Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama

NN 140/2009 (25.11.2009.), Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3430

Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

Članak 1.

(1) Cilj donošenja Pravilnika je uređivanje organizacije i izvedbe nastave u strukovnim školama.

(2) Ovim Pravilnikom uređuju se:

– način organizacije nastave u obrtničkim školama i praktične nastave i vježbi (u daljnjem tekstu: praktični dio kurikuluma) u strukovnim školama,

– način organizacije nastave posebnog strukovnog dijela kurikuluma u strukovnim školama,

– sadržaj i obrasci ugovora o provedbi praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca,

– postupak i način provedbe ispita provjere znanja i vještina stečenih kod poslodavca.

Članak 2.

(1) Nastava općeobrazovnog i stručno-teorijskog dijela kurikuluma ostvaruje se u ustanovi za strukovno obrazovanje (u daljnjem tekstu: ustanova), a organizira se u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

(2) U jednom razrednom odjelu mogu se ostvarivati zajednički sadržaji u pravilu najviše tri strukovna kurikuluma istog obrazovnog sektora koji traju od jedne do tri i pol godine

(3) U obrazovnoj skupini ostvaruju se strukovni sadržaji specifični za pojedini strukovni kurikulum.

(4) Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta izvode se u ustanovi uz što veću povezanost s praktičnim dijelom kurikuluma s ciljem što boljeg usvajanja strukovnih kompetencija.

(5) Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta mogu se izvoditi kombinirano s praktičnim djelom kurikuluma i u prostorima ustanove koji su predviđeni za izvođenje praktičnog dijela kurikuluma

(6) Nastava praktičnog dijela kurikuluma ostvaruje se u ustanovi i/ili kod poslodavca, u drugoj ustanovi, a u obrazovnim skupinama ili pojedinačno.

Članak 3.

(1) Zajednički općeobrazovni i posebni strukovni dio kurikuluma koji se ostvaruju u ustanovi sadržajno i organizacijski se povezuju, što se utvrđuje izvedbenim nastavnim planom i programom.

(2) U izvedbenom nastavnom programu stručno-teorijskog dijela kurikuluma potrebno je definirati nastavne sadržaje koji prethode izvođenju praktičnog dijela kurikuluma, potrebne za njegovo uspješno savladavanje.

Članak 4.

(1) Ostvarivanje ukupnog godišnjeg fonda sati općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnog dijela kurikuluma, ustanova planira izvedbenim nastavnim planom i programom, ovisno o vrsti kurikuluma i uvjetima okruženja, u pravilu po modelu jedan tjedan teorijske nastave te jedan tjedan praktične nastave ili po modelu dan za dan odnosno za pojedine kvalifikacije sezonski.

(2) Ustanova koja ne izvodi nastavu po jednom od navedenih modela dužna je ostvariti planirani godišnji fond sati po predmetima odnosno modulima po modelu koji je najprimjereniji za izvođenje nastave određenog kurikuluma.

Članak 5.

(1) Prije početka izvođenja praktičnog dijela kurikuluma polaznici moraju usvojiti sadržaje iz osnova zaštite na radu propisane strukovnim kurikulumom i položiti ispit pred osposobljenom osobom iz ustanove o čemu se vodi evidencija u dnevniku rada odnosno mapi praktične nastave.

(2) Kod izvođenja svake pojedinačne vježbe u sklopu praktičnog dijela kurikuluma, polaznik mora biti upoznat s izvorima opasnosti, usvajati postupke rada na siguran način i primijeniti zaštitna sredstva sukladno propisima kojima se uređuje sigurnost i zaštita na radu.

(3) Polaznik praktičnog dijela kurikuluma može raditi samo uz stručno vodstvo nastavnika u ustanovi, odnosno mentora kod poslodavca.

Članak 6.

Postupak utvrđivanja uvjeta za izvođenje praktične nastave kod poslodavaca provodi se na odgovarajući način kao i postupak utvrđivanja uvjeta za početak izvođenja programa u školskoj ustanovi.

Članak 7.

