Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

NN 107/2010 (13.9.2010.), Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2862

Temeljem članka 163a. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« 107/07) ministar pravosuđa i ravnatelj Državne geodetske uprave donose

PRAVILNIK

O USTROJU I DJELOVANJU ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se osnove ustroja, upravljanja i financiranja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (skraćeno: »ZIS«)

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) na jednom mjestu povezuje i održava Bazu zemljišnih podataka (skraćeno: »BZP«) sa podacima Baze digitalnih katastarskih planova.

Članak 2.

Bazu zemljišnih podataka (BZP) na državnoj razini obuhvaća organizacijski i tehnološki objedinjeni skup harmoniziranih podataka koji se sastoje od podataka zemljišne knjige vođene elektroničkom obradom (skraćeno: »EOP zemljišna knjiga«) i od podataka katastra nekretnina vođenog elektroničkom obradom.

Zajednički informacijski sustav (ZIS), osim podataka iz prethodnog stavka ovog Pravilnika, obuhvaća na državnoj razini i organizacijski i tehnološki objedinjeni skup ne harmoniziranih podataka koji se vode u digitalno vođenim zemljišnim knjigama i katastru zemljišta vođenog elektroničkom obradom podataka.

2. USTROJSTVO ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 3.

Ustroj ZIS-a u smislu ovog Pravilnika odnosi se na ustroj:

– Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave na način da svaka od institucija samostalno određuje organizacijski i funkcionalni oblik djelovanja u sklopu svoje nadležnosti;

Funkcionalno-ustrojbene organizacije koja upravlja Zajedničkim informacijskim sustavom (ZIS-a).

– tehnološkog vođenja podataka i svih registarskih baza ZIS-a.

Članak 4.

Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava svojim aktima o unutarnjem ustroju odredit će organizacijski i funkcionalni okvir poslovanja ZIS-a sukladno svojim nadležnostima.

Funkcionalno-ustrojbena organizacija upravljanja ZIS-om uredit će se aktom nadležnog tijela Republike Hrvatske kao organizacijski i funkcionalno samostalna institucija (agencija).

Tehnološko vođenje svih podataka ZIS-a povjerava se trgovačkom društvu koje je određeno aktom nadležnog tijela Republike Hrvatske.

Međusobni odnosi, prava i obveze tehnološkog vođenja ZIS-a uredit će se posebnim Ugovorom između Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave kao jedne i trgovačkog društva kojemu je povjereno tehnološko vođenje podataka ZIS-a kao druge ugovorne strane (Ugovor o udomljavanju).

3. UPRAVLJANJE

Članak 5.

Poslovnim, normativnim i razvojnim dijelom sustava upravljaju Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava – u okviru zakonske nadležnosti i kroz unutrašnji organizacijski ustroj tih institucija.

Poslovno-informatičkim dijelom sustava upravlja funkcionalno-ustrojbena organizacija sukladno ovlastima, obvezama i odgovornostima utvrđenim osnivačkim aktom, odnosno odlukama ovlaštenih tijela Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave.

Osnivačkim aktom organizacije iz prethodnog stavka određuju se između ostalog njezin ustroj, upravljanje, opseg poslova, obveze i odgovornosti, prava i obveze prema Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi, financiranje organizacije, kao i način donošenja poslovnih i drugih odluka.

Tehnološko vođenje registara ZIS-a, te provedbu odluka funkcionalno-ustrojbene organizacije provodi trgovačko društvo u kojemu je udomljen ZIS sukladno Ugovoru o udomljavanju (članak 4. stavak 4. ovog Pravilnika.

4. FINANCIRANJE

Članak 6.

Svi poslovi institucionalnih tijela iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave financiraju se iz proračuna tih institucija.

Svi poslovi funkcionalno-ustrojbene organizacije financiraju se iz proračuna te institucije, prihoda od pružanja usluga javnom i privatnom sektoru sukladno zakonu, kao i drugih odobrenih i planiranih izvora sredstava.

Svi poslovi vođenja registara ZIS-a sadržani u Ugovoru o udomljavanju financiraju se prema opsegu poslova za pojedine korisnike, iz proračuna Ministarstva pravosuđa i proračuna Državne geodetske uprave.

Do potpune uspostave funkcionalnosti ZIS-a za sve zemljišnoknjižne sudove i katastarske urede, poslovi iz prethodnog stavka financiraju se u jednakim udjelima iz proračuna Ministarstva pravosuđa s jedne strane i proračuna Državne geodetske uprave i proračuna s druge strane.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Do uspostave organizacije u smislu članka 4. stavak 2. ovog Pravilnika, njezine će poslove izvršavati djelatnici sadašnje Jedinice za provedbu projekta Svjetske banke za obnovu i razvoj koji rade na Projektnom zadatku uspostave ZIS- a, a poslove Upravnog tijela vršit će imenovani predstavnici MP-a, DGU-a s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenih posebnom Odlukom ministra pravosuđa i ravnatelja Državne geodetske uprave.

Odlukom iz prethodnog stavka uredit će se ustroj, upravljanje, privremena sistematizacija poslova i potreban broj zaposlenika organizacije, njezino sjedište i potrebna materijalna sredstva kao i način privremenog financiranja u 2010. godini.

Članak 8.

Privremena funkcionalno-ustrojbena organizacija iz članka 7. stavak 1. Pravilnika, poslovat će od 1. srpnja 2010. godine (dana zatvaranja Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra financiranog sredstvima zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj) pa do uspostave organizacije iz članka 4. stavak 2. Pravilnika.

Članak 9.

Međusobni odnosi, prava i obveze u upravljanju i financiranju funkcionalno-ustrojbene organizacije, kao i produkcijski troškovi ZIS-a, te sva druga pitanja vezana uz primjenu ovog Pravilnika u odnosima između Državne geodetske uprave i Katastra grada Zagreba pobliže će se urediti zajedničkim aktom tih institucija.

Institucije iz prethodnog stavka sukladno svom dogovoru preuzimaju prava i obveze jedne strane iz ovog Pravilnika, a Ministarstvo pravosuđa preuzima prava i obveze druge strane iz ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske (»Narodne novine« 90/2004).

Klasa: 930-01/10-01/38
Urbroj: 541-01/1-10-1

Klasa: 932-01/10-01/394
Urbroj: 514-03-03/1-10-1

Ravnatelj Državne geodetske uprave
prof. dr. Željko Bačić, v. r.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.