Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

NN 38/2010 (31.3.2010.), Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

MINISTARSTVO FINANCIJA

993

Na temelju članka 63. stavaka 4. i 5. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje:

1. uvjeti i način stavljanja u uporabu automata za igre na sreću (dalje u tekstu: automat) i stolova za igre na sreću (dalje u tekstu: stol),

2. certificiranje automata, stolova i sustava,

3. uvjeti i način ugradnje sustava povezivanja automata u on-line, sustava progresivnih i jack-pot dobitaka, te sustava plaćanja,

4. tehnički pregled automata, stolova i sustava, te izdavanje potvrda (atesta) o njihovoj tehničkoj ispravnosti,

5. uvjeti dobivanja odobrenja za obavljanje certificiranja automata i stolova,

6. uvjeti dobivanja odobrenja za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanja potvrda o tehničkoj ispravnosti.

Definicija pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. automat za igre na sreću jest elektromehanički ili elektronički uređaj programski upravljan, na kojem igrači uplatom određenog iznosa imaju mogućnost stjecanja dobitka koji ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju. Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na elektronske stolove;

2. on-line sustav u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva povezivanje automata u svrhu izvješćivanja o svim događajima na automatu (alarm, kvarovi, otvaranje glavnih vrata, dobivanje jack-
-pota), stanju svih elektroničkih brojčanika te o podržavanju raznih sustava plaćanja u nekom realnom vremenu;

3. plaćanje tiketom (TI-TO) podrazumijeva sustav bezgotovinskog plaćanja u igri na automatima, čija je primjena uvjetovana on-line sustavom;

4. plaćanje karticom (cashless) podrazumijeva sustav bezgotovinskog plaćanja u igri na automatima, čija je primjena uvjetovana on-line sustavom.

II. UVJETI I NAČIN STAVLJANJA U UPORABU AUTOMATA I STOLOVA

Članak 3.

(1) Automati i stolovi na kojima se priređuju igre na sreću moraju biti tehnički ispravni i plombirani. Plombiranje obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija.

(2) Automati i stolovi koji se prvi put stavljaju u uporabu u Republici Hrvatskoj ne smiju u trenutku stavljanja u uporabu biti stariji od godinu dana od dana njihove proizvodnje. Godina i mjesec proizvodnje automata mora biti iskazana na izvornom računu i na kućištu automata i stola.

(3) Automati i stolovi mogu biti u vlasništvu priređivača ili u najmu.

(4) Vlasništvo se dokazuje računom i kupoprodajnim ugovorom, a pravo korištenja ugovorom o najmu (original ili javnobilježnički ovjerena preslika). Ministarstvo financija ne mora prihvatiti cijenu iskazanu na dokumentu kojim se dokazuje vlasništvo ili pravo korištenja automata i stola koja je znatno niža od tržišne cijene. Ako se automat ili stol uvozi, Ministarstvu financija mora se dostaviti uvozna carinska deklaracija i dokaz da automat ili stol nije stariji od godinu dana od dana njegove proizvodnje.

(5) Proizvođač i priređivač mogu automat i stol na području Republike Hrvatske prodati samo priređivaču ili pravnoj osobi ovlaštenoj za zastupanje proizvođača čiji se automat ili stol prodaje. Kada priređivač, odnosno pravna osoba ovlaštena za zastupanje prodaje automate i stolove koji su u uporabi ili su bili u uporabi, dužna je Ministarstvu financija do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati izvješće s popisom priređivača kojima su prodani automati ili stolovi, brojem prodanih automata i stolova, s podacima o proizvođaču, o vrsti i serijskom broju, te mjesecu i godini proizvodnje.

(6) Automat i stol može se u najam uzeti samo od priređivača. Priređivač koji daje automate i stolove u najam dužan je Ministarstvu financija dostavljati izvješće s popisom priređivača kojima su iznajmili automate ili stolove, brojem automata i stolova danim u najam, te s podacima o proizvođaču, o vrsti i serijskom broju, te mjesecu i godini proizvodnje.

(7) Za potrebe testiranja priređivač ima pravo privremeno uvesti i stavljati u uporabu najviše 10% ukupnog broja automata i stolova koje ima u uporabi, i to najdulje tri mjeseca. Za potrebe testiranja automati i stolovi mogu se uzeti i u najam od proizvođača ili pravne osobe ovlaštene za zastupanje na temelju ugovora o testiranju. Privremeno se mogu uvesti jedino automati i stolovi koji u trenutku stavljanja u uporabu nisu stariji od godinu dana od dana njihove proizvodnje.

(8) Pravo na uvoz automata, stolova i njihovih dijelova u Republiku Hrvatsku imaju samo priređivači iz članka 3. Zakona i pravne osobe iz članka 62. stavka 5. Zakona.

Brojčanici

Članak 4.

(1) Automati putem elektroničkih brojčanika moraju bilježiti:

1. ulaz – izlaz (total intotal out)

2. ulog – dobitak (total bettotal win)

3. progresivne i jack-pot dobitke

(2) Automati putem mehaničkih brojčanika moraju do povezivanja Ministarstva financija na informacijski sustav priređivača sukladno članku 62. stavka 1. Zakona, bilježiti:

1. ulaz – izlaz (total intotal out)

2. ulog – dobitak (total bettotal win)

3. progresivne i jack-pot dobitke

(3) Kada automat sadržava progresivni dobitak, mora ga iskazivati na elektroničkom brojčaniku u samom automatu.