(1) Ostvarivanje praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca organizira se na način i pod uvjetima utvrđenim izvedbenim nastavnim planom i programom praktičnog dijela kurikuluma, planom realizacije i ugovorom o provedbi praktične nastave.

(2) Plan realizacije sadrži planirano vrijeme realizacije izvedbenog programa praktičnog dijela kurikuluma po mjestima izvedbe i evidenciju realizacije izvođenja.

(3) Evidenciju ugovora iz stavka 1. ovog članka vodi ustanova za svoje polaznike.

(4) Obrazac ugovora iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ugovor o provedbi praktične nastave iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– početak i trajanje praktičnog dijela kurikuluma koji se ostvaruje kod poslodavca,

– radno vrijeme polaznika kod poslodavca,

– obveze i prava mentora u poučavanju polaznika i ostvarivanju izvedbenog nastavnog programa i plana realizacije,

– obveze osiguranja materijala, strojeva, alata i drugih uvjeta potrebnih za ostvarivanje programa,

– odredbu o osiguranju polaznika u slučaju nezgode na radu,

– raspored godišnjeg odmora polaznika u trajanju od najmanje 45 radnih dana tijekom školske godine,

– visinu minimalne nagrade polazniku sukladno provedenom vremenu na ostvarivanju praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca,

– obveze polaznika o pridržavanju radne i tehnološke discipline,

– druga međusobna prava i obveze polaznika, ustanove i poslodavca.

Članak 9.

(1) Ako se kod poslodavca, koji je ugovorio provedbu praktičnog dijela kurikuluma iz bilo kojeg razloga više ne može u potpunosti ostvariti ugovorena obveza, poslodavac je dužan provedbu razlike programa ugovorom o suradnji ugovoriti s drugim poslodavcem ili drugom ustanovom.

(2) Primjerak ugovora o suradnji u roku od 10 dana po njegovom potpisivanju poslodavac dostavlja ustanovi.

(3) Obrazac ugovora o suradnji iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi može se raskinuti sporazumno, na zahtjev polaznika ili njegovog roditelja, odnosno staratelja, ustanove ili poslodavca.

(2) Ustanova za strukovno obrazovanje, odnosno polaznik ili njegov roditelj, odnosno staratelj raskidaju ugovor s poslodavcem ukoliko poslodavac ne ispunjava ugovorne obveze te ako poslodavac više ne ispunjava uvjete za provedbu praktičnog obrazovanja.

(3) Poslodavac može raskinuti ugovor o provedbi praktične nastave u sljedećim situacijama:

– ako je ugovor bio zaključen na temelju lažnih isprava,

– ako polaznik bez opravdanih razloga učestalo izostaje s praktične nastave, sukladno statutu ustanove za strukovno obrazovanje,

– ako se polazniku promijenilo zdravstveno stanje, te prema mišljenju nadležnog liječnika nije u mogućnosti nastaviti obrazovanja u upisanoj kvalifikaciji,

– ako polaznik krši dužnosti koje su određene Zakonom o strukovnom obrazovanju i drugim propisima, ugovorom o provedbi praktične nastave te internim propisima poslodavca,

– ispiše iz ustanove za strukovno obrazovanje.

(4) U slučaju da je ugovor raskinut zbog nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza poslodavca, ustanova za strukovno obrazovanje će polazniku omogućiti zaključivanje novog ugovora s drugim poslodavcem.

(5) Obrazac o raskidu ugovora sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

(1) Za praćenje, organiziranje i izvođenje praktičnog dijela kurikuluma ustanova određuje jednog ili više nastavnika odgovarajuće kvalifikacije.

(2) Nastavnik iz stavka 1. ovog članka obavlja sljedeće poslove.

