Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja

NN 86/2010 (12.7.2010.), Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKO OBRAZOVANJE

2434

Na temelju članku 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH i 46/07) Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje na svojoj 73. sjednici održanoj 2. lipnja 2010. g. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZBOR U UMJETNIČKO-
-NASTAVNA ZVANJA

Članak 1.

Za nastavne predmete iz područja koje može predavati samo umjetnik, uz Uvjete Rektorskog zbora, koje potvrđuju sveučilišna tijela, uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja redoviti profesor, izvanredni profesor i docent, koje potvrđuje Matični odbor, temelje se na umjetničkoj djelatnosti:

a) koja je bila predstavljena javnosti;

b) koja nije bila predstavljena javnosti, ali je kroz projektnu dokumentaciju mogu vrednovati predstavnici određene umjetničke struke;

c) umjetničkoj nastavi i umjetničkoj nastavnoj produkciji u koju se unosi vlastito umjetničko biće i ostvaruje čin umjetničkog stvaranja, koje mogu vrednovati predstavnici određene umjetničke struke.

Članak 2.

Značajna i za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (redoviti profesor, izvanredni profesor i docent) relevantna je umjetnička djelatnost koja se određuje na osnovu dokumentiranih navoda o umjetničkoj djelatnosti u umjetničkom području. Ta se umjetnička djelatnost, umjetnički dosezi i izvrsnost stavljaju u suodnos s izborom u određeno i odgovarajuće umjetničko-nastavno zvanje.

Članak 3.

Uvjeti za pojedinog pristupnika u natječaju dokumentirani su i obrazloženi od strane Povjerenstava za izradu izvješća, koje je dužno utvrditi ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u zvanje. Ta izvješća prethodno potvrđena na nadležnim vijećima akademija i fakulteta, ocjenjuju se na nadležnom Matičnom odboru. Matični odbor donosi odluku o ispunjavanju uvjeta i temelj je za izbor u umjetničko-nastavno zvanje.

Članak 4.

Za umjetnička područja i umjetničku djelatnost za koje se ne može odrediti nadležnost institucije (akademije ili fakulteta) koja imenuje Povjerenstvo za izradu izvješća, to će povjerenstvo imenovati Matični odbor.

Ukoliko Matični odbor ne može donijeti odluku u postupak se uključuje odgovarajuće znanstveno područno odnosno umjetničko vijeće Nacionalnog vijeća za znanost.

Članak 5.

Umjetnička područja u kojima djeluju nastavnici u umjetničko-nastavnim zvanjima te ostvarenja koja su nužna za ispunjavanja umjetničkih kriterija za izbor su:

1. Kazališna umjetnost

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću glume, scenskog kretanja i mime, kazališne režije, režije glazbenih i scenskih formi, radiofonske režije, lutkarstva, dramskog pisma, dramaturgije izvedbe, oblikovanja svjetla, oblikovanja zvuka, kostimografije, scenografije;

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koja imaju javni karakter (javne ispitne produkcije glume, režije, scenskog kretanja, scenskog govora).

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću, a u postupku izbora u području pedagogije i metodike kazališne umjetnosti, koja svojom vrsnošću i obimom zadovoljavaju umjetničke uvjete i predispozicije za bavljenje umjetničkom pedagogijom.

2. Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću režije, snimanja (filmsko i elektroničko), filmske fotografije, montaže, dramaturgije i scenarija, glume, režije animiranog filma, oblikovanja svjetla, oblikovanja zvuka, kostimografije, scenografije, autorstva multimedijskih projekata i video arta.

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koji imaju javni karakter (glavni autor ili nositelj autorstva u realizaciji grupnih studentskih projekata).

