Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

NN 121/2009 (7.10.2009.), Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

2998

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA RAD NA STRUČNIM POSLOVIMA U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav ispitne komisije.

Članak 2.

(1) Stručni ispit za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Ispit) je organizirani način provjere znanja i osposobljenosti radnika za rad u turističkom uredu turističke zajednice.

(2) Ispit se polaže na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti radnika zaposlenih na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.

Članak 3.

Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom pri ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministarstvo) koju rješenjem imenuje ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 4.

Ispit se polaže prema ispitnom programu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

II. ISPITNA KOMISIJA

Članak 5.

U Ispitnu komisiju za polaganje Ispita imenuju se državni službenici ministarstva i predstavnik Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

(1) Ispitna komisija za polaganje Ispita sastoji se od predsjednika i četiri člana.

(2) Predsjednik Ispitne komisije rukovodi radom ispitne komisije te brine da se rad ispitne komisije odvija u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Predsjednik Ispitne komisije je ujedno i ispitivač zajedno s ostalim članovima Ispitne komisije.

(4) Ispitna komisija utvrđuje raspored i način polaganja ispita.

Članak 7.

(1) Ispitna komisija ima tajnika čija je obveza:

– utvrditi popis prijavljenih kandidata,

– voditi računa o objavi mjesta i dana polaganja Ispita na web-
-stranicama ministarstva, sukladno članku 10. ovog Pravilnika,

– utvrditi da li kandidati ispunjavaju ovim Pravilnikom propisane uvjete za polaganje Ispita,

– upoznati kandidata koji je pristupio polaganju Ispita s njegovim pravima i obvezama (vrijeme trajanja pisanog dijela Ispita, način ponašanja za vrijeme pisanog dijela Ispita i dr.)

– uručiti kandidatu temu pisane zadaće,

– utvrditi da li su plaćeni troškovi,

– prisustvovati usmenom dijelu Ispita i neposredno voditi zapisnik o Ispitu,

– utvrđuje potrebna sredstva za obradu zadaće,

– obavljati administrativne i dr. poslove vezane za ispit.

(2) Tajnik Ispitne komisije odgovoran je za administrativne poslove prilikom provođenja Ispita.

(3) Administrativni i dr. poslovi za Ispitnu komisiju obavljaju se u ministarstvu.

Članak 8.

(1) Predsjednik, članovi i tajnik Ispitne komisije za obavljanje poslova u vezi s Ispitom odnosno za rad u Ispitnoj komisiji imaju pravo na naknadu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje posebnom odlukom ministar.

III. PRIJAVA ZA ISPIT

Članak 9.

(1) Prijavu za polaganje Ispita podnosi osoba (u daljnjem tekstu: kandidat) iz članka 23. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon), ukoliko nije izuzeta odredbom stavka 5. istog članka Zakona.

(2) Uz prijavu za polaganje Ispita prilažu se i sljedeći dokazi u preslikama:

1. ugovor o radu,

2. opis poslova radnog mjesta, s naznakom poslova koje kandidat u većem dijelu obavlja,

3. svjedodžba ili diploma o završenom školovanju,

4. radna knjižica,

5. dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Članak 10.

Ispitna komisija će obavijest o mjestu i danu polaganja Ispita objaviti na web-stranicama ministarstva najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Članak 11.

(1) Kandidat može iz opravdanih razloga odgoditi polaganje Ispita za rok koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti ministarstvo najkasnije do dana određenog za polaganje ispita.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka smatra se da je Ispit odgođen, odnosno da nije ni održan.

(3) O odgađanju odnosno o odustanku od polaganja Ispita kandidat je dužan izvijestiti i turističku zajednicu koja ga upućuje na polaganje Ispita.

Članak 12.

(1) Kandidat koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i kandidat koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.

(2) Ako kandidat ni nakon dva uzastopna poziva na Ispit, ne pristupi polaganju Ispita bez opravdanog razloga, smatra se da Ispit nije položio i gubi pravo polaganja ispita.

(3) Kandidat koji nije položio Ispit može još jednom pristupiti polaganju Ispita u nekom od sljedećih ispitnih rokova.

IV. ISPITNI PROGRAM

Članak 13.

Ispitni program iz članka 4. ovog Pravilnika sadrži sljedeće predmete:

1. Sustav turističkih zajednica,

2. Boravišna pristojba,

3. Članarine u turističkim zajednicama,

4. Usluge u turizmu,

5. Ugostiteljska djelatnost.

Članak 14.

(1) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

(2) Pisani dio ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova koje obavlja kandidat koji polaže Ispit.

