Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 130/2010 (22.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

3401

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA I POSTUPKU PRILAGODBE ZAKONU O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 96/10), u članku 3. stavku 9. iza zadnje rečenice dodaju se rečenice koje glase: »Radi usuglašavanja, na kraju radnog dana Agencija i banka izrađuju rekapitulaciju razmijenjenih poruka i istu razmjenjuju porukom o rekapitulaciji elektronskim putem. U slučaju tehničkih problema i nemogućnosti razmjene podataka rekapitulacije elektronskim putem, popunjava se Obrazac rekapitulacije i razmjenjuje putem elektroničke pošte ili telefaksom.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 4. u zadnjoj rečenici riječ: »te« briše se, a iza riječi: »kamate« dodaje se zarez, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »te datum, sat i minutu primitka u banci.«

Članak 3.

Prilog 1. mijenja se i glasi:

»PRILOG 1.

VRSTE I NAMJENA PORUKA, NAČIN RAZMJENE PORUKA, STRUKTURA, FORMAT I SADRŽAJ PORUKA KOJIMA SE RAZMJENJUJU NALOZI I PODACI IZMEĐU AGENCIJE I BANKE

UVOD

U ovom dokumentu opisane su vrste i namjena poruka, način razmjene poruka, struktura, format i sadržaj poruka kojima se razmjenjuju nalozi i podaci između Agencije i banke za potrebe provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

VRSTE I NAMJENA PORUKA

(1) Elektronički potpisana poruka A31

Agencija porukom A31 nalaže banci:

1) zapljenu novčanih sredstava u određenom iznosu,

2) zabranu raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu,

3) prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili drugi račun naveden u nalogu Agencije,

4) prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade,

5) uskratu raspolaganja novčanim sredstvima ili trećoj osobi po njegovom nalogu,

6) slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu iz točke 1.,

7) slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu iz točke 2.,

8) slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5.

Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci, sve dok od Agencije ne dobije poruku A13 ili poruku A41, banka je dužna zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31.

(2) Elektronički potpisana poruka B32

Banka obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31. Naloge iz poruke A31 banka izvršava onim redom kojim su naloženi u toj poruci. Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B32 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A31. Ako ovršenik nema novčanih sredstava, banka u poruci B32 navodi 0,00. Ako je Agencija porukom A31 naložila zapljenu novčanih sredstava ovršenika u neutvrđenom iznosu, banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po poruci A31 i navodi iznos 0,00.

(3) Elektronički potpisana poruka A13

Agencija obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruka A31 i A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31 odnosno poruci A71.

(4) Elektronički potpisana poruka B16

Banka u kojoj ovršenik ima oročena novčana sredstva, a nema otvoren račun, obavještava Agenciju o raspoloživosti novčanih sredstava po dospijeću kamata odnosno po isteku ugovora o oročenju.

(5) Elektronički potpisana poruka A41

Agencija nalaže banci:

– blokadu i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima za izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim nakon 1. siječnja 2011. – razina blokade: OIB

– blokadu i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima za izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim prije 1. siječnja 2011. – razina blokade: MB ili MBG

– blokadu i zabranu raspolaganja određenim oročenim novčanim sredstvima za izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim prije 1. siječnja 2011.– razina blokade: račun (u daljnjem tekstu: RN).

(6) Elektronički potpisana poruka B22

Banka obavještava Agenciju o priljevu novčanih sredstava na blokirani račun.

(7) Elektronički potpisana poruka A43

Agencija nalaže banci deblokadu računa odnosno ukidanje zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika za određenu razinu blokade: OIB, MB, MBG ili RN.

(8) Elektronički potpisana poruka A71

Agencija nalaže banci prijenos novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj banci. Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A71 u iznosu navedenom u toj poruci, sve dok od Agencije ne dobije poruku A13 ili poruku A41, banka je dužna zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71 i iznosa sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71.

(9) Elektronički potpisana poruka B72

Banka obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71. Iznos nočanih sredstava s kojima je banka postupila po nalogu iz poruke A71 navodi u stranoj valuti te navodi prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71, važeći na dan izvršenja. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71 banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00.

(10) Elektronički potpisana poruka A51

Agencija traži od banke da poništi poruku koja sadrži pogrešne podatke.

(11) Elektronički potpisana poruka B52

Banka obavještava Agenciju o postupanju po nalogu iz poruke A51.

(12) Elektonički potpisana poruka B53

Banka traži od Agencije da poništi poruku koja sadrži pogrešne podatke.

(13) Elektronički potpisana poruka A54

Agencija obavještava banku o postupanju po nalogu iz poruke B53.

(14) Elektronički potpisana poruka A91

Agencija obavještava banku o vrsti pogreške.

(15) Elektronički potpisana poruka B91

Banka obavještava Agenciju o vrsti pogreške.

(16) Elektronički potpisana poruka A05

Tekstualna poruka slobodnog formata koju Agencija dostavlja banci.

(17) Elektronički potpisana poruka B05

Tekstualna poruka slobodnog formata koju banka dostavlja Agenciji.

(18) Elektronički potpisana poruka A01

Agencija potvrđuje primitak poruke primljene od banke.

(19) Elektronički potpisana poruka B01

Banka potvrđuje primitak poruke primljene od Agencije.

(20) Elektronički potpisana poruka A11

Agencija nalaže banci da dostavi odgovor s podatkom ima li ovršenik novčanih sredstava u visini iznosa manjeg od 30,00 kuna.

(21) Elektronički potpisana poruka B12

Banka obavještava Agenciju da ovršenik ima novčanih sredstava u visini iznosa iz poruke A11, a ako nema navodi raspoloživi iznos ili 0,00.

(22) Elektronički potpisana poruka B15

Banka obavještava Agenciju da je na račun ovršenika zaprimila iznos novčanih sredstava jednak ili veći od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje po nalogu iz poruke A31 odnosno A71.

(23) Elektronički potpisana poruka A61

Agencija na kraju dana za svaku banku formira i dostavlja banci rekapitulaciju poruka.

(24) Elektronički potpisana poruka B61

Banka temeljem primljene rekapitulacije poruka od Agencije formira i dostavlja Agenciji rekapitulaciju poruka generiranu u banci.

(25) Elektronički potpisana poruka B80

Banka dostavlja zahtjev za dostavu podataka o insolventnosti ovršenika.

(26) Elektronički potpisana poruka A81

Agencija dostavlja podatke o insolventnosti ovršenika.

NAČIN RAZMJENE PORUKA

Razmjena poruka odvija se u dva smjera. Jedan smjer je kad Agencija šalje elektronički potpisanu poruku banci (poruke tipa A), a drugi kad banka šalje elektronički potpisanu poruku Agenciji (poruke tipa B).

