Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

NN 35/2009 (20.3.2009.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

785

Na temelju članka 14. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 50. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA CRVENE PALMINE PIPE – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)[1]

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (u daljnjem tekstu: crvena palmina pipa), zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri unošenju i premještanju osjetljivog bilja te način provođenja posebnog nadzora i izvješćivanja o prisutnosti crvene palmine pipe.

Značenje izraza

Članak 2.

U ovom Pravilniku koriste se sljedeći izrazi:

osjetljivo bilje je bilje, isključujući plodove i sjeme, sljedećih vrsta: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei i roda Washingtonia, kojima je promjer bazalnog dijela stabljike veći od 5 cm;

mjesto proizvodnje je mjesto proizvodnje kako je definirano u Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere br. 5 (FAO) - »Rječnik fitosanitarnih izraza«.

Zabrana unošenja i širenja

Članak 3.

Zabranjeno je unošenje crvene palmine pipe u Republiku Hrvatsku i njezino širenje na teritoriju Republike Hrvatske.

II. UNOŠENJE I PREMJEŠTANJE OSJETLJIVOG BILJA

Zahtjevi pri unošenju

Članak 4.

Radi sprječavanja unošenja crvene palmine pipe, osjetljivo bilje dopušteno je unositi u Republiku Hrvatsku samo:

a) ako su ispunjeni zahtjevi iz točke 1. Priloga I, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio,

b) ako je pri unošenju obavljen službeni pregled na prisutnost crvene palmine pipe u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu[2] (»Narodne novine«, br. 75/05) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[3] (»Narodne novine« br. 74/06) te ako je utvrđeno da to bilje nije zaraženo crvenom palminom pipom.

Zahtjevi pri premještanju

Članak 5.

(1) Osjetljivo bilje, bilo da je podrijetlom iz Republike Hrvatske ili je uvezeno u Republiku Hrvatsku u skladu sa člankom 4. ovoga Pravilnika, dopušteno je premještati samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama[4] (»Narodne novine« br. 54/07) i ako je:

a) tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u trećoj zemlji za koju nije poznato da se u njoj pojavljuje crvena palmina pipa, ili

b) tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo na mjestima proizvodnje u nezaraženom području, koje je odredio ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

c) u razdoblju od dvije godine prije premještanja raslo na mjestu proizvodnje na kojem se:

(i) osjetljivo bilje nalazilo na mjestu koje je bilo u potpunosti fizički zaštićeno od unošenja crvene palmine pipe ili na kojem su obavljena odgovarajuća preventivna tretiranja, i

(ii) prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca, nisu primijetili znakove prisutnosti crvene palmine pipe;

ili

d) ako je uvezeno u skladu s točkom 1. c) Priloga I. ovoga Pravilnika, da je najmanje jednu godinu prije premještanja raslo na mjestu proizvodnje i:

(i) bilo smješteno na mjestu koje je u cijelosti bilo fizički zaštićeno od unošenja crvene palmine pipe ili na kojem su obavljena odgovarajuća preventivna tretiranja, i

(ii) prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca, nisu primijećeni znakovi prisutnosti crvene palmine pipe.

(2) Osjetljivo bilje, bilo da je podrijetlom iz Zajednice ili uneseno u Zajednicu u skladu sa člankom 4. ovoga Pravilnika, dopušteno je premještati unutar Zajednice samo ako su ispunjeni uvjeti iz točke 2. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Posebni nadzor i izvješćivanje

Članak 6.

(1) Radi utvrđivanja prisutnosti crvene palmine pipe i otkrivanja znakova zaraze crvenom palminom pipom na biljkama iz porodice Palmae provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona.

(2) Nadležna uprava izvješćuje druge države članice Europske unije i Europsku komisiju o rezultatima posebnog nadzora i dostavlja popis demarkiranih područja iz članka 8. ovoga Pravilnika, svake godine do 28. veljače.

Sumnja na zarazu

Članak 7.

(1) Kad posjednici bilja uoče simptome koji upućuju na zarazu crvenom palminom pipom, obvezni su o tome odmah izvijestiti nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor).

(2) U slučaju sumnje na zarazu crvenom palminom pipom, nadležni inspektor uzima uzorak i šalje ga na laboratorijsku analizu u Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske.

III. FITOSANITARNE MJERE

Demarkirano područje

Članak 8.

(1) Kad se potvrdi zaraza crvenom palminom pipom, ministar određuje demarkirano područje u skladu s točkom 1. Priloga II. ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) U demarkiranom području nadležni će inspektor narediti mjere navedene u točki 2. Priloga II. ovoga Pravilnika.

Druge mjere

Članak 9.

(1) Radi zaštite od unošenja crvene palmine pipe u Republiku Hrvatsku i njezinog širenja, ministar može propisati i druge mjere u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) O mjerama iz stavka 1. ovoga članka nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene nakon pristupa

Članak 10.

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »Republika Hrvatska« u članku 3. i 4. ovoga Pravilnika zamjenjuju se riječju »Zajednica« u odgovarajućem padežu.

Stupanje na snagu i primjena

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe članka 6. stavka 2. i članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredba članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja se odnosi na zahtjeve vezane uz biljne putovnice, primjenjuje se nakon uvođenja biljnih putovnica.

(4) Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe iz članka 5. stavka 1., a stupaju na snagu odredbe članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/09-01/52

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Ministar poljoprivrede
ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.