(4) Kada su automati povezani radi dobivanja progresivnog i jack-pot dobitka, tada se brojčanik progresivnog ili jack-pot dobitka može nalaziti na automatu, progresivnom upravljačkom uređaju (controller), zaslonu (displayu) povezanom sa serverom, ili se može očitati sa servera.

Prodaja automata i stolova

Članak 5.

(1) Priređivač je dužan obavijestiti Ministarstvo financija o namjeri prodaje automata i stola. Ovlašteni službenici Ministarstva financija nakon obavijesti priređivača popisat će završna stanja automata i stolova, te skinuti plombe i o tome sastaviti zapisnik.

(2) Nakon provedenih radnji iz stavka 1. ovoga članka automati i stolovi mogu se prodati. Ako se automati i stolovi prodaju u drugu državu, priređivač je dužan dostaviti dokaz o obavljenom izvozu (javnobilježnički ovjerena preslika izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje).

(3) Automat ili stol prodaje se s izvornom dokumentacijom proizvođača koja obvezno sadrži podatke o mjesecu i godini proizvodnje, serijskom broju i vrsti automata.

Popravak automata i promjena programa

Članak 6.

(1) U slučaju oštećenja ili kvara automata priređivač je dužan zahtjev za popravak automata dostaviti Ministarstvu financija u roku od tri dana od dana nastalog kvara ili oštećenja. Automat koji nije popravljen u roku od trideset dana mora se zamijeniti tehnički ispravnim automatom.

(2) Priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija zahtjev za promjenu programa. Popravak automata ili promjenu programa obavlja serviser, koji sastavlja zapisnik sukladno radnom nalogu.

(3) Popravak ili promjena programa obavlja se nakon što ovlašteni službenik Ministarstva financija skine plombe s automata.

(4) Vraćanje na početno stanje (resetiranje) nije dopušteno bez prisutnosti ovlaštenog službenika Ministarstva financija i pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda automata.

(5) Nakon otklanjanja oštećenja ili kvara, odnosno promjene programa, ovlaštena pravna osoba obavlja tehnički pregled automata.

(6) O obavljenom tehničkom pregledu automata ovlaštena pravna osoba sastavlja zapisnik i izdaje potvrdu o tehničkoj ispravnosti (atest) te označuje mjesta na automatu koja će ovlašteni službenik Ministarstva financija plombirati.

(7) Kod popravka manjih kvarova koji ne utječu na tehničku i funkcionalnu promjenu automata nije potreban tehnički pregled.

Preseljenje automata i stolova

Članak 7.

(1) Zahtjev za preseljenje automata i stolova priređivač je dužan Ministarstvu financija podnijeti sedam dana prije njihova preseljenja.

(2) Uz zahtjev za preseljenje priređivač dostavlja podatke:

1. o nazivu priređivača,

2. o lokaciji na kojoj su automati i stolovi bili u uporabi i lokaciji na koju se stavljaju u uporabu,

3. o razlozima preseljenja automata ili stolova,

4. o proizvođaču, vrsti i serijskom broju, te mjesecu i godini proizvodnje.

(3) Ovlašteni djelatnici Ministarstva financija popisat će završna stanja brojčanika na automatima koje priređivač preseljava i o tome sastaviti zapisnik.

(4) Osoba koja prevozi automate ili stolove mora imati otpremnicu ili teretni list kojim dokazuje kakav teret prevozi.

(5) Prije obavljanja tehničkog pregleda na novoj lokaciji ovlašteni službenici Ministarstva financija uspoređuju stanje brojčanika sa stanjem iz zapisnika o završnom popisu brojčanika, te s automata skidaju postojeće plombe.

(6) Nakon završenog tehničkog pregleda ovlašteni službenici Ministarstva financija automat ponovno plombiraju te o ponovnom postavljanju automata i stolova sastavljaju zapisnik.

(7) Kod preseljenja automata unutar istog automat kluba ili casina ne obavlja se novi tehnički pregled.

Skladištenje automata i stolova

Članak 8.

(1) Na skladištu mogu biti automati ili stolovi koji su uvezeni u Republiku Hrvatsku a još nisu stavljeni u uporabu, ili su bili u uporabi na području države pa su povučeni na skladište priređivača ili ovlaštenog zastupnika.

(2) Automati povučeni iz uporabe moraju na skladištu ostati plombirani, a uz njih mora biti dostupan zapisnik ovlaštenih službenika Ministarstva financija o popisu završnih stanja brojčanika.

(3) Na uskladištenim automatima ne smiju se bez odobrenja Ministarstva financija skidati plombe i vraćati (resetirati) brojčanici niti se ti automati smiju bez odobrenja premještati iz skladišta.

(4) Prije obavljanja tehničkog pregleda nakon stavljanja automata iz skladišta u uporabu, ovlašteni službenik Ministarstva financija uspoređuje stanje brojčanika sa stanjem iz zapisnika o završnom popisu brojčanika, te skida s automata stare plombe.

