Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4239

Na temelju članka 206. stavka 4. i članka 213. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način organiziranja i obavljanja vozačkih ispita, uvjeti koje mora ispunjavati ovlašteni ispitivač, sadržaj, oblik te način izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) ovlaštenom ispitivaču te vođenje dokumentacije i evidencija o tim poslovima.

II. UVJETI ZA PROVEDBU VOZAČKIH ISPITA

Članak 2.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta provodi se po Programu vozačkog ispita kojeg donosi ministar unutarnjih poslova na temelju članka 209. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i koji je u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta provodi po jedan ovlašteni ispitivač. Ako se ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila provodi putem tiskanog obrasca (popunjavanjem testa) i ako tada na ispitu ima više od 15 kandidata, ispit provode dva ovlaštena ispitivača.

Način određivanja i organiziranja rada ovlaštenih ispitivača koji provode vozačke ispite iz pojedinoga nastavnog predmeta, način zaduživanja i razduživanja ispitne dokumentacije, način određivanja datuma, mjesta i vremena polaganja ispita, način obavještavanja kandidata za vozače koji su prijavili polaganje ispita i autoškola propisuju se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

Članak 4.

Ministarstvo unutarnjih poslova, na prijedlog ovlaštene stručne organizacije, dopuštenje (licenciju) za provođenje vozačkog ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom izdaje osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom s rokom važenja od 10 godina.

Dopuštenje (licenciju), koje mora imati ovlašteni ispitivač iz stavka 1. ovoga članka svijetloplave je boje, a njegov izgled i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (obrazac 1.).

O izdanim i oduzetim dopuštenjima (licencijama) iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

Ministarstvo zdravstva, na prijedlog ovlaštene stručne organizacije, dopuštenje (licenciju) za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći izdaje osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom.

Članak 5.

Ministarstvo unutarnjih poslova po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštene stručne organizacije oduzet će dopuštenje (licenciju) ovlaštenom ispitivaču ako:

1. ne pristupi provjeri stručne osposobljenosti u propisanom roku ili joj ne pristupi uopće, odnosno ako provjeru stručne osposobljenosti ne položi,

2. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog čudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koje je propisana kazna zatvora.

Ovlašteni ispitivač dužan je o vlastitom trošku oglasiti nestanak dopuštenja (licenciju) u »Narodnim novinama«.

III. PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

Članak 6.

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti podnošenjem popunjene prijavnice ovlaštenoj stručnoj organizaciji osobno, putem elektroničke pošte (e-mail ili korištenje web adrese) ili putem autoškole, koja istu prosljeđuje korištenjem računalnog programa ili web-stranice.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.

Članak 7.

U prijavnici za vozački ispit moraju biti upisani sljedeći podaci:

1. prezime i ime, datum rođenja, mjesto i adresa prebivališta, broj osobne iskaznice (putovnice) te mjesto izdavanja,

2. naziv autoškole u kojoj je obavljeno osposobljavanje, odnosno Hrvatskog crvenog križa, datum početka i završetka osposobljavanja, potpis kandidata, ime i prezime predavača odnosno instruktora vožnje,

3. kategorija vozila za koju polaže ispit i broj eventualnih prethodnih pokušaja polaganja,

4. broj i datum izdavanja liječničkog uvjerenja o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača motornog vozila kategorije za koju polaže ispit,

5. broj, datum i mjesto izdavanja vozačke dozvole koju već posjeduje.

Kandidat uz prijavnicu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta.

Od dana podnošenja prijavnice za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana.

Članak 8.

Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije položio ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od sedam dana niti dulji od 50 dana.

Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je najkasnije 48 sati, računajući samo radne dane, prije polaganja ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji odjaviti pristupanje polaganju ispita.

Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom.

Članak 9.

Prije početka provedbe ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata na temelju važeće osobne isprave (uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidat na vozačkom ispitu mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom te Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu.

Ovlašteni ispitivač neće započeti provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta s kandidatom za vozača koji:

1. nema ili nije predočio važeću osobnu ispravu ili ako ju je zloupotrijebio,

2. u knjižici kandidata za vozača nema propisno realiziran i evidentiran tijek osposobljavanja,

3. zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, po procjeni ovlaštenog ispitivača nije sposoban polagati ispit,

4. nema ili nije predočio važeće liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže vozački ispit.

Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidatu koji ometa provedbu ispita (frustrirajući postupci, psovke, verbalni ili fizički napad na ispitivača) ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima. Takav kandidat će moći polagati ispit uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

Članak 10.

Uspjeh kandidata na ispitu iz pojedinoga nastavnog predmeta ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« na temelju propisanih kriterija.

IV. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

Članak 11.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat polaže na računalu, a može polagati i na odgovarajućem tiskanom obrascu, nakon što završi osposobljavanje. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan polagati ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Ispit iz stavka 1. ovoga članka obvezno se polaže prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispite (testove) iz stavka 1. ovoga članka priprema, tiska i čuva ovlaštena stručna organizacija te je odgovorna za njihovu sigurnu pohranu.

Članak 12.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta.

Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u roku iz stavka 1. ovoga članka ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

V. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Članak 13.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći polaže se individualno i obvezno prije pristupanja ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Članak 14.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužni polagati kandidati koji već imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom određene kategorije.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužne polagati i osobe koje su stekle zvanja:

1. doktora medicine,

2. medicinske sestre/medicinskog tehničara.

