Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina

NN 50/2009 (22.4.2009.), Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1171

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07 i 152/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta plinskog sustava, pravila za trgovanje kapacitetima i uravnoteživanje plinskog sustava, pravila za korištenje operativnim zalihama, postupak za promjenu opskrbljivača plinom te druga pravila za provedbu pristupa treće strane plinskom sustavu.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu plina, Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, Uredbom o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom.

(2) U ovom se Pravilniku koriste i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. kapacitet povlačenja – količina prirodnog plina koja se može povući iz radnog volumena sustava skladišta plina u jedinici vremena,

2. kapacitet utiskivanja – količina prirodnog plina koje se može utisnuti u radni volumen sustava skladišta plina u jedinici vremena,

3. kapacitet sustava skladišta plina – radni volumen, kapacitet povlačenja i kapacitet utiskivanja,

4. korisnik sustava skladišta plina – opskrbljivač plinom koji opskrbljuje druge opskrbljivače i/ili kupce plinom iz transportnog sustava i trgovac plinom, koji za potrebe svojih kupaca sklapaju ugovor o skladištenju plina s operatorom sustava skladišta plina, te operator transportnog sustava,

5. korisnik transportnog sustava – opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji za potrebe svojih kupaca sklapa ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava,

6. lista ponuda za energiju uravnoteženja – lista ponuda sposobnih ponuditelja za prodaju energije uravnoteženja koju operator tržišta plina sastavlja temeljem kriterija propisanih ovim Pravilnikom,

7. nominacija – prethodna najava količine prirodnog plina za naredni plinski dan koju korisnik sustava namjerava predati u plinski sustav i/ili preuzeti iz plinskog sustava,

8. plinski dan – razdoblje od 24 sata koje počinje u 6,00 sati i traje do 6,00 sati narednog dana,

9. ponuda za energiju uravnoteženja – ponuda količine prirodnog plina te pripadajuće cijene radi uravnoteženja transportnog sustava,

10. ponuditelj energije uravnoteženja – opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji može ponuditi energiju uravnoteženja,

11. prekidivi kapacitet – kapacitet transportnog sustava ili kapacitet sustava skladišta plina kojega operator transportnog sustava ili operator sustava skladišta plina može djelomično ili u potpunosti ograničiti za određeno vremensko razdoblje,

12. primarno tržište kapaciteta – tržište kapaciteta na kojemu operator transportnog sustava i operator sustava skladišta plina prodaju kapacitet plinskog sustava korisnicima sustava,

13. radni volumen – dio volumena sustava skladišta plina u koji prirodni plin može biti utisnut ili iz kojega prirodni plin može biti povučen pomoću instaliranih podzemnih i nadzemnih objekata, isključujući volumen plinskog jastuka,

14. renominacija – izmijenjena nominacija,

15. rezervirani kapacitet – dio tehničkog kapaciteta kojega rezervira voditelj bilančne skupine, a ugovara korisnik transportnog sustava s operatorom transportnog sustava ili korisnik sustava skladišta plina s operatorom sustava skladišta plina za određeno vremensko razdoblje,

16. sekundarno tržište kapaciteta – tržište kapaciteta na kojemu korisnici sustava međusobno trguju rezerviranim kapacitetom,

17. skladišna godina – razdoblje koje počinje u 6.00 sati 1. travnja tekuće godine i traje do 6.00 sati 1. travnja naredne godine,

18. slobodni kapacitet – dio tehničkog kapaciteta koji nije rezervirani kapacitet,

19. standardni dijagram opterećenja – grafički prikaz satne potrošnje prirodnog plina krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav, za karakteristični radni i neradni dan za svaki mjesec unutar plinske godine, zasebno za svaku primopredajnu mjerno-redukcijsku stanicu, koji ne uključuje potrošnju krajnjih kupaca s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h,

20. tehnički kapacitet – ukupni kapacitet transportnog sustava koji operator transportnog sustava može ponuditi korisnicima sustava ili ukupni kapacitet sustava skladišta plina koji operator sustava skladišta plina može ponuditi korisnicima sustava, a uzimajući u obzir integritet i tehničke mogućnosti plinskog sustava.

Obveznici primjene Pravilnika

Članak 3.

Obveznici primjene ovoga Pravilnika jesu:

1. proizvođač plina,

2. operator tržišta plina,

3. operator transportnog sustava,

4. operator distribucijskog sustava,

5. operator sustava skladišta plina,

6. opskrbljivač plinom,

7. dobavljač plina,

8. trgovac plinom i

9. krajnji kupac.

Bilančna skupina

Članak 4.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je prijaviti se operatoru tržišta plina i priložiti dokumentaciju o organiziranju bilančne skupine neposredno nakon organiziranja bilančne skupine.

(2) Voditelj bilančne skupine i operator tržišta plina dužni su u roku od 15 dana od dana prijave iz stavka 1. ovoga članka sklopiti ugovor o plaćanju energije uravnoteženja.

(3) Dva ili više opskrbljivača plinom koji opskrbljuju druge opskrbljivače i/ili kupce prirodnim plinom iz transportnog sustava, a koji čine jednu bilančnu skupinu, određuju jednog od njih za voditelja bilančne skupine.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka voditelj bilančne skupine, pojedinačno sa svakim od opskrbljivača plinom koji opskrbljuju druge opskrbljivače i/ili kupce prirodnim plinom iz transportnog sustava, sklapa ugovor o prijenosu prava i obveza.

(5) Voditelj bilančne skupine vodi registar opskrbljivača plinom koji su članovi bilančne skupine koju organizira i vodi i javno ga objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(6) Operator tržišta plina vodi registar voditelja bilančnih skupina i javno ga objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(7) Krajnji kupci su članovi one bilančne skupine čiji članovi su opskrbljivači plinom koji ih opskrbljuju prirodnim plinom.

(8) Operator transportnog sustava član je one bilančne skupine čiji član je opskrbljivač plinom koji ga opskrbljuje prirodnim plinom za potrebe operativne zalihe.

(9) Opskrbljivač plinom koji opskrbljuje krajnje kupce priključene na distribucijski sustav član je one bilančne skupine čiji član je opskrbljivač plinom koji ga opskrbljuje prirodnim plinom iz transportnog sustava.

(10) Proizvođač plina član je one bilančne skupine čiji član je opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji od njega kupuje prirodni plin.

Članak 5.

Registar iz članka 4. stavka 5. i 6. ovoga Pravilnika sadrži:

– datum upisa u registar,

– puni naziv energetskog subjekta,

– sjedište i adresu energetskog subjekta,

– matični broj energetskog subjekta i

– registarski broj i datum izdavanja dozvole kojom se dozvoljava obavljanje energetske djelatnosti.

II. POSTUPAK ZA REZERVACIJU I RASPODJELU KAPACITETA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 6.

Operator transportnog sustava provodi postupak raspodjele i rezervacije kapaciteta transportnog sustava, a operator sustava skladišta plina provodi postupak raspodjele i rezervacije kapaciteta sustava skladišta plina.

Postupak za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta transportnog sustava

Članak 7.

(1) Operator transportnog sustava dužan je objavljivati i ažurirati na svojoj internetskoj stranici:

– podatke o tehničkom, rezerviranom i slobodnom kapacitetu, pojedinačno za svaki ulaz u transportni sustav i pojedinačno za svaki izlaz iz transportnog sustava,

– podatke o tehničkom, rezerviranom i slobodnom kapacitetu za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta plina, u suradnji s operatorom sustava skladišta plina i

– podatke iz godišnjeg plana održavanja transportnog sustava koji imaju utjecaja na kapacitet transportnog sustava.