(5) Na automatu koji se nalazi na skladištu dozvoljeno je na poseban zahtjev priređivača prije stavljanja u uporabu obaviti zamjenu programa uz prisustvovanje ovlaštenog službenika Ministarstva financija. Ovlašteni službenik popisuje završno stanje brojčanika, skida plombe te o tome sastavlja zapisnik.

(6) Priređivač i pravna osoba ovlaštena za zastupanje dužni su do petog (5) dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti podatke o proizvođaču, o vrsti, tvorničkom i serijskom broju, te o mjesecu i godini proizvodnje automata koji se nalaze na skladištu.

(7) Ne mogu se u uporabu stavljati automati koji su bili uskladišteni duže od deset (10) mjeseci. Ovaj rok teče od dana popisa završnog stanja brojčanika, a kod uvoza automata od datuma na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Uništavanje automata ili stolova

Članak 9.

(1) Ako priređivač ili ovlašteni zastupnik želi uništiti automate i stolove, dužan je Ministarstvu financija dostaviti obavijest o uništenju.

(2) Ovlašteni službenici Ministarstva financija popisat će završna stanja automata i stolova, te skinuti plombe i o tome sastaviti zapisnik.

(3) Nakon provedenih radnji iz stavka 2. ovoga članka automati i stolovi mogu se uništiti, ali isključivo u odlagalištima koja imaju odobrenje nadležnog ministarstva za postupanje s opasnim otpadom, o čemu priređivaču mora biti izdana potvrda.

III. CERTIFICIRANJE AUTOMATA I SUSTAVA

Članak 10.

(1) Svaki automat, sustav povezivanja automata u on-line, sustav progresivnih dobitaka i sustav plaćanja koji je u uporabi mora biti certificiran.

(2) Svaka promjena tehničke i funkcionalne značajke automata i sustava mora se certificirati.

(3) Certifikat o sukladnosti izdaje se na zahtjev proizvođača.

(4) Certificiranje automata i sustava može obavljati samo laboratorij koji ima odobrenje Ministarstva financija.

(5) Certifikat o sukladnosti i izvješće o izvršenom testiranju automata ili sustava (test report)

ovlašteni laboratorij dužan je dostaviti Ministarstvu financija u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku.

(6) Certifikat o sukladnosti izdan od ovlaštenog laboratorija za pojedini tip automata i sustava vrijedi samo onda ako ga je potvrdilo Ministarstvo financija.

(7) Obavijest o potvrđenim certifikatima Ministarstvo financija dostavlja proizvođaču i pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda.

(8) Certifikat o sukladnosti mora sadržavati naziv ovlaštenog laboratorija, podatke o proizvođaču, predmet testiranja, kućište, model, oznaku programa, verziju automata, broj certifikata i datum izdavanja, te zaključak da je automat ili sustav sukladan Zakonu i Pravilniku.

1. Automati za igre na sreću

Članak 11.

(1) Certifikat o sukladnosti automata mora kao prilog sadržavati izvješće o obavljenom testiranju automata (test report).

(2) Izvješće o obavljenom testiranju automata mora sadržavati:

1. testiranje sklopovlja (hardware), broj modela kabineta, s fotografijom automata,

2. opis svake pojedinačne igre,

3. ispitivanje programske podrške (software) te originalnog medija za pohranu, npr. eprom, prom, flash, rom, tvrdi disk, cd-rom, dvd,

4. plan izračuna vjerojatnosti dobitka u postocima (kvota isplate vjerojatnosti dobitka s obzirom na broj odigranih igara, i to najmanje 1.000.000 igara uz isplatu igračima najmanje 80% od vrijednosti ostvarenih u igri koje obuhvaćaju isplate iz osnovne igre, bonus isplate, isplate iz slobodnih igara, te isplatu iz progresivnih dobitaka),

5. ispitivanje slučajnosti igre (random generator),

6. ispitni zbrojevi (MD 5, checksum ili neki drugi),

7. definirati mjesta i priključke koje je potrebno zaštititi od neovlaštenog pristupa.

2. On-line sustav

Članak 12.

(1) Svaki automat koji priređivač želi on-line povezati mora biti pojedinačno certificiran od ovlaštenog laboratorija i mora biti sukladan za povezivanje.

(2) Svaki on-line sustav mora biti certificiran.

(3) On-line sustav mora koristiti normirani protokol koji priznaje Udruženje za norme u igrama na sreću (GSA – Gaming Standard Association) kao što su SAS, G2S, GSP te drugi međunarodni protokoli.

(4) Ako se informacije s automata prema on-line sustavu ne dostavljaju izravnom komunikacijom, automat mora imati certificirani uređaj – sučelje (interface) za komunikaciju između automata i on-line sustava.

(5) Uređaj (interface) iz stavka 4. ovoga članka mora biti ugrađen unutar sigurne zone automata.

(6) On-line sustav može imati poslužitelj (server) ili PC s bazom podataka, umrežen ili raspoređen sustav koji usmjerava sve operacije i pridruženu bazu podataka u koju se pohranjuju svi uneseni podaci i informacije prikupljene u sustavu.

(7) On-line sustav mora imati mogućnost bilježenja i obrade svake ručne intervencije (ispravak neke greške).

(8) On-line pristup podacima mora biti u realnom (stvarnom) vremenu.

Članak 13.

