Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

NN 127/2010 (16.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

3310

Na temelju članka 1025. točke 21. i 22. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA, UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA U POMORSKOM PROMETU, UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA OPASNIH TVARI, RASUTOG I OSTALOG TERETA U LUKAMA TE NAČINU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA U LUKAMA

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (»Narodne novine« 51/2005) mijenja se i glasi:

»Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:

1. opasne tvari su tvari određene Zakonom o prijevozu opasnih tvari, tvari klasificirane po IMDG kodeksu, opasne tekuće tvari nabrojene u Poglavlju 17 IBC Kodeksa, ukapljeni plinovi nabrojeni u Poglavlju 19 IGC Kodeksa, krute tvari koje se odnose na Dodatak I, IMSB Kodeksa, one tvari za čiji prijevoz su odgovarajući preduvjeti navedeni u skladu s člankom 1.1.3 IBC Kodeksa ili člankom 1.1.6 IGC Kodeksa;

2. onečišćujuće tvari su ulja kako su definirana u Aneksu I MARPOL (73/78) konvencije, štetne tekuće tvari kako je definirano u Aneksu II MARPOL(73/78) konvencije, štetne tvari kako je definirano u Aneksu III MARPOL (73/78) konvencije;

3. stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposobljena za rukovanje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje upravlja lukom odnosno od pravne osobe koja je registrirana za djelatnost rukovanja opasnim tvarima.

4. rukovanje opasnim tvarima obuhvaća: ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj iz broda ili vozila, uskladištenje, podizanje iz skladišta i prijevoz i ostale aktivnosti vezane za rukovanje i zbrinjavanje opasnih tvari na području luke;

5. vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo

6. opasne kemikalije su tekućine s tlakom para koji ne prelazi 0,28 MPa pri temperaturi od 37,8 °C, koje su opasne zbog zapaljivosti ili eksplozije, te su biološki opasne zbog svoje reaktivnosti.

7. lučka uprava jest pravna osoba koja upravlja lukom otvorenom za javni promet, odnosno ovlaštenik koncesije za luke posebne namjene

8. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo

9. Ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo

10. Ovlaštenik koncesije je prava ili fizička osoba koje temeljem ugovora o koncesiji ovlaštena obavljati gospodarsku djelatnost rukovanja opasnih tvari u luci.

11. Krcatelj je naručitelj ili od njega određena osoba koja na temelju ugovora o prijevozu stvari predaje stvari prijevozniku radi prijevoza.

12. Manifest / Lista tereta je brodski dokument koji mora sadržavati popis i smještaj opasnih tereta na brodu.

13. Kapetanija – je lučka kapetaniju.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Na rukovanje opasnim tvarima u upakiranom, razlivenom i rasutom stanju, te ukapljenim plinovima na brodu u luci, te na prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primjenjuju i Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova (u daljnjem tekstu: pravila), odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru SOLAS 1974 (u daljnjem tekstu: SOLAS 1974), Međunarodnog Kodeksa opasnih tvari (IMDG Code), Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremu brodova koji prevoze ukapljene plinove u razlivenom stanju (IGC Code, 1975), Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja mora s brodova s Protokolom (u daljnjem tekstu: (MARPOL 73/78), Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju iz 1971. i 1983. godine (IBC Code 1971, 1983), Međunarodnog pomorskog kodeksa za krute rasute terete IMSBC Code, 2008), pravno zakonodavstvo EU te Međunarodnog kodeksa za sigurno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prijevoz rasutih tereta (BLU Code, 1998).«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. točka A. alineja (h) mijenja se i glasi:

»(h) Svjedodžbu odnosno Potvrdu o sposobnosti broda za krcanje opasnih tvari u upakiranom ili krutom rasutom stanju«

U članku 9. stavku 1. točka C. mijenja se i glasi:

»C. Podaci o teretu:

(a) ispravni tehnički naziv, IMO klasa tereta u skladu s IMDG, IBC, IMSBC, INF i IGC kodeksom, UN broj, način pakiranja, količinu opasnih tvari te u slučaju kada se teret prevozi u kontejnerima njihov identifikacijski broj.

(b) Lista, manifest tereta i plan slaganja tereta na brodu

(c) za tvari iz Dodatka I MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, Sigurnosna lista s podacima o psiho- kemijskim karakteristikama tvari uključujući, gdje je primjenjivo, viskozitet izražen u cSt at 50 °C, gustoću pri temperaturi od 15 °C, kao i druge podatke u skladu s Rezolucijom MSC.150 (77) Međunarodne pomorske organizacije

(d) Kontakt podaci gdje se mogu dobiti detaljni podaci o opasnim ili onečišćujućim tvarima uključujući podatke o psiho- kemijskim karakteristikama tvari i postupanju u slučaju hitnosti.«

U članku 9. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za opasne ili onečišćujuće tvari koje se prevoze vozilima Deklaracija se mora podnijeti najkasnije 24 sata prije ulaska vozila na područje luke.«

Članak 4.