(2) Operator transportnog sustava dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka razraditi na način da navede:

– najveće dnevne kapacitete izražene u kWh/dan za svaki mjesec u narednih 18 mjeseci i najveći satni kapacitet izražen u kWh/h za svaki mjesec u narednih 18 mjeseci te

– dnevne kapacitete izražene u kWh/dan za svaki dan u narednom mjesecu i najveći satni kapacitet izražen u kWh/h za svaki dan u narednom mjesecu.

(3) Operator transportnog sustava dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka objavljivati svaki mjesec najkasnije do 15. dana u mjesecu.

(4) Operator transportnog sustava dužan je objavljivati i ažurirati na svojoj internetskoj stranici, pojedinačno za svaki ulaz u transportni sustav i pojedinačno za svaki izlaz iz transportnog sustava, povijesne podatke za prethodnih 36 mjeseci o:

– minimalnom i maksimalnom korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava na mjesečnoj razini,

– prosječnom korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini.

(5) Operator transportnog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici putem odgovarajućeg sučelja omogućiti informativni izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava.

(6) Operator transportnog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici imati objavljen važeći Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki te važeću visinu tarifnih stavki za transport prirodnog plina.

Članak 8.

(1) Ukoliko operator transportnog sustava smatra da je neki od podataka koje je dužan objaviti povjerljiv, može zatražiti od Agencije odobrenje za izuzeće od obveze objavljivanja tog podatka.

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o davanju odobrenja za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka uzeti u obzir okolnost da li je podatak za koji se traži izuzeće od obveze objavljivanja povjerljiv podatak komercijalne prirode i da li bi objavljivanje tog podatka narušilo konkurentnost tržišta plina.

(3) Ako je Agencija dala odobrenje za izuzeće od obveze objavljivanja određenog podatka, operator transportnog sustava ima pravo objaviti slobodni kapacitet transportnog sustava bez navođenja brojčanog iznosa slobodnog kapaciteta za koji je dobio odobrenje Agencije.

(4) Odobrenje za izuzeće od obveze objavljivanja određenog podatka neće se dati u slučaju u kojem su tri ili više korisnika transportnog sustava rezervirali kapacitete transportnog sustava na istom ulazu u transportni sustav ili na istom izlazu iz transportnog sustava.

Rezervacija kapaciteta transportnog sustava

Članak 9.

(1) Voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, podnosi operatoru transportnog sustava zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava za svakog korisnika transportnog sustava, zasebno za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.

(2) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti na mjesečnoj ili godišnjoj razini, za razdoblje od najmanje mjesec dana i najviše pet godina.

(3) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta na mjesečnoj razini podnosi se najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu za naredni mjesec ili naredne mjesece, a najduže za razdoblje do kraja plinske godine.

(4) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta na godišnjoj ili višegodišnjoj razini podnosi se najkasnije do 31. srpnja tekuće godine za narednu plinsku godinu ili naredne plinske godine, razrađen po mjesecima.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i na dnevnoj razini u slučaju:

– ponude prekidivog kapaciteta iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, a zahtjev se daje najkasnije do 16,30 sati u tekućem danu za naredni plinski dan i

– proglašenog kriznog stanja.

(6) Iznimno od stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, zahtjev za rezervaciju kapaciteta za subotu, nedjelju i ponedjeljak podnosi se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(7) Iznimno od stavka 5. podstavka 1. ovoga članka, zahtjev za rezervaciju kapaciteta za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana podnosi se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

Članak 10.

(1) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu kojega je operator transportnog sustava dužan objaviti na svojoj internetskoj stranici te mora sadržavati naročito sljedeće podatke:

– naziv podnositelja zahtjeva, uključivo službene i operativne kontakte,

– naziv korisnika transportnog sustava, uključivo službene i operativne kontakte,

– identifikaciju ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava,

– zahtijevani kapacitet transportnog sustava za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava, s najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan za svaki pojedini mjesec i najvećim satnim kapacitetom za vremensko razdoblje na koji se odnosi zahtjev izraženim u kWh/h.

– vremensko razdoblje na koji se odnosi zahtjev, za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.

(2) Uz zahtjev za rezervaciju kapaciteta voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, prilaže podatke potrebne za rezervaciju kapaciteta iz sklopljenih ugovora o dobavi plina, ugovora o prodaji plina, ugovora o nabavi energije uravnoteženja i ugovora o opskrbi plinom krajnjih kupaca koji su izravno priključeni na transportni sustav.

(3) Uz zahtjev za rezervaciju kapaciteta voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, za potrebe tranzita plina prilaže podatke potrebne za rezervaciju kapaciteta iz sklopljenih predugovora ili ugovora o kupoprodaji prirodnog plina i ugovora o nabavi energije uravnoteženja.

Raspodjela kapaciteta transportnog sustava

Članak 11.

(1) Operator transportnog sustava obavlja raspodjelu kapaciteta transportnog sustava sukladno zaprimljenim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava i slobodnom kapacitetu transportnog sustava, zasebno za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.

(2) Operator transportnog sustava obavlja raspodjelu kapaciteta transportnog sustava za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta plina, u suradnji s operatorom sustava skladišta plina, a na način propisan odredbama članka 26. stavka 2. do 7. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za rezervaciju kapaciteta voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, prilaže podatke potrebne za rezervaciju kapaciteta iz sklopljenih ugovora o dobavi plina, ugovora o prodaji plina, ugovora o nabavi energije uravnoteženja i ugovora o opskrbi plinom krajnjih kupaca koji su izravno priključeni na transportni sustav, s posebno navedenim podacima o zaštićenim kupcima.

(4) Operator transportnog sustava dužan je osigurati dostatan kapacitet transportnog sustava za korištenje energije uravnoteženja, na dnevnoj razini.

(5) Operator transportnog sustava dužan je osigurati dostatan kapacitet transportnog sustava za korištenje operativne zalihe u svrhu uravnoteženja sustava, na dnevnoj razini.

(6) Ukoliko je slobodni kapacitet veći ili jednak ukupno zahtijevanom kapacitetu, zasebno za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava, operator transportnog sustava obavlja raspodjelu kapaciteta sukladno zahtjevima za rezervaciju kapaciteta.

(7) Ukoliko je slobodni kapacitet manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta, zasebno za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava, operator transportnog sustava obavlja raspodjelu kapaciteta, proporcionalno zahtjevima za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava.

(8) Operator transportnog sustava obavlja raspodjelu kapaciteta iz stavka 6. i 7. ovoga članka uzimajući u obzir podatke iz ugovora iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, na razdoblje sukladno zaprimljenom zahtjevu za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava, ali ne duže od roka važenja ugovora iz članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(9) Operator transportnog sustava dužan je podnositelja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini obavijestiti o raspodjeli kapaciteta transportnog sustava do 15. kolovoza tekuće godine, a neposredno nakon toga podnositelj zahtjeva je dužan pozvati korisnika transportnog sustava na sklapanje ugovora o transportu plina.

