Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

NN 155/2008 (30.12.2008.), Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4218

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija.

II.

Naknade iz točke I. ove Odluke određuju se:

– u iznosu 0,06% od ukupnoga godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti temeljem dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija,

– prema Pregledu naknada za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 73/2005).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 310-02/08-01/09

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PREGLED NAKNADA ZA RAD HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Podnošenje zahtjeva za dozvole, stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i rješavanje žalbi, prigovora i zahtjeva

Iznos jednokratne uplate u kunama

(bez PDV-a)

1. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– proizvodnja električne energije

– proizvodnje toplinske energije

– proizvodnja naftnih derivata

– prijenos električne energije

– isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje

– skladištenje prirodnog plina

– transport prirodnog plina

– upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP),

– transport nafte, naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 21. st. 1. čl. 15. Zakona o energiji

– transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 21. st. 1. čl. 15. Zakona o energiji

– skladištenje nafte i naftnih derivata

20.000,00

2. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– distribucija električne energije

– distribucija plina

– distribucija toplinske energije

– organiziranje tržišta električnom energijom

15.000,00

3. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– opskrba električnom energijom

– opskrba plinom

– opskrba toplinskom energijom

– dobava plina

– posredovanje na tržištu plina

– zastupanje na tržištu plina

– trgovina na veliko naftnim derivatima

– trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)

– trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

10.000,00

4. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– proizvodnja plina

– proizvodnja biogoriva

5.000,00

5. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom

do 2 vozne jedinice

od 3 do 5 voznih jedinica

od 6 do 10 voznih jedinica

više od 10 voznih jedinica

1.500,00

3.000,00

4.500,00

5.000,00

6. podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

1.500,00

7. podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

3.000,00

8. rješavanje povodom žalbe na odluku energetskog subjekta o odbijanju pristupa mreži/sustavu ili na uvjete pristupa mreži/sustavu

200,00

9. rješavanje povodom prigovora na rad

– operatora prijenosnog sustava

– operatora distribucijskog sustava

200,00

10. rješavanje povodom zahtjeva za privremeno izuzeće od primjene prava na pristup treće strane u slučaju obveza prihvaćenih u jednom ili više ugovora tipa »uzmi ili plati«

5.000,00

11. rješavanje povodom zahtjeva za izuzeće od primjene prava na pristup treće strane u slučaju izgradnje, povećanja kapaciteta i nadogradnje velikih novih infrastrukturnih objekata plinskog sustava

5.000,00

12. rješavanje povodom žalbe na uskratu suglasnosti distributera toplinske energije na ugovor o prodaji toplinske energije

1.000,00

13. rješavanje povodom žalbe na odluku o uskrati suglasnosti

– distributera i opskrbljivača toplinskom energijom za izdvajanje iz toplinskog sustava

– distributera toplinske energije na ugradnju uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije

200,00

14. rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologijama

1.000,00