(1) Automat mora bilježiti i na on-line sustav pohranjivati sljedeće događaje:

1. datum i vrijeme te identitet automata na kojem je generiran događaj,

2. ukupni ulaz (odigrani krediti – bet),

3. ukupni izlaz (isplaćeni krediti – win),

4. žetone koji se ubacuju u posebnu kutiju (drop),

5. ulaz žetona,

6. izlaz žetona,

7. ulaz novčanica (ukupna vrijednost svih prihvaćenih novčanica),

8. ulaz listića,

9. izlaz listića,

10. ulaz uplata karticom,

11. izlaz isplata putem kartice,

12. ručne isplate,

13. poništene kredite (ako automat nudi tu mogućnost),

14. prekid napajanja,

15. otvaranje vrata,

16. zatvaranje vrata.

(2) Događaje iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika priređivač mora čuvati pohranjene najmanje dvije godine, a ovlaštenim službenicima Ministarstva financija dužan ih je dati na uvid na njihov zahtjev.

Članak 14.

Sigurnosni uvjeti za on-line sustav podrazumijevaju:

1. podržavanje hijerarhijske strukture po ulogama, pri čemu program definiraju korisnik, lozinka ili pristup pojedinačnoj stavci izbornika ili sigurnosni program/uređaj za prijavu, a koji se isključivo temelji na korištenju ili lozinci ili PIN-u,

2. osiguranje nepromjenjivosti prijenosa i pohrane podataka s automata na on- line,

3. zabranu izmjene podataka između automata i sustava uz osiguranje primjerene mjere zaštite,

4. identifikaciju svih podatka koji su izmijenjeni ili prilagođeni u on-line sustavu.

3. Sustavi plaćanja na automatima

Članak 15.

(1) Plaćanje na automatima može se obavljati kovanicama, novčanicama ili sustavima plaćanja (tiketom ili karticom), i to putem:

1. uređaja za prihvat kovanica,

2. uređaja za prihvat novčanica (bill – akceptor),

3. uređaja za daljinsku uplatu kredita putem računala,

4. uređaja za plaćanje putem tiketa (TI-TO),

5. uređaja za prihvat kartice (cashless),

6. ručne uplate i isplate ključem (remote control), karticom i slično od strane priređivača.

(2) Ako je uređaj za prihvat kovanica ili novčanica iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka sastavni dio automata, certifikat o sukladnosti automata mora obuhvaćati i taj uređaj.

(3) Ako se plaćanje obavlja putem tiketa ili kartice iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka uređaji za takvo plaćanje moraju biti certificirani.

a) Plaćanje putem tiketa (TI-TO)

Članak 16.

(1) Plaćanje putem sustava tiketa dopušteno je jedino onda kada je automat povezan s odobrenim sustavom provjere ili on-line sustavom koji ima mogućnost provjere ispisanog tiketa. Informacije o provjeri dolaze iz sustava za provjeru ili on-line sustava koji koristi Udruženje za norme u igrama na sreću (GSA – Gaming Standard Association).

(2) Ako automat koristi pisač sukladno stavku 1. ovog članka, može izvršiti isplatu putem ispisanih tiketa.

(3) Pisač će na tiketu zapisati sljedeće podatke:

1. naziv priređivača,

2. brojčanu vrijednost kredita,

3. vrijeme ispisivanja tiketa (sati i minute),

4. datum kada je tiket ispisan (dan, mjesec, godina),

5. jedinstveni identifikacijski broj automata,

6. jedinstveni broj provjere (validacije),

7. crtični kod (bar kod – jedinstveni broj provjere),

8. vrijeme valjanosti tiketa.

(4) Sustav provjere mora točno povući informaciju o tiketu na temelju postojećeg protokola o sigurnoj komunikaciji i pohraniti informacije o tiketu u bazu podataka tijekom razdoblja valjanosti tiketa.

(5) Nakon pohrane u bazu podataka informacije se ni na koji način ne mogu mijenjati. Baza podataka sustava provjere mora biti šifrirana i zaštićena lozinkom te mora imati neizmjenjiv trag nadzora korištenja zbog sprječavanja neovlaštenog pristupa.

(6) Pisač se mora nalaziti u sigurnom dijelu automata. Pristup pisaču moguć je samo otvaranjem vrata automata. Pisač se ne smije nalaziti u dijelu automata u kojem se nalazi kutija za žetone (drop), nego u logičnom dijelu automata koji počinje iza vrata automata.

b) Plaćanja karticom (cashless)

Članak 17.

(1) Plaćanje karticom obavlja se isključivo na automatima priređivača koji je karticu izdao.

(2) Kartica iz stavka 1. ovoga članka izdaje sa na blagajni priređivača. Priređivač je dužan voditi evidenciju o identifikaciji igrača sukladno članku 43. stavka 2. Zakona. Kartica mora sadržavati identifikacijski broj (PIN) uz evidenciju u bazi podataka sustava.

(3) Kartica se može puniti na blagajni priređivača u zamjenu za novac.

(4) Sustav mora omogućiti igraču da umetanjem kartice u automat prebaci u automat željeni iznos novca (kredita) i da mu se za taj iznos omogućuje igra. Nakon odigrane igre, igrač može iz automata vratiti dio neiskorištenog iznosa na karticu ili može na blagajni zatražiti isplatu iznosa koji se nalazi na kartici.