Na poslanu poruku primatelj obavezno odgovara novom porukom (A01/B01) kojom potvrđuje njezin primitak. Ova poruka mora biti poslana u roku od 5 minuta od primitka poruke. Nakon toga, primatelj obrađuje primljenu poruku i šalje odgovor na poruku. Ako je poruka neispravna uz poruku A01/B01 šalje se i poruka A91/B91 kojom se obavještava pošiljatelja o neispravnosti poruke. Na poruku A91/B91 ne šalje se poruka o potvrdi primitka A01/B01.

Slika 1. Razmjena poruka.

Razmjena poruka odvija se putem WebService ili MQ kanala.

Ako oba kanala ne rade, razmjena se odvija alternativnim putem preko datoteka. U tom slučaju potrebno je iz poruke generirati datoteku te je dostaviti na magnetnom, optičkom ili elektroničkom nositelju podataka.

Naziv formata generirane datoteke tada je:

‘PN’ + identifikator poruke + ‘.XML’

gdje je:

‘PN’ – konstanta

Identifikator poruke – detaljnije opisan atributom poruke (id)

‘.XML’ – konstanta

Sadržaj tako generirane datoteke je poruka sa strukturom i sadržajem opisanim u nastavku dokumenta. Format zapisa je u UTF-8 formatu. Tako generirana datoteka se elektronički potpisuje. Naziv potpisane datoteke se proširuje s ekstenzijom ‘.P7S’.

ELEKTRONIČKI POTPIS

Poruke moraju biti potpisane elektroničkim potpisom u skladu sa zakonom koji se uređuje elektronički potpis. Obrazac potpisivanja je PKCS#7. Primjenom ovog standardiziranog obrasca potpisivanja podaci se programski zatvaraju formirajući »omotnicu« oko sebe. Na taj način omogućeno je elektroničko potpisivanje ne samo podataka u bilo kakvom formatu, već i bilo kakvih elektroničkih zapisa (slika, dokumenata, datoteka).

Elektronički potpis će se izrađivati X.509 v.3 certifikatom koristeći kriptografski algoritam i duljinu potpisnog ključa SHA-1&RSA 2048 bita. Koristit će se FINA RDC certifikati.

STRUKTURA PORUKE

Format zapisa poruke je XML forma

Primjer poruke:

Pojašnjenje

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

Potrebno zbog XML formata

<poruka id=“…“>

Početak poruke

<zaglavlje>…</zaglavlje>

Zaglavlje poruke

<sadrzaj><A31>….</A31></sadrzaj>

Sadržaj poruke (ovdje A31)

</poruka>

Kraj poruke

NAČIN OZNAČAVANJA DUŽINE I TIPA PODATKA U OPISIMA ATRIBUTA I ELEMENATA

Dužina:

nn

maksimalan broj znakova

n!n

fiksni broj znakova

nn-nn

raspon znakova (minimum-maksimum)

nn*nn

prvi broj nn – maksimalan broj elemenata

drugi broj nn – maksimalni broj znakova u elementu

Tipovi:

n

znamenka (numerički znak, vodeće nule su dopuštene)

d

znamenke s decimalnim znakom uz obavezne dvije decimale (nula se piše kao 0,00)

t

znamenke s decimalnim znakom uz obaveznih šest decimala

s

znak + ili –

b

prazno mjesto

c

svaki znak dopušten unutar odabrane znakovne skupine

PORUKA

Poruka je zapisana u UTF-8 formatu.

Identifikator poruke

Element <poruka> sadrži atribut »id« koji označava identifikator poruke.

Naziv
atributa

Opis

Format

id

Identifikator poruke, sastoji se od :

VBDI pošiljatelja poruke

+ kalendarski datum slanja poruke (GGGGMMDD)

+ redni broj poruke

Napomene:

GGGG = godina sa četiri znamenke

MM = mjesec sa dvije znamenke (01=Siječanj, ...)

DD = dan u mjesecu sa dvije znamenke (01 do 31)

Redni broj poruke formira se na nivou dana za svakog pošiljatelja i ne smije se ponoviti unutar datuma kreiranja. Redni broj poruke za automatski način rada (MQ ili WS) poprima vrijednosti od 1–899999, a za ručni način rada (Web aplikacija) poprima vrijednosti od 900000-999999.

7!n8!n6!n

Unutar elementa poruka postoje dva elementa koja su obvezna. Prvi element je zaglavlje poruke, a drugi je sadržaj poruke.

Zaglavlje poruke

U zaglavlju poruke se nalaze podaci koji su isti za sve tipove poruka.

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

primatelj

VBDI primatelja poruke

Da

7!n

vrijemeKreiranja

Vrijeme kreiranja poruke u formatu

GGGG-MM-DDThh:mm:ssTZD

gdje je:

GGGG = godina s četiri znamenke

MM = mjesec s dvije znamenke (01=Siječanj, ...)

DD = dan u mjesecu s dvije znamenke (01 do 31)

hh = sat s dvije znamenke (00 do 23)

mm = minute s dvije znamenke (00 do 59)

ss = sekunde s dvije znamenke (00 do 59)

TZD = oznaka vremenske zone (Z ili +hhmm ili - hhmm)

(Z = UTC)

Da

24c

sifraPoruke

Šifra poruke, prvi znak označava vrstu pošiljatelja:

‘A’ agencija (FINA)

‘B’ banka, odnosno financijska institucija

a druga dva znaka su numerici koji označavaju vrstu poruke,

šifra poruke određuje format sadržaja detalja poruke.

Da

3!c

produkcija

Indikator produkcije:

‘da’ produkcija

‘ne’ nije produkcija (test)

Da

2!c

Sadržaj poruke

U sadržaju poruke nalaze se podaci ovisno o šifri poruke.

VRSTE PORUKA

Poruke A01/B01 – potvrda primitka

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

idPoruke

ID primljene poruke

Da, ako je prepoznat

7!n8!n6!n

primljenaPoruka

Prvih 2048 znakova primljene poruke koje treba kodirati po standardu BASE64

Ne.

Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan.

4096c

Poruka A05/B05 – poruka slobodnog formata

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

slobodniTekst

Slobodni tekst

Da

300c

Napomena: Koristi se za komunikaciju između Agencije i banaka.

Poruka A11 – nalog za dostavu novčanih sredstava za izvršenje zadnje osnove za plaćanje

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaIzvrsenja

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

iznos

Iznos za izvršenje osnove

Da

16d

Poruka B12 – dostava informacije o novčanim sredstvima za izvršenje zadnje osnove za plaćanje

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A11 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznos

Iznos iz poruke A11 ili manji, odnosno nula ako ovršenik nema sredstava.

Da

16d

Poruka A13 – prestanak zabrane raspolaganja novčanim sredstvima iz poruke A31, A71

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31, A71 na koju se odgovara – ne šalje se samo onoj banci koja je u cijelosti izvršila iznos iz poruke.

Da

7!n8!n6!n

Poruka B15 – obavijest o dodatno pristiglim novčanim sredstvima

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31, A71 koju banka nije u cijelosti izvršila.

