Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

NN 103/2010 (31.8.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2802

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 30. kolovoza 2010., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2010. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                      2.022.368.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                     2.414.472.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                       392.104.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/04

Zagreb, 30. kolovoza 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za 2010.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2010.

PRIHODI POSLOVANJA

2.156.387.977

-135.019.977

2.021.368.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.000.000

0

1.000.000

RASHODI POSLOVANJA

1.799.468.000

45.492.000

1.844.960.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

439.119.853

130.392.147

569.512.000

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

-81.199.876

-310.904.124

-392.104.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2010.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2010.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

21.075.000

160.919.000

181.994.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan za 2010.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2010.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

219.712.876

128.297.124

348.010.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

159.588.000

-21.688.000

137.900.000

NETO FINANCIRANJE

60.124.876

149.985.124

210.110.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE


B. RAČUN FINANCIRANJA


II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2010.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2010.

01

HRVATSKE VODE

2.398.175.853

154.196.147

2.552.372.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

212.685.000

-2.690.000

209.995.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

192.085.000

-2.690.000

189.395.000

311

Plaće

111.105.000

-5.500.000

105.605.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.800.000

3.430.000

8.230.000

313

Doprinosi na plaće

19.420.000

-820.000

18.600.000

321

Naknade troškova zaposlenima

8.400.000

0

8.400.000

323

Rashodi za usluge

30.350.000

200.000

30.550.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.530.000

0

6.530.000

343

Ostali financijski rashodi

2.280.000

0

2.280.000

381

Tekuće donacije u novcu

1.600.000

0

1.600.000

K2000

OPREMANJE

2.800.000

4.000.000

6.800.000

422

Postrojenja i oprema

2.800.000

4.000.000

6.800.000

K2001

INFORMATIZACIJA

7.000.000

0

7.000.000

422

Postrojenja i oprema

1.500.000

0

1.500.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.500.000

0

5.500.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

10.800.000

-4.000.000

6.800.000

421

Građevinski objekti

10.800.000

-4.000.000

6.800.000

0

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

149.553.000

-13.588.000

135.965.000

0

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

71.065.000

0

71.065.000

342

Kamate za primljene zajmove od banaka

8.315.000

0

8.315.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

62.750.000

0

62.750.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

78.488.000

-13.588.000

64.900.000

342

Kamate za primljene zajmove

17.550.000

0

17.550.000

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

60.938.000

-13.588.000

47.350.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

19.950.000

0

19.950.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

19.950.000

0

19.950.000

342

Kamate za primljene zajmove

2.050.000

0

2.050.000

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

17.900.000

0

17.900.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

1.047.704.000

48.993.000

1.096.697.000

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

687.000.000

48.607.000

735.607.000

323

Rashodi za usluge

685.700.000

42.807.000

728.507.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

300.000

0

300.000

381

Tekuće donacije

0

5.000.000

5.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

800.000

1.800.000

A1005

OBRANA OD POPLAVA

25.000.000

32.000.000

57.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

4.000.000

7.000.000

11.000.000

323

Rashodi za usluge

20.800.000

25.060.000

45.860.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

-60.000

140.000

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

202.604.000

-33.304.000

169.300.000

323

Rashodi za usluge

202.604.000

-33.304.000

169.300.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

50.000.000

-5.000.000

45.000.000

323

Rashodi za usluge

50.000.000

-5.000.000

45.000.000

0

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

2.200.000

0

2.200.000

323

Rashodi za usluge

2.200.000

0

2.200.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

57.000.000

0

57.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000

0

1.100.000

323

Rashodi za usluge

55.680.000

0

55.680.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

0

20.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

3.900.000

0

3.900.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000

0

1.100.000

323

Rashodi za usluge

2.790.000

0

2.790.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

10.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

16.000.000

-1.000.000

15.000.000

323

Rashodi za usluge

15.900.000

-7.100.000

8.800.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

100.000

363

Tekuće pomoći unutar opće države

0

6.100.000

6.100.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

4.000.000

7.690.000

11.690.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.950.000

7.690.000

11.640.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

50.000

0

50.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

968.283.853

121.481.147

1.089.765.000

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

83.000.000

7.000.000

90.000.000

363

Pomoći unutar opće države

1.300.000

900.000

2.200.000

386

Kapitalne pomoći

350.000

750.000

1.100.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

81.350.000

5.350.000

86.700.000

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

241.000.000

92.656.000

333.656.000

363

Pomoći unutar opće države

17.000.000

-3.000.000

14.000.000

386

Kapitalne pomoći

224.000.000

25.656.000

249.656.000

421

Građevinski objekti

0

70.000.000

70.000.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

160.372.000

106.300.000

266.672.000

363

Pomoći unutar opće države

20.000.000

-5.000.000

15.000.000

386

Kapitalne pomoći

140.372.000

11.300.000

151.672.000

421

Građevinski objekti

0

100.000.000

100.000.000

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

138.000.000

-11.100.000

126.900.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

49.500.000

-3.500.000

46.000.000

421

Građevinski objekti

70.500.000

-4.270.000

66.230.000

422

Postrojenja i oprema

0

4.770.000

4.770.000

516

Izdaci za dane zajmove itrgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

18.000.000

-8.100.000

9.900.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

8.400.000

5.000.000

13.400.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

8.400.000

5.000.000

13.400.000

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

81.416.000

0

81.416.000

363

Pomoći unutar opće države

22.900.000

-4.700.000

18.200.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

4.000.000

-1.500.000

2.500.000

421

Građevinski objekti

49.416.000

9.041.000

58.457.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5.100.000

-2.841.000

2.259.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

193.523.853

-55.157.853

138.366.000

421

Građevinski objekti

193.523.853

-55.157.853

138.366.000

K2013

IPA I OSTALI PROJEKTI

62.572.000

-23.217.000

39.355.000

386

Kapitalne pomoći

56.342.000

-23.217.000

33.125.000

421

Građevinski objekti

6.230.000

0

6.230.000