Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

NN 4/2009 (9.1.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

111

Na temelju članka 9. stavka 4., članka 31. stavka 7. i članka 32. stavka 1. alineje 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. siječnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, broj 13/2008 i 77/2008), članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju preračunavanje iznosa procijenjene vrijednosti nabave iz članaka 2. i 3. ove Uredbe te iznosa procijenjene vrijednosti nabave iz odredaba Zakona izraženi u EUR-ima provodi se na temelju srednjeg tečaja u kunama za EUR-e, Hrvatske narodne banke, važećeg na dan preračunavanja.

(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju iznosi procijenjene vrijednosti nabave iz članaka 2. i 3. ove Uredbe te iznosi iz odredaba Zakona izraženi u EUR-ima izražavaju se u kunama temeljem službenog izračuna koji objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.«

Članak 2.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Prilog III. ove Uredbe – Standardni obrasci za davanje koncesija za javne radove i za sklapanje ugovora o javnim radovima koncesionara sadrži:

1. obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove,

2. obavijest o namjeri sklapanja ugovora o javnim radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

U PRILOGU I. STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI u Obavijesti o početku postupka javne nabave u točki II.4. Pravna osnova prva rubrika: » Izuzeća od primjene ZJN-a:« briše se.

U točki IV.2 Pravna osnova prva kolona briše se.

Članak 4.

U PRILOGU I. STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE O JAVNOJ NABAVI u Obavijesti o početku postupka javne nabave – sektor u točki II.4. Pravna osnova prva rubrika: » Izuzeća od primjene ZJN-a:« briše se.

U točki IV.2 Pravna osnova prva kolona briše se.

Članak 5.

U PRILOGU II. STANDARDNI OBRASCI ZA NABAVU MALE VRIJEDNOSTI u Obavijesti o sklopljenim ugovorima u točki II.4. Pravna osnova prva rubrika: » Izuzeća od primjene ZJN-a:« briše se.

U točki IV.2 Pravna osnova prva kolona briše se.

Članak 6.

U PRILOGU II. STANDARDNI OBRASCI ZA NABAVU MALE VRIJEDNOSTI u Obavijesti o sklopljenim ugovorima – sektor u točki II.4. Pravna osnova prva rubrika: » Izuzeća od primjene ZJN-a:« briše se.

U točki IV.2 Pravna osnova prva kolona briše se.

Članak 7.

Iza PRILOGA II. STANDARDNI OBRASCI ZA NABAVU MALE VRIJEDNOSTI dodaje se PRILOG III. koji glasi:

»PRILOG III.

STANDARDNI OBRASCI ZA DAVANJE KONCESIJA ZA JAVNE RADOVE I ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA KONCESIONARA

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE

I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ

I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

MBS/OIB:

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa(e) (ako je određena):

Glavna adresa naručitelja (URL):

Adresa profila naručitelja (kupca) (URL):

Dodatne informacije (obavijesti) daju:

navedeni uredi za kontakt

drugi uredi: molimo ispunite Dodatak A.I.

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija dostupna je kod:

navedenih ureda za kontakt

drugih ureda: molimo ispunite Dodatak A.II.

Prijave se upućuju na:

navedene urede za kontakt

druge urede: molimo ispunite Dodatak A.III.

I.2. VRSTA JAVNOG NARUČITELJA I GLAVNE DJELATNOSTI

Državna tijela Republike Hrvatske

Opća javna uprava

Jedinice lokalne samouprave

Obrana

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Službe javnog reda i sigurnosti

Pravne osobe osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu iz članka 3. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi

Zaštita okoliša

Udruge iz članka 3. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi

Gospodarstvo i financije

Subjekti iz članka 3. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi

Zdravstvo

Ostalo:

Stambeno gospodarstvo i komunalne službe

Socijalna skrb

Slobodno vrijeme, kultura i religija

Obrazovanje

Ostalo:

