Pravilnik o vozačkim dozvolama

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4231

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak izdavanja vozačkih dozvola, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole, obrasca zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, obrasca kartona vozača i potvrde o prijavi nestanka vozačke dozvole te vođenje evidencija o izdanim vozačkim dozvolama.

Članak 2.

Obrazac vozačke dozvole (u daljnjem tekstu: Obrazac 1) je ružičaste boje, pravokutnog oblika, trodijelan, otvoren je veličine 222 mm x 105 mm, a savijen je veličine 74 mm x 105 mm.

Obrazac 1 izrađen je od papira s integriranim vodenim znakom, koji se sastoji od elemenata teksta »HRVATSKA« i »HR«. Zaštitna boja na obrascu nalazi se u otisnutoj numeraciji.

Prednja strana Obrasca 1 sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »vozačka dozvola« na hrvatskom i francuskom jeziku, prostor za upis produženja valjanosti vozačke dozvole i napomene te serijski broj vozačke dozvole.

Poleđina Obrasca 1 sadrži prostor za upis: prezimena, imena, datuma i mjesta rođenja, OIB-a, prebivališta, naziva policijske uprave odnosno policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova koja je izdala vozačku dozvolu (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), datuma izdavanja, broja registra, prostor za fotografiju i potpis vozača, kategorije za koje se izdaje vozačka dozvola, datuma polaganja vozačkog ispita za pojedinu kategoriju te mjesto za pečat.

Članak 3.

Podaci u Obrazac 1 upisuju se strojno.

Fotografija na Obrascu 1 pričvršćuje se lijepljenjem zaštitne folije preko stranice gdje se fotografija nalazi. Zaštitna folija sadrži grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Kategorija za koju se izdaje vozačka dozvola (A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, H i M) ovjerava se potpisom službene osobe i pečatom nadležnog tijela, a ostala polja se perforiraju.

Broj registra određuje se programski iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole – promjene podataka (u daljnjem tekstu: Obrazac 2) bijele je boje, veličine 297 mm x 210 mm.

Obrazac 2 sadrži prostor za upis: prezimena i imena, MBG-a i OIB-a, vrste zahtjeva, i razloga promjene podataka, zanimanja i napomene te potpis podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. uvjerenje o položenome vozačkom ispitu,

2. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci.

3. dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm.

Službena osoba koja rješava zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dužna je provjeriti istinitost i točnost podataka navedenih u zahtjevu.

Nakon izdavanja vozačke dozvole, prilozi iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka vraćaju se podnositelju zahtjeva.

Članak 6.

Fotografije koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole moraju vjerno prikazivati osobu kojoj se vozačka dozvola izdaje te ne smiju biti dotjerivane (retuširane) niti izrađene opremom za samofotografiranje. Fotografije moraju biti izrađene na bijelom, sjajnom, tankom fotopapiru.

Osoba mora biti fotografirana s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape, marame) i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, starije osobe koje prema narodnim običajima nose maramu ili kapu kao sastavni dio nošnje, mogu priložiti fotografije na kojima nose maramu ili kapu.

Ako je osobi kojoj se izdaje vozačka dozvola izdano uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, uz zahtjev se prilažu fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

Članak 7.

Osobi s tjelesnim nedostacima koji, prema uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanju vozilima, ne predstavljaju zapreku za upravljanje vozilima, ali ih znatno otežavaju, izdaje se vozačka dozvola u kojoj se u prostor za upis napomene upisuje da vrijedi samo pod uvjetom da vozač za vrijeme upravljanja vozilom koristi pomagalo određeno u uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima (naočale, proteza, slušni amplifikator i dr.) odnosno da vrijedi samo za određena vozila specijalno prilagođena vozaču s određenim tjelesnim nedostacima ili za određeno vozilo prilagođeno tjelesnim nedostacima vozača.

Članak 8.

Kada se izdavanje vozačke dozvole traži na osnovi inozemne vozačke dozvole, uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se:

1. inozemna vozačka dozvola,

2. prijevod inozemne vozačke dozvole, ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj nije protekao rok valjanosti više od šest mjeseci,

3. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

4. dvije istovjetne fotografije veličine 30 mm x 35 mm.

Ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum polaganja vozačkog ispita uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se i potvrda nadležnog inozemnog tijela o datumu polaganja vozačkog ispita. Ukoliko se potvrda ne priloži kao datum polaganja vozačkog ispita upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole.

Članak 9.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno presliku inozemne vozačke dozvole čuva nadležno tijelo koje vozača vodi u evidenciji.

Članak 10.

Za svaku vozačku dozvolu koja se izdaje popunjava se karton vozača (u daljnjem tekstu: Obrazac 3).

Obrazac 3 žute je boje, veličine 143 mm x 202 mm.

Prednja strana Obrasca 3 sadrži prostor za upis: broja registra, prezimena i imena, imena oca, MBG-a i OIB-a, datuma i mjesta rođenja, državljanstva, prebivališta i adrese stanovanja, serijskog broja izdane vozačke dozvole i datuma izdavanja, naziva tijela koje izdaje vozačku dozvolu, datuma do kojeg vrijedi, prostor za fotografije, prostor za upis produženja valjanosti i zamjene vozačke dozvole.

Poleđina Obrasca 3 sadrži prostor za upis: kategorije na koje se odnosi, datuma polaganja vozačkog ispita za pojedinu kategoriju, naziv auto-škole, njezin matični broj i broj uvjerenja o položenome vozačkom ispitu, naziv i matični broj zdravstvene ustanove koja je izdala uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača i broj uvjerenja, te prostor za upis ograničenja valjanosti vozačke dozvole.

Članak 11.

Nadležno tijelo vodi evidenciju o vozačima kojima je izdana vozačka dozvola u kartoteci i na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Kartoteka vozača se sastoji od Obrazaca 3, a slaže se i vodi po abecednom redu.

Evidencija vozača na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o: nadležnom tijelu koje je izdalo vozačku dozvolu, broju registra, prezimenu i imenu (očevom imenu) vozača, MBG-a i OIB-a, mjestu prebivališta i adresi stanovanja, serijskom broju izdane vozačke dozvole, datumu izdavanja, kategorijama na koje se odnosi, roku valjanosti, ograničenju i statusu vozačke dozvole.

Članak 12.

Prilikom produženja važenja vozačke dozvole koja je bila izdana s rokom važenja predloženim u uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, prilaže se liječničko uvjerenje koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Članak 13.

Vozač je dužan bez odgode prijaviti nestanak vozačke dozvole policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji na čijem području je vozačka dozvola nestala, odnosno koja ga vodi u evidenciji.

Članak 14.

Ako se utvrdi da je vozačka dozvola izdana na osnovi lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili u zahtjevu za izdavanje koji utječu na valjanost vozačke dozvole da je u dozvoli ovjerena neodgovarajuća kategorija vozila ili da je dozvola izdana na temelju nevaljane inozemne vozačke dozvole, dozvola će se rješenjem poništiti i oduzeti.

Članak 15.

Obrasci 1 – 3 tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine« broj 157/04) osim članka 2. stavka 1. kojim se propisuje izgled obrasca vozačke dozvole i članka 10. stavka 1. kojim se propisuje izgled obrasca kartona vozača, a koji ostaju na snazi do 1. 2. 2009. godine.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-78904/2008.

Zagreb, 23. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac 1

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Obrazac 2

Obrazac 3