(5) Bezgotovinska kartica ne može biti u minusu, niti se igrač putem kartice može zaduživati kod priređivača.

(6) Priređivač je na početku i kraju rada dužan evidentirati stanje na karticama te o tome i protoku novca (cash-flow) sastaviti izvješće.

4. Progresivni i jack-pot dobici

Članak 18.

(1) Svaki progresivni uređaj mora biti certificiran. Ako je progresivni uređaj sastavni dio automata, certifikat o sukladnosti automata mora obuhvaćati i taj uređaj.

(2) Progresivni dobitak definira se kao rastući dobitak na temelju iznosa kredita ili igara na koje su stavljeni ulozi.

(3) Svaki automat za igre na sreću povezan s progresivnim uređajem mora davati jednaku mogućnost za osvajanje progresivnog dobitka.

(4) Vrste progresivnih dobitaka:

1. pojedinačni progresivni dobitak – podrazumijeva jednu progresivnu nepovezanu igru,

2. povezani progresivni dobici istog proizvođača – podrazumijeva se više automata koji nude zajedničke progresivne dobitke poveznih s progresivnim upravljačkim uređajem (controller) unutar jednog automat kluba ili casina,

3. povezani progresivni dobici različitih proizvođača na više lokacija – podrazumijeva se više automata koji nude zajedničke progresivne dobitke povezanih s poslužiteljem (serverom) na više različitih lokacija. Svrha mu je igračima ponuditi zajednički progresivni dobitak na svim lokacijama na kojima je moguće sudjelovanje u igri. Poslužitelj (server) za povezivanje automata mora biti smješten na području Republike Hrvatske.

(5) Progresivni dobici iz stavka 4. ovoga članka proizlaze isključivo iz samih igara na automatima.

(6) Povezani jack-pot dobici podrazumijevaju više različitih tipova automata povezanih poslužiteljem (serverom) na jednoj ili više različitih lokacija istog priređivača. Svrha mu je ponuditi igračima zajednički jack-pot dobitak na svim lokacijama na kojima je moguće sudjelovanje u igri. Jack-pot dobici rezultat su čiste slučajnosti (random generator). Poslužitelj (server) za povezivanje automata mora biti smješten na području Republike Hrvatske.

Članak 19.

(1) Svi progresivni i jack-pot dobici moraju biti povezani s brojčanicima, uključujući video zaslon (display) koji prikazuje progresivnu vrijednost.

(2) Progresivna vrijednost u svakom trenutku mora biti vidljiva svim igračima.

(3) Izvješće o testiranju progresivnih i jack-pot uređaja obvezno sadrži:

1. testiranje progresivnog ili jack-pot upravljačkog uređaja (controller) ili poslužitelja (servera),

2. ispitne zbrojeve (MD5, checksum ili neki drugi),

3. način zaštite od neovlaštenog pristupa.

IV. TEHNIČKI PREGLED AUTOMATA, STOLOVA I SUSTAVA

1. Utvrđivanje tehničke ispravnosti automata i stolova

Članak 20.

(1) Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata i stolova u pogledu:

1. identičnosti tipa automata i stolova s tehničkom dokumentacijom,

2. identičnost tipa automata s certifikatom o sukladnosti izdanim od ovlaštenog laboratorija,

3. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona,

4. ispravnosti kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje,

5. testiranja programske podrške (software), odnosno provjera ispitnih zbrojeva,

6. mogućnosti zaštite od neovlaštenog pristupa sukladno tehničkoj dokumentaciji i certifikatu o sukladnosti,

7. ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ako se za isti tip automata u više navrata pri tehničkom pregledu utvrdi da nije identičan s certifikatom o sukladnosti, Ministarstvo financija može zabraniti njegovu uporabu.

Automati koji podliježu tehničkom pregledu

Članak 21.

(1) Tehničkom pregledu podliježu svi automati prilikom stavljanja u uporabu i za vrijeme uporabe. Tehnički pregled automata obavlja se na lokaciji gdje se automati postavljaju.

(2) Tehnički pregled se obavlja:

1. pri prvom stavljanju automata u uporabu,

2. pri redovnom godišnjem pregledu automata,

3. pri izvanrednom pregledu automata na zahtjev Ministarstva financija (za potrebe nadzora ili zbog drugog razloga).

4. pri izvanrednom pregledu na zahtjev priređivača:

a) zbog preseljenja automata,

b) zbog promjene programa,

c) zbog oštećenja automata ili većeg kvara koji utječe na tehničku i funkcionalnu promjenu karakteristike automata.

Stolovi koji podliježu tehničkom pregledu

Članak 22.

(1) Tehničkom pregledu podliježu stolovi (american roulette, european roulette, black-jack, carribien poker, texas hold'em poker i dr.) samo pri prvom stavljanju u uporabu kod svakog priređivača.

(2) Nakon popravka težeg oštećenja ili kvara (npr. cilindra kod american rouletta) potrebno je izvršiti ponovni tehnički pregled prije stavljanja stola u uporabu.

Podnošenje zahtjeva za tehnički pregled automat i stola

Članak 23.