II. ODJELJAK: PREDMET KONCESIJE

II.1. OPIS KONCESIJE

II.1.1. Naziv predmeta koncesije:

II.1.2. Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova:

Izvođenje javnih radova

Glavno mjesto izvođenja javnih radova:

NUTS-kod: [ ][ ][ ][ ]

Projektiranje i izvođenje javnih radova

Posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima, sukladno zahtjevima koje je naveo javni naručitelj

II.1.3. Kratak opis ugovora:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

II.1.4. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV):

Glavni dio

Dodatni dio (ako je primjenjiv)

Glavni predmet

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Dodatni predmet(i)

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

II.2. KOLIČINA ILI OPSEG UGOVORA

II.2.1. Ukupna količina, odnosno opseg (uključujući sve grupe/dijelove ugovora, ako su određene)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Ako je poznata, procijenjena vrijednost bez PDV-a (u brojkama): Valuta: _____________

ili razlika od/do Valuta: _____________

II.2.2. Minimalni postotak radova koji se ustupa podugovaratelju (ako je potrebno)

III. ODJELJAK: PRAVNE, GOSPODARSKE, FINANCIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. UVJETI SUDJELOVANJA

III.1.1. Pravna i poslovna sposobnost (položaj gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve vezane uz upis u stručne odnosno trgovačke registre)

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.1.2. Financijska i gospodarska sposobnost

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti (ako je primjenjivo):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.1.3. Tehnička i stručna sposobnost:

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti (ako je primjenjivo):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.1.4. Nekažnjavanje:

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

IV. ODJELJAK: POSTUPAK

IV.1. Kriteriji za odabir

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

IV.2. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

IV.2.1. Evidencijski broj (ako je određen):

IV.2.2. Rok za podnošenje prijava:

Datum: [ ][ ] /[ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (dd./mm/gggg) Vrijeme: _____________

IV.2.3. Jezik(ci) na kojem(ima)mogu biti dostavljene prijave:

HR

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

ES

BG

RO

ostali:

VI. ODJELJAK: DODATNE INFORMACIJE

VI.1. Ugovor je vezan uz projekt i/ili program financiran iz fondova EZ-a:

Da  Ne 

Ako DA, navedite o kojem se projektu, odnosno programu radi:

VI.2. Ostale informacije (ako je primjenjivo):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

VI.3. Postupak podnošenja pravnih lijekova

VI.3.1. Tijelo nadležno za kontrolu postupka:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa (URL):

Telefaks:

VI.3.2. Podnošenje pravnih lijekova (molimo ispuniti Odjeljak VI.4.2. ili ako je potrebno Odjeljak VI.4.3.)

Točni podaci o rokovima za podnošenje pravnih lijekova:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

VI.3.3. Služba od koje se mogu dobiti informacije o podnošenju pravnih lijekova:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa (URL):

Telefaks:

VI.4. Datum slanja objave: [ ][ ] /[ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (dd./mm/gggg)

DODATAK A

OSTALE ADRESE I KONTAKTI

I. ADRESE I KONTAKTI GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa (URL):

II. ADRESE I KONTAKTI GDJE JE DOSTUPNA NADOPUNJENA (IZMIJENJENA) DOKUMENTACIJA:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa (URL):

III. ADRESE I KONTAKTI ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa (URL):

OBAVIJEST O NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA KONCESIONARA KOJI NISU JAVNI NARUČITELJI

I. ODJELJAK: KONCESIONAR JAVNIH RADOVA

I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

MBS / OIB:

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa(e) (ako je određena):

Glavna adresa koncesionara (URL):

Dodatne informacije (obavijesti) daju:

navedeni uredi za kontakt

drugi uredi: molimo ispunite Dodatak A.I.

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija dostupna je kod:

navedenih ureda za kontakt

drugih ureda: molimo ispunite Dodatak A.II.

