Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga

NN 46/2010 (16.4.2010.), Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1158

Na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04), Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILA

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ISPRAVAK U PROGRAMIMA PRUŽATELJA AUDIO I AUDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH USLUGA

Članak 1.

(1) Svatko ima pravo od glavnog urednika zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su bila povrijeđena njegova prava ili interesi. Pravo na ispravak imaju i pravne osobe i druge organizacije i tijela, ako su informacijom bila povrijeđena njihova prava i interesi. Svrha ispravaka je ispravljanje netočne ili nepotpune informacije.

(2) Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacije.

(3) Zahtjev za ispravak podnosi se glavnom uredniku ili direktoru programa u pisanoj formi. Zahtjev mora biti obrazložen i potpisan od strane podnositelja, te sadržavati sve potrebne podatke o podnositelju.

(4) Pod pojmom ispravak ne misli se samo na ispravak u užem smislu, odnosno ispravljanje pogrešnih tvrdnji ili netočnih navoda u objavljenoj informaciji, već i na iznošenje činjenica i okolnosti kojima povrijeđeni pobija ili s namjerom pobijanja bitno dopunjuje navode u objavljenom tekstu.

(5) Znanstvena ili umjetnička kritika ne daje pravo na ispravak, osim ako se njime ispravljaju netočni ili uvredljivi navodi.

(6) Ne može se zahtijevati ispravak ako je pružatelj audio i audiovizualne medijske usluge do dana podnošenja zahtjeva za ispravak već sam objavio ispravak iste informacije. Ako podnositelj zahtjeva za ispravak smatra da pružatelj audio i audiovizualne medijske usluge nije na odgovarajući način objavio ispravak, može zahtijevati ostvarenje svoga prava sukladno ovim Pravilima.

(7) Ako je osoba na koju se odnosi informacija umrla, pravo na objavljivanje ispravka i pravo odgovora imaju njezina djeca, posvojenici, bračni drug, roditelji, posvojitelji, braća i sestre, ili pravna osoba ako se informacija odnosi na djelatnost pokojnika u vezi s tom pravnom osobom.

Članak 2.

(1) U programima radija i televizije ispravak se mora objaviti bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi. Ispravak ne smije biti nesrazmjerno dulji od informacije, odnosno od dijela informacije na koji se odnosi. Ispravak se može objaviti u izmijenjenom obliku samo ako na to pristane podnositelj zahtjeva.

(2) U programima radija i televizije ispravak se daje u pisanom obliku te se objavljuje čitanjem u istom programu i terminu u kojem je objavljena informacija na koju se ispravak odnosi ili u istoj vrsti programa istovjetne gledanosti.

(3) Ako je program audio i audiovizualne pružatelja medijske usluge u kojem je objavljena informacija bio jedini ili zadnji u seriji, ispravak će se objaviti u vremenski najbližoj i tematski najsrodnijoj emisiji.

(4) U slučaju isteka ili oduzimanja koncesije ili dopuštenja pružatelj audio i audiovizualne medijske usluge dužan je, na vlastiti trošak i pod ovdje navedenim uvjetima, osigurati objavu ispravka kod drugog pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge na istom području gdje je objavljena sporna informacija.

Članak 3.

(1) Onaj tko zahtijeva objavu ispravka, mora jasno navesti informaciju odnosno podatak na koji se ispravak odnosi i nadnevak njezine objave.

(2) Ispravak mora biti objavljen u prvom, istovrsnom dnevnom programu ili publikaciji pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge nakon primitka ispravka.

(3) U istom programu pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge ne može se zajedno s ispravkom objaviti i komentar tog ispravka ili odgovor na ispravak. Na komentar ispravka ili odgovora na ispravak primjenjuju se odredbe ovih Pravila.

(4) Glavni urednik ili direktor programa pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge dužan je objaviti ispravak. Izuzetak su:

– traženi ispravak ne odnosi se na informaciju na koju se poziva zainteresirana osoba,

– u traženom ispravku nisu navedene činjenice niti okolnosti u vezi s navodima o informaciji,

– objava ispravka bila bi u suprotnosti s ovim Pravilima,

– zahtjev za objavu ispravka nije potpisao podnositelj zahtjeva, odnosno ovlaštena osoba državnog tijela ili pravne osobe,

– traženi ispravak nesrazmjerno je duži od informacije u kojoj su navodi radi kojih se ispravak traži, odnosno od dijela informacije na koji se neposredno odnosi, osim ako se ispravak odnosi na klevetničke ili uvredljive navode,

– objavljivanje ispravaka prouzročilo bi odgovornost pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge za štetu,

– ispravak je napisan na jeziku koji nije istovjetan jeziku na kojem je objavljena osporavana informacija,

– zahtjev za ispravak informacije podnesen je nakon proteka roka iz članka 1. stavka 2. ovih Pravila,

– kada se radi o znanstvenoj ili umjetničkoj kritici, izuzev ispravaka netočnih podataka ili uvredljivih navoda,

– druga ovlaštena osoba na istu informaciju ranije je podnijela ispravak istoga sadržaja,

– kada je zahtjev za objavu ispravka istoga sadržaja kao i zahtjev za ispravak povodom kojega se vodi spor pred sudom zbog odbijanja ili neodgovarajućeg načina objave ispravka.

(5) Glavni urednik ili direktor programa pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge dužan je u slučaju iz stavka 4. ovoga članka pisano obavijestiti tražitelja o razlozima neobjavljivanja ispravka, a u roku propisanom za objavu ispravka.

Članak 4.

Pružatelj audio i audiovizualne medijske usluge dužan je čuvati snimke cjelovito objavljenoga programa najmanje 90 dana od objavljivanja. U slučaju prigovora ili spora snimku spornog sadržaja dužan je čuvati do okončanja spora te za zainteresiranu osobu na njezin trošak osigurati odgovarajuću presliku/smi,ku pojedinog zapisa i to najkasnije u roku od tri dana od primitka pisanog zahtjeva zainteresirane osobe.

Članak 5.

Ako zainteresirana osoba u roku od osam dana od objave informacije pisano obavijesti da će zahtijevati objavu ispravka, glavni urednik ili direktor programa dužan je čuvati presliku/snimku informacije na koju se zahtjev za ispravak odnosi sve dok se traženi ispravak ne objavi, odnosno ne dovrši sudski postupak koji se vodi u vezi s objavom sporne informacije, odnosno dok ne proteknu zakonom propisani rokovi za ostvarivanje prava na ispravak ili sudsku zaštitu.

Članak 6.

(1) Ako glavni urednik ili direktor programa ne objavi ispravak u roku i na način određen ovim Pravilima, podnositelj zahtjeva za ispravak ima pravo podnijeti tužbu protiv glavnog urednika ili direktora programa kod općinskog suda na čijem se području nalazi sjedište, odnosno stalno prebivalište pružatelja audio i audiovizualne medijske usluge putem koje je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi.

(2) Tužba se može podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka za objavu ispravka, odnosno od dana kada je ispravak bio objavljen na način koji nije bio sukladan ovim Pravilima.

Članak 7.

Odredbe ovih Pravila primjenjuje se isključivo u slučaju ispravka netočno objavljene informacije.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima radija i televizije (»Narodne novine«, 139/05).

(2) Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/10-01/0054

Urbroj: 567-02/10-01

Zagreb, 12. travnja 2010.

Prdsjednik Vijeća
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.