(1) Tehnički pregled obavlja se na zahtjev priređivača igara na sreću.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija može u svako doba i bez posebnog razloga zatražiti tehnički pregled ispravnosti automata ili stola koji je već u uporabi na osnovi potvrde o tehničkoj ispravnosti (atesta). Trošak takovog tehničkog pregleda snosi priređivač.

Sadržaj tehničkog pregleda automata i stola

Članak 24.

(1) Tehnički pregled automata i stolova obuhvaća provjeru:

1. podataka o automatu ili stolu za koji se podnosi zahtjev za tehnički pregled,

2. podataka o podnositelju zahtjeva za tehnički pregled;

a) naziv podnositelja zahtjeva

b) adresa sjedišta

c) osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

d) lokacija automata ili stola

e) razlog obavljanja tehničkog pregleda

3. tehničkih podataka o automatu ili stolu;

a) vrsta automata ili stola

b) tip automata ili stola

c) proizvođač automata ili stola

d) mjesec i godina proizvodnje automata

e) serijski broj automata ili stola

f) uputa za rukovanje i jamstvo proizvođača

g) tehnička dokumentacija automata s električnom shemom

4. dokaza o vlasništvu ili pravu korištenju automata ili stola sukladno članku 3. stavcima 3., 4., 6. i 7. ovoga Pravilnika,

5. certifikata o sukladnosti s izvješćem o obavljenom testiranju,

6. stanja elektroničkih brojčanika (total in – total out, total bet – total win),

7. stanja mehaničkih brojčanika do povezivanja automata s Ministarstvom financija sukladno članku 62. stavkom 1. Zakona (total in – total out, total bet – total win).

(2) Ovlaštena pravna osoba dužna je prilikom tehničkog pregleda:

1. pregledati kućišta automata ili stola (navesti mrežni protokol),

2. ispitati rad zvučnih i signalnih uređaja,

3. ispitati rad elektroničkih i mehaničkih brojčanika,

4. provjeriti koeficijent elektroničkih brojčanika (koeficijent u smislu ovoga Pravilnika predstavlja broj okretaja brojčanika za uplatu jedne kune),

5. provjeriti memoriranje podataka o igri u slučaju prekida električnog napajanja,

6. provjeriti stanje upravljačkih uređaja,

7. provjeriti medij za pohranu podataka (s navođenjem ispitnog zbroja),

8. testirati strojnu i programsku podršku (hardware i software),

9. naznačiti broj mjesta za plombiranje (PS2, USB, mrežne ulaze, serijske i paralelne, komunikacijske ulaze),

10. pripremiti programsku ploču za plombiranje,

11. navesti broj svake pojedine zaštitne markice i mjesto gdje je postavljena.

(3) Kod automata s više sjedećih mjesta koji imaju više zasebnih stanica (PC-a) s brojčanicima mora se obaviti tehnički pregled po svakoj stanici o čemu se izdaje potvrda o tehničkoj ispravnosti (atest).

(4) Ovlaštena pravna osoba dužna je provjeriti posjeduje li automat certifikat o elektronskoj sigurnosti, certifikat o radio frekvencijskim smetnjama ili potvrdu o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata i stolova (atest)

Članak 25.

(1) Potvrda o tehničkoj ispravnosti automata ili stola može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da je automat ili stol sukladan Zakonu, provedbenim propisima, certifikatu o sukladnosti i međunarodnim standardima.

(2) Potvrda o tehničkoj ispravnosti (atest) izdaje se na temelju podataka dobivenih tehničkim pregledom, o čemu je sastavljen zapisnik. U zapisnik o tehničkom pregledu obvezno se unose podaci o ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija koji je prisustvovao tehničkom pregledu.

Plombiranje automata i stola

Članak 26.

(1) Nakon obavljena tehničkog pregleda i izdavanja potvrde (atesta), ovlaštena pravna osoba naznačuje mjesta za plombiranje automata sukladno certifikatu, potvrdi o obavljenom tehničkom pregledu (atestu) i Zakonu.

(2) Ovlašteni djelatnici Ministarstva financija plombiraju naznačena mjesta na automatu i na taj način zaštićuju program, generiranje slučajnih brojeva igre, te sve nosioce podataka i programskih kodova.

2. Sustavi koji podliježu tehničkom pregledu

Članak 27.

(1) Tehničkom pregledu podliježe povezivanje automata u on-line sustav, sustav progresivnih i jack-pot dobitaka, te sustav plaćanja na automatima.

(2) Tehnički pregled sustava obavlja se pri ugradnji sustava i pri svakoj njegovoj promjeni.

(3) Tehnički pregled sustava obavlja se i na zahtjev Ministarstva financija za potrebe nadzora ili zbog drugog razloga. Trošak takovog tehničkog pregleda snosi priređivač.

Sadržaj tehničkog pregleda sustava povezivanja automata u on-line

Članak 28.

Tehnički pregled sustava povezivanja automata u on-line obuhvaća provjeru:

1. podataka o podnositelju zahtjeva za tehnički pregled;

a) naziv podnositelja zahtjeva

b) adresa sjedišta

c) osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

d) lokacija gdje će sustav biti postavljen

2. podataka o vrsti on-line sustava koji se postavlja,

3. broja automata koji se povezuju,

4. vrste i tip, te serijski broja automata koji se povezuju,

5. podataka o proizvođaču, te mjeseca i godine proizvodnje,

6. certifikata o sukladnosti povezivanja automata u on-line,

7. certifikata svakoga pojedinačnog automata,

8. naziva sustava i opreme koja se koristi (npr. tip servera),

9. dokaza vlasništva ili prava korištenja sustava,

10. tehničke dokumentacije sustava,

11. zaštite od neovlaštenog pristupa,

12. ispitnih zbrojeva (MD5).

