Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanosti, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

NN 92/2010 (24.7.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanosti, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2594

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2010.

Klasa: 011-01/10-01/87

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 20. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, VISOKO ŠKOLSTVO I TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 117/01. i 45/09.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost«.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska zaklada za znanost«, a riječ: »školstvo« riječju: »obrazovanje«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Općim aktom Zaklade uredit će se ustrojstvo i djelokrug Ureda za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Zaklade.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uvjeti i postupak prijavljivanja, vrednovanja i financiranje znanstvenih projekata i programa utvrđuju se općim aktom Zaklade, pri čemu se postupak vrednovanja provodi nezavisnom znanstvenom recenzijom s ciljem ocjene kakvoće i prioriteta.«

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »odbor« stavlja se zarez i dodaju riječi: »znanstveni odbori, izvršni direktor«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima predsjednika i osam članova, a koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(2) Kandidate za predsjednika i članove Upravnog odbora Zaklade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja, i to četiri člana na prijedlog javnih znanstvenih instituta, dva člana na prijedlog Rektorskog zbora, a po jednog člana na prijedlog:

– Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

– nacionalnog vijeća za područje znanosti,

– Hrvatske udruge poslodavaca.

(3) Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe dva zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade i to većinom ukupnog broja članova. Zamjenici zamjenjuju spriječenog, odnosno odsutnog predsjednika prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor.

(4) Na rad članova Upravnog odbora Zaklade primjenjuju se odredbe Statuta Zaklade.

(5) Način rada Upravnog odbora Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom.«

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravni odbor Zaklade predlaže Hrvatskom saboru strateški plan Zaklade za petogodišnje razdoblje u kojem se razrađuju ciljevi i programi koji su u skladu s dugoročnim strateškim pravcima razvoja Republike Hrvatske. Strateški plan Zaklade prepoznaje i razvija prioritetna znanstvena područja radi jačanja integracije hrvatskog znanstvenog sustava u europski istraživački prostor, povezivanja znanstvenih istraživanja s inovacijskim i proizvodnim procesima te osiguravanja uvjeta za korištenje europskih fondova za znanost i inovacije.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Strateški plan Zaklade iz stavka 2. ovoga članka donosi Hrvatski sabor.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem članku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »drugoj osobi«, zamjenjuju se riječima: »izvršnom direktoru«.

Članak 7.

Iza članka 9. dodaju se članci 9.a i 9.b koji glase:

»Članak 9.a

(1) Zadaće znanstvenih odbora su:

– provođenje evaluacijskih postupaka predloženih projekata, uključujući znanstvene recenzije,

– predlaganje Upravnom odboru projekata za financiranje,

– predlaganje Upravnom odboru novih programa ili prilagodbe postojećih programa,

– nadgledanje provedbe programa, nadziranje financiranja znanstvenih istraživanja, te predlaganje primjene znanstvenih ishoda.

(2) Svaki znanstveni odbor iz stavka 1. ovoga članka ima pet članova, i to:

– dva znanstvenika koji djeluju na području Republike Hrvatske, od kojih jedan obnaša dužnost koordinatora znanstvenog odbora, a njegova prava i obveze će se pobliže urediti posebnim ugovorom,

– jedan znanstvenik koji djeluje izvan područja Republike Hrvatske i državljanin je Republike Hrvatske,

– dva znanstvenika koji djeluju izvan područja Republike Hrvatske i nisu državljani Republike Hrvatske.

(3) Članove znanstvenih odbora Upravni odbor Zaklade imenuje posebnom odlukom na temelju provedenog javnog natječaja. Članovi znanstvenih odbora moraju biti vodeći znanstvenici s iskustvom u vođenju i recenziranju projekata a ukupne kriterije za izbor i razrješenje članova znanstvenih odbora utvrđuje Upravni odbor Zaklade posebnom odlukom.

Članak 9.b

Izvršni direktor Zaklade vodi poslovanje Zaklade i samostalno upravlja stručnim službama Zaklade, a imenuje ga Upravni odbor Zaklade na temelju provedenog javnog natječaja za razdoblje od 4 godine.«

Članak 8.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz državnoga proračuna na posebnoj proračunskoj poziciji, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda.«

Članak 9.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni odbor Zaklade je obvezan svaka tri mjeseca, do petnaestog u mjesecu, dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost i visoko obrazovanje izvješće o radu Zaklade, a jednom godišnje i Hrvatskom saboru.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Vlada Republike Hrvatske će predložiti imenovanje članova Upravnog odbora Zaklade sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora Zaklade, prestaje danom imenovanja članova Upravnog odbora Zaklade sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Upravni odbor Zaklade, sastavljen sukladno odredbama ovoga Zakona, dužan je u roku od 60 dana od dana imenovanja, imenovati članove znanstvenih odbora Zaklade i izvršnog direktora Zaklade na način propisan odredbama ovoga Zakona.

(4) Mandat dosadašnjim članovima znanstvenih odbora Zaklade prestaje danom imenovanja članova znanstvenih odbora Zaklade sukladno odredbi stavka 3. ovoga članka.

(5) Mandat dosadašnjem izvršnom direktoru Zaklade prestaje danom imenovanja izvršnog direktora Zaklade, sukladno odredbi stavka 3. ovoga članka.

Članak 11.

Upravni odbor Zaklade, imenovan sukladno odredbama ovoga Zakona, dužan je u roku od 6 mjeseci od dana svog konstituiranja, predložiti Hrvatskom saboru strateški plan Zaklade za petogodišnje razdoblje.

Članak 12.

(1) Upravni odbor Zaklade, imenovan sukladno odredbama ovoga Zakona, dužan je u roku od 3 mjeseca od dana svog konstituiranja, uskladiti Statut i druge opće akte Zaklade s odredbama ovoga Zakona i dostaviti ih na suglasnost ministarstvu nadležnom za znanost i visoko obrazovanje.

(2) Nakon dobivanja suglasnosti ministarstva nadležnog za znanost i visoko obrazovanje Upravni odbor je obvezan u daljnjem roku od 15 dana podnijeti Statut Zaklade na odobrenje ministarstvu nadležnom za upravu.

Članak 13.

(1) Uredi osnovani sukladno odredbi članka 2. stavka 3. Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 117/01. i 45/09.) prestaju s radom danom početka rada ureda iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona obustavit će se postupci osnivanja ureda započeti sukladno odredbi članka 2. stavka 3. Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 117/01. i 45/09.).

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 643-02/10-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.