Da

7!n8!n6!n

Poruka B16 – obavijest o raspoloživosti novčanih sredstava po isteku ugovora o oročenju u banci u kojoj ovršenik nema otvoren račun

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, ako MB i MBG nisu popunjeni

11!n

ovrsenikMB

MB ovršenika

Da, ako OIB i MBG nisu popunjeni

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, ako OIB i MB nisu popunjeni

13!n

ovrsenikOrocenaStednja

Račun oročene štednje

Da

30c

Poruka B22 – priljev novčanih sredstava na blokirani račun ovršenika

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, ako MB i MBG nisu popunjeni

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, ako OIB i MBG nisu popunjeni

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, ako OIB i MB nisu popunjeni

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika

Da

30c

Poruka A31 – nalozi za izvršenje i zabranu raspolaganja novčanim sredstvima

Poruka A31 formira se na razini ovršenika, a sadrži naloge za izvršenje jedne ili više osnova za plaćanje.

Poruka ima više razina podataka (analogija sa zbrojnim nalogom za prijenos).

Prva razina je razina poruke i u njoj se nalaze zbrojni podaci na razini poruke (vodeći elementi A31).

Druga razina je razina osnova za izvršenje u kojoj se nalaze podaci o ovršeniku (detalji A31 – razina osnove).

Treća razina su nalozi po osnovi (detalji A31 – razina naloga).

Ako je razina izvršenja po računima, a osnova se može izvršiti s jednog ili više računa u tom slučaju dodatno postoji popis računa gdje su navedeni broj i vrsta sredstava na multivalutnom računu s kojima se postupa po nalogu (detalji A31 – podaci o računima).

Vodeći elementi A31

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima zbog provođenje naloga Agencije.

Ne

7!n8!n6!n

ukupanBrojOsnova

Ukupan broj osnova u poruci

Da

2!n

ukupniIznosNaloga

Kontrolna suma naloga

Da

16d

ukupanBrojNaloga

Ukupan broj naloga u poruci

Da

6!n

Detalji A31

Postoje dvije razine detalja A31. Prva razina je osnova, a druga razina su nalozi koji pripadaju osnovi.

Razina osnove:

Naziv atributa

Opis atributa

Obavezno popuniti

Format

brojOsnove

Broj osnove

Da

30c

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaIzvrsenja

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacuni

Računi ovršenika ili računi oročene štednje

Da, za razinu 4

složeni element s podacima o računima (*)

Podaci o računima

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj računa

2n

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno
popuniti

Format

broj

Broj računa

Da

30c

vrstaSredstava

Šifra vrste sredstava:

‘1’ sva sredstva

‘2’ kunska sredstva

‘3’ devizna sredstava

Da, samo za multivalutni račun

1!n

(*) Element <ovrsenikRacuni> je složeni element unutar kojeg može biti jedan ili više računa s naznakom vrste sredstava s kojima se postupa po nalogu ako se radi o multivalutnom računu.

Primjer:

Primjer:

<ovrsenikRacuni>

<racun redniBroj=“01“>

<broj>19999999999999999</broj>

<vrstaSredstava>1</ vrstaSredstava >

</racun>

<racun redniBroj=“02“>

<broj>29999999999999999</broj>

< vrstaSredstava >2</ vrstaSredstava >

</racun>

</ovrsenikRacuni>

Razina naloga

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj naloga

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

vrstaNaloga

Vrsta naloga:

1. Zapljena novčanih sredstava u određenom iznosu

2. Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. Prijenos novčanih sredstava

4. Prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. Uskrata raspolaganja novčanim sredstvima

6. Slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

7. Slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8. Slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima

Da

1!n

ovrhovoditeljOIB

OIB ovrhovoditelja

Ne

11!n

ovrhovoditeljMB

MB ovrhovoditelja

Ne

8!n

ovrhovoditeljMBG

MBG ovrhovoditelja

Ne

13!n

ovrhovoditeljRacun

Račun ovrhovoditelja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

17!n

ovrhovoditeljNaziv

Naziv/ ime i prezime ovrhovoditelja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

114c

ovrhovoditeljMjesto

Mjesto ovrhovoditelja

Ne

40c

ovrhovoditeljAdresaazivOvrhovoditeljadomaćoj banci

Adresa ovrhovoditelja

Ne

70c

iznos

Iznos

Da

16d

oznakaValute

Slovčana oznaka valute

Da

3!c

pnbZaduzenjaModel

Model poziva na broj zaduženja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

2!n

pnbZaduzenja

Poziv na broj zaduženja

Ne

22c

pnbOdobrenjaModel

Model poziva na broj odobrenja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

2!n

pnbOdobrenja

Poziv na broj odobrenja

Ne

22c

sifraPlacanja

Šifra opisa plaćanja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

2!n

opisPlacanja

Opis plaćanja

Da, za vrstu naloga 3 i 4

136c

Napomena:

1. U slučaju pravomoćnosti osnove, u poruci se šalju obvezno tri vrste naloga:

6 – slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

4 – prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

3 – prijenos novčanih sredstava

2. U slučaju primitka osnove koja se treba izvršiti iz sredstava kojima je prethodno zabranjeno raspolaganje temeljem mjere osiguranja u neutvrđenom iznosu, u poruci se šalju tri vrste naloga:

7 – slobodno raspolaganje sredstvima u neutvrđenom iznosu

4 – prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

3 – prijenos novčanih sredstava

3. U slučaju primitka osnove za plaćanje po kojoj treba izvršiti prijenos sredstava za ovršenika za kojeg su prethodno po mjeri osiguranja uskraćena sredstva, u poruci se šalju tri vrste naloga:

8 – slobodno raspolaganje uskraćenim sredstvima

4 – prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

3 – prijenos sredstava

Poruka B32 – potvrda izvršenja naloga

Vodeći elementi B32

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A31 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

Detalji B32

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj naloga iz poruke A31

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

iznos

Ukupni iznos izvršenja po nalogu

Da

16d

Poruka A41 – blokada računa i zabrana raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaBlokade

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

Poruka A43 – deblokada računa i prestanak zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaDeblokade

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

Matični broj ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

Poruka A51 – zahtjev za poništavanje poruke (A31 ili A71)

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke na koju se odnosi poništavanje

Da

7!n8!n6!n

Poruka B52 – odgovor na zahtjev za poništavanje poruke

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke A51 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

status

1 – uspješno poništena

9 – nije moguće poništiti

Da

1!n

Poruka B53 – zahtjev za poništavanje poruke (B32 ili B72)

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke na koju se odnosi poništavanje

Da

7!n8!n6!n

Poruka A54 – odgovor na zahtjev za poništavanje poruke

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke B53 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

status

1 – uspješno poništena

9 – nije moguće poništiti

Da

1!n

Poruka A71 – plaćanje u stranoj valuti

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A71 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima zbog provođenja naloga Agencije.

