Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 107/2009 (9.9.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2707

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 118/07) u članku 2. stavku 2. umjesto riječi: »te« stavlja se zarez, a iza riječi: »derivata« dodaju se riječi: »te Zakonom o biogorivima za prijevoz«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. na kraju rečenice dodaju se riječi: »te ugovora iz članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

U članku 13. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »konačnosti«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječ: »najmanje« briše se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija neće produžiti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti energetskom subjektu ako je zahtjev za produženje dozvole podnijet nakon isteka roka važenja dozvole.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »na obrascu ZPDOED« stavlja se crtica i dodaje se riječ: »PRODUŽENJE«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »iz stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«

Članak 5.

U članku 17. riječi: »a prema podacima koje je Agencija pribavila prilikom obavljanja nadzora i provjerom uvjeta iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika« brišu se.

Članak 6.

Članak 18. briše se.

Članak 7.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju podjele energetskog subjekta pravne osobe koja se prema posebnim propisima provodi odvajanjem ili razdvajanjem, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti samo na jednu pravnu osobu koja je sveopći pravni sljednik energetskog subjekta pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije nove pravne osobe, odnosno registracije podjele, energetski subjekt i nova pravna osoba odnosno društvo preuzimatelj u slučaju odvajanja, te nova pravna osoba, odnosno društvo preuzimatelj u slučaju razdvajanja, podnesu Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju pripajanja energetskog subjekta drugoj pravnoj osobi ili spajanja energetskog subjekta s drugom pravnom osobom, dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se prenijeti na društvo preuzimatelja pod uvjetom da, u roku od 30 dana od dana registracije pripajanja energetskog subjekta drugoj pravnoj osobi odnosno od dana registracije nove pravne osobe u slučaju spajanja, društvo preuzimatelj podnese Agenciji zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.«

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev za prijenos dozvole iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se Agenciji na obrascu ZPDOED – PRIJENOS koji se nalazi u Prilogu IV.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba iz stavka 3. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane ovim Pravilnikom.«

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Agencija će rješenjem prenijeti dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti ako uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka ispunjava i uvjete za obavljanje energetske djelatnosti propisane člankom 9. stavkom 1. podstavkom 1., 5. i 6. ovoga Pravilnika.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 7. riječi: »iz stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 5. i 6.«

Članak 8.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

»Na postupak produženja i prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti prestaje važiti istekom posljednjeg dana roka na koji je izdana, prestankom energetskog subjekta danom pravomoćnosti rješenja o brisanju iz odgovarajućeg registra, na vlastiti zahtjev energetskog subjekta danom konačnosti rješenja Agencije o prestanku važenja dozvole i danom konačnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole.«

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »Agencija« dodaju se riječi: »na hrvatskom i engleskom jeziku«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Kod produženja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se ulaže i:

– zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– rješenje Agencije kojim se produžuje dozvola ili se odbija zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

(5) Kod prijenosa dozvole za obavljanje energetske djelatnosti u registarski spis se ulaže i:

– zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,

– dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– rješenje Agencije kojim se prenosi dozvola ili se odbija zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.«

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– sjedište energetskog subjekta pravne osobe ili adresu energetskog subjekta fizičke osobe,«

U podstavku 7. iza riječi: »izdaje« dodaju se riječi: »ili produžuje«.

U podstavku 9. riječi: »članku 16. stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »članku 18. stavku 2.«

Članak 12.

Iza članka 30. dodaje se članak 30. a koji glasi:

»Članak 30. a

Dozvola koja je prestala važiti iz razloga propisanih člankom 21. ovoga Pravilnika, osim dozvole koja je prestala važiti danom konačnosti rješenja Agencije o trajnom oduzimanju dozvole, briše se iz zbirnog pregleda.«

Članak 13.

U Prilogu I. iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

d) Najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.«

U točki 7. podtočka 3.f mijenja se i glasi:

»f) Popis koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj u dijelu eksploatacije plina;«.