Način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

VI. ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM

Članak 15.

Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio, nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

Članak 16.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno za pojedinu kategoriju sukladno Programu vozačkog ispita.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila na javnoj cesti – ponašanje u prometu, kandidat za vozača može polagati ako je prethodno položio dio ispita, u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu kandidat polaže samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.

Tijekom provedbe ispita na javnoj cesti, u vozilu osim kandidata koji polaže ispit i ovlaštenog ispitivača može biti nazočan instruktor vožnje te ovlaštena osoba za nadzor. U vozilu B i B+E kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D i D+E kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti nije obvezan ponovo polagati dio ispita u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1, A2, A i M kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije, a zadaće se izdaju putem komunikatora.

Članak 17.

Ako je u vozilu, instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.

Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.

Članak 18.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a za B kategoriju kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo druge autoškole.

Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače.

Članak 19.

Kandidat je obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na dodatno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati te ponovno polaganje ispita iz tog nastavnog predmeta.

Članak 20.

Ovlašteni ispitivač neće započeti provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom:

1. ako nema važeće i ispravne dokumentacije vozila,

2. ako je vozilo tehnički neispravno i ako nije opremljeno sukladno propisima,

3. ako vozilo nije primjereno uredno i čisto.

Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ako:

1. se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,

2. tijekom ispita dođe do prometne nesreće,

3. je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,

4. instruktor vožnje postupi suprotno odredbama članka 17. ovoga Pravilnika,

5. na njega dođe do verbalnog ili fizičkog napada od strane instruktora vožnje ili druge osobe,

6. nastupe razlozi više sile.

U slučaju prekida ispita iz stavka 2. ovog članka, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.

Članak 21.

Kandidatu koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora priopćiti obrazloženje ocjene i upute za samostalnu i sigurnu vožnju te za odgovorno ponašanje u prometu.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti što je dobro učinio te greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list.

Ovlašteni ispitivač greške iz stavka 1. ovoga članka kandidatu priopćuje nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio te mu daje preporuke za poboljšanje osposobljenosti.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, obavezan je realizirati dodatno osposobljavanje u trajanju od najmanje tri nastavna sata.

VII. PRIGOVORI I ŽALBE

Članak 22.

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču koji je provodio ispit odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopćenja ishoda ispita u pisanom obliku. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka kandidat može podnijeti osobito ako smatra da:

1. za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom,

2. ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

3. ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prema ispitnom listu u koji kandidat ima pravo uvida,

4. ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,

5. postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja.

O prigovoru odlučuje ovlašteni ispitivač kojem je prigovor podnesen, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Ovlašteni ispitivač svoju službenu zabilješku o prigovoru mora dostaviti ovlaštenoj stručnoj organizaciji najkasnije 48 sati nakon provedenog ispita.

Članak 23.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača iz članka 22. stavka 3. ovoga Pravilnika kandidat ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku osam dana od dana donošenja odluke o prigovoru kandidata. Žalba se u pisanom obliku podnosi neposredno ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Odluku po žalbi ovlaštena stručna organizacija mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

U slučaju da kod rješavanja žalbe iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo ovlaštene stručne organizacije usvoji žalbu, ovlaštena stručna organizacija organizirat će za kandidata ispit iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom pred posebnim povjerenstvom.

Sastav, način i uvjete rada povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka propisuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.

Članak 24.

Kada kandidat polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom pred posebnim povjerenstvom iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika ne uplaćuje naknadu za polaganje ispita.

VIII. DOKUMENTACIJA

Članak 25.

Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini:

1. prijavnica kandidata za ispit

2. nalog za provedbu ispita iz pojedinog predmeta,

3. ispitni test iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

4. ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,

Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, propisuje, tiska, vodi i čuva ovlaštena stručna organizacija.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka čuva se pet godina od dana provedbe vozačkog ispita.

IX. EVIDENCIJA

Članak 26.

Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti izdaje se uvjerenje o položenomu vozačkom ispitu.

Kandidatu koji je položio ispit za upravljanje vozilom na vozilu s automatskim sustavom prijenosa (automatski mjenjač) za kategorije A1, A2, A, M ili B i B+E taj podatak upisuje se u uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.

Sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija propisuje svojim općim aktom.

Članak 27.

Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku.

Rezultati o položenom vozačkom ispitu po ovlaštenim ispitivačima, autoškolama, predavačima i instruktorima vožnje se najmanje jednom godišnje dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova.

X. FINANCIRANJE

Članak 28.

Naknada za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta uplaćuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz predmeta Upravljanja vozilom prema ugovoru, kandidat plaća autoškoli.

Naknadu za korištenje vozila ovlaštene stručne organizacije u svrhu polaganja ispita kandidat uplaćuje ovlaštenoj stručnoj organizaciji, a koju utvrđuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.

Iz sredstava ostvarenih prema odredbama ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija financirat će obavljanje poslova provedbe vozačkih ispita i stručnog nadzora nad radom autoškola, stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, provedbe stručnih ispita, rada zajedničkih službi, tiskanja svih potrebnih obrazaca za provedbu vozačkih ispita, suradnje sa sličnim tijelima u zemlji i inozemstvu, razvoja i unaprjeđenja poslova u vezi provedbe vozačkih ispita te drugih poslova u vezi sigurnosti prometa na cestama.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 179/04 i 55/05)

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-78158/2008.

Zagreb, 23. prosinca 2008. godine

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac 1.