Ne

7!n8!n6!n

razinaPlacanja

1 – OIB ovršenika

2 – MB ovršenika

3 – MBG ovršenika

4 – Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikMB

MB ovršenika

Da, za razinu 2

8!n

ovrsenikMBG

MBG ovršenika

Da, za razinu 3

13!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika ili račun oročene štednje

Da, za razinu 4

30c

iznos

Iznos

Da

16d

oznakaValute

Slovčana oznaka valute kojom se obavlja plaćanje

Da

3!c

pnbZaduzenjaModel

Model poziva na broj zaduženja

Ne

2!n

pnbZaduzenja

Poziv na broj zaduženja

Ne

24c

opisPlacanja

Opis plaćanja

Da

136c

ovrhovoditeljNaziv

Naziv/ime i prezime ovrhovoditelja

Da

136c

ovrhovoditeljUlica

Ulica ovrhovoditelja

Da

34c

ovrhovoditeljGrad

Grad ovrhovoditelja

Da

34c

ovrhovoditeljDrzava

Šifra države ovrhovoditelja

Da

3!n

ovrhovoditeljIBAN

IBAN ovrhovoditelja

Da, ako nije naveden račun ovrhovoditelja

35c

ovrhovoditeljRacun

Račun ovrhovoditelja

Da, ako nije naveden IBAN ovrhovoditelja

17!n

ovrhovoditeljBanka

Inozemna banka u koju se treba izvršiti plaćanje

Da

136c

SWIFT

SWIFT/BIC

Da

11!c

Poruka B72 – odgovor na poruku A71

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

ID poruke A71 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznos

Iznos iz poruke A71 ili manji

Da

16d

tecajVrijednost

Vrijednost tečaja za valutu iz poruke A71

Da

9t

tecajBrojJedinica

Broj jedinica

Da

3n

Poruke A91/B91 – poruka o greški

Vodeći element A91/B

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke s greškom

Ne

7!n8!n6!n

Detalji A91/B91

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj greške

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

sifra

Šifra greške

Da

4!n

opis

Opis greške

Ne

100c

pozicija

Naziv elementa ili atributa na kojem se dogodila greška

Ne

64c

vrijednost

Vrijednost elementa zbog koje se dogodila greška

Ne

200c

Poruka A61 – rekapitulacija poruka u Agenciji

Agencija na kraju dana za svaku banku formira i dostavlja banci porukom A61 rekapitulaciju poruka.Temeljem poslane rekapitulacije u banku Agencija prima od banke rekapitulaciju generiranu u banci. U Agenciji se provodi kontrola da li podaci o izvršenoj razmjeni poruka iz rekapitulacije banke odgovaraju podacima iz rekapitulacije Agencije. Isti postupak provodi i banka. U Agenciji se tiska rekapitulacija poruka u formi obrasca. Primjer popunjenog obrasca dan je na kraju ovog Priloga. Ako se kontrolom rekapitulacije utvrde razlike, ovlaštena osoba Agencije kontaktira ovlaštenu osobu banke radi usklađivanja.

Vodeći elementi A61

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ukupanBrojPorukaA

Ukupan broj poslanih A poruka za koje se očekuje poruka B01 (sve osim A01, A91)

Da

6n

ukupanBrojPorukaB01

Ukupni broj primljenih poruka B01

Da

6n

ukupanBrojPorukaB

Ukupan broj primljenih B poruka za koje se očekuje poruka A01 (sve osim B01, B91)

Da

6n

ukupanBrojPorukaA01

Ukupan broj poslanih poruka A01

Da

6n

Detalji rekapitulacije

Razina podataka je vrsta poruke i vrsta naloga unutar poruke, a podaci se iskazuju za sve vrste A i B poruka (osim A01/B01) i svaku vrstu naloga. Ako za pojedinu vrstu poruke odnosno vrstu naloga nije bilo razmjene potrebno je iskazati podatke s iznosom 0.

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj rekapitulacije

3n

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

sifraPoruke

Šifra poruke (Ann, Bnn)

Da

3!c

vrstaNaloga

Vrsta naloga:

1. Zapljena novčanih sredstava u određenom iznosu

2. Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. Prijenos novčanih sredstava

4. Prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. Uskrata raspolaganja novčanim sredstvima

6. Slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

7. Slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8. Slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima

Da, za vrstu poruke A31 i B32

1!n

brojPoruka

Ukupan broj poruka za upisanu šifru poruke

Da

6n

iznosPoruka

Ukupan iznos poruka za upisanu šifru poruke

Da, za šifru poruke A11, B12, A31, B32, A71, B72

16d

Poruka B61 – rekapitulacija poruka u banci

Vodeći elementi B61

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

ukupanBrojPorukaA

Ukupan broj primljenih A poruka za koje se očekuje poruka B01 (sve osim A01, A91)

Da

6n

ukupanBrojPorukaB01

Ukupni broj poslanih poruka B01

Da

6n

ukupanBrojPorukaB

Ukupan broj poslanih B poruka za koje se očekuje poruka A01 (sve osim B01, B91)

Da

6n

ukupanBrojPorukaA01

Ukupan broj primljenih poruka A01

Da

6n

Detalji rekapitulacije

Razina podataka je vrsta poruke i vrsta naloga unutar poruke, a podaci se iskazuju za sve vrste A i B poruka (osim A01/B01) i svaku vrstu naloga. Ako za pojedinu vrstu poruke odnosno vrstu naloga nije bilo razmjene potrebno je iskazati podatke s iznosom 0.

Naziv atributa

Opis atributa

Format

redniBroj

Redni broj rekapitulacije

3n

Naziv
elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

sifraPoruke

Šifra poruke (Ann, Bnn)

Da

3!c

vrstaNaloga

Vrsta naloga:

1. Zapljena novčanih sredstava u određenom iznosu

2. Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

3. Prijenos novčanih sredstava

4. Prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade

5. Uskrata raspolaganja novčanim sredstvima

6. Slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu

7. Slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8. Slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima

Da, za vrstu poruke A31 i B32

1!n

brojPoruka

Ukupan broj poruka za upisanu šifru poruke

Da

6n

iznosPoruka

Ukupan iznos poruka za upisanu šifru poruke

Da, za šifru poruke A11, B12, A31, B32, A71, B72

16d

Poruka B80 – zahtjev za dostavu podataka o insolventnosti

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

razinaZahtjeva

1 – OIB ovršenika

2 – Račun ovršenika (samo za račune koji u JRR imaju oznaku specifičnih poslovnih namjena)

Da

1!n

ovrsenikOIB

OIB ovršenika

Da, za razinu 1

11!n

ovrsenikRacun

Račun ovršenika

Da, za razinu 2

30c

Poruka A81 – podaci o insolventnosti ovršenika

Naziv elementa

Opis elementa

Obavezno popuniti

Format

idPoruke

Identifikator poruke B80 na koju se odgovara

Da

7!n8!n6!n

iznosBlokade

Ukupni iznos nepodmirenih obveza

Da

16d

brojDanaNeprekidneBlokade

Broj dana neprekidno evidentiranih nepodmirenih obveza

Da

6n

brojDanaBlokade6Mj

Broj dana u kojima su evidentirane nepodmirene osnove u proteklih šest mjeseci

Da

3n

ŠIFRE GREŠAKA

Šifra greške

Opis greške

0000-0099 greške na razini poruke

0001

Veličina primljene poruka veća od dozvoljene.

