Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

839

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/44

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009./

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96. i 92/01.) u članku 12. riječi: »Državno povjerenstvo za provedbu referenduma« zamjenjuju se riječima: »Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »u županiji« dodaju se riječi: »i u Gradu Zagrebu«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova povjerenstva za provedbu državnog referenduma u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu imenuje Državno povjerenstvo iz reda sudaca s prebivalištem u toj županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.«

U stavku 3. riječi: »u Gradu Zagrebu« brišu se.

U stavku 4. riječi: »Gradu Zagrebu« brišu se.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. podstavku 2. riječi: »Gradu Zagrebu« brišu se.

Članak 4.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu:

– brine se za zakonitu provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu,

– obavlja sve tehničke pripreme za provedbu državnog referenduma u skladu s obvezatnim uputama Državnog povjerenstva,

– određuje glasačka mjesta i imenuje odbore u Gradu Zagrebu,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja s glasačkih mjesta u Gradu Zagrebu i dostavlja ih Državnom povjerenstvu,

– obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom.«

Članak 5.

U članku 18. riječi: »Gradu Zagrebu« brišu se.

Članak 6.

U članku 21. stavku 2. i stavku 3. riječi: »Gradu Zagrebu« brišu se.

Članak 7.

U članku 28. riječi: »ministar pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima: »ministar mora, prometa i infrastrukture«.

Članak 8.

U članku 29. riječi: »ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »ministar pravosuđa«.

Članak 9.

U članku 41. riječi: »Gradu Zagrebu« brišu se.

Članak 10.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu dužno je utvrditi rezultate glasovanja na referendumu održanom u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.«

U stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »u županiji« dodaju se riječi: »odnosno u Gradu Zagrebu«.

Članak 11.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provedbu lokalnog referenduma osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se lokalni referendum provodi.

Sredstva za provedbu zborova građana osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave, odnosno u proračunu Grada Zagreba.

Visinu naknade predsjedniku i članovima povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma, koja ne može biti veća od prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj, određuju župan, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik ili općinski načelnik.«

Članak 12.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako Državno povjerenstvo raspusti županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će novo povjerenstvo, a ako raspusti gradsko, odnosno općinsko povjerenstvo, zatražit će od županijskog povjerenstva imenovanje novog povjerenstva u gradu ili općini, odnosno naložiti raspuštanje odbora i imenovanje novog.«

Članak 13.

U članku 54. stavku 2. riječi: »Grada Zagreba« i riječi: »Gradu Zagrebu« brišu se.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Klasa: 014-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.