Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

NN 77/2010 (19.6.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2234

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine« br. 107/2007.) i članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 6. sjednici održanoj 9. lipnja 2010. godine, uz suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (»Narodne novine« br. 56/2008) u članku 11. stavku 3. iza riječi: »najviše«, umjesto riječi: »dva mjeseca«, trebaju stajati riječi: »šest mjeseci«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »položi«, umjesto riječi: »jedan«, treba stajati riječ: »dva«.

U stavku 2. iza riječi: »duži« umjesto riječi: »devedeset dana«, trebaju stajati riječi: »stoosamdeset dana«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »kuna« briše se točka i dodaje se zarez i riječi: »po predmetu«.

Članak 4.

U obrascu N-1 koji je u Prilogu br. 1. Pravilnika iza rubrike 4. dodaje se nova rubrika 5. koja glasi: »5. OIB«.

Dosadašnje rubrike 5. – 13. postaju rubrike 6. – 14.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/10-02/03

Urbroj: 311-01/01-10-02

Zagreb, 9. lipnja 2010.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.