Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

NN 62/2009 (29.5.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

MINISTARSTVO TURIZMA

1422

Na temelju odredbi članka 7. stavka 4., članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2. i članka 19. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE »HOTELI«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, broj 88/07. i 58/08.),

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: »Turističko naselje je funkcionalna i poslovna cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem. Trgovačke, frizerske, ugostiteljske (hrana i piće) i druge uslužne djelatnosti u funkciji turističke ponude, a koje nisu propisane kao obvezne, unutar Turističkog naselja, u samostalnim poslovnim objektima, prostorijama i prostorima, mogu obavljati i druge pravne i/ili fizičke osobe registrirane za obavljanje tih djelatnosti.«

U članku 10. briše se stavak 3., a stavci 4. – 8., postaju stavci 3. – 7.

U članku 10. novi stavak 6. mijenja se i glasi: »Unutar vrste Turističko naselje mogu se nalaziti i objekti vrste: Hotel, Aparthotel, Turistički apartmani i/ili Kamp. Ako se ove vrste objekata prostorno nalaze unutar vrste Turističko naselje i čine zasebnu funkcionalnu cjelinu, tada se ti objekti kategoriziraju zasebno i samostalno primjenom propisa koji se na njih odnose, i njima mora poslovati ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem.«

Članak 2.

U članku 11. stavku 2. briše se sljedeći tekst: »Građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u vrsti Turistički apartmani ne mogu imati više od prizemlja i dva kata. Iznimno, u postojećim objektima smatra se odgovarajućim zatečeno stanje visina građevina (katova)«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »objekta« dodaju se riječi: »na način da osigurava dobru vidljivost«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 3. točki 1. iza zareza dodaju se riječi: »maksimalne širine 120 cm za postojeće objekte.«

Članak 5.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan strani jezik, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno sukladno standardima ugostiteljskog objekta.

(3) Osoblje ne smije pušiti i jesti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu.

(4) Osoblje mora komunicirati s gostima, s ostalim djelatnicima i sa svojim nadređenima sukladno pozitivnoj, odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti (profesionalno, stručno, ljubazno).

(5) Osoblje mora obavljati svoje poslove i radne zadatke sukladno pozitivnoj, odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti.

(6) Osoblje se mora odnositi prema imovini ugostiteljskog objekta sukladno pozitivnoj, odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti.

(7) Izvan radnog vremena osoblje se, osim po potrebi, ne smije zadržavati u ugostiteljskom objektu.«

U članku 56. stavku 3. dodaje se rečenica:

»Iznimno, u objektima kapaciteta do 25 smještajnih jedinica propisani elementi (zahodska školjka, umivaonik, pisoar i tuš) u sanitarnom čvoru mogu se nalaziti u jednoj prostoriji.«

Članak 6.

U članku 60. stavak 4. mijenja se i glasi: »Grafička rješenja i tehnički uvjeti za standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka utvrđeni su ovim Pravilnikom u Prilogu XI. Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

U članku 60. brišu se dosadašnji stavci 5. i 6., a umjesto njih se dodaju novi stavci 5. – 8., koji glase:

»(5) Standardizirane ploče iz stavka 1. ovog članka, mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Ministarstvo će suglasnost iz prethodnog stavka izdati proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostavi primjerak standardizirane ploče atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu XI. ovog Pravilnika. Primjerak standardizirane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu (Hotel, Aparthotel i sl.) koju proizvođač želi proizvoditi.

(7) Iznimno, suglasnost iz stavka 5. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač standardiziranih ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(8) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.«

Članak 7.

U članku 64. u stavku 4. iza riječi: »Grafička rješenja«, dodaju se riječi: »i tehnički uvjeti«.

U članku 64. brišu se dosadašnji stavci 5. i 6., a umjesto njih se dodaju novi stavci 5. – 8., koji glase:

»(5) Standardizirane ploče iz stavka 4. ovog članka, mogu proizvoditi sve fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave prethodnu suglasnost Ministarstva.

(6) Ministarstvo će suglasnost iz prethodnog stavka izdati proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, dostavi primjerak standardizirane ploče atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu XIII. ovog Pravilnika. Primjerak standardizirane ploče potrebno je dostaviti za svaki posebni standard (Wellness, Congress i sl.) koji proizvođač želi proizvoditi.

(7) Iznimno, suglasnost iz stavka 5. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač standardiziranih ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(8) Standardiziranu ploču iz stavka 4. ovog članka, temeljem rješenja o utvrđenom posebnom standardu, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.«

Članak 8.

U tabeli Priloga II. – Uvjeti za kategorizaciju hotela – novi objekti:

U točki 2.1.1. iza riječi: »(osoblje, roba)« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u hotelima 3* i 4* koji imaju do 25 smještajnih jedinica«.

U točki 2.1.5. iza riječi: »katove« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u hotelima 3* i 4* koji imaju do 25 smještajnih jedinica«.