0002

Primljena poruka nije u skladu sa XML shemom.

0003

Identifikator poruke nije dobar.

0004

Primljena poruka nije u skladu s formatom poruke

0005

Nepoznata greška

0006

Banka ili Agencija nije spremna za prihvat novih poruka, potrebno je provođenje posebne procedure

0100-0199 greške na razini zaglavlja

0101

Primatelj poruke nije ispravan.

0102

Vrijeme kreiranja nije ispravno.

0103

Šifra poruke nije ispravna.

0104

Indikator produkcije nije ispravan.

0200-0899 greške na razini detalja poruke

0201

Sadržaj poruke ne odgovara šifri poruke u zaglavlju.

0202

OIB ne postoji u registru.

0203

MB ne postoji u registru.

0204

MBG ne postoji u registru.

0205

Račun ne postoji u registru.

0206

OIB i MBG ne pripadaju istom subjektu.

0207

OIB i račun ovršenika ne pripadaju istom subjektu.

0208

Iznos nema ispravan format.

0209

Traženi iznos mora biti veći od nula.

0210

Znakovno polje ne može biti popunjeno sa SPACE znakom.

0211

Broj naloga mora biti veći od nula.

0212

Redni broj naloga mora biti veći od nula.

0213

Redni broj naloga ne smije se ponavljati u poruci.

0214

Redni broj naloga mora biti u slijedu u poruci.

0215

Vrsta naloga nije ispravna.

0216

Iznos naloga mora biti veći od nula.

0217

Model poziva na broj nije ispravan.

0218

Podatak poziva na broj nije ispravan.

0219

Šifra opisa plaćanja nije ispravna.

0220

Oznaka valute nije ispravna.

0221

IBAN nije ispravan.

0222

SWIFT/BIC nije ispravan.

0223

Šifra države nije ispravna.

0224

Tečaj mora biti veći od nula.

0225

Broj naloga nije ispravan.

0226

Redni broj naloga u poruci odgovora ne postoji.

0227

Naplaćeni iznos u poruci odgovora veći od traženog.

0228

Veza na poruku nije ispravna.

0229

Podaci u poruci i podaci iz vezane poruke nisu isti.

0230

IBAN ne odgovara zemlji banke.

0231

IBAN ne odgovara banci.

0232

Naziv banke ne odgovara SWIFT adresi.

0233

Izvršenje naloga nije u skladu s rednim brojevima izvršenja.

0234

OIB i MB ne pripadaju istom subjektu.

0235

Iznos za koji se nalaže slobodno raspolaganje veći je od iznosa zaplijenjenih odnosno uskraćenih sredstava.

0236

Odgovor na poruku već primljen.

0237

Obavijest o priljevu poslana za neblokirani račun.

0238

Obavijest o raspoloživosti novčanih sredstava po isteku ugovora o oročenju poslana za neblokirani račun oročenih novčanih sredstava

0239

Za ovršenika iz poruke A31 ili A71 već postoji zabrana raspolaganja novčanim sredstvima iz prethodne poruke A31 ili A71

0240

MB i račun ovršenika ne pripadaju istom subjektu

0241

MBG i račun ovršenika ne pripadaju istom subjektu

0242

Račun ovršenika iz poruke B80 nema oznaku specifičnih poslovnih namjena

0900-0999 greške na razini potpisa

0901

Potpis primljene poruke nije ispravan.

0902

Certifikatu izrade potpisa istekao rok.

0903

Certifikat izrade potpisa još ne vrijedi.

0904

Certifikat izrade potpisa ne pripada traženom CA certifikatu.

0905

Certifikat izrade potpisa opozvan.

0906

Certifikat izrade potpisa nije registriran u sustavu.

Primjer Poruke A31

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<pnop:poruka xmlns:pnop=”...” targetNamespace=”...” >

