Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda

NN 135/2008 (21.11.2008.), Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3831

Na temelju članka 3a. stavka 3. i članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA I UZGOJNIH UPISNIKA, TE UPISU UZGOJNO VALJANIH GOVEDA[1]

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, podjela matičnih knjiga, te utvrđuju uvjeti kojima treba udovoljiti da bi govedo bilo svrstano u skupinu uzgojno valjanih i upisano u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik.

2. UVJETI UPISA UZGOJNO VALJANIH GOVEDA

Članak 2.

Matičnu knjigu i uzgojni upisnik vodi ovlaštena ustanova ili uzgojna organizacija koja samostalno provodi uzgojni program.

Članak 3.

(1) Govedo može biti upisano u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik ako pripada uzgojno valjanim grlima.

(2) Uzgojna valjanost goveda utvrđuje se na temelju podataka o njegovom podrijetlu, proizvodnim i uzgojnim osobinama predaka i srodnika, prema vanjštini grla, te podacima o njihovim proizvodnim osobinama za uzgojne kategorije za koje je to moguće utvrditi.

Članak 4.

Uzgojno valjana goveda u kojih je udio krvi jedne pasmine manji od 87,5% razvrstavaju se u skupinu križanih životinja, ako to nije drugačije određeno potvrđenim uzgojnim programom.

Članak 5.

Uzgojno valjana goveda moraju zadovoljavati uvjete glede vanjštine, posebice uzraslosti primjerene dobi i uzgojnim standardima za pasminu i križane životinje prema potvrđenom uzgojnom programu.

3. PODJELA I SADRŽAJ MATIČNE KNJIGE I UZGOJNOG UPISNIKA

Članak 6.

Uzgojno valjana goveda upisuju se u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik koji se vode odvojeno za pojedine pasmine.

Članak 7.

(1) Matična knjiga može biti podijeljena u više razreda prema osobinama goveda.

(2) Uvjeti upisa u pojedine razrede matične knjige propisuju se uzgojnim programom.

(3) U pojedini razred može se upisati samo uzgojno valjano govedo čiste pasmine koje ispunjava uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika i uvjete za upis propisane potvrđenim uzgojnim programom.

Članak 8.

(1) U matičnu knjigu upisuje se uzgojno valjano govedo čiste pasmine uzgojeno u skladu s potvrđenim uzgojnim programom koje ispunjava sljedeće uvjete:

– da su roditelji i roditelji roditelja upisani u matičnu knjigu iste pasmine,

– da je od rođenja označeno sukladno Pravilniku o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine« br. 99/07)[2] i uzgojnom programu,

– da ima rodoslovlje koje je u suglasju s pravilima te matične knjige.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, čistokrvna goveda ili potomci čistokrvnih roditelja različitih pasmina mogu biti upisani u novu matičnu knjigu tijekom razdoblja uspostave matične knjige za novu pasminu. Razdoblje uspostave nove pasmine određuje se uzgojnim programom pod kontrolom i uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (»Narodne novine« br. 164/04)[3]. Novoj pasmini dodijelit će se ime koje se nedvosmisleno razlikuje od imena postojećih pasmina.

(3) Ako se govedo upisuje u novu matičnu knjigu, a ono ili jedan od njegovih roditelja je upisano u neku već postojeću matičnu knjigu, potrebno je dokumentirati vezu s postojećom matičnom knjigom u kojoj je govedo ili roditelj upisano prvi put nakon rođenja, zajedno s evidencijskim brojem iz matične knjige.

Članak 9.

(1) Ovlaštena ustanova ili uzgojna organizacija, koja vodi matičnu knjigu, može odlučiti da se uzgojno valjano govedo, koje u cijelosti ne udovoljava uvjetima za upis u matičnu knjigu iz članka 8. ovoga Pravilnika, može upisati u uzgojni upisnik ako zadovoljava slijedeće uvjete:

– da je od rođenja označeno sukladno posebnom propisu iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika,

– da je ocjenom potvrđeno da udovoljava standardu pasmine prema potvrđenom uzgojnom programu,

– da njegove proizvodne osobine udovoljavaju minimalnim vrijednostima za te osobine sukladno pravilima matične knjige i uzgojnog upisnika.