(10) Operator transportnog sustava dužan je podnositelja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na mjesečnoj razini obavijestiti o raspodjeli kapaciteta transportnog sustava do 25. dana u tekućem mjesecu za naredni mjesec ili naredne mjesece, a neposredno nakon toga podnositelj zahtjeva je dužan pozvati korisnika transportnog sustava na sklapanje ugovora o transportu plina.

Ugovaranje kapaciteta transportnog sustava

Članak 12.

(1) Kapacitet transportnog sustava ugovara korisnik transportnog sustava sklapanjem ugovora o transportu plina s operatorom transportnog sustava za najmanje jedan ulaz u transportni sustav i/ili najmanje jedan izlaz iz transportnog sustava, a ako se ugovara kapacitet za više ulaza u transportni sustav i više izlaza iz transportnog sustava, u ugovoru se zasebno navodi svaki ulaz u transportni sustav i svaki izlaz iz transportnog sustava.

(2) Ugovor o transportu plina mora sadržavati i sve podatke na temelju kojih je operator transportnog sustava dodijelio kapacitet korisniku transportnog sustava.

(3) Ugovor o transportu plina na godišnjoj razini, za narednu plinsku godinu ili naredne plinske godine, sklapa se do 1. rujna tekuće godine.

(4) Ugovor o transportu plina na mjesečnoj razini sklapa se do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za naredni mjesec ili naredne mjesece.

(5) U slučaju ugovaranja prekidivog kapaciteta iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, ugovor o transportu plina sklapa se na dnevnoj razini, do 17,00 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(6) Ugovor o transportu plina radi dnevne ponude energije uravnoteženja sklapa se na dnevnoj razini, do 17,00 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(7) U slučaju proglašenog kriznog stanja ugovor o transportu plina može se sklopiti i na dnevnoj razini.

(8) Operator transportnog sustava dužan je operatoru tržišta plina dostaviti podatke o obavljenoj raspodjeli kapaciteta transportnog sustava neposredno nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Iznimno od stavka 5. i 6. ovoga članka, ugovor o transportu plina, za subotu, nedjelju i ponedjeljak, sklapa se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(10) Iznimno od stavka 5. i 6. ovoga članka, ugovor o transportu plina, za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana, sklapa se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

Nominacija korištenja transportnog sustava

Članak 13.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je operatoru transportnog sustava svakodnevno dostavljati nominaciju sumarno za sve članove bilančne skupine koju organizira i vodi, a koja mora sadržavati planiranu dnevnu količinu prirodnog plina u kWh, razrađenu za svaki sat u kWh/h za naredni plinski dan.

(2) Nominacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se zasebno za svaki ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava, pri čemu nominirana dnevna količina prirodnog plina u kWh za naredni plinski dan ne može biti veća od sume najvećih dnevnih kapaciteta rezerviranih za svaki pojedini mjesec iz svih ugovora o transportu plina.

(3) Opskrbljivači plinom dužni su voditelju bilančne skupine koje su članovi svakodnevno dostavljati nominaciju za sve svoje kupce, za naredni plinski dan.

(4) Nominacija iz stavka 3. ovoga članka za krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav mora sadržavati planiranu dnevnu količinu prirodnog plina u kWh, razrađenu za svaki sat u kWh/h za naredni plinski dan.

(5) Nominacija iz stavka 3. ovoga članka za krajnje kupce priključene na distribucijski sustav mora sadržavati zasebno za svaku primopredajnu mjerno-redukcijsku stanicu planiranu dnevnu količinu prirodnog plina u kWh, razrađenu za svaki sat u kWh/h za naredni plinski dan.

(6) Ukoliko na dnevnoj razini postoji slobodni kapacitet u pojedinom ulazu u transportni sustav i u pojedinom izlazu iz transportnog sustava, voditelj bilančne skupine može operatoru transportnog sustava dostaviti nominaciju iz stavka 1. ovoga članka koja je veća od iznosa rezerviranog kapaciteta iz ugovora o transportu plina, i to najviše za iznos slobodnog kapaciteta transportnog sustava.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka operator transportnog sustava obavlja raspodjelu slobodnog kapaciteta transportnog sustava sukladno redoslijedu zaprimljenih nominacija i dostavlja obavijest o raspodjeli kapaciteta voditelju bilančne skupine, a neposredno nakon toga voditelj bilančne skupine dužan je pozvati korisnika transportnog sustava na sklapanje ugovora o transportu plina.

Članak 14.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je nominaciju iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti operatoru transportnog sustava do 13,00 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(2) Operator transportnog sustava dužan je do 14,00 sati tekućeg dana obavijestiti voditelja bilančne skupine o prihvaćanju ili odbijanju nominacije za naredni plinski dan.

(3) Ukoliko operator transportnog sustava odbije nominaciju, voditelj bilančne skupine ima pravo dostaviti renominaciju do 15,00 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(4) Operator transportnog sustava dužan je do 16,00 sati tekućeg dana obavijestiti voditelja bilančne skupine o prihvaćanju ili odbijanju renominacije za naredni plinski dan.

(5) Voditelj bilančne skupine, radi uravnoteženja bilančne skupine koju organizira i vodi, ima pravo za vrijeme trajanja plinskog dana, za taj plinski dan, izmijeniti prihvaćenu nominaciju ili renominaciju i dostaviti je operatoru transportnog sustava do 13,00 sati.

(6) Operator transportnog sustava dužan je do 14,00 sati tekućeg dana obavijestiti voditelja bilančne skupine o prihvaćanju ili odbijanju renominacije iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Razmjena informacija iz stavka 1. do 6. ovoga članka obavlja se u elektroničkom ili pisanom obliku.

(8) Nominacija ili zadnja renominacija za određeni plinski dan koju prihvati operator transportnog sustava postaje obvezujuća za voditelja bilančne skupine.

(9) Iznimno od stavka 1. do 4. ovoga članka, postupak nominacije korištenja transportnog sustava za subotu, nedjelju i ponedjeljak provodi se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(10) Iznimno od stavka 1. do 4. ovoga članka, postupak nominacije korištenja transportnog sustava za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana, provodi se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

(11) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, voditelj bilančne skupine nema pravo za vrijeme trajanja plinskog dana izmijeniti prihvaćenu nominaciju ili renominaciju za taj plinski dan, ukoliko je taj plinski dan subota, nedjelja ili dan blagdana.

Članak 15.

(1) U slučaju izvanrednog poremećaja u radu transportnog sustava, distribucijskog sustava, sustava skladišta plina, mreže proizvodnih plinovoda i/ili opreme krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav, kao i u slučaju izvanrednog poremećaja uvoza plina, operator transportnog sustava dužan je odmah o istome obavijestiti korisnika transportnog sustava na kojega poremećaj ima utjecaj i voditelja bilančne skupine čiji je korisnik transportnog sustava član, te mu omogućiti izmjenu prihvaćene nominacije ili renominacije.

(2) Rok za renominaciju iz stavka 1. ovoga članka određuje operator transportnog sustava.

III. PRAVILA ZA TRGOVANJE KAPACITETIMA I URAVNOTEŽIVANJE TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 16.

(1) Korisnik transportnog sustava koji ne koristi rezervirani kapacitet transportnog sustava može rezervirani kapacitet koji ne koristi, u cijelosti ili djelomično, prodati na sekundarnom tržištu kapaciteta drugom korisniku transportnog sustava, uz suglasnost operatora transportnog sustava.