Iza točke 13. dodaju se točke 13.a, 13.b, 13.c i 13.d koje glase:

»13.a ENERGETSKA DJELATNOST POSREDOVANJA NA TRŽIŠ-
TU PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

d) Najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

13.b ENERGETSKA DJELATNOST ZASTUPANJA NA TRŽIŠTU
PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

d) Najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

13. c ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE PLINOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva;

d) Najmanje jedna zaposlena osoba visoke stručne spreme.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

13.d ENERGETSKA DJELATNOST ORGANIZIRANJA
TRŽIŠTA PLINA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Popis informacijsko-telekomunikacijske i druge opreme za obavljanje energetske djelatnosti s opisom sustava za praćenje tržišnih sudionika;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

d) Tipski ugovori s tržišnim sudionicima;

e) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.«

U točki 14. podtočka 4.d mijenja se i glasi:

»d) Dokaze o stručnoj osposobljenosti radnika za upravljanje energetskim objektima za proizvodnju toplinske energije i/ili energetskim objektima kogeneracije.«.

U točki 15. podtočka 3.b briše se.

U točki 16. podtočka 3.a mijenja se i glasi:

»a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;«.

U točki 17. podtočki 3.e riječ: »kvalitete« zamjenjuje se riječju: »kakvoće«.

Iza točke 17. dodaju se točke 17.a i 17.b koje glase:

»17.a ENERGETSKA DJELATNOST TRGOVINE NA VELIKO
BIOGORIVOM

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom poslovnog prostora;

b) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

c) Opis načina praćenja kakvoće biogoriva;

d) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, s naznakom na koje se energente odnosi, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

17.b ENERGETSKA DJELATNOST SKLADIŠTENJA BIOGORIVA

DOKUMENTACIJA I DOKAZI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti (ZDOED) ispunjen i potpisan od strane pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti, ukoliko Agencija uvidom u odgovarajući javni registar ne može utvrditi da li je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje energetske djelatnosti

3. Dokazi tehničke kvalificiranosti

a) Dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora zaključenog s vlasnikom građevine i/ili opreme za obavljanje energetske djelatnosti;

b) Uporabne dozvole ili potrebne isprave prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema može koristiti, staviti u pogon, odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost;

c) Izjava odgovorne osobe da nije izdano rješenje nadležnog inspektora o postojanju nedostataka koje je potrebno otkloniti, odnosno ukoliko takvo rješenje postoji, dokaz da su utvrđeni nedostaci otklonjeni;

d) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na tehničku kvalificiranost podnositelja zahtjeva;

e) Opis sustava za skladištenje s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine biogoriva;

f) Trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi, te ovjeren žigom odnosno trogodišnji razvojni i investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti potpisan od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom.

4. Dokazi stručne osposobljenosti

a) Organizacijska shema ili dio organizacijske sheme podnositelja zahtjeva koja se odnosi na energetsku djelatnost;

b) Popis radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti, s naznakom stupnja obrazovanja, radnog mjesta i opisom poslova prema sistematizaciji poslova i radnih mjesta potpisan od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe, te ovjeren žigom;

c) Važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaja na stručnu osposobljenost podnositelja zahtjeva.

5. Dokazi financijske kvalificiranosti

a) Obrazac BON-1, odnosno za fizičku osobu pregled primitaka i izdataka predanih poreznoj upravi u posljednje dvije godine;

b) Obrazac BON-2 ili Izjava poslovne banke o solventnosti pravne ili fizičke osobe.

6. Izjava odgovorne osobe da članovi uprave odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika, odnosno izjava fizičke osobe da u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva, ovjerena od javnog bilježnika

7. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.«

U točki 18. podtočki 3.e riječ: »kvalitete« zamjenjuje se riječju: »kakvoće«.

U točki 19. podtočka 3.e mijenja se i glasi:

»e) Opis transportnog sustava i/ili popis željezničkih vozila i/ili popis plovila s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i/ili naftnih derivata;«.

U točki 20. podtočka 3.e mijenja se i glasi:

»e) Opis transportnog sustava i/ili popis željezničkih vozila i/ili popis plovila s osnovnim tehničkim podacima, uključujući opis sustava mjerenja i praćenja parametara kakvoće i količine nafte i/ili naftnih derivata;«.

U točki 22. podtočki 3.c riječ: »kvalitete« zamjenjuje se riječju: »kakvoće«.

U točki 23. podtočki 3.e riječ: »kvalitete« zamjenjuje se riječju: »kakvoće«.

U točki 24. podtočki 3.c riječ: »kvalitete« zamjenjuje se riječju: »kakvoće«.