Sadržaj tehničkog pregleda sustava progresivnih i jack-pot dobitaka

Članak 29.

Tehnički pregled sustava automata povezanih radi dobivanja progresivnih i jack-pot dobitaka obuhvaća provjeru:

1. podataka o podnositelju zahtjeva za tehnički pregled:

a) naziv podnositelja zahtjeva,

b) adresa sjedišta,

c) osobni identifikacijski broj priređivača (OIB),

d) lokacija gdje će sustav biti postavljen.

2. podataka o vrsti progresivnih i jack-pot dobitaka koji se postavljaju (broj razina),

3. broja automata koji se povezuju u sustav,

4. vrste, tipa i serijskog broja automata koji se povezuju u sustav,

5. podatka o proizvođaču, te mjeseca i godine proizvodnje,

6. certifikata o sukladnosti povezivanja radi dobivanja progresivnih i jack-pot dobitaka,

7. certifikata svakoga pojedinačnog automata,

8. rada brojčanika u sustavu,

9. naziva komunikacijskog i mrežnog protokola koji će se koristiti,

10. iznosa polazne vrijednosti progresivnog i jack-pot dobitka,

11. iznosa inkrementa po igri,

12. gornje granične vrijednost jack-pota,

13. donje granične vrijednost jack-pota,

14. načina zaštite od neovlaštenog pristupa,

15. ispitnih zbrojeva (MD5).

Potvrda o tehničkoj ispravnosti sustava

Članak 30.

(1) Potvrda o tehničkoj ispravnosti sustava povezivanja automata u on-line i sustava progresivnih dobitaka izdaje se na temelju podataka dobivenih tehničkim pregledom, o čemu je sastavljen zapisnik.

2) Potvrda o tehničkoj ispravnosti sustava (atest) može se izdati samo ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da je sustav u skladu sa Zakonom, provedbenim propisima, certifikatom o sukladnosti i međunarodnim standardima.

Plombiranje sustava

Članak 31.

(1) Nakon obavljenog tehničkog pregleda ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu (atest) da je sustav tehnički ispravan te označava mjesta koje ovlašteni službenici Ministarstva financija moraju osigurati zaštitnim naljepnicama i plombama.

(2) Obvezno se plombira poslužitelj (server) i upravljački uređaj (controller) te linkove (veze) između automata, poslužitelja i upravljačkog uređaja.

V. UVJETI DOBIVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE CERTIFICIRANJA AUTOMATA I STOLOVA

Članak 32.

(1) Certificiranje automata i sustava sukladno Zakonu i ovome Pravilniku obavljaju laboratoriji na temelju odobrenja Ministarstva financija.

(2) Za dobivanje odobrenja za certificiranje automata i sustava laboratoriji moraju podnijeti zahtjev Ministarstvu financija s dokumentacijom koja obuhvaća:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva,

2. važeći standard EN ISO/IEC 17025,

3. dokumentaciju o posjedovanju uređaja za ispitivanje sukladnosti automata i sustava,

4. broj zaposlenika,

5. popis država za koje obavljaju certificiranje,

6. popis proizvođača automata i sustava za koje obavljaju certificiranje,

7. jedan primjerak certifikata i izvješća (test report),

8. izjavu kojom potvrđuju da se vlasnici i zaposlenici ne bave priređivanjem igara na sreću, iznajmljivanjem automata i stolova, da nisu proizvođači, dobavljači ili ovlašteni zastupnici nekog proizvođača, te da ne posjeduju udio u vlasništvu tih osoba.

(3) Svi dokumenti iz stavka 2. ovoga članka moraju biti predani u izvorniku (originalu) ili u ovjerenom presliku, te ne smiju biti stariji od 30 dana.

(4) O promjeni podataka iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 8. ovoga članka laboratorij je dužan obavijestiti Ministarstvo financija u roku od 30 dana od dana promjene.

(5) Ako podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete iz Zakona, ovoga Pravilnika i međunarodnih standarda, Ministarstvo financija može mu odobriti certificiranje automata, stolova i sustava priređivanja igara na sreću u Republici Hrvatskoj.

(6) Laboratoriji moraju postupati sukladno članku 10. stavcima 3., 4., 5. i 8. ovoga Pravilnika, a dužni su pružati usluge stručnog usavršavanja ovlaštenim pravnim osobama za obavljanje tehničkog pregleda.

(7) Laboratoriji ovlašteni za certificiranje automata moraju surađivati s Ministarstvom financija i pružati stručne usluge vezane uz primjene novih tehnologija automata i sustava.

(8) Laboratorijima ovlaštenima za izdavanje certifikata o sukladnosti koji certificiranje ne obavljaju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Zakona, Ministarstvo financija može ukinuti izdano odobrenje.

VI. UVJETI DOBIVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA AUTOMATA, STOLOVA I SUSTAVA, TE IZDAVANJA POTVRDE (ATESTA)

Članak 33.

(1) Tehnički pregled automata, stolova i sustava, sukladno Zakonu i ovome Pravilniku obavljaju pravne osobe na temelju odobrenja Ministarstva financija.

(2) Pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka moraju osigurati neovisnost i objektivnost u poslovanju, čuvati poslovnu tajnu, te snositi odgovornost za obavljeni posao.

(3) Pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda automata i sustava moraju posjedovati odgovarajuće znanje o propisima iz područja priređivanja igara na sreću.

Uvjeti dobivanja odobrenja za obavljanje tehničkog pregleda

Članak 34.

(1) Za dobivanje odobrenja za obavljanje tehničkog pregled automata, stolova i sustava pravne osobe moraju podnijeti zahtjev Ministarstvu financija s dokumentacijom koja obuhvaća:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva,

2. Osobni identifikacijski broj (OIB) društva,

3. izvadak o djelatnosti društva upisanoj u sudski registar (djelatnost društva mora biti tehničko ispitivanje i analiza automata),

4. osnivački akt društva,

5. dokaz o ispunjavanju uvjeta prema standardu HRN EN ISO/IEC 17020:2005 (EN ISO/IEC 17020:2004), izdan od Hrvatske akreditacijske agencije,

6. dokaz o posjedovanju opreme za tehnički pregled automata i stolova za igre na sreću sukladno standardu iz točke 5. ovoga članka,

7. dokaz da se protiv ovlaštenih osoba ne vodi kazneni postupak,

8. javnobilježnički ovjerenu izjavu kojom potvrđuje da se vlasnici i zaposlenici u pravnoj osobi ne bave priređivanjem igara na sreću, iznajmljivanjem automata i stolova, da nisu proizvođači, dobavljači, serviseri ili ovlašteni zastupnici nekog proizvođača, te da ne posjeduju udio u vlasništvu tih pravnih osoba,

9. dokaz o zaposlenicima osposobljenima za obavljanje tehničkog pregleda uz uvjet da je među njima najmanje jedan inženjer elektrotehnike,

10. javnobilježnički ovjereni cjenik usluga tehničkog pregleda i izdavanja potvrde (atesta) iz članaka 21., 22. i 27. ovoga Pravilnika.

(2) Svi dokumenti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti predani u izvorniku (originalu) ili u javnobilježnički ovjerenom presliku te ne smiju biti stariji od 30 dana.

(3) O svakoj promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo financija u roku od 30 dana od dana promjene.

(4) Odobrenje za obavljanje tehničkog pregleda iz članka 33. daje se na 5 (pet) godina.

Članak 35.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda obvezna je radi stručnog usavršavanja, a zbog primjene novih tehnologija na automatima najmanje jedanput godišnje provesti na edukaciji u laboratoriju ovlaštenom za obavljanje certificiranja, te o tome obavijestiti Ministarstvo financija.

Izvješća i evidencije o obavljenom tehničkom pregledu

Članak 36.

(1) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je voditi evidenciju o tehničkim pregledima i evidenciju o izdanim potvrdama (atestima).

(2) Evidencija o obavljenim tehničkim pregledima mora sadržavati:

1. redni broj,

2. datum podnošenja zahtjeva za tehnički pregled,

3. naziv, OIB i sjedište priređivača,

4. podatke o automatu, stolu ili sustavu,

5. datum i mjesto tehničkog pregleda,

6. rezultat tehničkog pregleda (ispravan / nije ispravan),

7. redni broj potvrde o tehničkoj ispravnosti (atesta).

(3) Evidencija o izdanim potvrdama (atestima) mora sadržavati:

1. redni broj,

2. naziv, OIB i sjedište priređivača koji je podnio zahtjev,

3. datum i mjesto tehničkog pregleda,

4. datum izdavanja potvrde (atesta).

(4) Dokumentacija vezana uz obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje potvrda (atesta) čuva se u skladu s poreznim propisima.

(5) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda dužna je izvješća o izdanim potvrdama (atestima) dostavljati Ministarstvu financija do 20-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Ukidanje ovlasti

Članak 37.

(1) Pravnim osobama ovlaštenima za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje potvrda (atesta), koje djelatnost ne obavljaju u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, Ministarstvo financija može ukinuti izdano odobrenje.

(2) Izdano odobrenje može se ukinuti ako se utvrdi da je pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda potvrdila podatke koje nije provjerila neposrednim uvidom u stanje automata i stola.

Članak 38.

U slučaju spora između priređivača i ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

(1) Pravne osobe koje su ovlaštene za izdavanje potvrda o tehničkoj ispravnosti automata i stolova te laboratoriji koji obavljaju certificiranje automata nastavljaju raditi ako do 1. siječnja 2011. godine svoj rad i poslovanje usklade s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Automati koji se nalaze u uporabi, a ne bilježe podatke propisane odredbom članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, moraju se uskladiti s odredbom do 1. siječnja 2011.

(3) Odredba o certificiranju on-line sustava iz članka 12. i progresivnog uređaja iz članka 18. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

(4) Odredba članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

Članak 40.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (»Narodne novine« broj 77/03, 110/03, 47/06).

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/340

Urbroj: 513-07-21-07/10-01

Zagreb, 18. ožujka 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.