(2) Korisnik transportnog sustava može kupiti kapacitet transportnog sustava na sekundarnom tržištu kapaciteta, uz suglasnost operatora transportnog sustava.

(3) Operator transportnog sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici omogućiti trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta putem odgovarajućih sučelja i obrazaca.

(4) Obrazac zahtjeva za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta transportnog sustava propisuje operator transportnog sustava, a mora sadržavati naročito sljedeće podatke:

– naziv prodavatelja i kupca kapaciteta transportnog sustava,

– identifikaciju ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava,

– kapacitet transportnog sustava koji se prodaje i kupuje,

– vremensko razdoblje na koje se prodaje i kupuje kapacitet transportnog sustava.

(5) Zahtjev za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta transportnog sustava podnose prodavatelj kapaciteta transportnog sustava i kupac kapaciteta transportnog sustava, pri čemu prodavatelj kapaciteta transportnog sustava može prodati kapacitet transportnog sustava najviše do iznosa rezerviranog kapaciteta transportnog sustava iz ugovora o transportu plina.

(6) Zahtjev za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta transportnog sustava ne može se povući.

(7) Nakon što operator transportnog sustava prihvati zahtjev za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta transportnog sustava, operator transportnog sustava i prodavatelj sklapaju dodatak ugovoru o transportu plina, a kupac dodatak ugovoru o transportu plina ili ugovor o transportu plina.

Pravila za korištenje nenominiranim rezerviranim kapacitetima transportnog sustava

Članak 17.

(1) Ukoliko korisnik transportnog sustava ne nominira korištenje transportnog sustava, operator transportnog sustava može kapacitet koji je rezerviran za naredni plinski dan ili naredne plinske dane ponuditi drugim korisnicima transportnog sustava na primarnom tržištu kapaciteta kao prekidivi kapacitet.

(2) Operator transportnog sustava može ponuditi prekidivi kapacitet iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 16,00 do 16,30 sati tekućeg dana, za naredni plinski dan ili naredne plinske dane, uz prethodnu obavijest korisniku transportnog sustava čiji kapacitet je ponudio na primarnom tržištu kapaciteta.

Informacija o iskorištenom kapacitetu transportnog sustava

Članak 18.

(1) Operator transportnog sustava dužan je svakodnevno na svojoj internetskoj stranici do 10,00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan omogućiti voditelju bilančne skupine pristup izmjerenim podacima o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava, zasebno za svaki ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava za koji je voditelj bilančne skupine nominirao kapacitet transportnog sustava.

(2) Operator transportnog sustava dužan je svakodnevno na svojoj internetskoj stranici do 10,00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan omogućiti pristup izmjerenim podacima o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava za krajnje kupce priključene na transportni sustav, zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava, opskrbljivaču plinom koji ih opskrbljuje plinom.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je, za krajnje kupce izravno priključene na distribucijski sustav s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h, dostaviti izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava opskrbljivaču plinom koji ih opskrbljuje, neposredno po isteku tekućeg mjeseca.

(4) Operator sustava skladišta plina dužan je operatoru transportnog sustava za svakog korisnika sustava skladišta plina svakodnevno do 9,30 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan dostaviti izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta plina.

(5) Proizvođač plina dužan je operatoru transportnog sustava za svakog opskrbljivača plinom i trgovca plinom kojem prodaje prirodni plin svakodnevno do 9,30 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan dostaviti izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava zasebno za svaki ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz proizvodnje prirodnog plina.

(6) Izmjereni podaci o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava iz stavka 1. do 5. ovoga članka sadrže količinu prirodnog plina u kWh i satno opterećenje za svaki sat u kWh/h.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je do 15. srpnja tekuće godine izraditi sve standardne dijagrame opterećenja za svoje distribucijsko područje i dostaviti ih opskrbljivačima plinom koji opskrbljuju prirodnim plinom krajnje kupce priključene na njegov distribucijski sustav.

(8) Operator transportnog sustava dužan je operatoru tržišta plina svakodnevno do 10,00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan, odvojeno po voditeljima bilančnih skupina, dostaviti potvrđene nominacije i/ili renominacije i izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava, zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava i zasebno za svaki ulaz u transportni sustav.

(9) Operator tržišta plina obračunava utrošenu energiju uravnoteženja na temelju podataka iz stavka 8. ovoga članka i do 10. u mjesecu ispostavlja račun voditelju bilančne skupine za prethodni mjesec, a na temelju Metodologije za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu.

(10) Operator transportnog sustava dužan je nakon isteka tri mjeseca provjeriti mjesečne podatke iz stavka 8. ovoga članka iz mjeseca od prije tri mjeseca te ih potvrditi ili promijeniti i o tome obavijestiti operatora tržišta plina, a operator tržišta plina dužan je, ako je to potrebno, voditelju bilančne skupine ispostaviti novi račun.

Uravnoteženje transportnog sustava

Članak 19.

(1) Operator transportnog sustava provodi uravnoteženje transportnog sustava na razini plinskog dana.

(2) Voditelji bilančnih skupina odgovorni su za plaćanje energije uravnoteženja za bilančnu skupinu koju organiziraju i vode.

(3) Operator transportnog sustava dužan je koristiti energiju uravnoteženja od ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini, a ukoliko ona nije dostatna, dužan je koristiti energiju uravnoteženja od ponuditelja energije uravnoteženja prema dnevnoj listi ponuda za energiju uravnoteženja.

(4) Operator transportnog sustava koristi operativnu akumulaciju u cilju održavanja normalnog pogona transportnog sustava i u cilju uravnoteženja transportnog sustava.

(5) Ukoliko energija uravnoteženja iz stavka 3. ovoga članka nije dostatna, operator transportnog sustava ima pravo i obvezu koristiti operativnu zalihu.

Članak 20.

(1) Operator tržišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici putem odgovarajućeg sučelja omogućiti ponuditeljima energije uravnoteženja svakodnevno davanje ponuda za energiju uravnoteženja.

(2) Ponuditelji energije uravnoteženja dostavljaju do 15,00 sati u tekućem danu za naredni plinski dan ponude za energiju uravnoteženja sa iskazanom cijenom u kn/kWh, količinom ponuđene energije uravnoteženja izražene u kWh, koja ne može biti manja od 100 MWh, najvećim satnim kapacitetom u kWh/h u narednom plinskom danu te naznačenim ulazom energije uravnoteženja u transportni sustav ili izlazom energije uravnoteženja iz transportnog sustava.

(3) Operator tržišta plina dužan je sastaviti listu ponuda za energiju uravnoteženja za naredni plinski dan na temelju kriterija prema sljedećem redoslijedu:

1. niža cijena energije uravnoteženja,

2. veća količina energije uravnoteženja,

3. povoljnost lokacije ulaza energije uravnoteženja u transportni sustav u odnosu na izlaz iz transportnog sustava za koji se koristi energija uravnoteženja i

4. redoslijed pristizanja ponude za energiju uravnoteženja.

(4) Operator tržišta plina dužan je do 16,00 sati tekućeg dana obavijestiti ponuditelje energije uravnoteženja o prihvaćanju ili odbijanju ponude za energiju uravnoteženja i dostaviti listu ponuda za energiju uravnoteženja operatoru transportnog sustava.