– sudjeluje u izradi izvedbenog nastavnog plana i programa i plana realizacije iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika i dostavlja ga poslodavcu s kojim ustanova i polaznik imaju zaključen ugovor o provedbi praktične nastave,

– pruža pedagošku i metodičku pomoć mentoru polaznika,

– izvodi ili organizira nastavu iz onog praktičnog dijela kurikuluma koji se organizira u ustanovi,

– izrađuje plan obilaska polaznika na praktičnoj nastavi kod poslodavca,

– za vrijeme obilaska vodi evidenciju realizacije izvedbenog nastavnog plana i programa praktičnog dijela kurikuluma za svakog polaznika,

– ocjenjuje usvojenost vještina i navika i razvoj strukovnih kompetencija za praktični dio kurikuluma koji se ostvaruje kod poslodavca, na osnovi liste vrednovanja, koju popunjava mentor polaznika, a čiji su elementi propisani strukovnim kurikulumom,

– organizira i sudjeluje u provedbi provjere stečenih znanja i vještina za polaznike koji obavljaju praktičnu nastavu i vježbe kod poslodavca,

– kao mentor prati izradu završnog rada koji se izvodi kod poslodavca.

Članak 12.

(1) U praktičnom dijelu kurikuluma koji se ostvaruje u ustanovi, uspjeh polaznika prati nastavnik ocjenjivanjem svake radne vježbe.

(2) Za praktični dio kurikuluma koji se ostvaruje kod poslodavca uspjeh polaznika utvrđuje nastavnik ocjenjivanjem svake vježbe na temelju liste vrednovanja i ispitom provjere znanja i vještina.

(3) Opis radnih vježbi (pisana priprema vježbe), vrednovanje i ocjene unose se u dnevnik rada učenika odnosno mapu praktične nastave koju polaznik vodi do završetka obrazovanja.

(4) Lista vrednovanja svake vježbe sastavni je dio mape za praktičnu nastavu odnosno dnevnika rada učenika.

(5) U programima u kojima je predviđena stručna praksa, a koja se realizira izvan nastavne godine podaci o ostvarenju upisuju se u pedagošku dokumentaciju polaznika.

Članak 13.

(1) Sadržaj ispita provjere znanja i vještina utvrđuje Agencija za strukovno obrazovanje na temelju propisanog praktičnog dijela kurikuluma.

(2) Ispit provjere znanja i vještina provodi povjerenstvo koje imenuje ravnatelj ustanove, a čine ga nastavnik stručno-teorijskih sadržaja i nastavnik praktične nastave i vježbi odnosno strukovni učitelj te mentor polaznika.

(3) Tijekom ispita provjere znanja i vještina vodi se zapisnik koji se ulaže u mapu praktične nastave odnosno dnevnik rada učenika.

(4) Ako se ispitom provjere znanja i vještina utvrdi da se ciljevi i zadaće praktičnog dijela kurikuluma ne ostvaruju, Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka utvrđuje uzroke njihova neostvarivanja, načine i rok njihovih otklanjanja.

(5) Obrazac zapisnika iz stavka 3. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 14.

Strukovni kurikulum za polaznike s teškoćama organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u ustanovi za strukovno obrazovanje ili u drugim ustanovama koje obrazuju polaznike s teškoćama, a praktični dio kurikuluma može se ostvarivati i kod poslodavca.

Članak 15.

Polaznik koji je isključen iz ustanove može nastaviti ostvarivanje praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca s kojim ima zaključen ugovor o provedbi praktične nastave.

Članak 16.

U programima koji imaju praktični dio kurikuluma, a nisu predviđeni sadržaji iz osnova zaštite na radu, škola je dužna izvedbenim nastavnim planom i programom predvidjeti realizaciju tih sadržaja prije realizacije praktične nastave ili drugih oblika nastavnog rada gdje su uključene praktične vježbe.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 18/94.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/09-05/00307

Urbroj: 533-09-09-0002

Zagreb, 16. studenoga 2009.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09.)

poslodavac:________________________________________ i

polaznik ___________________________________________,

rođen _____________________ godine u _________________

državljanin _______________________________ zastupljen po

roditelju ili staratelju___________________________________

iz_______________________________________________ te

ustanova___________________________________________

sa sjedištem u_______________________________________

zastupljena po ravnatelju _______________________________

sklapaju _________________________ 20___. godine

UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE

za kvalifikaciju/zanimanje_________________________

Članak 1.

Poslodavac se obavezuje da će ostvarivati program praktične nastave i vježbi prema izvedbenom nastavnom programu i planu realizacije, koji utvrđuje ustanova, na temelju okvirnog nastavnog plana i programa strukovnog kurikuluma.