U točki 25. iza podtočke 3.c dodaje se podtočka 3.d koja glasi:

»d) Pisana izjava, potpisana od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno od strane fizičke osobe i ovjerena žigom, u kojoj je navedeno: na koju se vrstu energije odnosi obavljanje energetske djelatnosti, da li se u okviru energetske djelatnosti namjerava obavljati i trgovanje i posredovanje i zastupanje na tržištu energije ili samo jedna ili dvije od navedenih djelatnosti, te kratki opis načina obavljanja djelatnosti uz navođenje na kojem tržištu energije se namjerava obavljati energetska djelatnost.«

U svim točkama podtočka 5.c briše se.

Članak 14.

U Prilogu II. riječi: »odnosno izjava poslovne banke energetskog subjekta ili druge poslovne banke o realnosti pribavljanja potrebnih financijskih sredstava« brišu se.

Iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a trgovina električnom energijom: 20.000,00 kuna«

U točki 5. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30.000,00 kuna«.

Iza točke 13. dodaju se točke 13.a, 13.b, 13.c i 13.d koje glase:

»13.a posredovanje na tržištu plina: 20.000,00 kuna

13.b zastupanje na tržištu plina: 20.000,00 kuna

13.c trgovina plinom: 20.000,00 kuna

13.d organiziranje tržišta plina: 30.000,00 kuna«

Iza točke 17. dodaju se točke 17.a i 17.b koje glase:

»17.a trgovina na veliko biogorivom: 20.000,00 kuna

17.b skladištenje biogoriva: 30.000,00 kuna«

Članak 15.

U Prilogu IV. iza riječi: »OBRAZAC ZPDOED« stavlja se crtica i dodaje se riječ: »PRODUŽENJE«.

Članak 16.

Iza Priloga IV. dodaje se Prilog IV.a koji glasi:

»PRILOG IV.a

OBRAZAC ZPDOED – PRIJENOS

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZAHTJEV ZA PRIJENOS DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Naziv pravne osobe na koju se prenosi dozvola

Sjedište

Adresa

Matični broj

Telefon

Telefaks

E-mail

Odgovorna osoba pravne osobe na koju se prenosi dozvola

Ime

Prezime

Adresa

Funkcija

Pravni temelj prijenosa dozvole (zaokružiti)

1. odvajanje trgovačkog društva

a) s preuzimanjem

b) s osnivanjem

2. razdvajanje trgovačkih društava

a) s preuzimanjem

b) s osnivanjem

3. pripajanje trgovačkih društava

4. spajanje trgovačkih društava

Naziv pravne osobe s koje se prenosi dozvola

Sjedište

Adresa

Matični broj

Telefon

Telefaks

E-mail

Odgovorna osoba pravne osobe s koje se prenosi dozvola

Ime

Prezime

Adresa

Funkcija

ZAHTJEV ZA PRIJENOS DOZVOLE

U skladu s odredbama Zakona o energiji i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, podnosi se zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje sljedeće energetske djelatnosti:

_______________________________________________________________

(upisuje se samo jedna energetska djelatnost)

Sukladno odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, uz ovaj zahtjev dostavlja se (označite križićem):

1.

dokaz o provedenom postupku odvajanja / razdvajanja / pripajanja / spajanja

2.

dokaz o registraciji za obavljanje energetske djelatnosti

3.

dokaze o tehničkoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti

4.

dokaze o stručnoj osposobljenosti za obavljanje energetske djelatnosti

5.

dokaze o financijskoj kvalificiranosti za obavljanje energetske djelatnosti

6.

izjavu odgovorne osobe pravne osobe na koju se prenosi dozvola o neosuđivanosti za kazneno djelo protiv gospodarstva sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti

7.

dokaz o uplati naknade za prijenos dozvole propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

Dokumentaciju i dokaze navedene pod rednim brojem 3., 4. i 5. potrebno je popisati i priložiti uz ovaj Zahtjev.

__________________

Mjesto i datum Ime i prezime odgovorne osobe
pravne osobe na koju se prenosi dozvola

____________________

M.P. Potpis

Ime i prezime odgovorne osobe
pravne osobe s koje se prenosi dozvola*

____________________

M.P. Potpis

Napomena:

* Potpisuje odgovorna osoba pravne osobe s koje se prenosi dozvola samo kod odvajanja trgovačkih društava«

Članak 17.

U prilogu V. u obrascu DOED riječi: »sjedište i adresa« zamjenjuju se riječima: »sjedište ili adresa«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/186

Urbroj: 526-04-03/1-09-1

Zagreb, 2. rujna 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.