<zaglavlje>

<primatelj>0000000</primatelj>

<vrijemeKreiranja>2010-07-30T05:51:12+0200</vrijemeKreiranja>

<sifra>A31</sifra>

<produkcija>ne</produkcija>

</zaglavlje>

<sadrzaj>

<A31>

<ukupanBrojOsnova>02</ukupanBrojOsnova>

<ukupniIznosNaloga>06,00</ukupniIznosNaloga>

<ukupanBrojNaloga>006</ukupanBrojNaloga>

<osnova brojOsnove=”OVR1..”>

<razinaIzvrsenja>1</razinaIzvrsenja>

<ovrsenikOIB>99999999999</ovrsenikOIB>

<nalog redniBroj=”001”>

<vrstaNaloga>3</vrstaNaloga>

<ovrhovoditeljRacun>99999999999999999</ovrhovo diteljRacun>

<ovrhovoditeljNaziv>Naziv 1</ovrhovoditeljNaziv>

<iznos>01,00</iznos>

<pnbZaduzenjaModel>22</pnbZaduzenjaModel>

<pnbZaduzenja>2</pnbZaduzenja>

<pnbOdobrenjaModel>22</pnbOdobrenjaModel>

<pnbOdobrenja>2</pnbOdobrenja>

<sifraPlacanja>1</sifraPlacanja>

</nalog>

<nalog redniBroj=”002”>

<vrstaNaloga>3</vrstaNaloga>

<ovrhovoditeljRacun>99999999999999999</ovrhovo diteljRacun>

<ovrhovoditeljNaziv>Naziv 2</ovrhovoditeljNaziv>

<iznos>01,00</iznos>

<pnbZaduzenjaModel>22</pnbZaduzenjaModel>

<pnbZaduzenja>2</pnbZaduzenja>

<pnbOdobrenjaModel>22</pnbOdobrenjaModel>

<pnbOdobrenja>2</pnbOdobrenja>

<sifraPlacanja>1</sifraPlacanja>

</nalog>

<nalog redniBroj=”003”>

<vrstaNaloga>3</vrstaNaloga>

<ovrhovoditeljRacun>99999999999999999</ovrhovo- diteljRacun>

<ovrhovoditeljNaziv>Naziv 3</ovrhovoditeljNaziv>

<iznos>01,00</iznos>

<pnbZaduzenjaModel>22</pnbZaduzenjaModel>

<pnbZaduzenja>2</pnbZaduzenja>

<pnbOdobrenjaModel>22</pnbOdobrenjaModel>

<pnbOdobrenja>2</pnbOdobrenja>

<sifraPlacanja>1</sifraPlacanja>

</nalog>

</osnova>

<osnova brojOsnove=”OVR2..”>

<razinaIzvrsenja>4</razinaIzvrsenja>

<ovrsenikRacuni>

<racun redniBroj=”01”>

<broj>19999999999999999</broj>

<vrstaSredstava>1</ vrstaSredstava >

</racun>

<racun redniBroj=”02”>

<broj>29999999999999999</broj>

< vrstaSredstava >2</ vrstaSredstava >

</racun>

</ovrsenikRacuni>

<nalog redniBroj=”004”>

<vrstaNaloga>3</vrstaNaloga>

<ovrhovoditeljRacun>99999999999999999</ovrhovo- diteljRacun>

<ovrhovoditeljNaziv>Naziv 4</ovrhovoditeljNaziv>

<iznos>01,00</iznos>

<pnbZaduzenjaModel>22</pnbZaduzenjaModel>

<pnbZaduzenja>2</pnbZaduzenja>

<pnbOdobrenjaModel>22</pnbOdobrenjaModel>

<pnbOdobrenja>2</pnbOdobrenja>

<sifraPlacanja>1</sifraPlacanja>

</nalog>

<nalog redniBroj=”005”>

<vrstaNaloga>3</vrstaNaloga>

<ovrhovoditeljRacun>99999999999999999</ovrhovo- diteljRacun>

<ovrhovoditeljNaziv>Naziv 5</ovrhovoditeljNaziv>

<iznos>01,00</iznos>

<pnbZaduzenjaModel>22</pnbZaduzenjaModel>

<pnbZaduzenja>2</pnbZaduzenja>

<pnbOdobrenjaModel>22</pnbOdobrenjaModel>

<pnbOdobrenja>2</pnbOdobrenja>

<sifraPlacanja>1</sifraPlacanja>

</nalog>

<nalog redniBroj=”006”>

<vrstaNaloga>3</vrstaNaloga>

<ovrhovoditeljOIB>99999999999</ovrhovoditeljOIB>

<ovrhovoditeljMB>99999999</ovrhovoditeljMB>

<ovrhovoditeljMBG>9999999999999</ovrhovodi- teljMBG>

<ovrhovoditeljRacun>99999999999999999</ovrhovo- diteljRacun>

<ovrhovoditeljNaziv>Naziv 6</ovrhovoditeljNaziv>

<ovrhovoditeljMjesto>Mjesto 6</ovrhovoditeljMjesto>

<ovrhovoditeljAdresa>Adresa 6</ovrhovoditeljAdresa>

<iznos>01,00</iznos>

<pnbZaduzenjaModel>22</pnbZaduzenjaModel>

<pnbZaduzenja>2</pnbZaduzenja>

<pnbOdobrenjaModel>22</pnbOdobrenjaModel>

<pnbOdobrenja>2</pnbOdobrenja>

<sifraPlacanja>1</sifraPlacanja>

</nalog>

</osnova>

</A31>

</sadrzaj>

</pnop:poruka>

Primjer popunjenog Obrasca rekapitulacije poruka

VBDI BANKE

NAZIV BANKE
___________________________________

Pečat i potpis ovlaštenih zaposlenika FINA-e

Članak 4.

U Prilogu 2. stavku 7. iza riječi: »poruka« dodaje se riječ:«A13 i ».

Članak 5.

Prilog 4. mijenja se i glasi:

»PRILOG 4.

SADRŽAJ I FORMAT PODATAKA ZA INICIJALNU DOSTAVU PODATAKA O OSNOVAMA ZA PLAĆANJE

UVOD

U ovom dokumentu opisan je format i sadržaj datoteka za inicijalni prihvat podataka od banaka za potrebe sustava PNOP-a.

Standardne karakteristike datoteke

• format ASCII

• kodna stranica 1250

• svaki slog završava graničnikom CRLF (X’0D0A’)

• polja u slogu su odvojena znakom ‘|’

• naziv datoteke je složeni izraz koji osigurava jednoznačnost

KONSTRUKCIJA NAZIVA DATOTEKE

‘PN’ + vrsta datoteke(2) + VBDI(7) + datum(6) + redni broj datoteke(3) + ‘.EKS’

gdje je:

• ‘PN’ konstanta,

• vrsta datoteke:

o 10 – datoteka osnova za plaćanje

o 11 – dodatna datoteka

o 20 – datoteka mjera osiguranja

• VBDI banke,

• datum formiranja datoteka u formatu ‘ggmmdd’,

• redni broj datoteke sadrži oznaku rednog broja slanja od 001 do 999:

o redni broj datoteke počinje od 1 unutar datuma slanja

o ako je datoteka odbačena od strane Agencije, banka je šalje ponovno ispravljenu i redni broj uvećava za 1

• ‘.EKS’ ekstenzija datoteke :

o BNK – datoteka s inicijalnim podacima koju šalje banka

o ZAP – datoteka s odgovorom rezultata obrade koju šalje Agencija

Primjer imena datoteke:

PN102390001101230001.BNK – datoteka s osnovama za plaćanje

FORMAT DATOTEKA

10 – Datoteka osnova za plaćanje (ORP)

Datoteka sadrži sve osnove za plaćanje u redoslijedu, kao i konačno naplaćene osnove za plaćanje kod kojih se sredstva nalaze na posebnom računu.

Organizirana je na način da se za osnovu za plaćanje pojedinog ovršenika zapisuje po jedan redak za svakog ovrhovoditelja i odgovarajuća vrsta duga (troškovi postupka, troškovi izvršenja, glavnica).

Banka obračunava kamatu na iznos neizvršene obveze do datuma formiranja podataka.

Redni broj

Naziv polja

Maks. duž. polja

Obavezno polje

Sadržaj polja

1.

Identifikator paketa

8

Da

Redni broj paketa (ovršenika).

2.

Redni broj osnove

8

Da

Redni broj osnove unutar paketa (ovršenika)

3.

Račun ovršenika

30

Da

Broj računa u banci ili računa oročenih novčanih sredstva

– za poslovne subjekte navesti glavni račun

– za građane navesti račun iz osnove, ili jedan od njih ako ih ima više (ostali su navedeni u dodatnoj datoteci – 11)

4.

Šifra vrste sredstava za MVR ovršenika

1

Da, ako je račun ovršenika multivalutni

‘1’ osnova za plaćanje smije se izvršavati sa svih sredstava MVR

‘2’ osnova za plaćanje smije se izvršavati s kunskih sredstava MVR

‘3’ osnova za plaćanje smije se izvršavati s deviznih sredstava MVR

5.

OIB ovršenika

11

Ne

6.

MB ovršenika

8

Ne

7.

MBG ovršenika

13

Ne

8.

Broj osnove za plaćanje

30

Da

Broj osnove za plaćanje naznačen na dokumentu

9.

Šifra vrste osnove za plaćanje

3

Da

‘200’ rješenje o ovrsi , nalog MF-a po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za izvršenje novčane kazne, druga odluka nadležnog tijela

‘205’ zadužnica

‘210’ rješenje sa više ovrhovoditelja

‘221’ mjera osiguranja – prethodna mjera i privremena pljenidba

‘999’ šifra nije poznata

10.

Dodatna obilježja rješenja o ovrsi

1

Ne

‘A’ uzdržavanje djeteta (alimentacija)

‘B’ obrok povremenog davanja (rente …)

‘C’ rješenje o ovrsi za istovremeno plaćanje ovrhovoditeljima u razmjernom dijelu

‘D’ rješenje o ovrsi – solidarni ovršenici

‘R’ rješenje o ovrsi po osnovi radnog spora

11.

