Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

NN 7/2010 (13.1.2010.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

168

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« broj 152/08), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, uz pribavljenu suglasnost Državne geodetske uprave klasa: 930-03/09-01/21, urbroj: 541-02-1/1-09-4, od 15. prosinca 2009. godine, je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE
objavljenog u »Narodnim novinama« broj 52/09, 29. travnja 2009. godine

Članak 1.

U članku 31. brišu se riječi »i Poslovnikom o radu«.

Članak 2.

U članku 36. stavak 5. iza riječi »Komore« dodaju se riječi »stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije upisanih u Evidenciju iz članka 6. stavak 2. alineja 4. ovog Statuta,«.

Članak 3.

U članku 57. stavak 1. umjesto riječi »članka 51.« treba stajati »članka 53. stavka 2.«.

Članak 4.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu i pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova smatraju se ovlaštenim osobama u smislu propisa koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina«.

Članak 5.

U članku 86. stavak 3. treba brisati riječ »vijeća«.

Članak 6.

U članku 107. stavak 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»ako obavlja poslove protivno zakonu«

i na kraju stavka dodaju se nove točke:

»– ako za vrijeme zaposlenja u državnoj službi ili tijelu lokalne ili područne samouprave iskorištava službeni položaj za dobivanje posla ili za dobivanje povlaštenog položaja za sebe ili druge osobe s kojima je povezan na bilo koji način,

– ako neovlašteno izradi pečat ovlaštenog inženjera geodezije

– ako dopusti korištenje pečata ovlaštenog inženjera geodezije neovlaštenoj osobi«.

Članak 7.

U članku 145. dodaju se nove stavke koje glase:

(3) Žig izrađen od kovine otiskuje se u crvenom vosku.

(4) Komora ima i suhi žig.

Članak 8.

U članku 146. stavku 1. umijesto riječi »Središnjeg državnog ureda za upravu« treba stajati: »Ministarstva uprave«

i dodaju se novi stavci koji glase:

(2) Pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske okruglog su oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i sadržajem: »REPUBLIKA HRVATSKA, HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE, ZAGREB.«

(3) Način korištenja pečata i žigova uređen je posebnim propisom.

Članak 9.

Ovlašćuje se Upravni odbor Komore da izda pročišćeni tekst Statuta Komore.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 002-01/09-02/1

Urbroj: 507-02-01-09-1

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih
inženjera geodezije
Branko Kleković, dipl. ing. geod., v. r.