Ponude/zahtjevi za sudjelovanje upućuju se na:

navedene urede za kontakt

druge urede: molimo ispunite Dodatak A.III.

II. ODJELJAK: PREDMET UGOVORA

II.1. OPIS

II.1.1. Naziv ugovora:

II.1.2. Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova:

Izvođenje javnih radova

Glavno mjesto izvođenja javnih radova:

NUTS-kod: [ ][ ][ ][ ]

Projektiranje i izvođenje javnih radova

Posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima, sukladno zahtjevima koje je naveo javni naručitelj

II.1.3. Kratak opis ugovora:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

II.1.4. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV):

Glavni dio

Dodatni dio (ako je primjenjiv)

Glavni predmet

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

Dodatni predmet(i)

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

II.2. KOLIČINA, ODNOSNO OPSEG UGOVORA

II.2.1. Ukupna količina, odnosno opseg

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Ako je poznata, procijenjena vrijednost bez PDV-a (u brojkama): Valuta: _____________

ili razlika od/do Valuta: _____________

II.3. TRAJANJE UGOVORA, ODNOSNO POČETAK I KRAJ IZVRŠAVANJA UGOVORA

Trajanje u mjesecima: [ ][ ] ili danima [ ][ ] [ ][ ] (od sklapanja ugovora o javnoj nabavi)

ili

početak: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (d.d./mm/gggg)

kraj: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (d.d./mm/gggg)

III. ODJELJAK: PRAVNE, GOSPODARSKE, FINANCIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA

III.1.1. Zahtijevana jamstva i sredstva osiguranja (ako su određena):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.1.2. Bitni uvjeti financiranja i plaćanja i/ili upućivanje na mjerodavne propise (ako su određeni):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.1.3. Ostali posebni uvjeti za izvršenje ugovora (ako su određeni):

Da  Ne 

Ako DA, opis posebnih uvjeta:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.2. UVJETI SPOSOBNOSTI

III.2.1. Pravna i poslovna sposobnost

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.2.2. Nekažnjavanje

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

III.2.3. Financijska i gospodarska sposobnost

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti (ako su određeni):

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Eventualni minimalni standardi (ako su primjenjivi):


________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

III.2.4. Tehnička i stručna sposobnost

Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji u svrhu utvrđivanja sposobnosti (ako su određeni):

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Eventualni minimalni standardi (ako su primjenjivi):


________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

IV. ODJELJAK: POSTUPAK

IV.1. Kriteriji za odabir

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

IV.2. UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

IV.2.1. Evidencijski broj (ako je određen):

IV.2.2. Krajnji rok za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje:

Datum: [ ][ ] /[ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (dd./mm/gggg) Vrijeme: _____________

IV.2.3. Datum slanja poziva za dostavu ponuda odabranim natjecateljima:

Procijenjeni datum: [ ][ ] /[ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (dd./mm/gggg)

IV.2.4. Jezik(ci) na kojem(ima) ponude i zahtjevi za sudjelovanje mogu biti sastavljeni:

HR

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

ES

BG

RO

ostali:

VI. ODJELJAK: DODATNE INFORMACIJE

VI.1. Ugovor je vezan uz projekt i / ili program financiran iz fondova EZ-a:

Da  Ne 

Ako DA, navedite o kojem se projektu, odnosno programu radi:

VI.2. Ostale informacije (ako su određene):

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

VI.3. Datum slanja ove obavijesti: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (d.d./mm/gggg)

DODATAK A

OSTALE ADRESE I KONTAKTI

I. ADRESE I KONTAKTI GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa (URL):

II. ADRESE I KONTAKTI GDJE JE DOSTUPNA NADOPUNJENA (IZMIJENJENA) DOKUMENTACIJA:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa (URL):

III. ADRESE I KONTAKTI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA/ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE:

Naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: Hrvatska

Ured(i)/mjesto(a) za kontakt:

Referent/nadležna osoba:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa (URL):

STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/01

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 8. siječnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.