Pravilnik o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom Komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa

NN 68/2009 (15.6.2009.), Pravilnik o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom Komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1642

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MEĐUSOBNOJ SURADNJI NADLEŽNOG TIJELA S NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVA ČLANICA I EUROPSKOM KOMISIJOM U SVRHU OSIGURANJA PRAVILNE PRIMJENE VETERINARSKIH PROPISA[1]

POGLAVLJE I

Područje primjene

Članak 1.

Ovaj Pravilnik propisuje načine suradnje nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i Europskom komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa.

Pojmovnik

Članak 2.

1) Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

– »veterinarski propisi« su propisi Europske zajednice koji uređuju zaštitu zdravlja životinja, veterinarsko javno zdravstvo, službene kontrole zdravlja životinja, proizvode životinjskog podrijetla, zaštitu životinja i propise iz područja zootehnike,

– »podnositelj zahtjeva« je nadležno tijelo ili nadležno tijelo države članice koje upućuje zahtjev za međusobnu suradnju,

– »primatelj zahtjeva« je nadležno tijelo ili nadležno tijelo države članice kojem je upućen zahtjev za međusobnu suradnju,

– »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

– »treće države« su države koje nisu članice Europske unije,

– »države članice« su države članice Europske unije.

2) Podatak o nadležnom tijelu iz stavka 1. podstavka petog ovoga članka dostavlja se Europskoj komisiji.

Članak 3.

1) Obveza međusobne suradnje koju propisuje ovaj Pravilnik, ne odnosi se na dostavu informacija ili dokumenata nadležnih tijela iz članka 1. ovoga Pravilnika dobivenih na temelju ovlasti i na zahtjev od nadležnog suda.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka takve informacije ili dokumenti dostavljaju se, ne dovodeći u pitanje provedbu članka 13. ovoga Pravilnika, uz odobrenje nadležnog suda.

POGLAVLJE II

Suradnja na zahtjev

Članak 4.

1) Na utemeljeni zahtjev podnositelja, primatelj zahtjeva će:

– dostaviti podnositelju zahtjeva sve informacije, potvrde, dokumente ili njihove ovjerene preslike koje posjeduje ili koje može dobiti na način propisan u stavku 2. ovoga članka, a koji dokazuju primjenu veterinarskih propisa,

– provesti sve potrebne postupke za utvrđivanje vjerodostojnosti podataka koje je dostavio podnositelj zahtjeva i obavijestiti podnositelja o rezultatu i svim relevantnim informacijama.

2) U slučaju iz stavka 1. podstavka drugog ovoga članka, primatelj zahtjeva provodi postupak po službenoj dužnosti.

Članak 5.

1) Na zahtjev podnositelja, primatelj zahtjeva će, u skladu s propisima, obavijestiti podnositelja zahtjeva o svim činjenicama kojima raspolaže nadležno tijelo, a odnose se na primjenu veterinarskih propisa.

2) Uz zahtjev podnositelja, s naznakom odnosnog akta, na zahtjev nadležnog tijela prilaže se i prijevod zahtjeva podnositelja na hrvatski jezik.

Članak 6.

Na zahtjev podnositelja, primatelj zahtjeva provodi ili nalaže provođenje pojačanog nadzora u slučaju sumnje na nepravilnosti, a posebno:

(a) u objektima,

(b) na sabirnim mjestima,

(c) pri najavljenim premještanjima,

(d) u prijevoznim sredstvima.

Članak 7.

Na zahtjev podnositelja, primatelj zahtjeva dostavlja sve relevantne informacije koje posjeduje ili koje može dobiti u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika, a posebno u obliku izvješća i drugih dokumenata ili njihovih ovjerenih preslika, ili izvatke iz takvih izvješća ili dokumenata, o postupanjima za koje podnositelj zahtjeva smatra da su u suprotnosti s veterinarskim propisima.

POGLAVLJE III

Suradnja bez posebnog zahtjeva

Članak 8.

1) Nadležno tijelo, u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka, bez podnesenog posebnog zahtjeva surađuje s nadležnim tijelima država članica.