U članku 11. riječi »na temelju jedne dispozicije« brišu se.

Članak 5.

Članak 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Pregled opasnih tvari obavlja se na lučkom sidrištu odnosno drugom mjestu koje odredi Kapetanija.«

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki brod kada prevozi opasne ili onečišćujuće tvari mora imati detaljan plan ukrcanih tvari na brodu ili Manifest tereta, koji mora sadržavati sljedeće podatke:

– UN broj,

– Klasu tvari,

– Lokacija tvari na brodu,

– Količinu tvari,

– »Booking reference« broj

– Grupu pakiranja

– Popratne pojave (SUBSIDIARY RISK)

– Temperaturu plamišta u (C)

– Naznaku zagađivača mora

– EmS- »Emergency Schedule Numbers.«

(2) Brod koji prevozi opasne ili onečišćujuće tvari dužan je preslik plana ili Manifesta tereta iz stavka 1. ovog članka dostaviti lučkoj kapetaniji najkasnije 48 sati prije uplovljenja odnosno neposredno prije izdavanja Dozvole za odlazak broda.«

Članak 7.

U članku 14. riječi »Klasa 9. Ostale opasne tvari, tj. tvari za koje je znanstveno ispitivanje pokazalo da se na temelju određenih svojstava tvari ne mogu svrstati u klase od 1. do 8. ovog članka (azbest, suhi led, magnetni materijali)« zamjenjuju se riječima: »Klasa 9. Sve ostale opasne tvari i predmeti za koje je iskustvo dokazalo da se zbog njihovih opasnih svojstava moraju primjenjivati zahtjevi ovog Pravilnika i tvari na koje se primjenjuju zahtjevi Dodatka III MARPOL Konvencije.«

Članak 8.

U članku 15. riječ »ući« zamjenjuje se riječju »uploviti«.

Članak 9

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije dužan je imati upute (IMDG Code, IMSBC Code, MFAG i EMS) koje opisuju sve bitne postupke za prijevoz i nezgode u svezi tereta kojim se rukuje i njima propisana sredstva prve pomoći.

Članak 10.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Kapetanija će zabraniti ulazak u luku brodu, koji prevozi opasne tvari:

1. ako utvrdi da nije podnesena deklaracija sukladno članku 9.ovog Pravilnika;

2. ako utvrdi da se radi o opasnim tvarima čije unošenje ili rukovanje u luci nije dopušteno temeljem posebnog akta iz članka 15.ovog Pravilnika;

3. ako prilikom pregleda opasnih tvari utvrdi da podaci u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom stanju opasnih tvari na brodu;

4. ako brod prevozi veću količinu opasnih tvari od one koja je dozvoljena temeljem posebnog akta iz članka 15.ovog Pravilnika za konkretnu luku;

5. ako opasne tvari nisu propisno pakirane ili nisu obilježene naljepnicama, te označene tehničkim nazivima;

6. ako kontejneri sadrže nezdružive opasne tvari;

7. ako su kontejneri u kojima se prevoze tereti oštećeni, tehnički neispravni ili nemaju svjedodžbu o sigurnosti ako je primjenjivo;

8. ako razdvajanje opasnih tvari nije provedeno prema odgovarajućim pravilima;

9. ako utvrdi da naprave za rukovanje opasnim tvarima nisu ispravne ili nisu prikladne.

10. ako brod ne posjeduje svjedodžbe odnosno potvrde za prijevoz opasnih tvari.«

Članak 11.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ako prilikom pregleda opasnih tvari kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji po svojoj prirodi ne predstavljaju neposrednu opasnost, naložit će da se nedostaci otklone u određenom roku.

Ako prilikom pregleda opasnih tvari Kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji po svojoj prirodi predstavljaju neposrednu opasnost obavijestiti će nadležne službe te po potrebi narediti brodu da odmah napusti luku odnosno da se udalji na sigurnu udaljenost.«

Članak 12.

Članak 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ovjerom Sigurnosne kontrolne liste od strane lučke uprave iz stavka 1. dopušta se rukovanje opasnim tvarima.«

Članak 13.

U članku 31. iza riječi »mora imati« dodaju se riječi »valjanu potvrdu o tegljenju izdanu od strane ovlaštenog tijela države zastave broda»..

