naručitelj koji posjeduje sjeme ili sadni materijal (sadnice, reznice, mladice) ili stabla voćaka (uključujući vinove loze) ili stada životinja podugovara obavljanje cjelokupnoga poljoprivrednog ili stočarskoga proizvodnog procesa s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji posjeduje vlastito sjeme ili sadni materijal (sadnice, reznice, mladice) ili stabla voćaka (uključujući vinovu lozu) ili stada životinja i prema tome posjeduje finalne outpute, ali čiju proizvodnju obavlja ugovaratelj, razvrstava se u odjeljak 01, u razred koji obuhvaća cjelokupan proizvodni proces.
Ugovaratelj se razvrstava u odgovarajući razred skupine 01.6.

Outsourcing cjelokupnoga poljoprivrednog i stočarskoga proizvodnog procesa (ii)

Naručitelj koji ne posjeduje sjeme ili sadni materijal (sadnice, reznice, mladice) ili stabla voćaka (uključujući vinovu lozu) ili stada životinja podugovara obavljanje cjelokupnoga proizvodnog procesa s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji je ugovorio obavljanje proizvodnje s drugima i koji ne posjeduje sjeme ili sadni materijal (sadnice, reznice, mladice) ili stabla voćaka (uključujući vinovu lozu) ili stada životinja, razvrstava se u područje G ''Trgovina na veliko i malo'' (ovisno o djelatnosti i određenim proizvodima koji se prodaju) u slučaju da obavlja samo tu djelatnost. U slučaju da obavlja i druge djelatnosti, treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti: to može biti u području G ili u nekom drugom području.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode iste robe za vlastiti račun.

Outsourcing cjelokupnoga proizvodnog procesa u šumarstvu (i)

Naručitelj koji posjeduje stabla podugovara obavljanje cjelokupnoga proizvodnog procesa u šumarstvu s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji posjeduje stabla i prema tome posjeduje finalne outpute, ali čiju proizvodnju obavlja ugovaratelj, razvrstava se u odjeljak 02, u razred koji obuhvaća cjelokupan proizvodni proces.
Ugovaratelj se razvrstava u razred 02.40.

Outsourcing cjelokupnoga proizvodnog procesa
u šumarstvu (ii)

Naručitelj koji ne posjeduje stabla podugovara obavljanje cjelokupnoga proizvodnog procesa s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji je ugovorio obavljanje proizvodnje s drugima i koji ne posjeduje vlastita stabla razvrstava se u područje G »Trgovina na veliko i malo« (ovisno o djelatnosti i određenim proizvodima koji se prodaju) u slučaju da obavlja samo tu djelatnost. U slučaju da obavlja i druge djelatnosti, treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti: to može biti u području G ili u nekom drugom području.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu za vlastiti račun.

Outsourcing cjelokupnoga proizvodnog procesa
u akvakulturi (i)

Naručitelj koji posjeduje riblju mlađ podugovara obavljanje cjelokupne proizvodnje proizvoda akvakulture s drugim jedinicama.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji posjeduje riblju mlađ i prema tome posjeduje finalne outpute, ali čiju proizvodnju obavlja ugovaratelj, razvrstava se u skupinu 03.2, u razred koji obuhvaća cjelokupan proizvodni proces.
Ugovaratelj se razvrstava u odgovarajući razred skupine 03.2.

Outsourcing cjelokupnoga proizvodnog procesa
u akvakulturi (ii)

Naručitelj koji ne posjeduje riblju mlađ podugovara obavljanje cjelokupnoga proizvodnog procesa s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji je ugovorio obavljanje proizvodnje s drugima i koji ne posjeduje riblju mlađ razvrstava se u područje G ''Trgovina na veliko i malo'' (ovisno o djelatnosti i određenim proizvodima koji se prodaju) u slučaju da obavlja samo tu djelatnost. U slučaju da obavlja i druge djelatnosti, treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti: to može biti u području G ili u nekom drugom području.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu za vlastiti račun.

Outsourcing cjelokupnog procesa proizvodnje energije (i)

Naručitelj koji posjeduje izvore energije (kao što su nafta, ugljen, plin, drvo, poljoprivredni otpad itd.) podugovara obavljanje cjelokupnog procesa proizvodnje energije s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji posjeduje izvore energije (kao što su nafta, ugljen, plin, drvo, poljoprivredni otpad itd.) i prema tome posjeduje finalne outpute, ali čiju proizvodnju obavlja ugovaratelj, razvrstava se u područje D, u razred koji obuhvaća cjelokupan proizvodni proces.
Ugovaratelj se razvrstava u odgovarajući razred područja D.

Outsourcing cjelokupnog procesa proizvodnje energije (ii).

Naručitelj koji ne posjeduje izvore energije (kao što su nafta, ugljen, plin, drvo, poljoprivredni otpad itd.) podugovara obavljanje cjelokupnoga proizvodnog procesa s drugom jedinicom.
Klasifikacijska pravila
Naručitelj koji je ugovorio obavljanje proizvodnje s drugima i koji ne posjeduje izvore energije (kao što su nafta, ugljen, plin, drvo, poljoprivredni otpad itd.) razvrstava se u područje D, razred 35.14 ili 35.23 (ovisno o djelatnosti i određenim proizvodima koji se prodaju) u slučaju da obavlja samo tu djelatnost. U slučaju da obavlja i druge djelatnosti, treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu za vlastiti račun.

Outsourcing ostalih cjelokupnih proizvodnih procesa

U slučajevima Ribarstva, Rudarstva i vađenja te Opskrbe vodom, naručitelj koji je ugovorio obavljanje proizvodnje s drugima razvrstava se u područje G »Trgovina na veliko i malo« (ovisno o djelatnosti i određenim proizvodima koji se prodaju) u slučaju da obavlja samo tu djelatnost. U slučaju da obavlja i druge djelatnosti, treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti: to može biti u području G ili u nekom drugom području.
Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama koje proizvode istu robu za vlastiti račun.