Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

NN 73/2010 (14.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2178

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08 i 86/09) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 124/09) iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a. koji glasi:

»Članak 3.a.

(1) Iznimno od odredbe članka 3. razredni odjeli učenika upisanih u osnovnu školu školske godine 2007./2008. i ranije, ustrojava se prema kriterijima iz stavaka 2., 3., 4. 5. i 6. ovoga članka.

(2) Razredni odjel u pravilu ima 30 učenika.

(3) Škola koja ima samo jedan razredni odjel istoga razreda može u tom razrednom odjelu imati najviše 34 učenika.

(4) Ako škola ima više od 34 učenika istoga razreda, razred se ustrojava u dva ili više razrednih odjela s brojem učenika koji je najbliži broju učenika iz stavka 2. ovoga članka s time da ne prelazi 32 učenika po razrednome odjelu.

(5) U redoviti razredni odjel mogu se uključiti najviše 3 učenika s teškoćama koji rade po prilagođenom programu pa ti odjeli mogu imati najviše:

– odjel s jednim učenikom s teškoćama može imati najviše – 28 učenika

– odjel s dva učenika s teškoćama može imati najviše – 26 učenika

– odjel s tri učenika s teškoćama može imati najviše – 24 učenika.

(6) Ako neki od učenika iz stavka 5. ovoga članka ima osobnog pomoćnika ili pomoćnika u nastavi, broj učenika se ne smanjuje.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– 3 učenika s autizmom ili«

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– 5 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama.«

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a. koji glasi:

»Članak 4.a

Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. redoviti razredni odjel u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu s teškoćama (u redovitim osnovnim i u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama) sastavljen od učenika upisanih u osnovnu školu školske godine 2007./2008. i ranije, može imati najviše:

– 9 učenika sniženih intelektualnih sposobnosti ili

– 8 učenika s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, glasovno-govorno-jezičnim teškoćama, motoričkim poremećajima ili organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju te učenike s poremećajima u ponašanju koji su smješteni u odgojne domove ili

– 7 učenika značajno sniženih intelektualnih sposobnosti i učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama ili

– 3 učenika s autizmom.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »određenog člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »određenog člankom 3., 3.a, 4. i 4.a ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/10-06/00125

Urbroj: 533-04-09-0001

Zagreb, 8. lipnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.