Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

NN 25/2009 (25.2.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

HRVATSKI SABOR

538

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. veljače 2009. godine.
Klasa: 011-01/09-01/05
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 18. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/06.) u članku 17. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 23. stavku 1. točki 3. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«

Članak 3.

U članku 38. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Hrvatska narodna banka propisat će postupak i način obavljanja nadzora te sastavljanje i dostavljanje zapisnika o obavljenom nadzoru.«

Članak 5.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

»Članak 75.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj štedno-kreditna zadruga koja:

1. u postupku likvidacije sklapa poslove suprotno odredbama ovoga Zakona,

2. ne omogući nadzor ovlaštenim službenicima Ministarstva financija u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih akata koji će se donijeti na temelju ovoga Zakona,

3. ako u postupku likvidacije ne izvještava Ministarstvo financija o poslovima iz članka 85.b stavka 3. ovoga Zakona,

4. ako u postupku likvidacije ne izvještava Hrvatsku narodnu banku o poslovima iz članka 85. b stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i likvidator štedno-kreditne zadruge u likvidaciji, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.«

Članak 6.

U članku 85. stavku 4. riječi: »Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/02.)« zamjenjuju se riječima: »zakona koji uređuju poslovanje banaka«.

Članak 7.

Iza članka 85. dodaje se podnaslov i članci 85.a, 85.b i 85.c koji glase:

"Nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji

Članak 85.a

(1) Nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, a do završetka postupka likvidacije, sukladno odredbama ovoga Zakona, drugih zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ovlašteno je obavljati Ministarstvo financija.

(2) Nadzor poslovanja štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji provode službenici Ministarstva financija na temelju ovlaštenja ministra financija.

(3) Ministar financija donijet će pravilnik kojim će se propisati postupak nadzora štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredbi ovoga članka, nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji pokrenut rješenjem Hrvatske narodne banke sukladno odredbama članka 80. stavka 6. ovoga Zakona, provodi Hrvatska narodna banka.

Članak 85.b

(1) Štedno-kreditna zadruga u likvidaciji ne smije primati nove štedne uloge, produživati dospjele oročene štedne uloge, odobravati nove kredite, niti produživati dospjele kredite, obavljati mjenjačke poslove, kao ni sklapati druge poslove izuzev onih koji su potrebni za unovčenje likvidacijske mase radi podmirenja obveza štedno-kreditne zadruge u likvidaciji.

(2) Tijekom postupka likvidacije štedno-kreditna zadruga u likvidaciji dužna je najmanje jednom godišnje izvještavati Ministarstvo financija o tijeku postupka likvidacije.

Članak 85.c

(1) Ako likvidator utvrdi da imovina štedno-kreditne zadruge u likvidaciji nije dovoljna za plaćanje potraživanja svih vjerovnika štedno-kreditne zadruge, dužan je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo financija i podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja.

(2) Na stečaj štedno-kreditne zadruge u likvidaciji primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju stečaj.«

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 452-02/08-01/01

Zagreb, 13. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.