Članak 2.

Poslodavac se obavezuje da će za ostvarivanje ugovorenih sadržaja praktične nastave i vježbi koje iz bilo kojeg razloga ne može ostvariti sklopiti ugovor o suradnji s drugim poslodavcem ili zatražiti pomoć ustanove za pronalazak drugog mjesta za ostvarivanje tih sadržaja.

Članak 3.

Poslodavac i ustanova obavezuju se organizirati ostvarivanje strukovnog kurikuluma tako da polazniku omoguće redovito pohađanje nastave svih dijelova kurikuluma.

Članak 4.

Poslodavac se obavezuje da će polazniku omogućiti ostvarivanje ugovorenog programa praktične nastave i vježbi u skladu sa svojim radnim vremenom, ali ne dužim od 8 sati dnevno, odnosno 40 sati tjedno.

Iznimno stavku 1. ovog članka redovni polaznici prvog razreda program praktične nastave i vježbi ostvaruju u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona o strukovnom obrazovanju.

Članak 5.

Ako praktična nastava i vježbe kontinuirano traju više od 4 sata dnevno, polaznik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 30 minuta.

Tijekom školske godine polazniku se osigurava 45 radnih dana odmora.

Članak 6.

Poslodavac se obavezuje da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i vježbi polazniku isplaćivati mjesečnu nagradu i to: u prvoj godini 10%, u drugoj 20%, u ostalim godinama 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Nagrada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se za ostvarene sate praktične nastave.

Članak 7.

Dužnosti poslodavca koji sklapa ugovor su:

– osigurati polazniku potrebne uvjete za stjecanje propisanih kompetencija,

– osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja praktične nastave,

– polazniku redovito isplaćivati ugovorenu nagradu,

– voditi dokumentaciju pohađanja praktične nastave ili vježbi,

– omogućiti zaduženom nastavniku ustanove za strukovno obrazovanje da neposrednim uvidom i uvidom u propisanu dokumentaciju prati izvršenje i kvalitetu izvršenja praktične nastave i/ili vježbi,

– ispunjavati druge ugovorom o provedbi praktične nastave dogovorene obveze.

Članak 8.

Poslodavac se obvezuje da će za ugovoreni dio praktične nastave i vježbi, ispit provjere znanja i vještina i druge ispite, ako se održavaju u njegovim prostorima ili na radilištu, osigurati za to potrebne materijale, strojeve, uređaje i alate te odgovarajuće mjere higijensko-tehničke zaštite.

Izrađeni predmeti ili vrijednosti pruženih usluga pripadaju poslodavcu kod kojih se izvodi praktična nastava i vježbe ili kod kojih se polažu ispiti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Obveze polaznika na praktičkoj nastavi i vježbama kod poslodavca su:

– redovito pohađanje praktične nastave i/ili vježbi te drugih obveznih obrazovnih oblika,

– redovito ispunjavanje svojih nastavnih obveza proizišlih iz kurikuluma i ugovora, a u funkciji provedbe praktične nastave ili vježbi kod poslodavca,

– postupanje sukladno uputama poslodavca i ustanove za strukovno obrazovanje o provedbi praktične nastave ili vježbi,

– postupanje u skladu s propisima o sigurnosti na radu,

– čuvanje imovine i poslovne tajne poslodavca.

Članak 10.

______________________________________________
(poslodavac, ustanova i roditelj ili staratelj)

obvezuju se da će za vrijeme ostvarivanja praktične nastave i vježbi osigurati polaznika u slučaju nezgode, a uvjete i način osiguranja ugovara ustanova.

Članak 11.

Ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi može se raskinuti sukladno članku 32. Zakona o strukovnom obrazovanju.

Članak 12.

Poslodavac i polaznik, odnosno roditelj ili staratelj, obvezuje se da će se u slučajevima raskida ugovora pridržavati odredbi članaka 32. Zakona o strukovnom obrazovanju.

Članak 13.

Ako se ugovor ne raskine sporazumno, odluku na zahtjev zainteresirane strane donosi osnivač ustanove.

