Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

NN 28/2009 (4.3.2009.), Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

598

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i članka 207. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se zdravstvena ustanova pod nazivom Hrvatski zavod za hitnu medicinu (u daljnjem tekstu: Zavod).

Zavod se osniva kao javna ustanova, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

Članak 3.

Zavod obavlja sljedeće poslove:

– predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj,

– predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu hitne medicine,

– utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, sukladno standardima suvremene hitne medicine,

– utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za sve oblike hitne medicine, te usklađuje njihovu primjenu,

– utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom,

– prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu,

– predlaže i oblikuje edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe, te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicine,

– sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika,

– oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine,

– predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine,

– planira i provodi aktivnosti u svrhu uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada,

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, u svrhu unaprjeđenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine,

– prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine,

– prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicine, analizira ih i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

– prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine,

– planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja te ostalim službama za spašavanje,

– koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Članak 4.

Za potrebe osnivanja i početak rada Zavoda osigurana su sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 11.550.000,00 kuna.

Članak 5.

Osnivač za obavljanje djelatnosti Zavoda osigurava prostor i opremu.

Članak 6.

Sredstva za rad Zavod ostvaruje obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora, temeljem važećih propisa.

Članak 7.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda.

Članak 8.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

Upravno vijeće ima pet članova.

U Upravno vijeće imenuju se predstavnici propisani člankom 57. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Osnivač imenuje predsjednika i dva člana Upravnog vijeća na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Jednog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće Zavoda, a jednog člana Stručno vijeće Zavoda iz redova radnika Zavoda s visokom stručnom spremom.

Upravno vijeće ima nadležnost iz članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 9.

Ravnatelja Zavoda imenuje i razrješuje Upravno vijeće uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na vrijeme od četiri godine.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Članak 10.

Stručno vijeće Zavoda je savjetodavno tijelo ravnatelju.

Članove Stručnog vijeća imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojstvenih jedinica Zavoda, sukladno člancima 74. i 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Stručno vijeće ima nadležnosti iz članka 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 11.

Stručni kolegij je tijelo koje u svakoj djelatnosti Zavoda razmatra pitanja iz područja stručnog rada te djelatnosti.

Sastav i način rada Stručnog kolegija uređuje se Statutom Zavoda.

Članak 12.

Etičko povjerenstvo Zavoda je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće Zavoda u skladu s člankom 68. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Etičko povjerenstvo ima nadležnost iz članka 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo Zavoda uređuje se Statutom.

Članak 14.

Zavod odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Zavoda solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 15.

Zavod ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost ugovora ili drugog pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Zavoda.

Članak 16.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, ta se dobit može upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

O upotrebi dobiti iz stavka 1. ovoga članka odluku donosi Upravno vijeće.

Članak 17.

Zavod se prije početka rada upisuje u sudski registar.

Upisom u sudski registar Zavod stječe svojstvo pravne osobe.

Zavod ne može započeti s radom dok ministar nadležan za zdravstvo rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremu.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-10/09-01/01

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.