Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

NN 19/2010 (10.2.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

462

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAČAVANJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o označavanju sredstava za zaštitu bilja[1] (»Narodne novine«, br. 11/07) u članku 3. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Svi podaci navedeni na etiketi moraju biti istiniti, jasni, vidljivi, čitljivi, napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom te u skladu s rješenjem o registraciji sredstva i raspoređeni na etiketi sukladno članku 6. ovoga Pravilnika. Veličina slova na etiketi ne smije biti manja od 2 mm.

(5) Sredstvo za zaštitu bilja stavljeno u promet mora odgovarati uvjetima iz rješenja o registraciji sredstva«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Nadležna uprava u rješenju o registraciji sredstva odobrava sadržaj etikete, a podnositelj zahtjeva je, prije stavljanja sredstva u promet, obvezan za svaku pojedinu veličinu ambalaže sredstva dostaviti nadležnoj upravi konačan izgled i sadržaj etikete kojom će sredstvo biti opremljeno za stavljanje u promet«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 13. riječi: »Tekst upute za uporabu mora u potpunosti odgovarati tekstu u rješenju o registraciji sredstva,« brišu se.

Točka 23. mijenja se i glasi:

»23. opis postupka čišćenja uređaja za primjenu i drugi korisni podaci, a posebice oni koje zahtijeva nadležna uprava«.

Članak 3.

U Prilogu II. točki 2. podtočki 2.2. u oznaci SPe 2 riječi: »organizama u tlu« zamjenjuju se riječima: »vodenih organizama«.

U oznaci SPe 4 iza riječi: »beton,« dodaju se riječi: »kamene kocke za popločavanje,«.

Članak 4.

U Prilogu II. točki 3. podtočki 3.3. u oznaci SPe 2 riječi: »organizama u tlu« zamjenjuju se riječima: »vodenih organizama«.

U oznaci SPe 4 iza riječi: »beton,« dodaju se riječi: »kamene kocke za popločavanje,«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/311
Urbroj: 525-02-2-0020/10-4
Zagreb, 22. siječnja 2010.

Ministar poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom o označavanju sredstava za zaštitu bilja preuzimaju se odredbe Aneksa IV. i V. Direktive Vijeća 91/414/EEC od 15. srpnja 1991. godine o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i Direktiva Komisije 2003/82/EC od 11. rujna 2003. godine kojom se dopunjuje Direktiva Vijeća 91/414/EEC u svezi standardnih oznaka upozorenja o posebnim rizicima i oznaka obavijesti za sredstva za zaštitu bilja.