Datum primitka

10

Da

Datum evidentiranja osnove u banci.

Format: GGGG.MM.DD

12.

Vrijeme primitka

5

Da

Vrijeme evidentiranja osnove u banci.

Format: HH:MM

13.

Šifra vrste duga

3

Da

‘1’ trošak postupka

‘2’ trošak izvršenja

‘3’ glavni dug

‘4’ glavni dug

‘5’ glavni dug

……

‘999’ glavni dug

14.

Šifra vrste kamatne stope

1

Da

Vrsta kamatne stope određena vrstom ugovornog odnosa između stranaka:

‘1’ trgovac: visina kamatne stope = eskontna stopa + 8

‘2’ netrgovac: visina kamatne stope = eskontna stopa + 5

te ostale šifre:

‘D’ druga kamata

‘0’ nema obračuna kamate

15.

Šifra obračuna kamatne stope

1

Da, ako je šifra vrste kamatne stope ‘D’

‘1’ godišnji obračun

‘2’ mjesečni obračun

16.

Visina kamatne stope

8

Da, ako je šifra vrste kamatne stope ‘D’

Format: 99999,99

17.

Iznos ostatka glavnog duga u kunama

16

Da

Osnova za plaćanje nije naplaćivana: iznos glavnice iz osnove za plaćanje

Djelomično naplaćena osnova za plaćanje: iznos glavnice iz osnove za plaćanje, eventualno umanjen za iznos naplate.

Iznos može biti 0,00. U tom slučaju iznos ostatka kamate mora biti > 0,00, osim za nepravomoćne osnove za plaćanje po kojima su u cijelosti zaplijenjena sredstva.

Ako se radi o deviznoj osnovi za plaćanje, polje predstavlja kunsku protuvrijednost ostatka glavnog duga u stranoj valuti.

Format: 9999999999999,99

18.

Iznos ostatka kamate u kunama

16

Da

Osnova za plaćanje nije naplaćivana: iznos kamate iz osnove za plaćanje, uvećan za kamatu obračunatu do datuma formiranja podataka.

Djelomično naplaćena osnova za plaćanje: iznos kamate iz osnove, uvećan za kamatu naplate i umanjen za iznos naplate, te uvećan za kamatu obračunatu do datuma formiranja podataka.

Iznos može biti 0,00, a u tom slučaju iznos ostatka glavnog duga mora biti > 0,00, osim za nepravomoćne osnove za plaćanje po kojima su u cijelosti zaplijenjena sredstva.

Ako se radi o deviznoj osnovi za plaćanje, polje predstavlja kunsku protuvrijednost ostatka kamate u stranoj valuti.

Format: 9999999999999,99

19.

Iznos ostatka glavnog duga u stranoj valuti

16

Da, kod deviznih rješenja

Osnova za plaćanje nije naplaćivana: iznos glavnice iz osnove za plaćanje

Djelomično naplaćena osnova za plaćanje: iznos glavnice iz osnove za plaćanje, eventualno umanjen za iznos naplate.

Format: 9999999999999,99

20.

Iznos ostatka kamate u stranoj valuti

16

Da, kod deviznih rješenja

Osnova za plaćanje nije naplaćivana: iznos kamate iz osnove za plaćanje, uvećan za kamatu obračunatu do datuma formiranja podataka.

Djelomično naplaćena osnova za plaćanje: iznos kamate iz osnove za plaćanje, uvećan za kamatu naplate i umanjen za iznos naplate, te uvećan za kamatu obračunatu do datuma formiranja podataka

Format: 9999999999999,99

21.

Oznaka strane valute

3

Da, kod deviznih rješenja

Slovčana oznaka strane valute:

‘EUR’, ‘GBP’, ….

22.

Šifra vrste isplate

1

Da

‘1’ isplata na račun ovrhovoditelja u domaćoj valuti

‘2’ isplata na račun ovrhovoditelja u stranoj valuti

‘3’ isplata na drugi račun (nepravomoćna osnova za plaćanje, prethodna mjera, ...)

23.

Račun odobrenja

30

Da, za indikator vrste isplate ‘1’

Broj računa ovrhovoditelja/opunomoćenika ovrhovoditelja u domaćoj banci.

24.

Šifra pravomoćnosti

1

Da, za šifre vrste osnove ‘200’ i ‘210’

‘1’ rješenje o ovrsi je pravomoćno

‘0’ rješenje o ovrsi je nepravomoćno

25.

Iznos zaplijenjenih sredstava po rješenju o ovrsi (glavnica)

16

Da, za šifru pravomoćnosti ‘0’

Iznos sredstava koji je po osnovi glavnice zaplijenjen (nepravomoćno rješenje, prethodna mjera, privremena pljenidba)

Format: 9999999999999,99

26.

Iznos zaplijenjenih sredstava po rješenju o ovrsi (kamata)

16

Da, za šifru pravomoćnosti ‘0’

Iznos sredstava koji je po osnovi kamate zaplijenjen (nepravomoćno rješenje, prethodna mjera, privremena pljenidba)

Format: 9999999999999,99

27.

Razina blokade

1

Ne

‘1’ MB osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s onih računa koji imaju isti MB kao ‘Račun ovršenika’

‘2’ MBG osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s onih računa koji imaju isti MBG kao ‘Račun ovršenika’

‘3’ račun osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s naznačenog ‘Računa ovršenika’

‘4’ OIB osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s onih računa koji imaju isti OIB kao ‘Račun ovršenika’

‘0’ osnova za plaćanje po kojoj su sredstva u cijelosti izdvojena, osnova za plaćanje nije u redoslijedu

28.

Model poziva na broj odobrenja

2

Ne

29.

Poziv na broj odobrenja

22

Ne

30.

Šifra izdavatelja osnove

2

Da

‘CA’ carinarnica

‘DI’ devizni inspektorat

‘FI’ financijska policija

‘GR’ grad/općina

‘JB’ javni bilježnik

‘OS’ općinski sud

‘PO’ porezna uprava

‘PS’ prekršajni sud

‘RF’ HZMO

‘TS’ trgovački sud

‘US’ upravni sud

‘VO’ hrvatske vode

‘ZZ’ HZZO

‘ZO’ fond za zaštitu okoliša

‘99’ izdavatelj nije u šifrarniku

31.

Naziv izdavatelja osnove

60

Da, ako je šifra izdavatelja osnove ‘99’

32.

Mjesto izdavatelja osnove

25

Ne

33.

Status osnove

1

Ne

‘1’ odgoda izvršenja (za šifre vrste osnova za plaćanje 200 i 210)

‘2’ zastajanje izvršenja (za šifre vrste osnova za plaćanje 200, 205 i 210)

34.

Primjedba

200

Ne

Slobodni tekst

(npr. :

– ako se radi o osnovi koja se odnosi na solidarne ovršenike, upisuje se napomena da u datoteci 11 nije moguće upisati sve račune ovršenika,

- napomenu da je potrebno čekati pravomoćnost osnove ili spornog dijela duga iz osnove

- dr.)

