Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničih društava

NN 36/2009 (23.3.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničih društava

HRVATSKI SABOR

795

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/30

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 19. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07.) u članku 2. stavku 1. točki 1. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

– čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala, ili

– dioničko društvo koje ima više od 100 dioničara i čiji temeljni kapital iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U smislu odredbe stavka 1. točke 1. podtočke a) podstavka 2. ovoga članka smatrat će se da više od 100 dioničara ima ono dioničko društvo koje je zadnjeg dana u tri uzastopna mjeseca imalo više od 100 dioničara.«

Članak 2.

U članku 47. stavku 2. riječ: »brokerskih« zamjenjuje se riječju: »investicijskih«.

Članak 3.

U članku 59. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. u roku određenom rješenjem, ne postupi sukladno rješenju koje Agencija donese na temelju članka 48. stavka 1., 2. i 5. ovoga Zakona.«

U stavku 3. iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. protivno odredbi članka 4. stavka 5. ovoga Zakona, komunicira s javnošću.«

Članak 4.

U članku 61. stavku 2. iza riječi: »sukladno odredbama« dodaju se riječi: »Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.) i«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na osobe kojima je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala sukladno odredbama Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.) i Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.) i koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastalu obvezu nisu izvršile, primjenjuju se odredbe članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, pri čemu pravo glasa ne mogu ostvarivati od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. do 12. koji glase:

»(5) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drže više od 25%, a manje od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva i koje su objavile ponudu za preuzimanje prema odredbama Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.) ili Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.), obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva na način iz članka 9. stavka 2. ili 3. ovoga Zakona.

(6) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drže više od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bile obvezne objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(7) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bile obvezne objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(8) Osobe za koje se prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.) nije smatralo da djeluju zajednički, a koje prema odredbama ovoga Zakona djeluju zajednički, i koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zajednički drže više od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(9) Osobe koje su objavile ponudu za preuzimanje i koje su nakon objavljene ponude za preuzimanje pale ispod praga od 25%, odnosno 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva obvezne su objaviti ponudu za preuzimanje na način iz članka 9. stavka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona.

(10) Osobe koje su kontrolni prag iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona prešle smanjenjem temeljnog kapitala ciljnog društva, obvezne su u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(11) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, i koje su objavile ponudu za preuzimanje prema odredbama Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.) ili Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.), u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva nisu obvezne objaviti ponudu za preuzimanje.

(12) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva i kojima bi sukladno odredbi članka 4. stavka 3. podstavka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.) obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje.«

Članak 5.

Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:

»Članak 61.a

U slučaju da je statutom ciljnog društva određeno da umjesto uprave i nadzornog odbora ciljno društvo ima upravni odbor, odredbe ovoga Zakona o upravi, nadzornom odboru ili članovima uprave ili nadzornog odbora ciljnog društva, na odgovarajući se način primjenjuju na upravni odbor ciljnog društva.«

Članak 6.

U svim slučajevima kada je ovim Zakonom propisana obaveza dostavljanja obavijesti burzi i uređenom javnom tržištu, obavijest se mora dostaviti burzi ili tržišnom operateru uređenog tržišta, odnosno tržišnom operateru multilateralne trgovinske platforme.

Članak 7.

U cijelom tekstu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 109/07.) riječi: »središnja depozitarna agencija«, »burza i uređeno javno tržište« te riječ: »banka«, odnosno riječi: »poslovna banka« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »središnje klirinško depozitarno društvo«, »uređeno tržište i multilateralna trgovinska platforma« te »kreditna institucija« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 432-02/09-01/01

Zagreb, 13. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.