Pravilnik o označavanju pasa

NN 72/2010 (11.6.2010.), Pravilnik o označavanju pasa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2153

Na temelju članka 37. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU PASA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način označavanja pasa, oblik obvezne oznake te sadržaj i oblik Središnjeg upisnika pasa.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

2. Putovnica – obrazac putovnice za kućnog ljubimca u skladu s Prilogom I. i III. Pravilnika o putovnici za kućne ljubimce (»Narodne novine« broj 142/08),

3. Središnji upisnik pasa – upisnik svih označenih pasa koji vodi Uprava za veterinarstvo (u daljnjem tekstu Uprava),

4. Izdavatelj – ovlaštena veterinarska organizacija i veterinarska praksa, veterinarska organizacija i veterinarska služba koja posjeduje rješenje Uprave o dodjeli pojedinih poslova javnih ovlasti – cijepljenje pasa protiv bjesnoće,

5. Mikročip – samoočitavajuća pasivna naprava s radiofrekvencijom koja udovoljava ISO 11784 standardu, koja primjenjuje HDX ili FDX-B tehnologiju i može se očitati s napravom koja je kompatibilna s ISO 11785 standardom, na minimalnoj udaljenosti od 12 cm.

Članak 3.

(1) Psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.

(2) Svi označeni psi moraju biti upisani u Središnji upisnik pasa.

Članak 4.

(1) Označavanje pasa može provoditi samo izdavatelj.

(2) Označavanje pasa mikročipom obavlja se u skladu s uputom nositelja odobrenja za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog proizvoda.

Članak 5.

(1) Mikročip za označavanje pasa mora odgovarati kriterijima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Mikročip se aplicira parenteralno pod aseptičkim uvjetima u potkožje, s lijeve strane, u središnjem području vrata životinje.

(3) Aplikacija mikročipa je jednokratna, mikročip je trajan i prati psa od označavanja do uginuća.

Članak 6.

(1) Nakon što se mikročip aplicira u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika, izdavatelj u putovnicu unosi:

– samoljepljivu naljepnicu s linijskim kodom koji kodira najmanje posljednjih 15 znamenki koda kojeg prenosi mikročip;

– datum mikročipiranja,

– položaj mikročipa,

– podatke o vlasniku životinje,

– podatke o opisu životinje.

Članak 7.

Oštećeni odnosno nevažeći mikročip mora biti nadomješten novim, pri čemu se stari broj mikročipa briše iz upisnika pasa i upisuje novi broj te se izdaje nova putovnica.

Članak 8.

Očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa obavlja se pomoću odgovarajućeg čitača kojeg moraju posjedovati svi izdavatelji.

Članak 9.

(1) Središnji upisnik pasa dio je Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava i vlasništvo Uprave.

(2) Središnji upisnik pasa se vodi u obliku propisanog računalnog programa.

Članak 10.

Izdavatelj pristupa Središnjem upisniku pasa putem računalne mreže Internet, uz identifikaciju pripadajućim korisničkim imenom i lozinkom koje dodjeljuje Uprava.

Članak 11.

Središnji upisnik pasa sadržava sljedeće podatke:

– Identifikacijski broj mikročipa;

– Datum aplikacije mikročipa.

– Broj putovnice;

– Datum izdavanja putovnice;

– Ime i prezime vlasnika;

– Broj osobne iskaznice;

– OIB;

– Ime psa;

– Datum štenjenja;

– Pasminu;

– Spol;

– Datum cijepljenja;

– Naziv cjepiva;

– Serijski broj cjepiva;

– Ulicu i kućni broj;

– Mjesto;

– Epizootiološku jedinicu (općinu);

– Epizootiološko područje (županija);

– Trokratni pregled (da/ne);

– Odjava psa (datum);

– Razlog odjave (uginuće, promjena vlasnika, promjena izdavatelja);

– Broj prethodne putovnice;

– Veterinarska organizacija/veterinarska praksa/veterinarska služba;

– Broj telefona/mobitela;

– Opasan pas (DA/NE);

– Kastracija (DA/NE).

Članak 12.

(1) Nabavu i distribuciju mikročipova može obavljati samo pravna osoba koju na rok od 3 godine ovlasti nadležno tijelo.

(2) Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovoga Pravilnika, pristupa Upisniku putem računalne mreže Internet, uz identifikaciju pripadajućim korisničkim imenom i lozinkom koje dodjeljuje Uprava.

(3) Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovog članka mora voditi ažurnu evidenciju izdanih mikročipova sa sljedećim podacima:

– Broj ukupno izdanih mikročipova;

– Proizvođač mikročipova;

– Popis izdavatelja koji su preuzeli mikročipove;

– Popis jedinstvenih brojeva mikročipova koje su preuzeli izdavatelji.

(4) Evidencija iz stavka 3. ovoga članka je sastavni dio Središnjeg upisnika pasa.

(5) Uprava obavlja kontrolu vođenja evidencije iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Psi u pratnji posjednika, koji se provoze preko područja Republike Hrvatske te oni koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj, moraju, prije ulaska u zemlju, biti označeni mikročipom koji mora biti upisan u putovnicu.

(2) Ukoliko su psi iz stavka 1. ovoga članka označeni mikročipom koji nije u skladu s kriterijima određenim ovim Pravilnikom, posjednik mora osigurati odgovarajući čitač za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa.

Članak 14.

Svi psi koji do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu označeni mikročipom moraju biti označeni u skladu s ovim Pravilnikom najkasnije do 13. lipnja 2011. godine.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, broj 162/03, 114/04 i 26/05).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/8

Urbroj: 525-06-1-0249/10-6

Zagreb, 1. lipnja 2010.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

Prilog 1.

Kriteriji kojima moraju udovoljavati mikročipovi

1. Sustav mikročipova mora biti u skladu s ISO standardima 11784 i 11785.

2. Mikročip mora sadržavati jedinstveni 15-to znamenkasti kod koji je sastavljen na sljedeći način:

a. Mjesta 1, 2 i 3: troznamenkasti kod države – 191 u skladu s ISO standardom 3166;

b. Mjesta 4 i 5: kod proizvođača (991 minus kod proizvođača, koji je određen ICAR standardom);

c. Mjesta 6 do 15: jedinstveni (individualni) broj psa.

3. Sustav označavanja koji se koristi u Republici Hrvatskoj mora osiguravati jedinstvenost mikročipova. Proizvođač mikročipova odgovoran je za neponovljivost brojeva mikročipova.

4. U svaki mikročip mora biti ugrađen mehanizam koji onemogućava njegovu migraciju u potkožju psa.

5. Mikročip mora biti neškodljiv za životinje.

6. Za aplikaciju mikročipa može se koristiti samo aplikator za jednokratnu upotrebu.

7. Upute o aplikaciji mikročipa i rukovanju čitačem moraju biti na hrvatskom jeziku.

Broj
mjesta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Primjer

1

9

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opis

Kod države

Kod proizvođača

Individualni brojevi životinje