1. ZAHTJEVI PRI UNOŠENJU

Ne dovodeći u pitanje odredbe iz Popisa III., dijela A, točke 17. i Popisa IV. dijela A odjeljka I. točke 37. Pravilnika3 iz članka 4. točke b) ovoga Pravilnika, pošiljke osjetljivog bilja podrijetlom iz trećih zemalja mora pratiti fitosanitarni certifikat izdan u skladu sa Zakonom2 i Pravilnikom iz članka 4. točke b) ovoga Pravilnika, a u rubrici »Dopunska izjava« fitosanitarnog certifikata mora biti navedeno da je osjetljivo bilje, uključujući ono iz prirodnih staništa:

a) tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u zemlji za koju nije poznato da se u njoj pojavljuje crvena palmina pipa; ili

b) tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u nezaraženom području, koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere odredila nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja zemlje podrijetla. U rubrici »Mjesto podrijetla« fitosanitarnog certifikata mora biti upisan naziv nezaraženog područja, ili

c) tijekom razdoblja od barem jedne godine prije izvoza raslo na mjestu proizvodnje:

(i) koje je upisala i nadzirala nacionalna služba za zaštitu bilja zemlje podrijetla, i

(ii) u kojem se osjetljivo bilje nalazilo na mjestu koje je bilo u potpunosti fizički zaštićeno od unošenja crvene palmine pipe ili na kojem su obavljena odgovarajuća preventivna tretiranja, i

(iii) na kojem prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca i neposredno prije izvoza, nisu primijećeni znakovi prisutnosti crvene palmine pipe.

2. ZAHTJEVI PRI PREMJEŠTANJU

Osjetljivo bilje, bilo da je podrijetlom iz Zajednice ili je uneseno u Zajednicu u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, dopušteno je premještati samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s odredbama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama4 i ako je:

a) tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u državi članici ili u trećoj zemlji za koju nije poznato da se u njoj pojavljuje crvena palmina pipa, ili

b) tijekom svoga cijelog životnog ciklusa raslo u nezaraženom području, koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere odredilo odgovorno službeno tijelo zemlje članice ili nacionalna služba za zaštitu bilja u trećoj zemlji, ili

c) u razdoblju od dvije godine prije premještanja raslo na mjestu proizvodnje na kojem se:

(i) osjetljivo bilje nalazilo na mjestu koje je u cijelosti bilo fizički zaštićeno od unošenja crvene palmine pipe ili na kojem su obavljena odgovarajuća preventivna tretiranja, i

(ii) prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca, nisu primijetili znakove prisutnosti crvene palmine pipe;

ili

d) uvezeno u skladu s točkom 1. c) Priloga I. ovoga Pravilnika, najmanje jednu godinu prije premještanja raslo na mjestu proizvodnje:

(i) u kojem se osjetljivo bilje nalazilo na mjestu koje je u cijelosti bilo fizički zaštićeno od unošenja crvene palmine pipe ili na kojem su obavljena odgovarajuća preventivna tretiranja, i

(ii) na kojem prilikom inspekcijskih pregleda, koji su se obavljali najmanje svaka tri mjeseca, nisu primijećeni znakovi prisutnosti crvene palmine pipe.

PRILOG II.

1. USPOSTAVA DEMARKIRANIH PODRUČJA

(a) Demarkirano područje iz članka 8. ovoga Pravilnika sastoji se od:

(i) zaraženog područja u kojem je potvrđena prisutnost crvene palmine pipe i koje uključuje sve osjetljivo bilje koje pokazuje simptome zaraze uzrokovane crvenom palminom pipom i, kad je to potrebno, sve osjetljivo bilje koje je u vrijeme sadnje pripadalo istoj partiji,

(ii) sigurnosnog područja koje se nalazi oko zaraženog područja, širokog najmanje 10 km.

U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili su zemljopisno blizu, odredit će se šire demarkirano područje koje uključuje postojeća demarkirana područja i područja između njih.

(b) Točno razgraničavanje dijelova demarkiranoga područja iz točke (a) ovoga dijela temelji se na važećim znanstvenim načelima, biologiji crvene palmine pipe, stupnju zaraze, godišnjem dobu i specifičnoj rasprostranjenosti osjetljivog bilja.

(c) Ako se potvrdi prisutnost crvene palmine pipe izvan zaraženog područja, granice demarkiranog područja izmijenit će se u skladu s novonastalom situacijom.

(d) Ako se provedbom posebnog nadzora iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u demarkiranom području tijekom tri godine ne pronađe crvena palmina pipa, to će se područje ukinuti i neće se više provoditi mjere iz točke 2. ovoga Priloga.

2. MJERE U DEMARKIRANOM PODRUČJU

Sukladno članku 8. ovoga Pravilnika, nadležni će inspektor u demarkiranom području narediti:

– zabranu premještanja zaraženog osjetljivog bilja uključujući i ono za koje se sumnja da je zaraženo,

– uništenje stabala sa simptomima zaraze spaljivanjem,

– praćenje zdravstvenog stanja najmanje jedanput u tri mjeseca na prisutnost crvene palmine pipe, i

– druge mjere prema preporukama struke.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2007/365/EZ od 25. svibnja 2007. o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) u Zajednicu i njegova širenja unutar Zajednice, koja je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2008/776/EZ od 6. listopada 2008.

[2] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

[4] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 92/105/EZ od 3. prosinca 1992. kojom se utvrđuje stupanj standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta unutar Zajednice i kojom se utvrđuju podrobni postupci izdavanja takvih biljnih putovnica te uvjeti i podrobni postupci njihove zamjene