(5) Iznimno od stavka 1. do 4. ovoga članka, postupak sastavljanja liste ponuda za energiju uravnoteženja za subotu, nedjelju i ponedjeljak provodi se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(6) Iznimno od stavka 1. do 4. ovoga članka, postupak sastavljanja liste ponuda za energiju uravnoteženja za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana, provodi se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

(7) Operator tržišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici imati objavljenu važeću Metodologiju za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu.

Natječaj za izbor ponuditelja energije uravnoteženja

Članak 21.

(1) Natječaj za izbor ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini raspisuje operator tržišta plina.

(2) Na provođenje natječaja za izbor ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

(3) Operator tržišta plina dužan je natječajni postupak iz stavka 2. ovoga članka okončati najkasnije do 15. srpnja tekuće godine za narednu plinsku godinu.

(4) Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude operator tržišta plina i izabrani ponuditelj na natječaju sklapaju ugovor o nabavi energije uravnoteženja.

(5) Operator tržišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici dati obavijest o natječaju za izbor ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini.

Postupak za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina

Članak 22.

(1) Operator sustava skladišta plina dužan je objavljivati i ažurirati na svojoj internetskoj stranici:

– podatke o tehničkom, rezerviranom i slobodnom kapacitetu sustava skladišta plina, za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja,

– kriterije za određivanje kapaciteta sustava skladišta plina i

– podatke iz godišnjeg plana održavanja sustava skladišta plina koji imaju utjecaja na kapacitet sustava skladišta plina.

(2) Operator sustava skladišta plina dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka razraditi na način da navede:

– najveće dnevne kapacitete utiskivanja i najveće dnevne kapacitete povlačenja izražene u kWh/dan i radni volumen izražen u kWh za svaki pojedini mjesec u narednoj skladišnoj godini te

– dnevne kapacitete utiskivanja i dnevne kapacitete povlačenja izražene u kWh/dan i radni volumen izražen u kWh za svaki dan u narednom mjesecu.

(3) Operator sustava skladišta plina dužan je podatke iz stavka 1. ovoga članka, razrađene za svaki mjesec naredne skladišne godine, objaviti najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, a podatke razrađene za svaki dan u narednom mjesecu objaviti najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu.

(4) Operator sustava skladišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici putem odgovarajućeg sučelja omogućiti informativni izračun naknade za korištenje kapaciteta sustava skladišta plina.

(5) Operator sustava skladišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici imati objavljen važeći Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki te važeću visinu tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina.

Članak 23.

(1) Ukoliko operator sustava skladišta plina smatra da je neki od podataka koje je dužan objaviti povjerljiv, može zatražiti od Agencije odobrenje za izuzeće od obveze objavljivanja tog podatka.

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o davanju odobrenja za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka uzeti u obzir okolnost da li je podatak za koji se traži izuzeće od obveze objavljivanja povjerljiv podatak komercijalne prirode i da li bi objavljivanje tog podatka narušilo konkurentnost tržišta plina.

(3) Ako je Agencija dala odobrenje za izuzeće od obveze objavljivanja određenog podatka, operator sustava skladišta plina ima pravo objaviti slobodni kapacitet sustava skladišta plina bez navođenja brojčanog iznosa slobodnog kapaciteta za koji je dobio odobrenje Agencije.

Članak 24.

(1) Voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, podnosi operatoru sustava skladišta plina zahtjev za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta plina za svakog korisnika sustava skladišta plina, zasebno za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja.

(2) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka uključuje i kapacitet sustava skladišta plina potreban za korištenje operativne zalihe.

(3) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti na mjesečnoj ili godišnjoj razini, za razdoblje od najmanje jednog mjeseca i najviše pet skladišnih godina.

(4) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta na mjesečnoj razini podnosi se najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu za naredni mjesec ili naredne mjesece, a najduže za razdoblje do kraja skladišne godine.

(5) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta na godišnjoj ili višegodišnjoj razini podnosi se najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za narednu skladišnu godinu ili naredne skladišne godine, razrađeno po mjesecima.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i na dnevnoj razini u slučaju:

– ponude prekidivog kapaciteta iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika, a zahtjev se daje najkasnije do 15,00 sati u tekućem danu za naredni plinski dan,

– potreba korištenja operativne zalihe, a zahtjev se daje najkasnije do 11,30 sati u tekućem danu za naredni plinski dan,

– proglašenog kriznog stanja.

(7) Iznimno od stavka 6. podstavka 1. ovoga članka, zahtjev za rezervaciju kapaciteta za subotu, nedjelju i ponedjeljak podnosi se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(8) Iznimno od stavka 6. podstavka 1. ovoga članka, zahtjev za rezervaciju kapaciteta za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana podnosi se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

Članak 25.

(1) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu kojega je operator sustava skladišta plina dužan objaviti na svojoj internetskoj stranici te mora sadržavati naročito sljedeće podatke:

– naziv podnositelja zahtjeva, uključivo službene i operativne kontakte,

– naziv korisnika sustava skladišta plina, uključivo službene i operativne kontakte,

– zahtijevani kapacitet sustava skladišta plina, zasebno za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja, s najvećim dnevnim kapacitetom utiskivanja i najvećim dnevnim kapacitetom povlačenja izraženim u kWh/dan za svaki pojedini mjesec i radnim volumenom izraženim u kWh te najvećim satnim kapacitetom utiskivanja i najvećim satnim kapacitetom povlačenja za vremensko razdoblje na koji se odnosi zahtjev izraženim u kWh/h.

– namjenu korištenja kapaciteta (operativna zaliha, zaštićeni kupci, ostali kupci),

– vremensko razdoblje na koji se odnosi zahtjev, zasebno za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja.

(2) Uz zahtjev za rezervaciju kapaciteta voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, dužan je dostaviti podatke potrebne za rezervaciju kapaciteta iz sklopljenog ugovora o transportu plina koji se odnose na izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i na ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta plina.

Raspodjela kapaciteta sustava skladišta plina

Članak 26.

(1) Operator sustava skladišta plina obavlja raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina sukladno zaprimljenim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta plina i slobodnom kapacitetu sustava skladišta plina, zasebno za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja.

(2) Operator sustava skladišta plina obavlja raspodjelu kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja proporcionalno radnom volumenu.

(3) Operator sustava skladišta plina dužan je operatoru transportnog sustava osigurati dostatne kapacitete sustava skladišta plina za potrebe korištenja operativne zalihe iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Nakon raspodjele kapaciteta sustava skladišta plina za potrebe korištenja operativne zalihe, operator sustava skladišta plina dužan je preostali slobodni kapacitet sustava skladišta plina raspodijeliti prvenstveno za potrebe zaštićenih kupaca.

(5) Ukoliko je slobodni kapacitet iz stavka 4. ovoga članka manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta sustava skladišta plina za potrebe zaštićenih kupaca, operator sustava skladišta plina obavlja raspodjelu kapaciteta proporcionalno kapacitetima iz zahtjeva za rezervaciju kapaciteta za potrebe zaštićenih kupaca.

(6) Nakon raspodjele kapaciteta iz stavka 3. i 4. ovoga članka operator sustava skladišta plina dužan je preostali slobodni kapacitet sustava skladišta plina raspodijeliti za potrebe ostalih kupaca.

(7) Ukoliko je slobodni kapacitet iz stavka 6. ovoga članka manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta sustava skladišta plina za potrebe ostalih kupaca, operator sustava skladišta plina obavlja raspodjelu kapaciteta proporcionalno kapacitetima iz zahtjeva za rezervaciju kapaciteta za potrebe ostalih kupaca.