3. Glazbena umjetnost

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću kroz reprodukciju glazbe, kompoziciju (izvedene i u partituri), glazbene nastupe na koncertima ili u kazalištu, snimanja za radio, televiziju i diskografske kuće, izvedbe autorskih djela na koncertima ili u kazalištu, glazbena autorska izdanja;

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koja imaju javni karakter, bilo solistički, komorno ili pak kao dio nekog većeg zajedničkog projekta (javne ispitne glazbene produkcije, zajednički nastupni u ansamblima sa studenima, dirigiranjem i ravnanjem studentskim ansamblima i sl.).

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću, a u postupku izbora u području pedagogije i metodike glazbene umjetnosti, koja svojom vrsnošću i obimom zadovoljavaju umjetničke uvjete i predispozicije za bavljenje umjetničkom pedagogijom.

4. Likovne umjetnosti

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću kroz grafiku, slikarstvo, kiparstvo, animirani film i nove medije, likovnu pedagogiju, likovnu tehnologiju, restauraciju i konzervaciju, video art, fotografiju, animirani film, multimedijske autorske projekte, performans, konceptualni rad, site specific projekte, instalacije, autorske grafičke mape, razne oblike likovno-grafičkog oblikovanja i djelovanja, restauratorske radove na spomenicima kulture (samostalne ili skupne), samostalne i skupne izložbe, zastupljenost u stalnim postavama u muzejsko-galerijskim ustanovama, umjetnička djela realizirana u javnim prostorima, javni natječaji.

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koji imaju javni karakter (glavni autor ili nositelj autorstva u realizaciji grupnih studentskih projekata).

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću, a u postupku izbora u području pedagogije i metodike likovnih umjetnosti, koja svojom vrsnošću i obimom zadovoljavaju umjetničke uvjete i predispozicije za bavljenje umjetničkom pedagogijom.

5. Arhitektura (umjetnički dio):

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću kroz izvedene i neizvedene (a nagrađene ili objavljene) projekte iz područja arhitekture i urbanizma te oblikovanja hortikulturnih površina, izvedenih ili neizvedenih projekata unutrašnje arhitekturne.

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koji imaju javni karakter (glavni autor ili nositelj autorstva u realizaciji grupnih studentskih projekata).

6. Primijenjena umjetnost

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću kostimografije, scenografije, fotografije, oblikovanja svjetla, oblikovanja zvuka, filmske i medijske produkcije, produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti, restauracije i konzervacije.

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koji imaju javni karakter (glavni autor ili nositelj autorstva u realizaciji grupnih studentskih projekata).

7. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću klasičnog baleta, suvremenog plesa, koreografije, pantomime i mime, scenskog kretanja;

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koja imaju javni karakter (javne ispitne produkcije koreografije i baletnih produkcija).

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću, a u postupku izbora u području pedagogije i metodike baletne i plesne umjetnosti, koja svojom vrsnošću i obimom zadovoljavaju umjetničke uvjete i predispozicije za bavljenje umjetničkom pedagogijom.

8. Dizajn:

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću dizajna vizualnih komunikacija, industrijskog dizajna i dizajna proizvoda, modnog dizajna i dizajna interakcija.

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koji imaju javni karakter (glavni autor ili nositelj autorstva u realizaciji grupnih studentskih projekata).

9. Interdisciplinarno umjetničko područje

– umjetnička ostvarenja umjetnika ostvarena javnom umjetničkom djelatnošću koje obuhvaća više umjetničkih područja i disciplina, a ne može se vrednovati unutar samo jednog područja odnosno discipline.

– umjetnička ostvarenja u interdisciplinarnom umjetničkom području kod kojih su primijenjene znanstvene i teorijske spoznaje koje rezultiraju novom umjetničkom kvalitetom.

– umjetnička ostvarenja nastavnika koja nastaju kao njihov autorski rad u umjetničkoj nastavi, a koji imaju javni karakter (glavni autor ili nositelj autorstva u realizaciji grupnih studentskih projekata).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (»Narodne novine«, broj 131/08).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/10-09/0009

Urbroj: 355-02-01-10-10

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.