U članku 31. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka Kapetanija može odrediti i dodatne sigurnosne mjere prije početka tegljenja«.

Članak 14.

U članku 35. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko zatvaranje brodskih skladišta iz stavka 1. ovog članka nije moguće ili su opasne tvari smještene na palubi broda Kapetanija će odrediti posebne mjere zaštite.«

Članak 15.

U članku 36. stavak 1. riječi, izuzev tankera u petrolejskoj luci koja posjeduje fiksne obalne instalacije za snabdijevanje gorivom« brišu se.

Članak 16.

U članku 47. stavak 1. točka 1. riječi »te najmanje dva priključna protupožarna crijeva spremna za trenutnu uporabu« brišu se.

Članak 17.

Članak 48. briše se.

Članak 18.

U članku 49. stavak 1. točka 8. briše se.

Članak 19.

U članku 146. stavak 1. mijenja se i glasi:

Opasne tvar smiju se prevoziti brodom samo uz Svjedodžbu odnosno potvrdu o sposobnosti broda za prijevoz tih tvari izdanu od Priznate organizacije ili od ovlaštenog tijela države zastave broda za brodove pod stranom zastavom.

Članak 20.

U članku 164. iza riječi »prirodnom obliku« stavlja se zarez te se dodaju riječi » a koji se prevozi u rasutom stanju« dodaje se novi stavak:«

Članak 21.

U članku 166. iza riječi brod briše se riječ »zbog« a umjesto nje dodaje se riječ »uslijed«.

U članku 166. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. rezervni dinamički stabilitet broda ne smije niti pri jednom stanju biti manja od 0,075 metar radijana.

3. početna poprečna metacentarska visina nakon ispravka za učinak slobodnih površina tekućina u tankovima ne smije biti manja od 0,30 metara.«

Članak 22.

Članak 170. mijenja se i glasi:

»Pod drvom podrazumijeva se rezano ili građevno drvo, djelomično obrađeni trupci, trupci, stupovi balvani, kolci, celulozno drvo i sve druge vrste drva zapakirane ili nezapakirane osim drvene pulpe, kao i svaki sličan teret.

Teret drva na palubi jest drvo koje se prevozi na nepokrivenom dijelu palube nadvođa ili na palubi iznad palube nadvođa.«

Članak 23.

U članku 172. stavak 2. točka 2. iza riječi »potrošnjom« dodaju se riječi: »goriva, maziva, hrane i vode«.

Članak 24.

Prilog 1 mijenja se i glasi:

»PRILOG 1

Podnositelj deklaracije Lučkoj upravi:

(Party submitting the Declaration): (To Port Authority):

DEKLARACIJA O OPASNIM ILI ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA
(DECLARATION OF DANGEROUS OR POLLUTING GOODS)

A.

PODACI O BRODU

SHIPS PARTICULARS

1.

Ime broda, zastava broda

Ships name, Flag of the ship

2

Pozivni znak i MMSI

Call sign and MMSI number

3.

Godina gradnje

Year of built

4.

IMO Broj

IMO number

5.

Nosivost, gaz i dužina broda

Vessel’s DWT, draft and length

6.

Potvrda o sposobnosti broda za krcanje opasnih tvari u upakiranom ili rasutom stanju vrijedi do*:

Validity of the document of compliance for the carriage of dangerous goods in packaged form or the authorisation for carriage dangerous solids*:

7.

Tanker s dvostrukom oplatom? Ako nije navedi kategoriju tankera (1,2,3) – Izmjenjeno Pravilo 13G Annex I M73/78 **

Double hull tanker? If not,give tanker category (1,2,3) –Revised Reg.13G Annex I M73/78**

8.

Da li postoji potvrda o financijskom osiguranju u slučaju onečišćenja (CLC 69, art.VII)?**

Certificate of insurance in respect of civil liability for oil pollution damage (CLC 69,art.VII) exist on bord?**

*Za brodove osim tankera

*For ships other than tankers

**Samo za tankere

**For tankers only

9.

Luka odredišta

Port of destination

10.

Brodovi koji napuštaju hrvatske luke

Ships leaving croatian ports

10.1

Procijenjeno vrijeme odlaska iz luke

Estimated time of departure (ETD)

10.2.

Procijenjeno vrijeme dolaska u luku odredišta

Estimated time of arrival at port of Destination (ETA)

11.

Brodovi koji uplovljavaju u hrvatske luke

Ships entering croatian ports

11.1

Procijenjeno vrijeme dolaska broda u luku odredišta

Estimated time of arrival in port of Destination (ETA)

12.

