Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

NN 41/2009 (3.4.2009.), Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

934

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU IZBORA UČITELJA ZA RAD U HRVATSKOJ NASTAVI U INOZEMSTVU

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (u daljnjem tekstu: učitelji) te kriteriji i mjerila za njihove plaće i druge novčane naknade.

I. UVJETI I POSTUPAK IZBORA

Članak 2.

Hrvatsku nastavu u inozemstvu (u daljnjem tekstu: hrvatska nastava) mogu izvoditi osobe koje uz opće uvjete:

– imaju odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave, učitelja hrvatskog jezika, učitelja povijesti, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

– imaju odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, a u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

– vladaju jezikom zemlje u koju se upućuju ili jednim stranim jezikom navedenim kao natječajni uvjet.

Članak 3.

Učitelji se biraju na temelju javnog natječaja koji raspisuje ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i Školskim novinama te oglašava putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 4.

Ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) donosi odluku o izboru učitelja između natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Ministar, iznimno, može donijeti odluku o izboru učitelja i bez raspisivanja javnog natječaja kada za to postoji stvaran i važan razlog.

Članak 5.

Odluku iz članka 4. stavka 1. ovog pravilnika ministar donosi na prijedlog stručnog povjerenstva.

Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva utvrđuju se način rada i zadaci povjerenstva.

II. UČITELJI

Članak 6.

Učitelj se upućuje na rad u hrvatsku nastavu, na rok od dvije godine.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, učitelj se može uputiti na rad u hrvatsku nastavu na najviše još dvije godine.

Nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, učitelj može biti ponovno izabran, ako je nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radio najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

S učiteljima koji se upućuju na rad u hrvatsku nastavu Ministarstvo sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.

Članak 7.

Puno radno vrijeme učitelja iznosi 40 sati tjedno, a neposredan rad u hrvatskoj nastavi iznosi 20 sati tjedno.

Ako učitelj uz najmanje 18 sati neposrednog rada u hrvatskoj nastavi izvodi i programe predškolskog odgoja ili izvannastavne aktivnosti priznaje mu se puno radno vrijeme.

Učitelj obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora ili Ministarstva, u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu.

Prekovremeni rad u hrvatskoj nastavi, a najviše do 5 sati tjedno neposrednog rada u hrvatskoj nastavi, odobrava Ministarstvo.

Članak 8.

Učitelji se obvezno uključuju u program priprema za rad u hrvatskoj nastavi prije njihova upućivanja u inozemstvo.

U program metodičkog obrazovanja učitelji se obvezno uključuju tijekom rada u hrvatskoj nastavi.

Programe iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje i provodi Ministarstvo.

Članak 9.

Učitelji su dužni za svaku školsku godinu izraditi program rada na temelju nastavnog programa za hrvatsku nastavu u inozemstvu te ga dostaviti Ministarstvu.

Učitelji su dužni najmanje dva puta godišnje Ministarstvu dostaviti izvješće o svom radu.

Članak 10.

Ugovor o radu osobe koja u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, a izabrana je za rad u hrvatskoj nastavi, na njezin će zahtjev mirovati najdulje do prestanka trajanja izbora za rad u hrvatskoj nastavi.

Ako se radnik i školska ustanova drugačije ne sporazumiju, mirovanje će otpočeti danom dostave radnikova zahtjeva školi.

Radnik iz stavka 1. ovog članka ima se pravo vratiti na rad u školsku ustanovu u kojoj je prethodno radio, ako o svojoj namjeri povratka obavijesti školsku ustanovu najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka trajanja izbora iz stavka 1. ovog članka.

Ako radnik iskoristi pravo iz stavka 1. ovog članka ima pravo povratka na poslove na kojima je prethodno radio u roku od sedam dana od dana dostave obavijesti iz stavka 3. ovog članka.

III. KOORDINATOR HRVATSKE NASTAVE

Članak 11.

Za područje na kojem hrvatsku nastavu izvode najmanje tri učitelja s punim radnim vremenom može se imenovati koordinator hrvatske nastave (u daljnjem tekstu: koordinator).

Koordinator može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 2. ovog pravilnika i ima najmanje dvije godine iskustva u hrvatskoj nastavi.

Koordinatora imenuje ministar na rok od dvije godine.

Nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka, može ga se imenovati na najviše još dvije godine, imajući u vidu da trajanje cjelokupnog mandata, kao učitelja i koordinatora, može biti najviše četiri godine.

Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, može biti ponovno upućen na rad u hrvatsku nastavu, kao učitelj ili koordinator, ako je nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radio najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 12.

Koordinator obavlja sljedeće poslove:

– organizira hrvatsku nastavu,

– prati realizaciju izvođenja hrvatske nastave,

– daje mišljenje o uspješnosti rada učitelja,

– ako je imenovan za područje na kojem hrvatsku nastavu izvodi od tri do šest učitelja, izvodi četiri dana nastave,

– ako je imenovan za područje na kojem hrvatsku nastavu izvodi od sedam do dvanaest učitelja, izvodi tri dana nastave,

– surađuje s hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, udrugama hrvatskih građana i obrazovnim vlastima u zemlji primateljici,

– obavlja i druge poslove po nalogu Ministarstva, u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu.

IV. PLAĆE I DRUGE NOVČANE NAKNADE

Članak 13.

Sredstva za isplatu plaća i ostalih novčanih naknada za rad učitelja i koordinatora osiguravaju se u Državnom proračunu na poziciji Obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu.

Članak 14.

Plaća učitelja s punim radnim vremenom i naknada za prekovremeni rad obračunava se i isplaćuje u valuti države prijma na osobni račun učitelja otvoren u državi prijma, sukladno odluci Ministarstva.

Doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje za učitelje u hrvatskoj nastavi u inozemstvu uplaćuje Ministarstvo.

Članak 15.

Učitelji odnosno koordinatori imaju pravo na sljedeće novčane naknade, i to:

1. jednokratnu pomoć pri prvom upućivanju na rad u određenu zemlju u iznosu od 80% plaće koja se učitelju isplaćuje u zemlji prijma, sukladno odluci Ministarstva;

2. putne troškove pri prvom upućivanju na rad u određenu zemlju, kao i prigodom vraćanja s rada nakon isteka roka iz članka 6. stavka 1. odnosno stavka 2. ovog pravilnika, u visini cijene karte za vlak prvog razreda, autobus ili brod za zemlje u Europi, odnosno za spavaća kola za udaljenije europske destinacije, te ekonomski najpovoljniju zrakoplovnu kartu za prekomorske zemlje;

3. putne troškove prijevoza za potrebe stručnog usavršavanja koje organizira Ministarstvo;

4. troškove gradskog i međugradskog prijevoza koji proizlaze iz obavljanja poslova hrvatske nastave u visini stvarnih mjesečnih troškova;

5. za pokriće troškova didaktičkog i potrošnog materijala, poštanskih i drugih usluga, koji proizlaze iz obavljanja poslova hrvatske nastave, prema stvarno predočenim računima, ako se takvi troškovi ne pokrivaju iz dobrovoljnih priloga roditelja;

6. ako organizirano i planirano te uz suglasnost Ministarstva vode učenike u posjet domovini, koristeći sredstva javnog prometa, imaju pravo na naknadu troškova osobnog prijevoza, ako na drugi način nije osiguran besplatan prijevoz, te na troškove punog pansiona B kategorije, ako na drugi način nije osiguran besplatan smještaj i prehrana.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u dopunskoj nastavi s djecom hrvatskih građana u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 2/05 i 60/05).

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-02/09-03/00007
Urbroj: 533-06-09-0001
Zagreb, 27. veljače 2009.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.