Ako se spor ne može riješiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, riješiti će ga nadležni sud.

Članak 14.

Ovaj ugovor primjenjuje se od početka školske godine ___________ do završetka obrazovanja, odnosno najdulje do ___________ godine.

Broj ugovora: _________________________

Poslodavac ___________________________ M. P.

(potpis)

Ravnatelj _____________________________ M. P.

(potpis)

Polaznik (roditelj ili staratelj)

____________________________________

RASKID UGOVORA O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE

za zanimanje ________________________________________

evidentiran ________________ pod brojem _______________

(nadnevak)

u ustanovi _________________________________________,

sklopljen između poslodavca_____________________________

(naziv i adresa)

i polaznika _________________________________________

iz ________________________________________________

(mjesto i adresa prebivališta)

Ugovor se raskida (zaokružiti):

1. sporazumno

2. na zahtjev polaznika

3. na zahtjev poslodavca

4. na zahtjev ustanove

Razlog raskida ugovora: ________________________________

Obje strane svojim potpisom potvrđuju da jedna prema drugoj nemaju nikakvih daljnjih potraživanja po osnovi navedenog ugovora o provedbi praktične nastave.

Roditelj ili staratelj Poslodavac

__________________ ________________

(potpis) (potpis)

M.P.

U _______________________________, ________________.

(nadnevak)

Evidentirano u ustanovi: _______________________________.

Potpis odgovorne osobe u ustanovi

__________________________

M.P.

Na temelju članka 2. ugovora o provedbi praktične nastave ___________ poslodavac, ______________________________,

(broj ugovora) (naziv)

broj dozvole:_________________ i drugi poslodavac (druga ustanova), u daljnjem

tekstu: drugi poslodavac _______________________________,

(naziv)

broj dozvole: _________, sklopili su __________ 20___. godine.

(nadnevak)

UGOVOR O SURADNJI

Članak 1.

Drugi poslodavac ____________________________________

obvezuje se da će primiti na dio praktične nastave i vježbi polaznika

____________________________________, koji ima sklopljen

(ime i prezime)

ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi broj: ____________

s poslodavcem ____________________________________ kod kojeg polaznik pohađa program praktične nastave za zanimanje:

__________________________________________________.

Ugovor se sklapa radi ostvarivanja dijela sadržaja praktične nastave za navedeno zanimanje.

Članak 2.

Drugi poslodavac ____________________________________

(naziv)

obvezuje se da će polazniku iz članka 1. ovog ugovora omogućiti izobrazbu iz sadržaja praktične nastave i vježbi navedenim pod rednim brojevima _______________________u izvedbenom nastavnom programu praktičnog nastave za zanimanje __________________________________________________________.

Članak 3.

Dio praktične nastave iz članka 2. ovog ugovora ostvarivat će se od _____________ do ____________, odnosno u vremenu od

(nadnevak) (nadnevak)

________ radnih sati.

Članak. 4.

Na prava i obveze poslodavca i polaznika te druge sudionike u provedbi procesa praktične nastave odgovarajuće se primjenjuju odredbe ugovora o provedbi praktične nastave broj _______________________.

Članak 5.

Ovaj ugovor je sklopljen u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, jedan polazniku, a jedan ustanovi.

Poslodavac Drugi poslodavac

__________________ ________________

(potpis) (potpis)

M.P. M.P.

Ovaj ugovor je evidentiran u ustanovi

__________________________________________________

(naziv ustanove)

pod brojem _________________________.

M.P.

Zapisnik o ispitu provjere znanja i vještina

Ime i prezime polaznika:

__________________

školska godina: 20____/20___

Nadnevak:________

Opis praktičnog zadatka:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Neophodni strukovno-teorijski sadržaji:

Rezultat vrednovanja i mišljenje komisije:

(Radni zadatak vrednovati i ocijeniti na temelju liste vrednovanja i ocjenjivanja. Na temelju tih rezultata napisati mišljenje s prijedlogom za uklanjanje nedostataka i rokom uklanjanja)

Komisija:

Nastavnik stručne teorije: ______________________________

Nastavnik praktične nastave: ___________________________

Mentor: __________________________________________