(3) Usmeni dio Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i provjere znanja iz predmeta utvrđenih Ispitnim programom.

Članak 15.

Pisanu zadaću iz pisanog dijela ispita određuje Ispitna komisija neposredno prije početka Ispita, na prijedlog predsjednika Ispitne komisije, a sukladno Ispitnom programu i poslovima koje kandidat obavlja.

Članak 16.

(1) Za vrijeme izrade pisane zadaće kandidat može koristiti potrebna tehnička i stručna pomagala i dr. materijal za obradu zadaće.

(2) U slučaju nepoštivanja upute tajnika o sredstvima potrebnim za obradu zadaće kandidat može biti udaljen s Ispita, pri čemu će se smatrati da Ispit nije položio.

Članak 17.

Kandidati koji polažu Ispit trebaju, ovisno o vrsti stručnih poslova koje obavljaju u turističkom uredu turističke zajednice, pokazati sljedeće poznavanje ispitne građe, i to:

– za obavljanje stručnih poslova direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu detaljno poznavanje ispitne građe,

– za obavljanje ostalih stručnih poslova u turističkom uredu turističke zajednice dobro poznavanje ispitne građe.

V. OCJENJIVANJE

Članak 18.

(1) Ocjena uspjeha na ispitu je »Ispit je položen« ili »Ispit nije položen«.

(2) Ocjenu »Ispit položen« dobiva kandidat koji polaže Ispit, ako je Ispitna komisija na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta stekla uvjerenje da kandidat ima zadovoljavajuće poznavanje ispitne građe.

(3) Ispitna komisija o pokazanom znanju kandidata koji je polagao Ispit donosi odluku većinom glasova svih članova Ispitne komisije nakon provedenog Ispita.

Članak 19.

(1) O položenom Ispitu ministarstvo kandidatu izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice.

(2) Uvjerenje o položenom Ispitu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv »uvjerenje«, osobni podaci kandidata (ime i prezime, datum i mjesto rođenja), naziv turističke zajednice u kojoj je zaposlen, naziv radnog mjesta, podatak o položenom Ispitu, datum polaganja Ispita, broj i datum izdavanja uvjerenja, te potpis ministra i predsjednika komisije.

VI. ADMINISTRACIJA ISPITA

Članak 20.

(1) O provođenju Ispita sastavlja se zapisnik za svakog kandidata posebno i to na način da se za svakog kandidata u zapisnik unose pitanja postavljena u pojedinom predmetu u usmenom dijelu ispita, te ocjena uspjeha na ispitu, a pisana zadaća prilaže se zapisniku i predstavlja sastavni dio zapisnika.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Ispitne komisije, te tajnik Ispitne komisije.

(3) Zapisnik se, zajedno s drugom ispitnom dokumentacijom, obvezno trajno čuva u arhivu ministarstva.

Članak 21.

Troškove ispita snosi turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje Ispita.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/09-02/8

Urbroj: 529-05-09-02

Zagreb, 30. rujna 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

ISPITNI PROGRAM

I.

Ispitni program obuhvaća sljedeće predmete:

1. Sustav turističkih zajednica

2. Boravišna pristojba

3. Članarine u turističkim zajednicama

4. Usluge u turizmu

5. Ugostiteljska djelatnost

II.

Pravni izvori za pripremu Ispita utvrđuju se ovisno o vrsti stručnih poslova koje kandidati obavljaju u turističkom uredu turističke zajednice.

III.

Za obavljanje stručnih poslova direktora turističkog ureda turističke zajednice i direktora predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu Ispit se polaže sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Predmet »Sustav turističkih zajednica« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

– Podzakonski akti za provedbu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (pravilnici)

2. Predmet »Boravišne pristojba« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o boravišnoj pristojbi

– Podzakonski akti za provedbu Zakona o boravišnoj pristojbi (pravilnici i uredbe)

3. Predmet »Članarine u turističkim zajednicama« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

– Podzakonski akti za provedbu Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (pravilnici)

4. Predmet »Usluge u turizmu« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o pružanju usluga u turizmu

5. Predmet »Ugostiteljska djelatnost« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

IV.

Za obavljanje ostalih stručnih poslova u turističkom uredu Ispit se polaže sukladno pravnim izvorima:

1. Predmet »Sustav turističkih zajednica« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

2. Predmet »Boravišna pristojba« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o boravišnoj pristojbi

3. Predmet »Članarine u turističkim zajednicama« obuhvaća sljedeće pravne izvore:

– Zakon o članarinama u turističkim zajednicama