2) U svrhu provedbe veterinarskih propisa, kada je potrebno, nadležno tijelo:

(a) provodi nadzor iz članka 6. ovoga Pravilnika ili nalaže njegovu provedbu;

(b) dostavlja pravovremeno nadležnim tijelima država članica sve dostupne informacije, uključujući izvješća i druge dokumente ili njihove preslike, ili izvatke iz takvih izvješća ili dokumenata, o postupanjima za koje podnositelj zahtjeva smatra da su u suprotnosti s veterinarskim propisima, a posebno o mjerama i postupcima provedenim u navedenom slučaju.

POGLAVLJE IV

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji sve dostupne:

(a) relevantne informacije:

– o pošiljkama u slučaju sumnje na postupanje u suprotnosti s veterinarskim propisima,

– o metodama ili postupcima za koje postoji sumnja da su provedeni u suprotnosti s veterinarskim propisima,

(b) o nedostacima otkrivenim u provedbi veterinarskih propisa.

Članak 10.

1) Kad nadležno tijelo posumnja ili utvrdi postupanje u suprotnosti s veterinarskim propisima, a posebno od interesa za Europsku zajednicu:

– koje ima ili bi moglo imati posljedice u državama članicama, ili

– posumnja na takvo postupanje u državama članicama,

odmah će obavijestiti Europsku komisiju, na svoju inicijativu ili na njezin utemeljeni zahtjev, o svim relevantnim informacijama, kad je potrebno u obliku dokumenata ili kopija ili izvadaka dokumenata, koji su potrebni Europskoj komisiji za utvrđivanje činjenica i koordiniranje aktivnosti koje se poduzimaju u državama članicama.

2) Kad se informacije iz stavka 1. ovoga članka odnose na slučajeve postojanja mogućeg rizika za zdravlje ljudi i u odsutnosti drugih metoda prevencije, odnosne informacije mogu, nakon savjetovanja nadležnih tijela i Europske komisije, biti objavljene u javnosti.

3) Informacije koje se odnose na fizičke ili pravne osobe dostavljaju se, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, samo u mjeri u kojoj je to nužno za utvrđivanje postupanja u suprotnosti s veterinarskim propisima.

4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo ne dostavlja informacije određene u članku 8. stavku 2. točki (b) i članku 9. ovoga Pravilnika nadležnim tijelima drugih država članica.

Članak 11.

U svrhu primjene ovog Pravilnika, nadležno tijelo osigurava:

(a) koordinaciju između nadležnih tijela iz članka 1. ovog Pravilnika,

(b) suradnju između tijela uključenih u provedbu ovog Pravilnika.

Članak 12.

1) U postupanju nadležnog tijela u provedbi ovoga Pravilnika mora se osigurati zaštita državnih interesa.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo mora obrazložiti razloge za neudovoljavanje zahtjevu podnositelja.

Članak 13.

U svrhu primjene ovoga Pravilnika, podaci se mogu dostavljati i u elektronskom obliku.

Članak 14.

1) Podaci dostavljeni u svrhu primjene ovoga Pravilnika smatraju se povjerljivima i s njima se postupa u skladu s posebnim propisima o zaštiti podataka.

2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu biti dostupni samo nadležnim tijelima države članice ili Europskoj komisiji u granicama njihovih ovlasti, te se ne smiju koristiti u druge svrhe od onih propisanih ovim Pravilnikom, osim u slučaju odobrenja nadležnog tijela.

3) Pri dostavi podataka iz stavka 1. ovoga članka postupa se u skladu s propisima države podnositelja i države primatelja zahtjeva.

4) Nadležno tijelo mora osigurati zaštitu povjerljivosti dostavljenih podatka i nakon okončanja postupka.

5) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti u prekršajnom i kaznenom postupku.

6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka mora se izvijestiti nadležno tijelo države članice koje je dostavilo podatke.

Članak 15.

Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i nadležna tijela država članica o bilateralnim ugovorima o međusobnoj suradnji u području veterinarstva zaključenih s trećim državama.

Članak 16.

Troškove postupka provedenog u provedbi ovoga Pravilnika snosi nadležno tijelo, osim troškova vještačenja koji snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik neće utjecati na primjenu propisa o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/09-01/141

Urbroj: 525-06-3-0527/09-1

Zagreb, 9. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom u cilju ispravne primjene propisa u području veterinarstva i zootehnike