(2) U uzgojni upisnik mogu se upisati i muška uzgojno valjana rasplodna goveda koja udovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a od posebnog su uzgojnog značaja.

(3) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka mogu se razlikovati obzirom na to da li govedo pripada određenoj pasmini iako nije poznato njegovo podrijetlo ili je uzgojeno u skladu s programom križanja odobrenim od ovlaštene ustanove ili uzgojne organizacije koja vodi uzgojni upisnik.

Članak 10.

(1) U uzgojni upisnik upisuju se i uzgojno valjana goveda koja potječu iz križanog uzgoja, te goveda kod kojih se može utvrditi podrijetlo jednog roditelja, a imaju posebni uzgojni značaj.

(2) Iznimno, govedo se može upisati u uzgojni upisnik bez poznatih roditelja ako u Republici Hrvatskoj nema dovoljno uzgojno valjanih goveda neke pasmine, a ono je od posebne uzgojne važnosti.

Članak 11.

Uzgojno valjano žensko govedo, čije su majka i majčina majka upisane u uzgojni upisnik i čiji su otac i djedovi upisani u matičnu knjigu sukladno uvjetima iz članka 8. ovoga Pravilnika, mogu se prihvatiti kao čista pasmina i upisati u matičnu knjigu.

Članak 12.

Ako matična knjiga sadrži više razreda, uzgojno valjano govedo čiste pasmine porijeklom iz države članice EU upisat će se u onaj razred čijim uvjetima udovoljava.

Članak 13.

Uzgojno valjana goveda, koja su upisana u matičnu knjigu ili uzgojni upisnik, moraju biti upisana i u Središnji popis matičnih grla kojeg vodi ovlaštena ustanova.

Članak 14.

(1) Matična knjiga mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o matičnom govedu:

– broj i oznaka grla

– datum rođenja

– pasmina

– spol

– broj i oznaka oca

– broj i oznaka majke

– broj i oznaka roditelja oca i majke

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika

– poznati rezultati ispitivanja

– datum prodaje

– ime i adresa kupca

– datum i razlog izlučenja.

(2) Kod uzgojno valjanih goveda koja su uzgojena prijenosom zametaka, a upisuju se u matičnu knjigu, potrebno je uz ostalo navesti podatke o biološkim roditeljima, te podatak o genskom testu.

Članak 15.

Uzgojni upisnik mora sadržavati najmanje sljedeće podatke o uzgojno valjanom govedu:

– broj i oznaka grla

– datum rođenja

– pasmina ili križanac

– spol

– podaci o podrijetlu

– ime i adresa uzgajivača i vlasnika

– poznati rezultati ispitivanja

– datum prodaje

– ime i adresa kupca

– datum i razlog izlučenja.

Članak 16.

U matičnu knjigu i uzgojni upisnik upisuju se i novi podaci o proizvodnim i uzgojnim osobinama svakog uzgojno valjanog goveda, i to:

– podaci o proizvodnosti i rezultatima ispitivanja grla,

– ocjena vanjštine grla

– rasplodna proizvodnja

– ostali podaci za koje se može utvrditi da su od uzgojnog značaja za pojedinu pasminu.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine« broj 164/04) u dijelu koji se odnosi na goveda.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-02/08-01/31

Urbroj: 525-2-08-1

Zagreb, 14. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 84/419/EEC od 19. srpnja 1984. o uvjetima upisa goveda u matične knjige, dopunjenu Odlukom Komisije 2007/371/EC od 29. svibnja 2007.

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1760/2000 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. kojom se uspostavlja sustav označavanja i registracije goveda i označavanja goveđeg mesa i proizvoda, te kojom se ukida Uredba Vijeća (EZ-a) br. 820/97 i njezinim provedbenim propisima.

[3]3 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 84/247/EEZ od 27. travnja 1984. kojom se utvrđuju kriteriji za priznavanje uzgojnih organizacija i udruga koje vode ili izrađuju matične knjige čistokrvnih uzgojno valjanih životinja goveđih vrsta.