U točki: »12.3.2. Grickalice i sendviči« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »12.3.3. Pekarski prozvodi i slastice« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »12.4.1. 8 sati« u koloni za kategoriju 4* i 5* tamno polje zamjenjuju se bijelim poljem.

U točki: »12.4.2. 12 sati« u koloni za kategoriju 3* i 5* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »12.4.3. 16 sati« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

Članak 9.

U tabeli Priloga III. – Uvjeti za kategorizaciju aparthotela – postojeći objekti:

U točki 9a. riječ: »hotelu« zamjenjuje se riječju: »aparthotelu«.

Članak 10.

U tabeli Priloga IV. – Uvjeti za kategorizaciju aparthotela – novi objekti:

U točki 2.1.1. iza riječi: »(osoblje, roba)« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u aparthotelima 3* i 4* koji imaju do 25 smještajnih jedinica«.

U točki 2.1.5. iza riječi: »katove« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u aparthotelima 3* i 4* koji imaju do 25 smještajnih jedinica«.

U točki 9a. riječ: »hotelu« zamjenjuje se riječju: »aparthotelu«.

U točki: »13.3.2. Grickalice i sendviči« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.3.3. Pekarski prozvodi i slastice« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.4.1. 8 sati« u koloni za kategoriju 4* i 5* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.4.2. 12 sati« u koloni za kategoriju 3* i 5* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.4.3. 16 sati« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

Članak 11.

U tabeli Priloga VI. – Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja – novi objekti:

U točki: »13.3.2. Grickalice i sendviči« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.3.3. Pekarski prozvodi i slastice« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.4.1. 8 sati« u koloni za kategoriju 4* i 5* tamno polje zamjenjuju se bijelim poljem.

U točki: »13.4.2. 12 sati« u koloni za kategoriju 3* i 5* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

U točki: »13.4.3. 16 sati« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

Članak 12.

Prilog XI. mijenja se i glasi: »Prilog XI. – Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli«.

Prilog XIII. mijenja se i glasi: »Prilog XIII. – Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu Hotel«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/22

Urbroj: 529-03-09-4

Zagreb, 13. ožujka 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

PRILOG XI

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani i pansion jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u tamnoplavoj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice odnosno standard i komfor, u svijetloplavoj boji.

U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u tamnoplavoj boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutovima).

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 30x30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima

– materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom

– boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom

– tekst naziva vrste (npr. HOTEL, APARTHOTEL itd.) ugostiteljskog objekta u boji: PANTONE 274 C, a oznake kategorije (zvjezdice) i natpis REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA u boji: PANTONE 3015 C

– perforacija za vijke

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina

Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje vrste ugostiteljskog objekta hotel baština dizajnirano je: na metalnoj ploči smeđe boje s obrubom krem boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u krem boji.

U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u krem boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 (kvadrat s polukružnim kutovima).

Tehnički uvjeti

4. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 30x30 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima

– materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom

– boja otporna na UV zračenja, površina zaštićena lakom

– podloga ploče u boji PANTONE 7504 C

– obrub i tekst je u boji PANTONE 7499 C

– perforacija za vijke

5. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S

6. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/3“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina

PRILOG XIII

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU HOTEL

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje posebnih standarda za vrstu Hotel jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je naziv posebnog standarda na engleskom jeziku, u tamnoplavoj boji (osim na ploči za osobe s invaliditetom) i ilustracija posebnosti usluge, u pastelnim bojama.

Dimenzije standardizirane ploče su: 20x20 cm (kvadrat s polukružnim kutovima).

Tehnički uvjeti

1. Tehničke karakteristike ploča

– dimenzije 20x20 cm, debljine 1 mm, s polukružnim kutovima,

– materijal INOX 18/10, obrada površine scotchbrightom,

– boja otporna na UV zračenje, površina zaštićena lakom,

– tekst naziva posebne oznake plave boje PANTONE 274 C, a grafički su prikazani u bojama kako slijedi:

Business – PANTONE 500 C,

Meetings – PANTONE 167 C,

Congress – PANTONE 5125 C,

Club – PANTONE 167 C,

Casino – PANTONE 3015 C,

Holiday Resort – PANTONE 167 C,

Coastline Holiday Resort – PANTONE 124 C,

Family – PANTONE 5275 C,

Small & Friendly – PANTONE 5125 C,

Senior Citizens – PANTONE 277 C,

Health & Fitness – PANTONE 201 C,

SPA – PANTONE 3015 C,

Wellness – 7504 C

Diving Club – PANTONE 3015 C,

Motel – PANTONE 2125 C,

SKI – PANTONE 3015 C,

Ploča za osobe s invaliditetom – PANTONE 3015 C.

2. Ambalaža

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu)

– uložak iz valovite ljepenke PK2S

3. Dodatna oprema

– Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587)

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad

– uputa za montažu

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina