Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

NN 45/2009 (10.4.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

45 10.04.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

MINISTARSTVO TURIZMA

1048

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 49/08.),

U članku 4. pod točkom 6., iza riječi: »Odmaralište«, dodaju se riječi »za djecu«.

Članak 2.

Prije članka 11. naslov koji glasi: »6. Vrsta Odmaralište«, mijenja se i glasi: »6. Vrsta Odmaralište za djecu«.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: »Odmaralište za djecu je objekt u kojem se djeci pružaju usluge organiziranog smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane, pića i napitaka«.

U članku 11. u stavcima 2. i 3. iza riječi: »u Odmaralištu«, dodaju se riječi: »za djecu«.

Članak 3.

U članku 53. brišu se stavci 4. – 7., a umjesto njih se dodaju novi stavci 4. – 8., koji glase:

»(4) Grafička rješenja i tehnički uvjeti za standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka propisani su u Prilogu XI. ovog Pravilnika te čine njegov sastavni dio.

(5) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Ministarstvo će suglasnost iz prethodnog stavka izdati proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, dostavi primjerak standardizirane ploče atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu XI. ovog Pravilnika. Primjerak standardizirane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu (Sobe, Apartman i sl.) koju proizvođač želi proizvoditi.

(7) Iznimno, suglasnost iz stavka 5. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač standardiziranih ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(8) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.«

Članak 4.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: »Odmaralište«, dodaju se riječi: »za djecu«.

Članak 5.

U tabeli Priloga IX. – Minimalni uvjeti za vrste: Prenoćište, Učenički dom ili Studentski dom, Odmaralište, Hostel, Lovački dom, Planinarski dom:

U naslovu Priloga, kao i u cijelom Prilogu iza riječi: »Odmaralište«, dodaju se riječi: »za djecu«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/24

Urbroj: 529-03-09-4

Zagreb, 13. ožujka 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

PRILOG XI.

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA

Standardiziranu ploču veličine 30 x 30 cm ima Kuća za odmor, a 25 x 25 cm: Sobe, Apartman i Studio apartman. Standardizirana ploča izrađena je od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od nebojanog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči se u gornjem dijelu nalazi zlatnom bojom otisnuta oznaka kategorije (zvjezdice). Neke vrste objekata imaju ispod oznake kategorije odgovarajući simbol u boji podloge od nehrđajućeg čelika. Neobojanim nehrđajućim čelikom na sredini ploče, ispisana je vrsta objekta, a uz donji rub ploče ispisano je: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA.

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 30 × 30 cm (Kuća za odmor) i 25 x 25 cm (ostale vrste), debljine 1 mm

– materijal INOX 18/10

– boja otporna na UV zračenja, u konačnoj fazi obrade tisak se zaštiti lakom

– sitotisak: u 2 boje: žuto – zlatna PANTONE 871 U za oznaku kategorije i plava PANTONE 294 C za polje

– 4 perforacije za vijke

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina