Pravilnik o prehrambenim aditivima

NN 62/2010 (21.5.2010.), Pravilnik o prehrambenim aditivima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1981

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PREHRAMBENIM ADITIVIMA1

OPĆE ODREDBE

Poglavlje I.
PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje dopuštenost uporabe i drugi zahtjevi za prehrambene aditive koji se koriste u hrani s ciljem osiguravanja učinkovitog funkcioniranja tržišta, visoke razine zaštite zdravlja ljudi, interesa potrošača, prema potrebi zaštitu okoliša i pošteno ponašanje u prometu hranom.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuju:

a) Liste odobrenih aditiva utvrđenih u Prilozima II. i III. ovoga Pravilnika.

b) uvjeti korištenja aditiva u hrani, uključujući u aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom2 i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom3,

c) način označavanja aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,

d) kriteriji čistoće za aditive.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika se primjenjuju na aditive.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na aditive uređene ovim Pravilnikom koji se upotrebljavaju u skladu s osnovnim pravilima uporabe aditiva ne dovodeći u pitanje propise o:

a) posebnim kategorijama hrane4

b) uporabi za potrebe drugačije od onih obuhvaćenih ovim Pravilnikom4.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

a) pomoćne tvari u procesu proizvodnje u skladu s odredbama Pravilnika o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine« broj 38/08)5,

b) tvari koje se koriste za zaštitu bilja i biljnih proizvoda u skladu s odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine« broj 70/05)6,

c) tvari koje su na listi aditiva ali se dodaju hrani kao hranjive tvari,

d) tvari koje se koriste za obradu vode za ljudsku uporabu u skladu s odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (»Narodne novine« broj 47/08)7,

e) prehrambene arome,

f) prehrambene enzime.

Definicije

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi utvrđeni Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07)8 i Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)9.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

a) »prehrambeni aditiv« (u daljnjem tekstu: aditiv) jest svaka tvar koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegov derivat postati izravno ili neizravno sastojak hrane,

b) »pomoćna tvar u procesu proizvodnje« jest svaka tvar koja se:

(i) sama po sebi ne koristi kao hrana,

(ii) namjerno koristi u preradi sirovina, hrane ili njihovih sastojaka, u svrhu zadovoljenja određenih tehnoloških potreba tijekom obrade ili prerade, i

(iii) može imati za posljedicu nenamjerno, ali tehnološki neizbježnu prisutnost ostataka tvari ili njihovih derivata u konačnom proizvodu pod uvjetom da njihova prisutnost ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje i da nemaju tehnološki učinak na konačni proizvod,

c) »kategorija aditiva« označava jednu od tehnoloških funkcija aditiva u svim fazama proizvodnje hrane kako je navedeno u Prilogu I. ovoga Pravilnika,

d) »neprerađena hrana« jest hrana koja nije podvrgnuta nikakvom postupku koji bi doveo do bitne promjene izvornog stanja te hrane; a može biti podijeljena na dijelove, rascijepljena, isječena, očišćena od kostiju, usitnjena, oderana, oguljena, samljevena, odrezana, očišćena, podrezana, duboko smrznuta, zamrznuta, ohlađena, samljevena u mlinu, oljuštena, zapakirana ili nezapakirana,

e) »hrana bez dodatka šećera« označava hranu bez:

(i) dodanih monosaharida ili disaharida,

(ii) dodane hrane koja sadrži monosaharide ili disaharide koja se koristi zbog njezinih svojstava zaslađivanja.

f) »hrana smanjene energetske vrijednosti« jest hrana kojoj je energetska vrijednost smanjena za najmanje 30% u usporedbi s izvornom hranom ili sličnim proizvodom,

g) »stolno sladilo« označava pripravke dopuštenih sladila, koji mogu sadržavati druge aditive i/ili sastojke hrane i koji su namijenjeni za prodaju krajnjem potrošaču kao zamjena za šećere,

h) »quantum satis« označava da nije određena najviša numerička vrijednost i da se aditivi upotrebljavaju u skladu s dobrom proizvođačkom praksom (DPP) u količini koja nije viša od nužne za postizanje svrhe, uz uvjet da ne dovodi potrošača u zabludu,

i) »carry over« označava prisutnost aditiva u hrani koji su u gotov proizvod preneseni preko jednog od sastojaka, pod uvjetom da u gotovom proizvodu nemaju nikakvu tehnološku funkciju – i ne smatraju se sastojcima hrane,

j) »nositelj odobrenja» za uporabu aditiva jest pravna odnosno fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja aditive ili njihove mješavine pakira i/ili stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj a na koju glasi odobrenje za stavljanje aditiva na tržište u Republici Hrvatskoj,

k) »najveća dopuštena količina« nekog aditiva u hrani izražava se na hranu pripremljenu za upotrebu prema uputi proizvođača.

Članak 4.

Aditivima se ne smatraju sljedeće tvari:

a) monosaharidi, disaharidi ili oligosaharidi i hrana koja sadrži spomenute tvari koje se koriste zbog njihovog svojstva zaslađivanja,

b) hrana, bilo u osušenom ili koncentriranom obliku, uključujući arome dodane tijekom izrade složene hrane, zbog njihovih aromatskih obilježja, ukusnosti ili prehrambenih obilježja zajedno sa sekundarnim učinkom bojenja,

c) tvari koje se koriste za pokrivanje ili oblaganje hrane, koje ne čine sastavni dio hrane i nisu namijenjene konzumiranju zajedno s takvom hranom,

d) proizvodi koji sadržavaju pektin i dobivaju se od sušene pulpe jabuke ili kore agruma ili dunja, ili iz njihove mješavine, djelovanjem razrijeđene kiseline koje prati djelomična neutralizacija natrijevim ili kalijevim solima (tekući pektin),

e) baze za žvakaće gume,

f) bijeli ili žuti dekstrin, pržen ili dekstriran škrob, škrob modificiran kiselom ili alkalnom obradom, izbijeljeni škrob, fizički modificirani škrob i škrob koji se obrađuje amilolitičkim enzimima,

g) amonijev klorid,

h) krvna plazma, jestiva želatina, bjelančevinski hidrolizati i njihove soli, mliječna bjelančevina i gluten,

i) amino kiseline i njihove soli koje nemaju tehnološku funkciju, osim glutaminske kiseline, glicina, cisteina i cistina i njihovih soli,

j) kazeinati i kazein

j) inulin.

Poglavlje II.
LISTE ADITIVA

Liste aditiva

Članak 5.

(1) Samo aditivi uvršteni u Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i kao takvi koristiti u hrani sukladno tamo navedenim uvjetima uporabe.

(2) Samo aditivi uvršteni u Prilog III. ovoga Pravilnika mogu se koristiti u aditivima, u prehrambenim enzimima i u prehrambenim aromama sukladno navedenim uvjetima uporabe.

(3) Aditivi iz Priloga II. ovoga Pravilnika navode se uz kategoriju hrane u koju se mogu dodati.

(4) Aditivi iz Priloga III. ovoga Pravilnika navode se uz kategoriju aditiva, prehrambenih enzima, prehrambenih aroma i hranjivih tvari ili kategorija istih u koju se mogu dodati.

(5) Aditivi moraju biti u skladu sa odredbama članka 13. i Priloga VI. ovoga Pravilnika.

Zabrana stavljanja na tržište nesukladnih aditiva i/ili nesukladne hrane

Članak 6.

Niti jedna pravna ili fizička osoba ne smije staviti na tržište aditiv ili hranu u kojoj je prisutan aditiv čije korištenje nije sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Opći uvjeti za uvrštavanje aditiva u Liste aditiva i njihova uporaba

Članak 7.

(1) Aditiv se može uvrstiti u Liste iz Priloga II. i III. ovoga Pravilnika, i koristiti samo ako zadovoljava uvjete zaštite okoliša i druge opravdane uvjete, a posebno:

a) ako temeljem raspoloživih znanstvenih dokaza, ne ugrožava zdravlje potrošača i ako se koristi prema dopuštenoj namjeni,

b) ako je upotreba tehnološki opravdana, kada se konačni učinak ne može postići drugim načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjiviji,

c) ako njegova uporaba ne dovodi u zabludu potrošača.

(2) Za uvrštenje u Liste iz Priloga II. i III. ovoga Pravilnika aditiv mora imati osim tehnoloških i drugih prednosti, i koristi potrošaču za:

a) očuvanje hranjive vrijednosti hrane,

b) osiguravanje potrebnih sastojaka ili sastavnih dijelova hrane proizvedene za skupine potrošača s posebnim prehrambenim potrebama,

c) povećanje očuvanja kakvoće ili stabilnosti hrane ili poboljšanje njezinih organoleptičkih svojstava, pod uvjetom da se priroda, sadržaj ili kakvoća hrane ne mijenjaju na način koji bi mogao potrošača dovesti u zabludu,

d) pomoć u proizvodnji, preradi, pripravljanju, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju hrane, a odnosi se i na aditive, prehrambene enzime i prehrambene arome, pod uvjetom da se aditiv ne koristi za prikrivanje učinaka korištenja sirovina loše kakvoće ili nedozvoljenih postupaka ili metoda, uključujući nehigijenske postupke ili metode.

(3) Odstupanjem od stavka 2. točke a) ovoga članka uporaba aditiva koji smanjuje hranjivu vrijednost hrane može se uvrstiti na popis u Prilogu II. ovoga Pravilnika pod uvjetom da:

a) hrana ne čini značajan sastojak uobičajene prehrane, ili

b) aditiv je potreban za proizvodnju hrane za skupine potrošača s posebnim prehrambenim potrebama.

Sadržaj liste aditiva

Članak 8.

(1) Aditiv koji ispunjava uvjete utvrđene člancima 7., 32. i 34. ovoga Pravilnika može, sukladno proceduri iz članaka 29. do 31.* ovoga Pravilnika biti uvršten na:

a) Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika, i/ili

b) Liste iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Kod uvrštavanja aditiva u Liste iz Priloga II. i III. ovoga Pravilnika potrebno je navesti:

a) specifični naziv i njegov E – broj,

b) hranu kojoj se aditiv može dodati,

c) uvjete uporabe aditiva,

d) ograničenje uporabe, tamo gdje postoji, ako se aditiv izravno prodaje krajnjem potrošaču.

Dopuštene količine aditiva za uporabu

Članak 9.

(1) Uvjeti uporabe aditiva iz članka 8. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika su:

a) uporabna količina mora se utvrditi na najnižoj razini potrebnoj za postizanje željenog učinka,

b) dopuštene količine moraju uzeti u obzir:

(i) prihvatljiv dnevni unos ili jednakovrijednu procjenu, utvrđenu za aditiv i vjerojatnost dnevnog unosa iz svih izvora,

(ii) prihvatljiv dnevni unos ukoliko se aditiv koristi u hrani koju konzumiraju posebne skupine potrošača i vjerojatnost dnevnog unosa aditiva za potrošače u spomenutim skupinama.

(2) Ako se aditiv koristi prema načelu »quantum satis« neće se utvrđivati najveća količina dodavanja.

(3) Najveće dopuštene količine aditiva utvrđene u Prilogu II. ovoga Pravilnika odnose se na hranu koja se stavlja na tržište, osim ako nije drugačije određeno. Iznimno od ovog načela, za osušenu i/ili koncentriranu hranu koje se treba pripremiti, najveća dopuštena količina odnosi se na hranu koja je pripravljena prema uputama na naljepnici uzimajući u obzir najmanji faktor razrjeđenja.

(4) Najveće dopuštene količine za bojila iz Priloga II. ovoga Pravilnika vrijede za količine čistog bojila sadržanog u pripravku bojila, osim ako nije drugačije naznačeno.

Kategorija aditiva

Članak 10.

(1) Aditivi navedeni u Prilozima II. i III. ovoga Pravilnika razvrstani su u jednu od kategorija aditiva iz Priloga I. ovoga Pravilnika temeljem glavne tehnološke funkcije aditiva.

Razvrstavanje aditiva u određenu kategoriju ne sprečava da se on koristi za više tehnoloških funkcija što ovisi o svojstvima, namjeni i dodanoj količini.

(2) Prema potrebi, kao rezultat znanstvenog napretka ili tehnološkog razvoja, donosit će se izmjene i dopune ovoga Pravilnika, koje se odnose na dodatne kategorije aditiva iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Promjene proizvodnog postupka ili ulaznih tvari za proizvodnju aditiva koji je već uvršten na Liste ovoga Pravilnika

Članak 11.

Kada je aditiv već uvršten u Liste ovoga Pravilnika a nastane značajna promjena u načinu proizvodnje istog ili u korištenju ulaznih sirovina, ili dođe do primjene nanotehnologije, aditiv se smatra različitim aditivom i potrebno je novo uvrštavanje u Liste ovoga Pravilnika ili promjena u specifikacijama prije njegovog stavljanja na tržište.

Aditivi koji podliježu uvjetima stavljanja na tržište genetski modificirane hrane

Članak 12.

(1) Aditiv koji spada u područje primjene Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)9 može se uvrstiti u Liste iz Priloga II. i III. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika samo kada je dopušten odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)9.

(2) Kada se aditiv koji je već uvršten u Liste ovoga Pravilnika proizvodi iz različitog izvora koji spada u područje primjene Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)9, neće biti potrebno novo odobrenje prema odredbama ovoga Pravilnika, sve dok je novi izvor obuhvaćen odobrenjem u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)9 i aditiv udovoljava specifikacijama utvrđenim prema ovom Pravilniku.

Specifikacije aditiva

Članak 13.

Specifikacije aditiva sadrže podatke o podrijetlu, kriterije čistoće i druge potrebne informacije za identifikaciju i ocjenu zdravstvene ispravnosti aditiva, a odnosi se na aditive koji se prvi puta uvrštavaju na Liste iz Priloga II. i Priloga III. ovoga Pravilnika. Kod uključivanja aditiva na Liste iz navedenih Priloga provodit će se postupak propisan člancima 28., 29., 30. i 31.* ovoga Pravilnika.

POSEBNOSTI UPORABE ADITIVA U HRANI

Članak 14.

Aditivi se ne smiju koristiti u neprerađenoj hrani i hrani koja je navedena u člancima 38. i 40. ovoga Pravilnika, osim ako je takva primjena posebno propisana u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Uporaba aditiva u hrani za dojenčad i malu djecu

Članak 15.

Aditivi se ne smiju koristiti u hrani za dojenčad i malu djecu koja je definirana Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08)10, uključujući dijetnu hranu za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske namjene, osim ako je to posebno propisano u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Uporaba bojila za označavanje

Članak 16.

Samo bojila navedena u Prilogu II. ovoga Pravilnika mogu se koristiti u svrhu oznaka zdravstvene ispravnosti na svježem mesu sukladno odredbama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)11, te za žigosanja i pečatiranja i za druge neophodne oznake na proizvodima od mesa, te za ukrašavanje i žigosanje ljuski jaja kako je propisano u odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)12.

»Carry-over« princip

Članak 17.

(1) Prisutnost aditiva dopuštena je:

a) u složenoj hrani drugačijoj od one iz Priloga II. ovoga Pravilnika, kada je aditiv dopušten u jednom od sastojaka složene hrane,

b) u hrani kojoj je dodan aditiv, prehrambeni enzim ili prehrambena aroma, ako:

(i) aditiv ima tehnološku funkciju koja se odnosi na aditiv odnosno prehrambeni enzim i prehrambenu aromu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, i ako

(ii) je aditiv prenesen u hranu putem aditiva, prehrambenih enzima ili prehrambenih aroma, i

(iii) nema tehnološku funkciju u hrani koja se stavlja na tržište.

c) u hrani koja se koristi kao sirovina za proizvodnju složene hrane, pod uvjetom da je takva složena hrana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na hranu za dojenčad i malu djecu, prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu te hranu za posebne medicinske namjene za dojenčad i malu djecu, definiranu Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08)10 osim ako je to izričito dopušteno ovim Pravilnikom.

(3) Ako je aditiv dodan u aditiv, prehrambeni enzim i prehrambenu aromu i ima tehnološku funkciju u hrani, tada se on smatra dodanim aditivom u tu hranu te njegovo dodavanje mora biti sukladno propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(4) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovoga članka, prisutnost aditiva koji se koristi kao sladilo je dopušteno u složenoj hrani bez dodanog šećera, u hrani sa smanjenom energetskom vrijednošću, u složenoj hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase, u složenoj hrani za sprečavanje karijesa i u složenoj hrani sa produženim rokom trajanja, pod uvjetom da je sladilo dopušteno u jednom od sastojaka složene hrane.

Tumačenje odluka

Članak 18.

Prema potrebi, Povjerenstvo za aditive Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) iz članka 28. ovoga Pravilnika može donositi sljedeće odluke:

a) pripada li određena hrana kategoriji hrane iz Priloga II. ovoga Pravilnika, ili

b) se aditiv naveden u Prilozima II. i III. ovoga Pravilnika i dopušten po načelu »quantum satis« koristi u skladu s kriterijima propisanim u članku 9. stavku 2. ovoga Pravilnika, ili

c) udovoljava li određena tvar definiciji aditiva u članku 3. stavku 2. točki a) ovoga Pravilnika.

Tradicionalna hrana

Članak 19.

Samo određena tradicionalna hrana može i dalje imati zabranu korištenja nekih kategorija aditiva u zemljama proizvođača kako je navedeno u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Poglavlje IV.
OZNAČAVANJE

Označavanje aditiva koji nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču

Članak 20.

Aditivi koji nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču, bilo da se prodaju pojedinačno ili međusobno pomiješani i/ili sa sastojcima hrane, sukladno članku 19. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine» broj 41/08)13, mogu se stavljati na tržište samo ako su označeni podacima iz članka 21. ovoga Pravilnika, koji moraju biti dobro vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi.

Podatak mora biti na jeziku koji kupci lako razumiju.

Opći zahtjevi za označavanje za aditive koji nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču

Članak 21.

(1) Kada se aditivi koji nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču prodaju pojedinačno ili međusobno pomiješani i/ili s drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili spremnicima moraju se nalaziti sljedeći podaci:

a) specifični naziv i/ili E-broj aditiva propisanih ovim Pravilnikom za svaki pojedini aditiv ili naziv pod kojim se prodaje koji uključuje specifični naziv i/ili E-broj svakog pojedinog aditiva.

b) navod »za hranu« ili navod »ograničena uporaba u hrani« ili posebno navođenje na njegovu tehnološku funkciju u hrani,

c) prema potrebi, posebni uvjeti skladištenja i/ili uporabe,

d) oznaka serije ili lota,

e) upute za uporabu, ako bi njihovo izostavljanje spriječilo pravilnu uporabu aditiva,

(f) naziv i adresa proizvođača ili onoga koji aditiv pakira, ili stavlja na tržište,

g) oznaka najveće dopuštene količine svakog sastojka ili grupe sastojaka čija količina je ograničena u hrani i/ili odgovarajući podatak iskazan jasnim i lako razumljivim izrazima koji kupcu omogućavaju da se uskladi s odredbama ovog Pravilnika ili drugih odgovarajućih propisa o hrani4. Ako isto ograničenje za količine vrijedi za grupu sastojaka koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji, zajednički postotak se može iskazati kao pojedinačna vrijednost. Količinsko ograničenje se izražava numerički ili po načelu »quantum satis«,

h) neto količina,

i) datum roka trajanja,

j) prema potrebi, podaci o aditivu ili drugim sastojcima iz ovoga članka i iz Priloga 3. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)13 u pogledu označavanja sastojaka prisutnih u hrani.

(2) Ako se aditivi prodaju međusobno pomiješani i/ili s drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili spremnicima mora stajati popis svih sastojaka prema padajućem redoslijedu obzirom na masu.

(3) Ako se tvari (uključujući aditive ili druge sastojke hrane) dodaju aditivima da se olakša njihovo čuvanje, prodaja, standardizacija, razrjeđenje ili otapanje, na njihovoj ambalaži ili spremnicima mora stajati popis svih takvih tvari u padajućem nizu njihovog postotnog udjela u cjelini.

(4) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, podaci koji se zahtijevaju u stavku 1. točkama e) do g) i u stavcima 2. i 3. ovoga članka mogu se nalaziti samo na dokumentaciji koja se odnosi na pošiljku, a koja se dostavlja sa ili prije isporuke, pod uvjetom da se oznaka »nije za maloprodaju« nalazi na dobro vidljivom dijelu ambalaže ili spremnika predmetnog proizvoda.

(5) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, kada se aditivi dostavljaju u cisternama, svi podaci mogu se nalaziti samo na pratećoj dokumentaciji koja se odnosi na pošiljku, a koja se dostavlja prilikom isporuke.

Označavanje aditiva namijenjenih prodaji krajnjem potrošaču

Članak 22.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane («Narodne novine» broj 41/08)13 i Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/08)9, aditivi koji se prodaju pojedinačno ili u smjesi aditiva i/ili s drugim sastojcima hrane namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču mogu se stavljati na tržište samo ako njihova ambalaža sadrži sljedeće podatke:

a) specifičan naziv i E-broj aditiva propisan ovim Pravilnikom za svaki pojedini aditiv ili naziv pod kojim se prodaje koji uključuje specifičan naziv i E-broj svakog pojedinog aditiva.

b) navod »za hranu« ili navod »ograničena primjena u hrani« ili posebno navođenje na njegovu tehnološku funkciju u hrani.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka trgovački naziv stolnog sladila mora sadržavati izraz »stolno sladilo na bazi .... «, korištenjem naziva/e sladila koje se koristi/e u spomenutom sastavu.

(3) Označavanje stolnog sladila koji sadrži poliole i/ili aspartam i/ili sol aspartama-acesulfama mora sadržavati sljedeća upozorenja:

a) polioli: »prekomjerno konzumiranje može imati laksativni učinak«,

b) aspartam/sol aspartama-acesulfama: »sadrži izvor fenilalanina«.

(4) Proizvođači stolnih sladila, primjerenim načinima trebaju osigurati potrebne podatke kako bi potrošačima omogućili njihovu sigurnu uporabu.

(5) Podaci iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, navode se sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)13.

Zahtjev za označavanje hrane koja sadrži određena bojila

Članak 23.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)13 označavanje hrane koja sadrži bojila navedena u Prilogu V. ovoga Pravilnika obuhvaća dodatnu informaciju utvrđenu u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) Navođenje informacije iz stavka 1. ovoga članka, mora biti u skladu s člankom 4. stavkom 2. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)13.

(3) Ako je neophodno zbog znanstvenog ili tehnološkog razvoja, donositi će se izmjene i dopune ovoga Pravilnika, koje se odnose na Prilog V. ovoga Pravilnika.

Ostali zahtjevi za označavanje

Članak 24.

Članci 20., 21., 22. i 23. ovoga Pravilnika ne bi trebali dovoditi u pitanje odredbe drugih zakona, propisa ili upravne akte koji se odnose na mase i mjere ili načine prezentacije, klasifikacije, pakiranja i označavanja opasnih tvari i pripravaka ili način transporta takvih tvari i pripravaka.

Poglavlje V.
ODREDBE O POSTUPANJU I PROVEDBA

Obveza obavješćivanja

Članak 25.

(1) Proizvođač ili korisnik aditiva mora odmah obavijestiti Povjerenstvo, Znanstveni odbor Hrvatske agencije za hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) i nadležno tijelo o svim novih znanstvenim ili tehničkim spoznajama koje bi mogle utjecati na procjenu sigurnosti aditiva.

(2) Proizvođač ili korisnik aditiva mora na zahtjev Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) priložiti iscrpne dokaze i informacije o stvarnoj uporabi aditiva, navodeći sve proizvode i tehnološki korištene količine.

Monitoring aditiva

Članak 26.

(1) Ministarstvo će uz suglasnost nadležnog tijela uspostaviti i održavati sustave za praćenje potrošnje i uporabu aditiva u skladu s postupkom koji se temelji na procjeni rizika i s odgovarajućom učestalošću izvještavati o svojim nalazima Agenciju.

(2) Ministarstvo u suradnji s Agencijom, donosi jedinstvenu metodologiju za prikupljanje informacija o unosu aditiva hranom.

Financiranje službenih kontrola

Članak 27.

Financiranje službenih kontrola regulirano je člankom 78. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07)14.

Odobravanje uporabe i uvrštavanje aditiva u Liste

Članak 28.

(1) Ako u Listama aditiva ovoga Pravilnika nije predviđen aditiv koji se rabi u pojedinim državama i nalazi se na odgovarajućim listama tih država, ili ako postoji zahtjev za uporabu toga aditiva, tada Povjerenstvo na osnovi znanstvenog mišljenja Agencije, donosi mišljenje o uporabi tog aditiva.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Povjerenstvo između svojih članova bira predsjednika i njegova zamjenika.

(4) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.

Članak 29.

(1) Zahtjev za odobrenje za uporabu novog aditiva podnosi se Ministarstvu sukladno odredbama ovoga članka.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Povjerenstvu u svrhu davanja mišljenja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokumentacija podnose se u pisanom obliku.

(4) Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zahtjev za uvrštavanje aditiva na Liste odobrenih aditiva,

– specifikaciju aditiva (ime spoja, sinonim, podrijetlo i analitičke metode, te certifikat da li sadrže, potječu ili su od GMO-a),

– količinu aditiva koja ima tehnološki učinak na hranu,

– toksikološka ispitivanja,

– način primjene,

– ograničenja za uporabu i posebna upozorenja ako postoje,

– izvod iz sudskog registra kojime se dokazuje svojstvo pravne osobe

– i ostale podatke i/ili dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva.

Članak 30.

(1) Na temelju mišljenja Povjerenstva, ministar rješenjem odobrava ili uskraćuje uporabu novog aditiva. Odobreni aditivi uvrštavaju se u Listu 12. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Odobrenje se izdaje na ograničeno razdoblje, od dvije godine uz nadzor i posebno navođenje hrane na koju se primjenjuje.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

(3) Tužba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.

(4) Kada se na temelju novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija utvrdi da postoji opravdani razlog da uporaba aditiva s Liste odobrenih aditiva predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ministar će na temelju znanstvenog mišljenja Agencije, nadležnog tijela i Povjerenstva rješenjem obustaviti ili ograničiti njegovu primjenu.

(5) Ako se u Listama ovoga Pravilnika navodi određeni aditiv, a nije predviđen za uporabu u nekoj od kategorija hrane, Povjerenstvo, na temelju dostavljene dokumentacije, daje mišljenje o njegovoj uporabi sukladno članku 7. ovoga Pravilnika. Ako je potrebno, zatražit će se i mišljenje Agencije.

(6) Na temelju mišljenja Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka ministar rješenjem odobrava ili uskraćuje proširenu uporabu aditiva. Odobrenje se izdaje na ograničeno razdoblje od dvije godine uz posebno navođenje hrane na koju se primjenjuje.

Aditivi za koje je dopuštena proširena uporaba i njihovi uvjeti korištenja, uvrštavaju se u Listu 13. Priloga II. ovoga Pravilnika koja je objavljena na web-stranici Ministarstva (http://www.mzss.hr).

Članak 31.

(1) U rješenju kojim se odobrava uporaba novog aditiva, mora biti navedeno sljedeće:

– specificirana kategorija hrane kojoj se ti aditivi smiju dodavati kao i uvjete pod kojima se oni smiju dodavati,

– ograničenje primjene na najmanje količine koje su potrebne za postizanje željenog učinka,

– prihvatljivo dnevno unošenje koje je ustanovljeno za pojedini aditiv u hrani, kao i mogući dnevni unos iz svih izvora, kad se aditiv koristi u hrani koju konzumiraju posebne skupine potrošača, mogući dnevni unos aditiva potrošača iz tih skupina,

– obveza označavanja aditiva.

(2) Nositelj odobrenja može, u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 5. ovoga članka, podnijeti zahtjev za izmjenu postojećeg odobrenja.

(3) Odobrenja za uporabu aditiva mogu se obnoviti na ograničeno razdoblje od dvije godine.

(4) Zahtjev za obnovu odobrenja za uporabu aditiva podnosi se Ministarstvu najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka na koji je dano odobrenje za uporabu aditiva.

(5) Uz zahtjev za obnovu odobrenja za uporabu aditiva potrebno je priložiti sljedeće:

a) presliku rješenja ministra iz članka 30. ovoga Pravilnika,

b) dokumentaciju kojom se nadopunjuju podaci već dostavljeni Povjerenstvu tijekom prethodne procjene, dopunjene podacima najnovijeg znanstvenog i tehnološkog razvoja.

Poglavlje VI.
POSEBNE ODREDBE

1. TVARI ZA ZASLAĐIVANJE ILI SLADILA

Posebni uvjeti za sladila

Članak 32.

Aditiv iz kategorije sladila može se uvrstiti na Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika, samo ako, služi jednoj ili više namjena utvrđenih u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika i ako udovoljava jednoj ili više sljedećih namjena:

a) zamjenjuje šećere za proizvodnju hrane smanjene energetske vrijednosti, hrane koja sprečava stvaranje karijesa (nekariogena hrana) ili hrane bez dodanog šećera, ili

b) nadomještanje šećera ukoliko to omogućava produženje roka trajanja takve hrane, ili

c) dobivanje hrane namijenjene posebnim prehrambenim potrebama sukladno odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08)10;

d) u posebnim slučajevima kada sladila nemaju ulogu zaslađivanja (Lista 9. Priloga II. ovoga Pravilnika: E 420, E 421, E 950, E 951, E 953, E 957, E 959, E 965, E 966, E 967 i E 968), već se dodaju hrani u malim količinama sa svrhom korigiranja okusa, suprotno od zahtjeva za označavanje sladila, ne trebaju se posebno isticati osim u sastojcima.

Članak 33.

(1) Sladila koja su na Listi u Prilogu II. ovoga Pravilnika, mogu se stavljati na tržište a namijenjena su:

– za prodaju krajnjem potrošaču

– za proizvodnju hrane.

(2) Sladila koja su namijenjena za proizvodnju hrane, mogu se koristiti prema uvjetima koji su specificirani u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Najveća dopuštena količina u Prilogu II. ovoga Pravilnika odnosi se na gotove proizvode pripremljene za uporabu prema uputi proizvođača.

2. BOJILA

Posebni uvjeti za bojila

Članak 34.

Aditiv iz kategorije bojila može se uvrstiti na Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika samo ako služi jednoj ili više namjena utvrđenih u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, i udovoljava jednoj od sljedećih namjena:

a) obnavljanje izvornog izgleda hrane čija je boja izmijenjena preradom, skladištenjem, pakiranjem i distribucijom, kod čega je narušena vizualna prihvatljivost,

b) postizanje veće vizualne privlačnosti hrane,

c) davanje boje hrani koja je inače bezbojna.

Članak 35.

(1) U hrani se mogu upotrebljavati bojila koja su navedena u Listi 2. Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Bojila navedena u Listama 3., 4. i 5. Priloga II. ovoga Pravilnika, mogu se upotrebljavati u hrani pod posebnim uvjetima.

(3) Nije dopuštena uporaba bojila u hrani koja je navedena u članku 38. ovoga Pravilnika, osim ako to nije posebno navedeno u Listama 3., 4. ili 5. Priloga II. ovoga Pravilnika.

(4) Bojila dopuštena samo za određenu uporabu navedena su u Listi 4. Priloga II. ovoga Pravilnika.

(5) Bojila koja su općenito dopuštena u hrani i uvjeti uporabe navedeni su u Listi 5. Priloga II. ovoga Pravilnika.

(6) Uporaba bojila iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odnosi se i na hranu za posebne prehrambene potrebe sukladno odredbama iz Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08)10.

Članak 36.

U svrhu označavanja svježeg mesa oznakom zdravstvene ispravnosti i proizvoda od mesa (žigosanje, pečatiranje i ostale oznake) sukladno odredbama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)11 i Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)12 mogu se koristiti samo sljedeća bojila:

1. E 155 Brown HT,

2. E 133 Brillant Blue FCF,

3. E 129 Allura Red AC,

4. Mješavina (smjesa) bojila E 133 Brillant Blue FCF i E 129 Allura Red AC.

Članak 37.

Sljedeća bojila nisu namijenjena za prodaju krajnjem potrošaču:

1. E 123 Amaranth,

2. E 127 Erythrosine,

3. E 154 Brown FK,

4. E 160b Annatto, bixin, norbixin,

5. E 161g Canthaxanthin,

6. E 173 Aluminij,

7. E 180 Litholrubine BK.

Članak 38.

(1) Ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom, zabranjeno je dodavanje bojila sljedećoj hrani:

– neprerađenoj hrani;

– svim vrstama zapakiranih voda;

– mlijeku, djelomično obranom i obranom mlijeku, pasteriziranom ili steriliziranom (uključujući i UHT) (nearomatiziranom);

– čokoladnom mlijeku;

– fermentiranom mlijeku (nearomatiziranom);

– konzerviranom mlijeku kako je definirano Pravilnikom o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine« broj 80/07)15

– mlaćenici (nearomatizirana);

– vrhnju i vrhnju u prahu (nearomatizirano);

– uljima i mastima životinjskog ili biljnog podrijetla;

– jajima i proizvodima od jaja kako su definirani Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)12

– brašnu i drugim mlinarskim proizvodima te raznim vrstama škroba;

– kruhu i sličnim proizvodima;

– tjestenini i njokima;

– šećerima, uključujući mono i disaharide;

– koncentratu rajčice i proizvodima od rajčice u konzervi ili staklenkama;

– umacima na bazi rajčice;

– voćnim sokovima i nektarima kako su definirani Pravilnikom o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« broj 20/09)16 te soku od povrća;

– voću, povrću (uključujući krumpir) i gljivama i njihovim prerađevinama u konzervama ili bocama kao i u sušenom obliku;

– ekstra džemu, estra želeu te kesten pireu kako su definirani Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (»Narodne novine« broj 76/06)17;

– riba, mekušci, rakovi, meso, meso peradi i divljači kao i njihovi proizvodi, osim gotovih jela koja sadrže te sastojke;

– kakau i proizvodima, čokoladi i čokoladnim dijelovima u proizvodima kako su definirani Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine« broj 73/05)18;

– prženoj kavi, čaju i cikoriji, čajnom ekstraktu i ekstraktu cikorije, pripravcima od čaja, bilja, voća kao pojedinačnoj sirovini ili u smjesi u originalnom ili instant obliku;

– soli i nadomjescima za sol, začinima i mješavine začina;

– vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina definiranim Zakonom o vinu (»Narodne novine« broj 96/03)19 sukladno Zakonu o vinu;

– Korn ili Kornbrand, rakijama od voća, Ouzo, Grappa, Tsikoudia s Krete , Tsipouro iz Makedonije, Tsipouro iz Tesalije, Tsipouro iz Tirnavosa, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise te London gin, sukladno Pravilniku o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09 i 141/09)29;

– Sambuca; Marschino i Mistra sukladno Pravilniku o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09 i 141/09)29;

– Sangria; Clarea i Zurra;

– vinskom octu;

– hrani za dojenčad i malu djecu uključujući i hranu za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja je definirana posebnim propisom o hrani za posebne prehrambene potrebe10

– fermentiranom i nezrelom siru;

– sladu i proizvodima od slada; i

– maslacu od ovčjeg i kozjeg mlijeka

– medu.

(2) Kada se u hrani nađe bojilo koje se nalazi na listi dopuštenih bojila, a nema utjecaja na promjenu boje hrane, koristi se princip »carry overa«.

3. OSTALI ADITIVI

Posebni uvjeti za ostale aditive osim bojila i sladila

Članak 39.

(1) Ostali aditivi koji nisu razvrstani u kategoriju bojila i sladila u Listama Priloga II. ovoga Pravilnika mogu se uvrstiti samo ako služe jednoj ili više namjena utvrđenih u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Određeni su po svojoj tehnološkoj funkciji u hrani prema kategorijama aditiva iz točke 3. do 26. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom, zabranjeno je dodavanje ostalih aditiva sljedećoj hrani:

– neprerađenoj hrani,

– medu kako je definiran Pravilnikom o medu (»Narodne novine« broj 93/09)20,

– neemulgiranim uljima i mastima biljnog i životinjskog podrijetla,

– maslacu,

– pasteriziranom i steriliziranom (uključujući i UHT ) mlijeku, pasteriziranom vrhnju,

– fermentiranim nearomatiziranim mliječnim proizvodima i svježem siru,

– prirodnim mineralnim vodama i prirodnoj izvorskoj vodi kako su definirane Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine« 57/09, 85/09)21,

– kavi i ekstraktu kave (osim aromatiziranim instant proizvodima),

– nearomatiziranom čaju,

– šećeru kako je definiran Pravilnikom o šećerima i metodama analize šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« broj 39/09)22,

– sušenoj tjestenini isključujući tjesteninu bez glutena i/ili tjesteninu namjenjenu hipoproteinskoj prehrani sukladno odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08)10

– nearomatiziranoj mlaćenici (osim sterilizirane).

Članak 41.

(1) Aditivi koji su navedeni u Listi 6. Priloga II. ovoga Pravilnika, dopušteni su za uporabu u hrani po principu »quantum satis«, izuzev hrane koja je navedena u Listi 7. koja se odnosi na hranu u kojoj se može upotrebljavati samo ograničen broj aditiva naveden u Listi 6.

(2) Osim kada je posebno propisano, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se na:

a) hranu za dojenčad i malu djecu, kako je to utvrđeno posebnim propisima o hrani namijenjenoj za posebne prehrambene potrebe, uključujući hranu za dojenčad i malu djecu koja su pod kontrolom liječnika, a podliježu odredbama iz Liste 11. Priloga II. ovoga Pravilnika,

b) hranu navedenu u Listi 7. iz Priloga II. ovoga Pravilnika, koja može sadržavati samo one aditive koji su navedeni u toj Listi i one aditive koji su navedeni u Listama 8. i 9. pod uvjetima koji su tamo utvrđeni,

c) hranu navedenu u članku 40. ovoga Pravilnika.

(3) Aditivi navedeni u Listama 8. i 9. ovoga Pravilnika mogu se upotrebljavati samo u hrani koja je navedena u tim Listama i pod uvjetima koji su tamo utvrđeni.

(4) Samo oni aditivi koji su navedeni u Listi 10. ovoga Pravilnika mogu se upotrebljavati kao nosači ili tvari za razrjeđivanje aditiva i moraju se upotrebljavati samo pod uvjetima koji su tamo utvrđeni.

Članak 42.

(1) Aditivi E 407, E 407a i E 440 mogu se miješati u određenim omjerima sa šećerima pod uvjetom navođenja E broja aditiva, sastojaka i opisa proizvoda.

(2) Aditivi E 290, E 938, E 941, E 942, E 948 i E 949 mogu se upotrebljavati u hrani koja se navodi u članku 40. ovoga Pravilnika.

(3) Aditivi E 410, E 412, E 415 i E 417 ne mogu se upotrebljavati u proizvodnji dehidrirane hrane koja se kao takva konzumira i koja bi se tada mogla rehidrirati pri gutanju.

(4) Aditivi E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 i/ili E 440 ne smiju se upotrebljavati u proizvodima, slasticama koji se konzumiraju u jednom zalogaju (i koja se istiska kao punilo iz njih pritiskom) tipa jelly mini cup ili mini kapsule.

Poglavlje VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Prilozi od I. do VII. čine sastavni dio ovoga Pravilnika. Prilozi od I. do V. i VII. otisnuti su uz ovaj Pravilnik, a Prilog VI. nalazi sa na web-stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (http://www.mzss.hr).

Članak 44.

Aditivi u Prilogu II. ovoga Pravilnika čija je upotreba dopuštena u hrani, revidirati će se u smislu članaka 7., 32. i 34. ovoga Pravilnika do 20. siječnja 2011. godine.

Članak 45.

Danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju prestaju važiti članci 18., 28., 29., 30. i 31. ovoga Pravilnika.

Članak 46.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji posluju s hranom koja u sebi sadrži aditive, moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja 2011. godine.

(2) Hrana koja u sebi sadrži aditive i koja je stavljena na tržište prije 31. siječnja 2011. godine, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja, ako je stavljena na tržište sukladno Pravilniku o prehrambenim aditivima (»Narodne novine» broj 81/08).

Članak 47.

Posebni propisi navedeni u članku 1. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika donijet će se do 30. lipnja 2010. godine.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prehrambenim aditivima (»Narodne novine« broj 81/08).

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/33

Urbroj: 534-07-1-1/3-10-01

Zagreb, 1. ožujka 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

KATEGORIJA ADITIVA PREMA SVOJIM TEHNOLOŠKIM I FUNKCIONALNIM SVOJSTVIMA

1. »sladila« su tvari koje se koriste za davanje slatkog okusa hrani i u stolnim sladilima;

2. »bojila« su tvari koje daju, pojačavaju ili obnavljaju boju u hrani, a obuhvaćaju osim sintetiziranih bojila i prirodne sastojke hrane i prirodne izvore koji se obično ne uzimaju kao hrana i koji se obično ne koriste kao tipični sastojci hrane. Pripravci dobiveni iz hrane i drugih sirovina iz prirodnih izvora dobivaju se fizičkom i/ili kemijskom ekstrakcijom sa selektivnim izlučivanjem pigmenata za bojenje koji je dominantan u odnosu na sastojke hrane ili aromatske sastojke;

3. »konzervansi« su tvari koje produljuju trajnost hrane štiteći je od kvarenja uzrokovanog mikroorganizmima i/ili koji štite od razvoja patogenih mikroorganizama;

4. »antioksidansi« su tvari koje priječe promijene na hrani, produljuju trajnost hrane štiteći je od kvarenja uzrokovanog oksidacijom, kao što je ranketljivost masti i promjene boje;

5. »nosači« su tvari koje se koriste za otapanje, razrjeđivanje, raspršivanje ili druge fizičke promjene aditiva ili aroma, prehrambenih enzima, hranjivih tvari i/ili drugih tvari koje se dodaju hrani u prehrambene i fiziološke svrhe, bez mijenjanja njezine funkcije, nemaju tehnološko djelovanje a služe kako bi se olakšalo postupanje, primjenu ili uporaba istih;

6. »kiseline« su tvari koje povećavaju kiselost hrane i/ili mu daju kiseli okus;

7. »regulatori kiselosti« su tvari koje mijenjaju ili kontroliraju kiselost ili lužnatost hrane;

8. »tvari za sprečavanje zgrudnjavanja« su tvari koje dodatkom praškastim mješavinama ili hrani sprječavaju stvaranje većih nakupina ili gruda te održavaju sipkost;

9. »tvari protiv pjenjenja« su tvari koje sprečavaju ili smanjuju pjenjenje;

10. »tvari za povećanje volumena« su tvari koje povećavaju volumen hrane bez značajnog doprinosa povećanju energetske vrijednosti;

11. »emulgatori« su tvari koje omogućavaju održavanje homogene smjese dvaju ili više faza koje se inače ne mogu miješati kao što su ulje i voda u hrani;

12. »emulgatorske soli« su tvari koje dispergiraju bjelančevine sadržane u siru i time doprinose homogenoj razdiobi masti i drugih sastojaka;

13. »učvršćivači« su tvari koje čine ili održavaju tkivo voća ili povrća čvrstim ili hrskavim ili sudjeluju u interakciji s tvarima za želiranje kako bi tvorile ili učvrstile gel;

14. »pojačivači arome« su tvari koje pojačavaju postojeći okus i/ili miris hrane;

15. »tvari za pjenjenje« su tvari koje omogućavaju homogeno raspršivanje plinovite faze u tekućoj ili krutoj hrani;

16. »tvari za želiranje« su tvari koje hrani daju teksturu stvaranjem gela;

17. »tvari za poliranje« (uključujući maziva) su tvari koje, kada se nanesu na vanjsku površinu hrane, daju sjajan izgled ili tvore zaštitnu oblogu:

18. »tvari za zadržavanje vlage« su tvari koje sprečavaju isušivanje hrane.

19. »modificirani škrobovi« su tvari dobivene putem jednog ili više kemijskih postupaka jestivih škrobova fizikalnim ili enzimatskim postupcima, a mogu biti obrađeni ili izbijeljeni kiselinom ili lužinom:

20. »plinovi za pakiranje« su plinovi drugačiji od zraka koji su uvode u spremnike prije, tijekom ili nakon stavljanja hrane u spomenuti spremnik;

21. »potisni plinovi« su plinovi drugačiji od zraka koji potiskuju hranu iz spremnika;

22. »tvari za rahljenje« su tvari ili mješavine tvari koje oslobađaju plin i time povećavaju obujam tijesta ili tekućeg tijesta;

23. »sekvestranti« su tvari koji tvore kemijske komplekse sa metalnim ionima;

24. »stabilizatori« su tvari koje omogućavaju održavanje fizikalno-kemijskog stanja hrane; stabilizatori obuhvaćaju tvari koje omogućavaju održavanje homogene raspršenosti dvaju ili više tvari koje se u hrani međusobno ne miješaju, tvari koje stabiliziraju, zadržavaju ili pojačavaju postojeću boju hrane i tvari koje povećavaju sposobnost vezanja hrane, uključujući stvaranje unakrsnih veza između bjelančevina koje omogućavaju vezivanje komada hrane u rekonstituiranoj hrani;

25. »zgušnjivači« su tvari koje povećavaju viskoznost otopina ili hrane;

26. »tvari za tretiranje brašna« su tvari drugačije od emulgatora koje se dodaju brašnu ili tijestu za poboljšanje njegovih svojstava pri pečenju.

PRILOG II.

I. SLADILA

II. BOJILA

III. OSTALI ADITIVI


Lista 12.Popis odobrenih aditiva na temelju Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz članka 30. ovoga Pravilnika

PRILOG III**

LISTE ADITIVA ODOBRENIH ZA UPORABU U ADITIVIMA, PREHRAMBENIM ENZIMIMA I PREHRAMBENIM AROMAMA I UVJETI NJIHOVE UPORABE

Liste nosača i uvjeti njihove uporabe.

Dio 1. Nosači u aditivima

Dio 2. Aditivi drugačiji od nosača u aditivima (iz Dio 1.)

Dio 3. Aditivi uključujući nosače u prehrambenim enzimima

Dio 4. Aditivi uključujući nosače u prehrambenim aromama

Dio 5. Nosači u hranjivim tvarima i drugim tvarima koje se dodaju u prehrambene i/ili druge fiziološke svrhe

** Uvrštavanje aditiva, u liste dopuštenih aditiva za uporabu u aditivima, prehrambenim enzimima i prehrambenim aromama i uvjete njihove uporabe, u ovaj Prilog izvršit će se nakon donošenja odgovarajućih odluka na razini Europske unije o uvrštavanju aditiva u popise dopuštenih aditiva za uporabu u aditivima, prehrambenim enzimima i prehrambenim aromama

PRILOG IV.

TRADICIONALNA HRANA ZA KOJE DRŽAVE ČLANICE MOGU I DALJE ZABRANJIVATI KORIŠTENJE NEKIH KATEGORIJA ADITIVA

Država članica

Hrana

Kategorije aditiva koji su zabranjeni

Njemačka

Tradicionalno njemačko pivo (Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut)

Svi osim potisnih plinova

Francuska

Tradicionalni francuski krug

Svi

Francuska

Tradicionalni francuski konzervirani tartufi

Svi

Francuska

Tradicionalni francuski konzervirani puževi

Svi

Francuska

Tradicionalne guščje i pačje konzerve (confit)

Svi

Austrija

Tradicionalni austrijski »Bergkäse«

Svi osim konzervansa

Finska

Tradicionalni finski »Mämmi«

Sviosim konzervansa

Švedska

Finska

Tradicionalni švedski i finski voćni sirupi

Bojila

Danska

Tradicionalni danski »Kødboller«

Konzervansi i bojila

Danska

Tradicionalni danski »Leverpostej«

Konzervansi (drugačiji od sorbinske kiseline) i bojila

Španjolska

Tradicionalni španjolski »Lomo embuchado«

Svi osim konzervansa i antioksidansa

Italija

Tradicionalna talijanska »Mortadella«

Svi osim konzervansa, antioksidansa, tvari za reguliranje kiselosti, pojačivača okusa/aroma, stabilizatora i plinova za pakiranje

Italija

Tradicionalni talijanski »Cotechino e zampone«

Svi osim konzervansa, antioksidansa, tvari za reguliranje kiselosti, pojačivača okusa/aroma, stabilizatora i plinova za pakiranje

PRILOG V.

POPIS BOJILA IZ ČLANKA 23. ZA KOJE TREBA NAVESTI DODATNE INFORMACIJE KOD OZNAČAVANJA HRANE

Hrana koja sadrži jedno ili više sljedećih bojila

Informacija

Sunset yellow (E 110)*

»specifični naziv ili E broj bojila«: može utjecati na aktivnost i pažnju djece

Quinoline yellow (E 104)*

Carmoisine (E 122)*

Allura red (E 129)*

Tartrazine (E 102)*

Ponceau 4R (E 124)*

* S izuzetkom hrane u kojima se bojila koriste za označavanje zdravstvene ispravnosti ili drugo označavanje na proizvodima od mesa ili za žigosanje ili ukrasno bojenje ljuske jaja.

PRILOG VII.***

*** Razvrstavanje aditiva u određenu kategoriju ne sprečava da se on koristi za više tehnoloških funkcija što ovisi o svojstvima, namjeni i dodanoj količini (sukladno članku 10. stavku 1. ovoga Pravilnika).

Lista dopuštenih aditiva prema rednom broju E brojeva

E broj

Naziv aditiva

Osnovno tehnološko-funkcionalno djelovanje

E 100

Curcumin

bojilo

E 101

(i) Riboflavin, (ii) Riboflavin-5’-phosphate

bojilo

E 102

Tartrazine

bojilo

E 104

Quinoline Yellow

bojilo

E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

bojilo

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

bojilo

E 122

Azorubine, Carmoisine

bojilo

E 123

Amaranth

bojilo

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

bojilo

E 127

Erythrosine

bojilo

E 129

Allura Red AC

bojilo

E 131

Patent Blue V

bojilo

E 132

Indigotine, Indigo carmine

bojilo

E 133

Brilliant Blue FCF

bojilo

E 140

Klorofili i klorofilini:

(i) Klorofili

(ii) Klorofilini:

bojilo

E 141

Bakreni kompleksi Klorofila i Klorofilina

(i) Bakreni kompleksi Klorofila

(ii)Bakreni kompleksi Klorofilina

bojilo

E 142

Greens S

bojilo

E 150a

Obični Karamel , jednostavni Karamel

bojilo

E 150b

Alkalno – sulfitni karamel

bojilo

E 150c

Amonijačni karamel

bojilo

E 150d

Sulfitno-amonijačni karamel

bojilo

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

bojilo

E 153

Biljni ugljen

bojilo

E 154

Brown FK

bojilo

E 155

Brown HT

bojilo

E 160a

Karoteni : (i) Mješavina karotena (ii) Beta– karoten

bojilo

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

bojilo

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

bojilo

E 160d

Lycopene

bojilo

E 160e

Beta-apo-8’-carotenal (C 30)

bojilo

E 160f

Ethyl ester of beta-apo-8’-carotenic acid (C 30)

bojilo

E 161b

Lutein

bojilo

E 161g

Canthaxanthin

bojilo

E 162

Beetroot Red, betanin

bojilo

E 163

Anthocyanins

bojilo

E 170

Kalcijev karbonat

bojilo

E 171

Titanov dioksid

bojilo

E 172

Željezni oksidi i hidroksidi

bojilo

E 173

Aluminij

bojilo

E 174

Srebro

bojilo

E 175

Zlato

bojilo

E 180

Litholrubine BK

bojilo

E 200

Sorbinska kiselina

konzervans

E 202

Kalijev sorbat

konzervans

E 203

Kalcijev sorbat

konzervans

E 210

Benzojeva kiselina

konzervans

E 211

Natrijev benzoat

konzervans

E 212

Kalijev benzoat

konzervans

E 213

Kalcijev benzoat

konzervans

E 214

Etil p-hidroksibenzoat

konzervans

E 215

Natrijev etil p-hidroksibenzoat

konzervans

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

konzervans

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

konzervans

E 220

Sumporni dioksid

konzervans

E 221

Natrijev sulfit

konzervans

E 222

Natrijev hidrogen sulfit

konzervans

E 223

Natrijev metabisulfit

konzervans

E 224

Kalijev metabisulfit

konzervans

E 226

Kalcijev sulfit

konzervans

E 227

Kalcijev hidrogen sulfit

konzervans

E 228

Kalijev hidrogen sulfit

konzervans

E 234

Nizin

konzervans

E 235

Natamicin

konzervans

E 239

Heksametilen tetramin

konzervans

E 242

Dimetil dikarbonat

konzervans

E 249

Kalijev nitrit

konzervans

E 250

Natrijev nitrit

konzervans

E 251

Natrijev nitrat

konzervans

E 252

Kalijev nitrat

konzervans

E 260

Octena kiselina

konzervans

E 261

Kalijev acetat

regulator kiselosti

E 262

Natrijevi acetati (i) Natrijev acetat (ii) Natrijev hidrogen acetat (Natrijev diacetat)

regulator kiselosti

E 263

Kalcijev acetat

regulator kiselosti

E 270

Mliječna kiselina

regulator kiselosti

E 280

Propionska kiselina

konzervans

E 281

Natrijev propionat

konzervans

E 282

Kalcijev propionat

konzervans

E 283

Kalijev propionat

konzervans

E 284

Borna kiselina

konzervans

E 285

Natrijev tetraborat (borax)

konzervans

E 290

Ugljični dioksid

potisni plin

E 296

Jabučna kiselina

regulator kiselosti

E 297

Fumarna kiselina

regulator kiselosti

E 300

Askorbinska kiselina

antioksidans

E 301

Natrijev askorbat

antioksidans

E 302

Kalcijev askorbat

antioksidans

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline (i) Askorbil palmitat i (ii) Askorbil stearat

antioksidans

E 306

Mješavina tokoferola obogačena

antioksidans

E 307

Alfa-tokoferol

antioksidans

E 308

Gama-tokoferol

antioksidans

E 309

Delta-tokoferol

antioksidans

E 310

Propil galat

antioksidans

E 311

Octil galat

antioksidans

E 312

Dodecil galat

antioksidans

E 315

Izoaskorbinska kiselina

antioksidans

E 316

Natrijev izoaskorbat

antioksidans

E 319

Tercijalni butil hidrokinon (TBHQ)

antioksidans

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)

antioksidans

E 321

Butilirani hidrokitoluen (BHT)

antioksidans

E 322

Lecitini

emulgator

E 325

Natrijev laktat

antioksidans

E 326

Kalijev laktat

antioksidans

E 327

Kalcijev laktat

regulator kiselosti

E 330

Limunska kiselina

regulator kiselosti

E 331

Natrijevi citrati (i) Mononatrijev citrat (ii) Dinatrijev citrat (iii) Trinatrijev citrat

regulator kiselosti

E 332

Kalijevi citrati (i) Monokalijev citrat (ii) Trikalijev citrat

regulator kiselosti

E 333

Kalcijevi citrati (i) Monokalcijev citrat (ii) Dikalcijev citrat (iii) Trikalcijev citrat

regulator kiselosti

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

regulator kiselosti

E 335

Natrijevi tartarati (i) Mononatrijevi tartarat (ii) Dinatrijev tartarat

stabilizator

E 336

Kalijevi tartarati (i) Monokalijev tartarat (ii) Dikalijev tartarat

regulator kiselosti

E 337

Natrijev kalijev tartrat

regulator kiselosti

E 338

Fosforna kiselina

regulator kiselosti

E 339

Natrijevi fosfati (i) Mononatrijev fosfat (ii) Dinatrijev fosfat (iii) Trinatrijev fosfat

regulator kiselosti

E 340

Kalijevi fosfati (i) Monokalijev fosfat (ii) Dikalijev fosfat (iii) Trikalijev fosfat

regulator kiselosti

E 341

Kalcijevi fosfati (i) Monokalcijev fosfat (ii) Dikalcijev fosfat (iii) Trikalcijev fosfat

regulator kiselosti

E 343

Magnezijevi fosfati (i) monomagnezijev fosfat (ii) Dimagnezijev fosfat

regulator kiselosti

E 350

Natrijevi malati (i) Natrijev malat (ii) natrijev hidrogen malat

regulator kiselosti

E 351

Kalijev malat

regulator kiselosti

E 352

Kalcijevi malati (i) Kalcijev malat (ii) Kalcijev hidrogen malat

regulator kiselosti

E 353

Metavinska kiselina

regulator kiselosti

E 354

Kalcijev tartarat

regulator kiselosti

E 355

Adipinska kiselina

regulator kiselosti

E 356

Natrijev adipat

regulator kiselosti

E 357

Kalijev adipat

regulator kiselosti

E 363

Jantarna kiselina

regulator kiselosti

E 380

Triamonijev citrat

regulator kiselosti

E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (Kalcijev dinatrijev EDTA)

regulator kiselosti

E 400

Alginska kiselina

zgušnjivač

E 401

Natrijev alginat

zgušnjivač

E 402

Kalijev alginat

zgušnjivač

E 403

Amonijev alginat

zgušnjivač

E 404

Kalcijev alginat

zgušnjivač

E 405

Propan-1,2-diol alginat

zgušnjivač

E 406

Agar

zgušnjivač

E 407

Karagenan

zgušnjivač

E 407a

Pročišćena morska alga eucheuma (PES)

zgušnjivač

E 410

Brašno sjemenke rogača, Karuba guma

zgušnjivač

E 412

Guar guma

zgušnjivač

E 413

Tragakant

zgušnjivač

E 414

Akacia guma, Guma arabika

zgušnjivač

E 415

Ksantan guma

zgušnjivač

E 416

Karaja guma

zgušnjivač

E 417

Tara guma

zgušnjivač

E 418

Gellan guma

zgušnjivač

E 420

Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Sorbitol sirup

tvar za zaslađivanje

E 421

Manitol

tvar za zaslađivanje

E 422

Glicerol

tvar za zaslađivanje

E 425

Konjak (i) Konjak guma (ii) Konjak glukomanan

zgušnjivač

E 426

Hemiceluloza iz soje

zgušnjivač

E 431

Polioksietilen (40) stearat

emulgator

E 432

Polioksietilen sorbitan monolaurat

(polisorbat 20)

emulgator

E 433

Polioksietilen sorbitan monooleat

(polisorbat 80)

emulgator

E 434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat

(polisorbat 40)

emulgator

E 435

Polioksietilen sorbitan monostearat

(polisorbat 60)

emulgator

E 436

Polioksietilen sorbitan tristearat

(polisorbat 65)

emulgator

E 440

Pektini (i) pektin (ii) amidirani pektin

zgušnjivač

E 442

Amonijev fosfatid

emulgator

E 444

Saharoza acetat izobutirat

emulgator

E 445

Glicerolni esteri smola drveta

emulgator

E 450

Difosfati (i) Dinatrijev difosfat (ii) natrijev difosfat (iii) Tetranatrijev difosfat (iv) Dikalijev difosfat (v) Tetrakalijev difosfat (vi) Dikalcijev difosfat (vii) Kalcijev dihidrogen difosfat

emulgator

E 451

Tripolifosfati (i) Pentanatrijev trifosfat (ii) Pentakalijev trifosfat (iii)

regulator kiselosti

E 452

Polifosfati (i) Natrijevi polifosfati (ii) Kalijevi polifosfati (iii) Natrijev kalcijev polifosfat (iv) Kalcijevi polifosfati

emulgator

E 459

Beta-ciklodekstrin

zgušnjivač

E 460

Celuloza (i) Mikrokristalinična celuloza (ii) Celuloza u prahu

emulgator

E 461

Metil celuloza

zgušnjivač

E 462

Etil celuloza

zgušnjivač

E 463

Hidroksipropil celuloza

zgušnjivač

E 464

Hidroksipropil metil celuloza

zgušnjivač

E 465

Etil metil celuloza

zgušnjivač

E 466

Karboksi metil celuloza , Na karboksi metil celuloza, Celulozna guma

zgušnjivač

E 468

Umrežena Na-metil celuloza

Umrežena celulozna guma

zgušnjivač

E 469

Enzimatski hidrolizirana karboksimetil celuloza

zgušnjivač

E 470a

Natrijeva , kalijeva i kalcijeva sol masnih kiselina

emulgator

E 470b

Magnezijeva sol masnih kiselina

emulgator

E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

emulgator

E 472a

Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

E 472b

Ester mliječne kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

E 472c

Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

E 472d

Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

E 472e

Mono– i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

E 472f

Smjesa estera octene i vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina

emulgator

E 473

Saharozni esteri masnih kiselina

emulgator

E 474

Saharogliceridi

emulgator

E 475

Poliglicerolni ester masnih kiselina

emulgator

E 476

Poliglicerol poliricinoleat

emulgator

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

emulgator

E 479b

Termooksidirano sojino ulje s mono i digliceridima masnih kiselina

emulgator

E 481

Natrijev stearoil-2-laktilat

emulgator

E 482

Kalcijev stearoil-2-laktilat

emulgator

E 483

Stearil tartarat

tvar za tretiranje brašna

E 491

Sorbitan monostearat

emulgator

E 492

Sorbitan tristearat

emulgator

E 493

Sorbitan monolaurat

emulgator

E 494

Sorbitan monooleat

emulgator

E 495

Sorbitan monopalmitat

emulgator

E 500

Natrijevi karbonati (i) Natrijev karbonat (ii) Natrijev hidrogen karbonat (iii) Natrijev sekvikarbonat

regulator kiselosti

E 501

Kalijevi karbonati (i) Kalijev karbonat (ii) Kalijev hidrogen karbonat

regulator kiselosti

E 503

Amonijevi karbonati (i) Amonijev karbonat (ii) Amonijev hidrogen karbonat

regulator kiselosti

E 504

Magnezijevi karbonati (i) Magnezijev karbonat (ii) Magnezijev hidrogen karbonat

regulator kiselosti

E 507

Kloridna kiselina

regulator kiselosti

E 508

Kalijev klorid

tvar za želiranje

E 509

Kalcijev klorid

učvršćivač

E 511

Magnezijev klorid

učvršćivač

E 512

Kositar (II) klorid

antioksidans

E 513

Sulfatna kiselina

regulator kiselosti

E 514

Natrijevi sulfati (i) Natrijev sulfat (ii) Natrijev hidrogen sulfat

regulator kiselosti

E 515

Kalijevi sulfati (i) kalijev sulfat (ii) Kalijev hidrogen sulfat

regulator kiselosti

E 516

Kalcijev sulfat

tvar za tretiranje brašna

E 517

Amonijev sulfat

tvar za tretiranje brašna

E 520

Aluminijev sulfat

tvar za tretiranje brašna

E 521

Aluminijev natrijev sulfat

tvar za tretiranje brašna

E 522

Aluminijev kalijev sulfat

regulator kiselosti

E 523

Aluminijev amonijev sulfat

stabilizator

E 524

Natrijev hidroksid

regulator kiselosti

E 525

Kalijev hidroksid

regulator kiselosti

E 526

Kalcijev hidrokid

regulator kiselosti

E 527

Amonijev hidroksid

regulator kiselosti

E 528

Magnezijev hidroksid

regulator kiselosti

E 529

Kalcijev oksid

regulator kiselosti

E 530

Magnezijev oksid

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 535

Natrijev ferocijanid

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 536

Kalijev ferocijanid

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 538

Kalcijev ferocijanid

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 541

Natrijev aluminijev fosfat , kiseli

regulator kiselosti

E 551

Silicijev dioksid

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 552

Kalcijev silikat

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 553a

(i) Magnezijev silikat (ii) Magnezijev trisilikat

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 553b

Talk

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 554

Natrijev aluminijev silikat

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 555

Kalijev aluminijev silikat

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 556

Kalcijev aluminijev silikat

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 558

Bentonit

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 559

Aluminijev silikat (Kaolin)

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 570

Stearinska kiselina (Masne kiseline)

stabilizator

E 574

Glukonska kiselina

regulator kiselosti

E 575

Glukono-delta-lakton

regulator kiselosti

E 576

Natrijev glukonat

stabilizator

E 577

Kalijev glukonat

stabilizator

E 578

Kalcijev glukonat

regulator kiselosti

E 579

Željezni (II) glukonat

stabilizator

E 585

Željezni (II) laktat

stabilizator

E 586

4-heksilrezorcinol

stabilizator

E 620

Glutaminska kiselina

pojačivač okusa/arome

E 621

Mononatrijev glutaminat

pojačivač okusa/arome

E 622

Monokalijev glutaminat

pojačivač okusa/arome

E 623

Kalcijev diglutaminat

pojačivač okusa/arome

E 624

Monoamonijev glutaminat

pojačivač okusa/arome

E 625

Magnezijev diglutaminat

pojačivač okusa/arome

E 626

Guanilna kiselina

pojačivač okusa/arome

E 627

Dinatrijev guanilat

pojačivač okusa/arome

E 628

Dikalijev guanilat

pojačivač okusa/arome

E 629

Kalcijev guanilat

pojačivač okusa/arome

E 630

Inozinska kiselina

pojačivač okusa/arome

E 631

Dinatrijev inozinat

pojačivač okusa/arome

E 632

Dikalijev inozinat

pojačivač okusa/arome

E 633

Kalcijev inozinat

pojačivač okusa/arome

E 634

Kalcijev 5’-ribonukleotid

pojačivač okusa/arome

E 635

Dinatriejv 5’-ribonukleotidi

pojačivač okusa/arome

E 640

Glicin and njegova natrijeva sol

pojačivač okusa/arome

E 650

Cink acetat

regulator kiselosti

E 900

Dimetil poliksiloksan

stabilizator

E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

tvari za poliranje

E 902

Kandelila vosak

tvari za poliranje

E 903

Karnauba vosak

tvari za poliranje

E 904

Šelak

tvari za poliranje

E 905

Mikrokristalični vosak

tvari za poliranje

E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

tvari za poliranje

E 912

Ester montanske kiseline

tvari za poliranje

E 914

Oksidirani polietilenski vosak

tvari za poliranje

E 920

L-Cistein

tvar za tretiranje brašna

E 927b

Karbamid

tvar za tretiranje brašna

E 938

Argon

potisni plin

E 939

Helij

potisni plin

E 941

Dušik

potisni plin

E 942

Dušikov oksid

potisni plin

E 943a

Butan

potisni plin

E 943b

Izobutan

potisni plin

E 944

Propan

potisni plin

E 948

Kisik

potisni plin

E 949

Vodik

potisni plin

E 950

Acesulfam K

tvari za zaslađivanje -sladila

E 951

Aspartam

tvari za zaslađivanje -sladila

E 952

Ciklaminska kiselina i njezine Na i Ca soli

tvari za zaslađivanje -sladila

E 953

Izomalt

tvari za zaslađivanje -sladila

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

tvari za zaslađivanje -sladila

E 955

Sukraloza

tvari za zaslađivanje -sladila

E 957

Taumatin

tvari za zaslađivanje -sladila

E 959

Neohesperidin DC

tvari za zaslađivanje -sladila

E 961

Neotame

tvari za zaslađivanje -sladila

E 962

Sol aspartama-acesulfama

tvari za zaslađivanje -sladila

E 965

Maltitol (i) Maltitol (ii) Maltitol sirup

tvari za zaslađivanje -sladila

E 966

Laktitol

tvari za zaslađivanje -sladila

E 967

Ksilitol

tvari za zaslađivanje -sladila

E 968

Eritritol

tvari za zaslađivanje – sladila

E 999

Quillaia ekstrakt

stabilizator

E 1103

Invertaza

stabilizator

E 1105

Lisozim (Lizozim)

konzervans

E 1200

Polidekstroza

povečivać volumena

E 1201

Polivinilpirolidon

stabilizator

E 1202

Polivinilpolipirolidon

stabilizator

E 1204

Pululam

tvar za sprečavanje zgrudnjavanja

E 1404

Oksidirani škrob

modificirani škrob

E 1410

Monoškrob fosfat

modificirani škrob

E 1412

Diškrob fosfat

modificirani škrob

E 1413

Diškrob fosfat fosfatizirani

modificirani škrob

E 1414

Diškrob fosfat acetilirani

modificirani škrob

E 1420

Acetilirani škrob

modificirani škrob

E 1422

Acetilirani diškrob adipat

modificirani škrob

E 1440

Hidroksi propil škrob

modificirani škrob

E 1442

Hidroksi propil diškrob fosfat

modificirani škrob

E 1450

Natrijev oktenil jantarat škrob

modificirani škrob

E 1451

Acetilirani oksidirani škrob

modificirani škrob

E 1452

Aluminijev oktenil jantarat škrob

modificirani škrob

E 1505

Trietil citrat

stabilizator

E 1517

Gliceril diacetat (diacetin)

tvar za zadržavanje vlage

E 1518

Gliceril triacetat (triacetin)

tvar za zadržavanje vlage

E 1519

Benzilni alkohol

tvar za zadržavanje vlage

E 1520

Propan-1,2-diol (propilen glikol)

tvar za zadržavanje vlage

* Uredba (EZ-a) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. kojom se uspostavlja zajednički postupak za odobravanje prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma, bit će izravno primjenjiva danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe:

– Uredbe (EZ-a) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima

– Direktive 2008/60/EZ od 17. lipnja 2008. kojom se utvrđuju posebni kriteriji čistoće za sladila za uporabu u hrani

– Direktive 2008/84/EZ od 27. kolovoza 2008. kojom se utvrđuju posebni kriteriji čistoće prehrambenih aditiva drugačijih od sladila i bojila

– Direktive 2008/128/EZ od 22. prosinca 2008. kojom se utvrđuju posebni kriteriji čistoće za bojila za uporabu u hrani

– Direktive 2009/163/EU Europskog parlementa i Vijeća od 22. prosinca 2009. o sladilima za uporabu u hrani

2 Posebnim propisom preuzeti će se odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima

3 Posebnim propisom preuzeti će se odredbe Uredba (EZ-a) br. 1334/2008 aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 1601/91, Uredaba (EZ-a) br. 2232/96 i (EZ-a) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ

4 Nacionalno zakonodavstvo kojim se preuzima zakonodavstvo Europske unije ili zakonodavstvo Europske unije koje će se izravno primjenjivati po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

5 Pravilnikom o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine« broj 38/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 88/344/EEZ od 13. lipnja 1988. o usklađivanju zakona država članica na području ekstrakcijskih otapala koja se koriste u proizvodnji hrane i njihovih sastojaka

6 Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine« broj 70/05) te podzakonskim propisima donesenih na temelju istog Zakona, preuzete su odredbe Direktive Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991 o stavljanju proizvoda za zaštitu bilja na tržište

7 Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (»Narodne novine« broj 47/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kakvoći vode za ljudsku potrošnju

8 Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i zahtjevi zakona o hrani kojim se uspostavlja Europsko tijelo za sigurnost hrane te kojom se utvrđuju postupci u pitanjima sigurnosti hrane

9 Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje (»Narodne novine« broj 110/2008), preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

10 Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08) preuzete su odredbe Direktive 89/398/EZ od 3. svibnja 1988. o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na hranu za posebne prehrambene potrebe

11 Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi

12 Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

13 Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08), preuzete su odredbe Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje hrane i Direktive Vijeća ministara 89/396/EEZ o oznakama ili znakovima koje određuju seriju kojoj hrana pripada

14 Zakonom o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) preuzete su djelomično odredbe Uredbe (EZ-a) br. 882/2004 o službenoj kontroli

15 Pravilnikom o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine« broj 80/07) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca 2001.

16 Pravilnikom o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« broj 20/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima te njima srodnim proizvodima namijenjenima za prehranu ljudi

17 Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (»Narodne novine« broj 76/06) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2001/113/EZ

18 Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine« broj broj 73/05) preuzete su odredbe Direktive 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000 o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenima ljudskoj potrošnji

19 Zakon o vinu (»Narodne novine« broj 96/03) djelomično je usklađen s odredbama Uredbe (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkoj organizaciji tržišta vinom.

20 Pravilnikom o medu (»Narodne novine« broj“ 93/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2001/110/EEZ od 20. prosinca 2001. koja se odnosi na med.

21 Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine« broj 57/09, 85/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 80/777/EEZ od 15. srpnja 1980. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na korištenje i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda

22 Pravilnikom o šećerima i metodama analize šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« broj 39/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o šećerima namijenjenim za prehranu ljudi

23 Pravilnikom o dodacima prehrani (»Narodne novine« broj 148/2008) preuzete su odredbe Direktive 2002/46/EC od 10.06.2002. o dodacima prehrani

24 Pravilnikom o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (»Narodne novine« broj 89/2008) preuzete su odredbe Direktive 96/8 EZ Vijeća od 26. veljače 1996. za redukciju tjelesne mase.

25 Pravilnikom o hrani za posebne medicinske potrebe (»Narodne novine« broj 100/2008) preuzete su odredbe Direktive 1999/21/EZ od 25. ožujka 1999. o hrani za posebne medicinske namjene uzimajući u obzir izmjene i dopune Direktive 1999/21/EZ od 5. siječnja 2000.

26 Zakon o vinu (»Narodne novine« broj 96/03) djelomico uskladen s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. kojom se utvrduju opca pravila za definiranje, opis i prezentiranje aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina,te aromatiziranih koktela na bazi vina.

27 Pravilnikom o mazivim mastima (»Narodne novine« broj 89/08) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2991/94 od 5. 12. 1994. o utvrđivanju standarda za mazive masti

28 Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine« broj 74/08) preuzete su odredbe Direktive 2006/125 od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu i Direktive 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad uzimajući u obzir izmjene i dopune Direktive 1999/21/EC i Direktive Vijeća 92/52/EEZ od 18. lipnja 1992. o početnoj i prijelaznoj hrani namijenjenoj za izvoz u treće zemlje.

29 Pravilnikom o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09 i 141/09) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštititi zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića te kidanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL br. 39 od 13. 2. 2008., str. 16).