Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

NN 124/2010 (8.11.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

HRVATSKI SABOR

3209

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/106

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU

Članak 1.

U Zakonu o športu (»Narodne novine«, br. 71/06.), u članku 72. stavku 1. iza riječi: »pravilima« dodaju se riječi: »Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora i«.

U stavku 2. riječi: »sukladno pravilima WADA-e« zamjenjuju se riječima: »pravilima iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 3. riječi: »odredbama WADA-e i Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu« zamjenjuju se riječima: »pravilima iz stavka 1. ovoga članka i sukladno ovome Zakonu.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Športaši su obvezni dopustiti obavljanje dopinške kontrole.«.

Članak 2.

Naslov ispred članka 73.: »Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu« i članak 73. brišu se.

Članak 3.

U članku 75. stavku 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. 8. i 9. postaju točke 6., 7. i 8.

U stavku 7. iza riječi: »informacijskog sustava u športu« riječi: »te rad i djelovanje Agencije« brišu se.

Članak 4.

U članku 86. stavku 1. točki 5. iza riječi: »pravilima« dodaju se riječi: »Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora i«.

Članak 5.

(1) Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu (u daljnjem tekstu: HADA) pripaja se Hrvatskom zavodu za toksikologiju koji danom stupanja na snagu ovoga Zakona mijenja naziv u: »Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu: Zavod) nastavlja neprekinuti kontinuirani rad u borbi protiv dopinga u svim međunarodnim asocijacijama u kojima je do stupanja na snagu ovoga Zakona djelovala HADA, te preuzima sva prava i obveze u borbi protiv dopinga na temelju međunarodnih konvencija.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, Zavod preuzima sredstva, prava, obveze, poslove, pismohranu i drugu dokumentaciju te službenike i namještenika HADA-e.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatske agencije protiv dopinga u športu (»Narodne novine«, br. 18/07.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/10-01/02

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.