Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 56/2010 (7.5.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1356

Na temelju članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07 i 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U članku 3. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08 i 18/09) iza točke 23) dodaje se nova točka 24) koja glasi: »24) Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za pomorstvo.«

Članak 2.

Članak 17. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 17.

(1) Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini, konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim području plovidbe:

1. Područje plovidbe I – obuhvaća medunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora

U području plovidbe I može postojati sljedeće ograničenje:

Ia – do 20 Nm od obale kopna ili otoka

2. Područje plovidbe II – obuhvaća medunarodnu plovidbu Jadranskim morem

U području plovidbe II može postojati sljedeće ograničenje:

IIa – do 12 Nm od obale kopna ili otoka

3. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem RH, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).

U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:

IIIa – do 6 Nm od obale kopna ili otoka;

IIIb – do 3 Nm od obale kopna ili otoka;

IIIc – do 1 Nm od obale kopna ili otoka

4. Područje plovidbe IV – obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva u granicama do koje su one plovne s morske strane, te Prokljanskim jezerom.

(2) U području plovidbe iz stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija priznata organizacija može ograničiti plovidbu brodice ili jahte u određenim vremenskim uvjetima odnosno za određeno vremensko razdoblje.

(3) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka mora biti naznačeno u Dozvoli za plovidbu brodice ili Svjedodžbi o sposobnosti jahte za plovidbu.«

Članak 3.

U članku 61. Pravilnika, stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ispitno povjerenstvo za voditelja brodice kategorije A i B čine predsjednik i dva člana, a za voditelja brodice kategorije C kao i zapovjednika jahte kategorije A i B čini predsjednik i četiri člana, koji su ujedno i ispitivači iz pojedinih predmeta, te tajnik povjerenstva.«

Članak 4.

U članku 62. stavak 7. Pravilnika prva rečenica mijenja se i glasi:

»(7) Pristupnik koji polaže ispit za stjecanje Uvjerenja za voditelja brodice kategorije C, Svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije A i Svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika jahte kategorije B može polagati popravi ispit iz dva predmeta«

Članak 5.

U članku 67. Pravilnika iza riječi »Ministarstvo« dodaju se riječi »ili lučka kapetanija«.

Članak 6.

U članku 69. Pravilnika riječi »u području plovidbe I i II« zamjenjuju se riječima: »u području plovidbe I, Ia i II«.

Članak 7.

U članku 70. stavak 1. Pravilnika riječi »u području plovidbe III i IV« zamjenjuju se riječima: »u području plovidbe IIa, III, IIIa, IIIb, IIIc i IV«.

Članak 8.

U članku 71. Pravilnika riječi »u području plovidbe I i II« zamjenjuju se riječima: »u području plovidbe I, Ia, II i IIa«.

Članak 9.

U članku 80. Pravilnika riječi »u području plovidbe I i II« zamjenjuju se riječima: »u području plovidbe I, Ia i II«.

Članak 10.

U članku 81. stavak 1. Pravilnika riječi »u području plovidbe III, IIIa, IIIb, IIIc i IV« zamjenjuju se riječima: »u području plovidbe IIa, III, IIIa, IIIb, IIIc i IV«.

Članak 11.

Sadržaj isprava iz članka iz članka 49. stavak 3. Pravilnika uskladit će se sa odredbama ovog Pravilnika do 31. prosinca 2010. godine.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01 /10-02/21

Urbroj: 530-04-10-7

Zagreb, 12. travnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.