Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja

NN 53/2010 (30.4.2010.), Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1303

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU UPRAVNIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, AGENCIJA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OSNOVANIH S CILJEM UČINKOVITE KOORDINACIJE I POTICANJA REGIONALNOG RAZVOJA

SADRŽAJ PROPISA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Upisnika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (u daljnjem tekstu: Upisnik), uvjeti za upis u Upisnik, postupak upisa upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba, agencija i drugih pravnih osoba u Upisnik (u daljnjem tekstu: regionalni koordinatori), međusobna komunikacija uključenih subjekata, provedba edukacije regionalnih koordinatora te odgovarajući obrasci koji se koriste u vođenju Upisnika.

NADLEŽNOST AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE ZA USTROJAVANJE I
VOĐENJE UPISNIKA

Članak 2.

1) Upisnik ustrojava i vodi Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija).

2) Upisnik se vodi u elektroničkom i pisanom obliku.

UVJETI ZA UPIS U UPISNIK

Članak 3.

1) U Upisnik se kao regionalni koordinatori upisuju:

a) upravna tijela županija, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, ustrojena za obavljanje poslova koordinacije i poticanja regionalnog razvoja u skladu s posebnim propisom;

b) agencije, osnovane kao javne ustanove odnosno trgovačka društva, koje udovoljavaju uvjetima kako slijedi:

– osnivač im je jedna ili više jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave,

– u stopostotnom su vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave,

– neprofitne su, odnosno obavljaju djelatnost bez primarne svrhe stjecanja dobiti.

2) Za regionalnog koordinatora na razini županije odnosno Grada Zagreba može biti određeno samo jedno upravno tijelo, odnosno agencija iz stavka 1. ovoga članka.

POSLOVI REGIONALNIH KOORDINATORA

Članak 4.

1) Regionalni koordinatori, osnovani s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, na razini područne (regionalne) samouprave obavljaju sljedeće poslove:

– koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: ŽRS);

– izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a;

– praćenje provedbe ŽRS-a;

– koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata;

– koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

– sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja;

– sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija;

– poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

– sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;

– suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.

2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove, u skladu s registriranim djelatnostima odnosno posebnim propisom o ustrojstvu upravnih tijela županija odnosno Grada Zagreba.

PRIJEDLOG ZA UPIS U UPISNIK

Članak 5.

1) Agencija će pisanim putem zatražiti od nadležnog tijela županije odnosno Grada Zagreba da predloži regionalnog koordinatora za upis u Upisnik, na propisanom Obrascu prijedloga za upis u Upisnik (Prilog 1. ovoga Pravilnika).

2) Uz popunjeni Obrazac iz stavka 1. ovoga članka obavezno se dostavlja:

1. ukoliko se predlaže upis regionalnog koordinatora u skladu s člankom 3. točkom a) ovoga Pravilnika:

a) naznaka akta kojim je ustrojeno,

b) opis poslova,

c) broj sistematiziranih radnih mjesta,

d) broj i profil zaposlenih s opisom njihovih poslova i podacima o usavršavanju,

e) podatke o odgovornoj osobi,

f) podatke o kontakt osobi;

2. ukoliko se predlaže upis regionalnog koordinatora u skladu s člankom 3. točkom b) ovoga Pravilnika:

a) izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda,

b) statut, odnosno drugi osnivački akt,

c) broj i profil zaposlenih s opisom njihovih poslova i podacima o usavršavanju,

d) podatke o odgovornoj osobi,

e) podatke o kontakt osobi;

3. izjava čelnika nadležnog tijela županije odnosno Grada Zagreba da će predloženom regionalnom koordinatoru biti osigurani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, te da je isti za potrebe provedbe ovoga Pravilnika ovlašten predstavljati županiju odnosno Grad Zagreb kao regionalni koordinator (Prilog 2. ovoga Pravilnika).

3) U slučaju da nije dostavljen prijedlog u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Agencija će pozvati nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba da dostavi odnosno upotpuni prijedlog u određenom roku.

4) U slučaju da utvrdi da predloženi koordinator ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika, Agencija o istom obavještava predlagatelja u roku od 15 dana od dostave prijedloga te ga poziva da dostavi novi prijedlog za upis u Upisnik.

POTVRDA O UPISU U UPISNIK

Članak 6.

1) Kada Agencija utvrdi da predloženi regionalni koordinator udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, upisuje ga u Upisnik.

2) O upisu u Upisnik Agencija donosi posebnu potvrdu (Prilog 3. ovoga Pravilnika)

EDUKACIJA

Članak 7.

1) Agencija će organizirati sustavnu obuku regionalnih koordinatora upisanih u Upisnik, u skladu s planom edukacije regionalnih koordinatora.

2) O provedenim edukacijama Agencija je obvezna voditi evidencije te izdavati posebne potvrde.

KOMUNIKACIJA

Članak 8.

1) Agencija će organizirati kvartalne konzultacije s regionalnim koordinatorima, u svrhu organiziranja i praćenja obavljanja poslova iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

2) Agencija će odrediti osobu ovlaštenu za kontakt s regionalnim koordinatorima upisanim u Upisnik, te podatke o ovlaštenoj osobi dostaviti regionalnim koordinatorima.

3) Agencija će redovito na službenoj internetskoj stranici objavljivati informacije relevantne za regionalne koordinatore, pripremati odgovarajuće tiskane materijale te upute za njihov rad i usavršavanje.

4) Podatke iz Upisnika Agencija na zahtjev dostavlja ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj.

Članak 9.

1) Regionalni koordinatori obvezni su redovito dostavljati Agenciji sve promjene podataka iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika koji se unose u Upisnik.

2) Regionalni koordinatori obvezni su Agenciji dostavljati podatke o aktivnostima u obavljanju poslova iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te izvješća, na dostavljeni zahtjev i u određenim rokovima.

3) U slučaju da Agencija utvrdi da regionalni koordinator ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, izvijestit će o istom odnosnog regionalnog koordinatora i nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba.

PRIJEDLOG ZA UPIS DRUGOG REGIONALNOG KOORDINATORA U UPISNIK

Članak 10.

1) Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prijedlog za upis drugog regionalnog koordinatora u Upisnik podnosi na propisanom Obrascu prijedloga za upis u Upisnik (Prilog 1. ovoga Pravilnika).

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija provodi postupak iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, te upisuje promjenu podataka u Upisnik.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Obrasci 1. – 3. sadržani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/08

Urbroj: 538-01-10-7

Zagreb, 20. travnja 2010.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 2.

IZJAVA ČELNIKA NADLEŽNOG TIJELA ŽUPANIJE ODNOSNO GRADA ZAGREBA

Kojom ____________________________________________,

(ime i prezime)

kao čelnik nadležnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave

IZJAVLJUJEM

– da je ____________________________________________,

(naziv regionalnog koordinatora i sjedište)

ovlašten predstavljati __________________________________

(naziv jedinice područne (regionalne) samouprave)

kao regionalni koordinator, odnosno tijelo određeno i odgovorno za poslove poticanja i koordinacije regionalnog razvoja navedene jedinice;

– da će predloženom regionalnom koordinatoru biti osigurani svi uvjeti za obavljanje poslova iz članka 4. stavka 1. Pravilnika o Upisniku upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

_____________________

(potpis i pečat ovlaštene osobe)

* Ova Izjava izdaje se u pisanom obliku, na obrascu s memorandumom nadležnog tijela, potpisana od ovlaštene osobe, te ovjerena pečatom


PRILOG 3.

AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Broj:

_________, ____ godine

Na temelju članka 6. stavka 2. Pravilnika o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (»Narodne novine«, broj 53/10.), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske izdaje

POTVRDU

Kojom se potvrđuje da je _______________________________

__________________________________________________,

(agencija, upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

upisano/a na prijedlog _________________________________

(nadležno tijelo jedinice područne (regionalne)

samouprave)

u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, kao

regionalni koordinator za područje

__________________________________________________.

(naziv jedinice područne (regionalne) samouprave)

Regionalni koordinator zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

Ova potvrda važeća je do upisa promjene podataka o regionalnom koordinatoru u navedenom Upisniku.

Ravnatelj