Ukupan broj osoba na brodu

Total number of persons on board

B.

PODACI O VOZILU

VEHICLE PARTICULARS

1.

Vrsta vozila

Kind of vehicle

2.

Oznaka vozila

Number and mark of vehicle

3.

Predviđeno vrijeme dolaska u luku

Estimated time of arrival in port

C.

PODACI O TERETU

CARGO INFORMATIONS

1.

Ukrcaj, iskrcaj, provoz, skladištenje u luci

Loading, unloading, transit, storage in port

2.

Ispravno tehničko ime

Correct technical name

3.

UN broj (gdje postoji)

UN number (where they exist)

4.

IMO klasa u skladu s IMDG, IBC, IGC kodeksima

IMO hazard class in accordance with IMDG, IBC, IGC Codes

5.

Klasa broda u skladu s INF Kodeksom (ako je primjenjivo)

Class of the ship as defined by INF Code (if appropriate)

6.

Količina tereta

Quantity of cargo

7.

Smještaj na brodu (na palubi, pod Palubom, u tankovima)

Location on bord (on deck, underdeck, In cargo tanks)

8.

Da li postoji plan smještaja opasnih ili onečišćujućih tvari na brodu?

Dangerous or polluting goods Manifest or stowage Plan is available on board?

9.

Identifikacijski broj transportne jedinice ako je različita od tanka tereta

Identification number of cargo transport unit other than tanks

10.

Adresa gdje se mogu dobiti detaljne informacije o teretu

Adress from where detailed Information on cargo may be obtained

11.

Podatke za hitni kontakt krcatelja ili drugog tijela koje raspolaže podacima o psiho- kemijskim karakteristikama tvari i postupanju u slučaju hitnosti.

The emergency numbers of the shipper or any other person or body in possession of information on the physico-chemical characteristics of the products and on the action to be taken in an emergency.

D.

RADIOAKTIVNE TVARI

RADIOACTIVITY GOODS

1.

Vrsta i stanje radioaktivnih tvari

Kind and condition of radioactivity goods

2.

Radioaktivnost (Bq)

Radioactivity (Bq)

3.

Kategorija koleta (žuta ili bijela oznaka)

Package category (yellow or white mark)

4.

Stupanj zračenja ako je koleto žuto označeno

Radioactivity effect in case of yellow mark

5.

Grupa radioaktivnosti

Poisonous group

Za tvari iz Dodatka I MARPOL Konvencije, kako je izmijenjena i dopunjena, u prilogu dostavljam Sigurnosnu listu s podacima o psiho-kemijskim karakteristikama tvari uključujući, gdje je primjenjivo, viskozitet izražen u cSt at 50 °C, gustoću pri temperaturi od 15 °C, kao i druge podatke u skladu s Rezolucijom MSC.150 (77) Međunarodne pomorske organizacije.

For the substances referred to in Annex I to the MARPOL Convention, please find herewith attached the safety data sheet detailing the physico-chemical characteristics of the products, including, if applicable, their viscosity expressed in cSt at 50 °C and their density at 15 °C and the other data contained in the safety data sheet in accordance with IMO Resolution MSC.150(77);

Ovim potvrđujem da je sadržaj gore navedene pošiljke potpuno i točno opisan pravilnim tehničkim nazivom, da je ista pravilno klasificirana, upakirana, obilježena i označena te da je u svakom pogledu pogodna za prijevoz u skladu s primjenjivim međunarodnim i nacionalnim propisima.

I herby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name(s) and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national regulations.

Podnositelj deklaracije M. P.

Party submitting the Declaration Seal

………………………………….

Potpis

Signature

…………………………………

Na osnovi podnesene deklaracije dozvoljava se brodu/vozilu koji prevoze opasne ili onečišćujuće tvari uplovljavanje/ulazak u luku.

On the basis of the submitted declaratio ship/vehicle is permitted to

enter the port with dangerous or polluting goods.

--------------------- -----------------------------------------------

Mjesto i datum Potpis ovlaštene osobe lučke uprave

(Place and date) (Signature of authorised person)

M. P.

(Seal)

Napomena: Dio A ispunjava se samo za brodove, dio B samo za vozila, dio C ispunjava se i za brodove i za vozila

Remark: Part A is only for the ships, part B is only for the vehicles, part C is for ships and vehicles.

C/C: Podaci iz deklaracije dostavljaju se i lučkoj kapetaniji

Informations from Declaration also to be delivered to Harbour Master’s office«

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/67

Urbroj: 530-04-10-1

Zagreb, 26. listopada 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.