Rješenje kojim se društvu Kasko Siget d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se društvu Kasko Siget d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

65 05.06.2009 Rješenje kojim se društvu Kasko Siget d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1495

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), te članka 252. stavak 2., članka 250. stavak 2. i članka 260. točka 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju društvu Kasko Siget d.o.o., Zagreb, Lastovska 6, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Kasko Siget d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Lastovska 6, izdaje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

II. Društvo Kasko Siget d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Lastovska 6, dužno je poslove zastupanja u osiguranju obavljati kao isključivu djelatnost.

III. Društvo Kasko Siget d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Lastovska 6, dužno je u roku od tri dana od dana upisa u sudski registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvadak iz sudskog registra.

IV. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-37/36

Urbroj: 326-112-09-2

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.