(8) Ukoliko je slobodni kapacitet veći ili jednak ukupno zahtijevanom kapacitetu sustava skladišta plina, zasebno za radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja, operator transportnog sustava odobrava zahtjeve za rezervaciju kapaciteta.

(9) Operator sustava skladišta plina obavlja raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina uzimajući u obzir podatke iz ugovora iz članka 25. stavka 2. ovoga Pravilnika, na razdoblje sukladno zaprimljenom zahtjevu za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta plina, ali ne duže od roka važenja ugovora iz članka 25. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(10) Operator sustava skladišta plina dužan je podnositelja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta plina na godišnjoj razini obavijestiti o raspodjeli kapaciteta do 15. veljače tekuće godine, a neposredno nakon toga podnositelj zahtjeva je dužan pozvati korisnika sustava skladišta plina na sklapanje ugovora o skladištenju plina.

(11) Operator sustava skladišta plina dužan je podnositelja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta plina na mjesečnoj razini obavijestiti o raspodjeli kapaciteta do 25. dana u tekućem mjesecu za naredni mjesec ili naredne mjesece, a neposredno nakon toga je podnositelj zahtjeva dužan pozvati korisnika sustava skladišta plina na sklapanje ugovora o skladištenju plina.

(12) Operator sustava skladišta plina dužan je osigurati dostatan kapacitet sustava skladišta plina za korištenje operativne zalihe, na dnevnoj razini.

Ugovaranje kapaciteta sustava skladišta plina

Članak 27.

(1) Kapacitet sustava skladišta plina ugovara korisnik sustava skladišta plina sklapanjem ugovora o skladištenju plina s operatorom sustava skladišta plina, u kojem se zasebno navode radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja.

(2) Ugovor o skladištenju plina mora sadržavati i sve podatke na temelju kojih je operator sustava skladišta plina dodijelio kapacitet korisniku sustava skladišta plina.

(3) Ugovor o skladištenju plina na godišnjoj razini, za narednu skladišnu godinu ili naredne skladišne godine, sklapa se do 1. ožujka tekuće godine.

(4) Ugovor o skladištenju plina na mjesečnoj razini sklapa se do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za naredni mjesec ili naredne mjesece.

(5) U slučaju ugovaranja prekidivog kapaciteta iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika, ugovor o skladištenju plina sklapa se na dnevnoj razini, do 15,30 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(6) U slučaju proglašenog kriznog stanja ugovor o skladištenju plina može se sklopiti i na dnevnoj razini.

(7) Operator sustava skladišta plina dužan je operatoru tržišta plina dostaviti podatke o obavljenoj raspodjeli kapaciteta sustava skladišta plina neposredno nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ugovor o skladištenju plina, za subotu, nedjelju i ponedjeljak, sklapa se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(9) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ugovor o skladištenju plina, za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana, sklapa se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

Nominacija korištenja sustava skladišta plina

Članak 28.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je operatoru sustava skladišta plina svakodnevno dostavljati nominaciju sumarno za sve članove bilančne skupine koju organizira i vodi, koja ne uključuje nominaciju za operativnu zalihu, a koja mora sadržavati planiranu dnevnu količinu prirodnog plina u kWh, razrađenu za svaki sat u kWh/h za naredni plinski dan.

(2) Nominacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se zasebno za utiskivanje prirodnog plina u sustav skladišta plina i zasebno za povlačenje prirodnog plina iz sustava skladišta plina, pri čemu nominirana dnevna količina prirodnog plina u kWh za naredni plinski dan ne može biti veća od sume najvećih dnevnih kapaciteta rezerviranih za svaki pojedini mjesec iz svih ugovora o skladištenju plina.

(3) Ukoliko dva ili više opskrbljivača plinom koji opskrbljuju druge opskrbljivače i/ili kupce prirodnim plinom iz transportnog sustava čine jednu bilančnu skupinu, a jedan od njih je voditelj bilančne skupine, ostali opskrbljivači plinom koji opskrbljuju druge opskrbljivače i/ili kupce prirodnim plinom iz transportnog sustava, dužni su voditelju bilančne skupine svakodnevno dostavljati nominaciju za svoje kupce, za naredni plinski dan.

(4) Nominacija iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati planiranu dnevnu količinu prirodnog plina u kWh razrađenu za svaki sat u kWh/h za naredni plinski dan.

(5) Ukoliko na dnevnoj razini postoji slobodni kapacitet za utiskivanje prirodnog plina u sustav skladišta plina ili za povlačenje prirodnog plina iz sustava skladišta plina, voditelj bilančne skupine može dostaviti nominaciju iz stavka 1. ovoga članka koja je veća od iznosa rezerviranog kapaciteta iz ugovora o skladištenju plina, i to najviše za iznos slobodnog kapaciteta sustava skladišta plina.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka operator sustava skladišta plina obavlja raspodjelu slobodnog kapaciteta sustava skladišta plina sukladno redoslijedu zaprimljenih nominacija i dostavlja obavijest o raspodjeli kapaciteta voditelju bilančne skupine, a neposredno nakon toga voditelj bilančne skupine je dužan pozvati korisnika sustava skladišta plina na sklapanje ugovora o skladištenju plina.

Članak 29.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je nominaciju iz članka 28. stavka 1. dostaviti operatoru sustava skladišta plina do 11,30 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(2) Operator sustava skladišta plina dužan je do 12,30 sati tekućeg dana obavijestiti voditelja bilančne skupine o prihvaćanju ili odbijanju nominacije za naredni plinski dan.

(3) Ukoliko operator sustava skladišta plina odbije nominaciju, voditelj bilančne skupine ima pravo dostaviti renominaciju do 13,30 sati tekućeg dana za naredni plinski dan.

(4) Operator sustava skladišta plina dužan je do 14,30 sati tekućeg dana obavijestiti voditelja bilančne skupine o prihvaćanju ili odbijanju renominacije za naredni plinski dan.

(5) Voditelj bilančne skupine, radi uravnoteženja bilančne skupine koju organizira i vodi, ima pravo za vrijeme trajanja plinskog dana, za taj plinski dan, izmijeniti prihvaćenu nominaciju ili renominaciju i dostaviti je operatoru sustava skladišta plina do 10,00 sati tekućeg dana.

(6) Operator sustava skladišta plina dužan je do 11,00 sati tekućeg dana obavijestiti voditelja bilančne skupine o prihvaćanju ili odbijanju renominacije iz stavka 5. ovoga članka, u suradnji s operatorom transportnog sustava.

(7) Razmjena svih informacija iz stavka 1. do 6. ovoga članka obavlja se u elektroničkom ili pisanom obliku.

(8) Nominacija ili zadnja renominacija za određeni plinski dan koju prihvati operator sustava skladišta plina postaje obvezujuća za voditelja bilančne skupine.

(9) Iznimno od stavka 1. do 4. ovoga članka, postupak nominacije korištenja sustava skladišta plina za subotu, nedjelju i ponedjeljak provodi se u zadnjem radnom danu koji prethodi suboti u tom tjednu.

(10) Iznimno od stavka 1. do 4. ovoga članka, postupak nominacije korištenja sustava skladišta plina za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana, provodi se u radnom danu koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana.

(11) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, voditelj bilančne skupine nema pravo za vrijeme trajanja plinskog dana izmijeniti prihvaćenu nominaciju ili renominaciju za taj plinski dan, ukoliko je taj plinski dan subota, nedjelja ili dan blagdana.

Članak 30.

(1) U slučaju izvanrednog poremećaja u radu transportnog sustava, distribucijskog sustava, sustava skladišta plina, mreže proizvodnih plinovoda i/ili opreme krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav, kao i u slučaju izvanrednog poremećaja uvoza plina, operator sustava skladišta plina će odmah o istome obavijestiti korisnika sustava skladišta plina na kojeg poremećaj ima utjecaj i voditelja bilančne skupine čiji je korisnik sustava skladišta plina član, te mu omogućiti izmjenu prihvaćene dnevne nominacije.

(2) Rok za renominaciju iz stavka 1. ovoga članka određuje operator sustava skladišta plina.

Pravila za trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina

Članak 31.

(1) Korisnik sustava skladišta plina koji ne koristi rezervirani kapacitet sustava skladišta plina može rezervirani kapacitet koji ne koristi, u cijelosti ili djelomično, prodati na sekundarnom tržištu kapaciteta drugom korisniku sustava skladišta plina, uz suglasnost operatora sustava skladišta plina.

(2) Operator transportnog sustava ne može na sekundarnom tržištu kapaciteta prodavati rezervirani kapacitet sustava skladišta plina za korištenje operativne zalihe.

(3) Korisnik sustava skladišta plina može kupiti kapacitet sustava skladišta plina na sekundarnom tržištu kapaciteta, uz suglasnost operatora sustava skladišta plina.

(4) Operator sustava skladišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici omogućiti trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta putem odgovarajućeg sučelja i obrazaca.

(5) Obrazac zahtjeva za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta sustava skladišta plina propisuje operator sustava skladišta plina, a mora sadržavati naročito sljedeće podatke:

– naziv prodavatelja i kupca kapaciteta sustava skladišta plina,

– kapacitet sustava skladišta plina koji se prodaje i kupuje,

– vremensko razdoblje na koje se prodaje i kupuje kapacitet sustava skladišta plina.

(6) Zahtjev za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta sustava skladišta plina podnose prodavatelj kapaciteta sustava skladišta plina i kupac kapaciteta sustava skladišta plina, pri čemu prodavatelj kapaciteta sustava skladišta plina može prodati kapacitet sustava skladišta plina najviše do iznosa rezerviranog kapaciteta sustava skladišta plina iz ugovora o skladištenju plina.

(7) Zahtjev za prijenos kapaciteta sustava skladišta plina ne može se povući.

(8) Nakon što operator sustava skladišta plina prihvati zahtjev za trgovanje na sekundarnom tržištu kapaciteta sustava skladišta plina, operator sustava skladišta plina i prodavatelj sklapaju dodatak ugovoru o skladištenju plina, a kupac dodatak ugovoru o skladištenju plina ili ugovor o skladištenju plina.

Pravila za korištenje nenominiranim rezerviranim kapacitetima

Članak 32.

(1) Ukoliko korisnik sustava skladišta plina ne nominira korištenje sustava skladišta plina, operator sustava skladišta plina može kapacitet sustava skladišta plina koji je rezerviran za naredni plinski dan ili naredne plinske dane ponuditi drugim korisnicima sustava skladišta plina na primarnom tržištu kapaciteta kao prekidivi kapacitet, isključujući rezervirani kapacitet sustava skladišta plina za operativnu zalihu.

(2) Operator sustava skladišta plina može ponuditi prekidivi kapacitet iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 14,30 do 15,00 sati tekućeg dana za naredni plinski dan ili naredne plinske dane, uz prethodnu obavijest korisniku sustava skladišta plina čiji kapacitet sustava skladišta plina je ponudio na primarnom tržištu kapaciteta.

Informacija o iskorištenom kapacitetu sustava skladišta plina

Članak 33.

(1) Operator sustava skladišta plina dužan je svakodnevno do 8,30 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan omogućiti voditelju bilančne skupine na svojoj internetskoj stranici pristup izmjerenim podacima o korištenju rezerviranog kapaciteta sustava skladišta plina.

(2) Operator sustava skladišta plina dužan je operatoru tržišta plina svakodnevno do 10,00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan, odvojeno po voditeljima bilančnih skupina, dostaviti potvrđene nominacije i/ili renominacije i izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta sustava skladišta plina.

(3) Izmjereni podaci o korištenju rezerviranog kapaciteta sustava skladišta plina iz stavka 1. i 2. ovoga članka sadrže količinu prirodnog plina u kWh i satno opterećenje za svaki sat u kWh/h.

IV. PRAVILA ZA KORIŠTENJE OPERATIVNIM ZALIHAMA

Članak 34.

(1) Operator transportnog sustava dužan je nabaviti, uskladištiti i održavati u sustavu skladišta plina operativnu zalihu koja odgovara petodnevnoj prosječnoj dnevnoj potrošnji prirodnog plina u Republici Hrvatskoj u odnosu na ukupnu krajnju potrošnju prirodnog plina u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(2) Operator transportnog sustava ima pravo i obvezu koristiti operativnu zalihu ukoliko energija uravnoteženja koju su ponudili ponuditelj energije uravnoteženja na godišnjoj razini i ostali ponuditelji energije uravnoteženja nije dostatna za uravnoteženje transportnog sustava.

(3) Operator transportnog sustava dužan je koristiti operativnu zalihu i radi sprječavanja nastanka kriznog stanja te u svrhu opstojnosti plinskog sustava u slučaju proglašenja kriznog stanja.

(4) Operator transportnog sustava dužan je prije početka korištenja operativne zalihe iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti operatora tržišta plina, a u slučajevima iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo.

(5) Kada operator transportnog sustava koristi operativnu zalihu na način opisan u stavku 2. ovoga članka, operator tržišta plina dužan je obračunavati utrošenu operativnu zalihu na način opisan u članku 18. stavku 9. ovoga Pravilnika.

V. POSTUPAK ZA PROMJENU OPSKRBLJIVAČA PLINOM

Članak 35.

(1) Krajnji kupac ima pravo na jednu promjenu opskrbljivača plinom u tijeku plinske godine za narednu plinsku godinu.

(2) Krajnji kupac ima pravo na promjenu opskrbljivača plinom, bez naknade.

Članak 36.

(1) Postupak promjene opskrbljivača plinom započinje sklapanjem ugovora o opskrbi plinom između novog opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, i to najkasnije do 1. srpnja tekuće godine, o čemu je novi opskrbljivač plinom dužan odmah pisanim putem obavijestiti operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava na čiji sustav je krajnji kupac priključen, uz dostavu podataka o opskrbi plinom iz novog ugovora o opskrbi plinom.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka počinje se primjenjivati od 1. listopada tekuće godine.

(3) Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, dostaviti sadašnjem i novom opskrbljivaču plinom pisanu suglasnost o usklađenosti novog ugovora o opskrbi plinom sa sklopljenim ugovorom između operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača plinom koji krajnjeg kupca opskrbljuje plinom ili zatražiti potrebno usklađivanje.

(4) Za vrijeme postupka promjene opskrbljivača plinom, stanje mjernog uređaja očitava operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava na zahtjev novog opskrbljivača plinom, ovisno na čiji je sustav kupac priključen, u rokovima i na način propisan Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom.

VI. NADZOR

Članak 37.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika provodi ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavljaju Državni inspektorat i drugi nadležni inspektori prema posebnim propisima.

(3) Nadzor nad radom operatora tržišta plina provodi Agencija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Za voditelja bilančne skupine u Republici Hrvatskoj za razdoblje od stupanja na snagu ovoga Pravilnika do kraja plinske godine 2009/2010. određuje se opskrbljivač plinom koji opskrbljuje prirodnim plinom druge opskrbljivače i/ili kupce iz transportnog sustava.

(2) Operator transportnog sustava dužan je do 15. listopada 2009. na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika razrađene na način opisan u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Operator transportnog sustava dužan je do 15. listopada 2009. na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Operator transportnog sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava do 30. travnja 2009. dostaviti povijesne izmjerene podatke za razdoblje od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009., zasebno za svaku primopredajnu mjerno-redukcijsku stanicu za njegovo distribucijsko područje, a radi izrade standardnih dijagrama opterećenja.

(5) Operator transportnog sustava dužan je do 31. prosinca 2009. na svojoj internetskoj stranici omogućiti korisnicima transportnog sustava informativni izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Voditelj bilančne skupine može podnositi zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, za rezervaciju kapaciteta na mjesečnoj razini, počevši od 20. prosinca 2009.

(7) Operator transportnog sustava dužan je objaviti obrazac za rezervaciju kapaciteta iz stavka 7. članka 9. ovoga Pravilnika na svojoj internetskoj stranici do 30. rujna 2009.

(8) Opskrbljivači plinom dužni su voditelju bilančne skupine kojoj pripadaju svakodnevno dostavljati nominaciju za sve svoje kupce, za naredni plinski dan, počevši od 1. siječnja 2010.

(9) Voditelj bilančne skupine dužan je operatoru transportnog sustava svakodnevno dostavljati nominaciju sumarno za sve članove bilančne skupine, za naredni plinski dan, razrađenu po satima, počevši od 1. siječnja 2010.

Članak 39.

(1) Podatke iz članka 18. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika operator transportnog sustava dužan je svakodnevno na svojoj internetskoj stranici objavljivati od 1. siječnja 2010.

(2) Operator transportnog sustava dužan je najkasnije do 31. srpnja 2009. dostaviti voditelju bilančne skupine povijesne izmjerene podatke za razdoblje od 1. srpnja 2008. do 30. lipnja 2009., zasebno za svaku primopredajnu mjerno-redukcijsku stanicu, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi.

(3) Operator transportnog sustava dužan je dostavljati voditelju bilančne skupine povijesne izmjerene podatke za razdoblje od 1. srpnja 2009. do 31. prosinca 2009., zasebno za svaku primopredajnu mjerno-redukcijsku stanicu, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, sukladno postojećem rasporedu očitanja.

(4) Operator transportnog sustava dužan je, za krajnje kupce priključene na transportni sustav, opskrbljivaču plinom koji ih opskrbljuje plinom, najkasnije do 31. srpnja 2009., dostaviti povijesne izmjerene podatke za razdoblje od 1. srpnja 2008. do 30. lipnja 2009., zasebno za svakog krajnjeg kupca.

(5) Operator transportnog sustava dužan je, za krajnje kupce priključene na transportni sustav, opskrbljivaču plinom koji ih opskrbljuje plinom, dostavljati povijesne izmjerene podatke za razdoblje od 1. srpnja 2009. do 31. prosinca 2009., zasebno za svakog krajnjeg kupca, sukladno rasporedu očitanja koji se primjenjuje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je do 15. listopada 2009. za plinsku godinu 2009/2010 izraditi sve standardne dijagrame opterećenja za svoje distribucijsko područje i dostaviti ih opskrbljivačima plinom koji opskrbljuju prirodnim plinom krajnje kupce priključene na njegov distribucijski sustav.

(7) Operator transportnog sustava dužan je operatoru tržišta plina dostavljati potvrđene nominacije i/ili renominacije iz članka 18. stavka 8. ovoga Pravilnika, počevši od 2. siječnja 2010.

(8) Operator transportnog sustava dužan je dostavljati operatoru tržišta plina izmjerene podatke iz članka 18. stavka 8. ovoga Pravilnika, započevši s razdobljem od 1. listopada 2009. do 31. prosinca 2009., sukladno rasporedu očitanja koji se primjenjuje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(9) Podatke iz članka 18. stavka 8. ovoga Pravilnika operator transportnog sustava dužan je svakodnevno dostavljati operatoru tržišta plina od 1. siječnja 2010.

(10) Iznimno od odredbe članka 18. stavka 9. ovoga Pravilnika, u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 30. rujna 2010., operator tržišta plina obračunava utrošenu energiju uravnoteženja i dostavlja obračun voditelju bilančne skupine bez obveze plaćanja.

Članak 40.

Operator tržišta plina je dužan na svojoj internetskoj stranici omogućiti ponuditeljima energije uravnoteženja svakodnevno davanje ponuda za energiju uravnoteženja putem odgovarajućeg sučelja, počevši od 1. listopada 2010.

Članak 41.

Operator tržišta plina dužan je prvi postupak izbora ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini za plinsku godinu 2010/2011. okončati najkasnije do 15. srpnja 2010.

Članak 42.

(1) Operator sustava skladišta plina dužan je omogućiti voditelju bilančne skupine pristup izmjerenim podacima o korištenju rezerviranog kapaciteta sustava skladišta plina, počevši od 1. travnja 2010.

(2) Operator sustava skladišta plina dužan je operatoru tržišta plina dostavljati podatke iz članka 33. stavka 2. ovoga Pravilnika, počevši od 2. siječnja 2010.

Članak 43.

Operator transportnog sustava dužan je nabaviti i uskladištiti u sustavu skladišta plina operativnu zalihu iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika za skladišnu godinu 2010/2011.

Članak 44.

Ugovor iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika počinje se primjenjivati prvi put počevši od 1. listopada 2010.

Članak 45.

(1) Svi ugovori o transportu plina trebaju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2009.

(2) Ugovori o transportu plina za plinsku godinu 2009/2010. godinu sklapaju se za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 30. rujna 2010.

(3) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja prvi puta se sklapa za plinsku godinu 2010/2011.

(4) Svi višegodišnji ugovori o skladištenju plina sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu ostati na snazi, na vrijeme na koje su sklopljeni.

(5) Svi ugovori o skladištenju plina, osim ugovora iz stavka 4. ovoga članka, sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu ostati na snazi do 31. ožujka 2010.

Članak 46.

(1) Umjesto mjerne jedinice kWh do 1. siječnja 2012. primjenjivat će se mjerna jedinica m3.

(2) Umjesto mjerne jedinice kWh/h do 1. siječnja 2012. primjenjivat će se mjerna jedinica m3/h.

(3) Do 1. siječnja 2012. krajnjim kupcem, kojem se iz distribucijskog sustava isporučuje više od 10 GWh plina godišnje ili ima priključni kapacitet veći od 10 MWh/h, smatra se krajnji kupac kojem se iz distribucijskog sustava isporučuje više od 1.000.000 m3 plina godišnje ili ima priključni kapacitet veći od 1.000 m3/h.

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/39

Urbroj: 526-04-01-01/1-098-7

Zagreb, 8. travnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.