35.

Datum formiranja

10

Da

Datum formiranja podataka.

Format: GGGG.MM.DD

11 – Dodatna datoteka

– popis mogućih računa terećenja za građane

popis solidarnih ovršenika

Datoteka se koristi za dvije vrste podataka:

– ako se pojedinom osnovom za plaćanje iz datoteke osnova za plaćanje (10) mogu teretiti samo određeni računi građanina, potrebno ih je pojedinačno navesti u ovoj datoteci na način da se za svaki račun upisuje po jedan redak (npr. ako se osnovom za plaćanje terete dva računa od pet računa jednog građanina, u dodatnoj tablici računa moraju biti naznačena oba računa, odnosno moraju biti upisana dva retka).

– ako se pojedina osnova za plaćanje iz datoteke osnova za plaćanje (10) odnosi na solidarne ovršenike, sve račune terećenja solidarnih ovršenika potrebno je pojedinačno navesti u ovoj datoteci na način da se za svaki račun upisuje po jedan redak.

Veza ove datoteke i datoteke osnova za plaćanje (10) su polja »Račun ovršenika« i »Broj osnove« , što znači da ovi podaci u obje tablice moraju biti isti.

Redni broj

Naziv polja

Maks. duž. polja

Obavezno polje

Sadržaj polja

1.

OIB ovršenika

11

Da, ako je razina izvršenja OIB

ovršenika

2.

MB ovršenika

8

Da, ako je razina izvršenja MB

ovršenika

3.

MBG ovršenika

13

Da, ako je razina izvršenja MBG

ovršenika

4.

Račun ovršenika

30

Da

Broj računa u banci ili računa oročenih novčanih sredstva

– za poslovne subjekte navesti glavni račun

– za građane navesti račun iz osnove

5.

Šifra vrste sredstava za MVR ovršenika

1

Da, ako je račun ovršenika multi-valutni

‘1’ osnova za plaćanje smije se izvršavati sa svih sredstava MVR

‘2’ osnova za plaćanje smije se izvršavati s kunskih sredstava MVR

‘3’ osnova za plaćanje smije se izvršavati s deviznih sredstava MVR

6.

Broj osnove za plaćanje

30

Da

Broj osnove za plaćanje naznačen na dokumentu.

7.

Tip podataka

1

Da

1 – mogući računi terećenja za građane

2 – solidarni ovršenici

8.

Račun terećenja građanina ili solidarnog ovršenika

30

Da

Broj računa građanina ili računa oročenih novčanih sredstva koji se osnovom za plaćanje smiju teretiti (tip podataka 1 i 2)

Broj računa za poslovne subjekte ili računa oročenih novčanih sredstava (tip podataka 2)

9.

Razina blokade

1

Da, za tip podataka 2

‘1’ račun osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s naznačenog ‘Računa ovršenika’

2’ MB osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s onih računa koji imaju isti MB kao ‘Račun ovršenika’

‘3’ MBG osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s onih računa koji imaju isti MBG kao ‘Račun ovršenika’

‘4’ OIB osnova za plaćanje smije se naplatiti samo s onih računa koji imaju isti OIB kao ‘Račun ovršenika’

20 – datoteka mjera osiguranja

R. br.

Naziv polja

Maks. duž. polja

Obavezno polje

Sadržaj polja

1.

Identifikator paketa

8

Da

Redni broj paketa (ovršenika)

2.

Račun ovršenika

30

Da

Broj računa u banci ili računa oročenih novčanih sredstva

– za poslovne subjekte navesti glavni račun

– za građane navesti račun iz osnove za plaćanje

3.

OIB ovršenika

11

Ne

4.

MB ovršenika

8

Ne

5.

MBG ovršenika

13

Ne

6.

Broj osnove za plaćanje

30

Da

Broj osnove za plaćanje naznačen na dokumentu

7.

Šifra vrste osnove za plaćanje

3

Da

222’ privremena mjera – uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi po njegovom nalogu

224’ zabrana isplate s računa dužnika (ovršenika)

225’ zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu

8.

Iznos

16

Da

Iznos iz rješenja. Ako se radi o neutvrđenom iznosu, upisuje se ‘0,00’.

Format: 9999999999999,99

9.

Iznos zapljene/uskrate

16

Da

Iznos provedene zapljene/uskrate do datuma formiranja podataka. Ako nije bilo zapljene/uskrate upisuje se ‘0,00’.

Format: 9999999999999,99

10.

Datum početka važenja mjere

10

Ne

Format: GGGG.MM.DD

11.

Datum prestanka važenja mjere

10

Ne

Format: GGGG.MM.DD

12.

Primjedba

40

Ne

Slobodni tekst.

13.

Datum formiranja

10

Da

Datum formiranja podataka.

Format: GGGG.MM.DD

ODGOVOR NA PRIMLJENE DATOTEKE

Agencija provodi formalnu kontrolu ispravnosti slogova (broj polja, dužina polja, popunjenost polja, …). Svaka banka (pošiljatelj podataka) odgovorna je za točnost poslanih podataka, a u slučaju dostave neispravnih slogova isti će biti odbijeni s povratom informacije o razlogu odbijanja pošiljatelju. Ako formalna kontrola datoteke rezultira greškama, u bazu podataka ne pohranjuju se ni ispravni slogovi datoteke. Korisnik mora ispraviti greške i ponovno poslati datoteku. Preduvjet pohrane podataka je ispravnost svih slogova datoteke. Ako se datoteka ponovno šalje istog dana, tada se redni broj datoteke u imenu datoteke povećava za 1. Neovisno o ishodu formalne kontrole, svaka se poslana datoteka arhivira u sustavu Agencije. Svakoj arhiviranoj datoteci dodjeljuje se redni broj. Uspostavljena je veza između arhiviranih podataka i podataka pohranjenih u sustavu PNOP.

Datoteka s ekstenzijom ZAP je datoteka odgovora i slobodnog je formata. Ako nema grešaka, datoteka sadrži samo jednu liniju u kojoj piše »Datoteka uredno obrađena«. Ako ima grešaka, opisane su uz navođenje sloga koji je uzrokovao grešku.

U nastavku je dan primjer:

Banka je poslala datoteku sa nazivom: PN102390001101230001.BNK

Agencija je obradila datoteku i poslala je datoteku odgovora: PN102390001101230001.ZAP

Postoje dvije greške pa je sadržaj datoteke odgovora sljedeći:

NAČIN DOSTAVE PODATAKA ZA INICIJALNI PRIHVAT

Dostava podataka obavlja se telekomunikacijskim putem ili na prijenosnom mediju.

A. Telekomunikacijski put

• Za potrebe razmjene podataka prema utvrđenom formatu između Agencije i banke koristi se C:D ili FTP.

B. Prenosivi medij – CD, DVD ili drugi prenosivi medij

Iznimno, ako Agencija odredi, banka može dostaviti podatke na prenosivom mediju – CD-u, DVD-u ili nekom drugom prenosivom mediju.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/324

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 8. studenoga 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.