Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 139/2010 (10.12.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

3546

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZADUŽIVANJA TE DAVANJA JAMSTAVA I SUGLASNOSTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 55/09.) u članku 7. stavku 1. iza riječi »duga« dodaju se riječi »po osnovi kredita ili zajma, odnosno za zamjenu postojećeg kredita ili zajma novim,«

(2) Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Zahtjev za davanje suglasnosti za refinanciranje ostatka duga po izdanim vrijednosnim papirima uzimanjem kredita kod banke može podnijeti općina, grad ili županija ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. da rok otplate kredita kojim se refinancira ostatak duga nije duži od roka na koji su izdani vrijednosni papiri na čije je izdavanje Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost,

2. da je ukupan godišnji anuitet u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

(4) Na podnošenje zahtjeva iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 8. – 12. ovoga Pravilnika.

(5) Uz zahtjeve iz ovoga članka općina, grad ili županija podnosi obvezne priloge i dokumentaciju iz članka 10. točaka 1., 3. i 5. – 13. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

(1) Općina, grad ili županija može reprogramirati kredit ili zajam uz suglasnost svoga predstavničkog tijela.

(2) Pod reprogramom kredita ili zajma, u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se isključivo produljenje roka otplate kredita ili zajma uz nepromijenjene ostale uvjete.

(3) Općina, grad ili županija obvezna je dodatak ugovoru kojim se kredit ili zajam reprogramira dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam dana nakon njegova sklapanja.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točki 2) iza riječi »suglasnosti« briše se točka i dodaje se točka 3) koja glasi:

»3) Obrazac FPP – Financijski plan projekta (investicije).«

Članak 4.

(1) U članku 10. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. financijski plan projekta (investicije) na Obrascu FPP u kojem je navedena investicija za koju se zadužuju, iskazani svi rashodi vezani uz investiciju koji će teretiti proračune sljedećih godina i izvori financiranja za izvedbu investicije;«

(2) Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ugovor o sufinanciranju ako neku investiciju financira više subjekata;«

(3) Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ovjereni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu godinu na Obrascu: PR-RAS, razina: 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;«.

Članak 5.

(1) U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Općina, grad ili županija obvezna je ishoditi suglasnost ministra financija na odluku o davanju jamstva i suglasnosti za zaduživanje pravne osobe u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu kod međunarodne financijske institucije. Navedena odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti ministra financija.«

(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Uz zahtjev za davanje suglasnosti iz ovoga članka općina, grad ili županija podnosi obvezne priloge i dokumentaciju iz članka 10. točaka 3., 5. i 7. – 13. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Klasa: 015-01/09-01/3
Urbroj: 513-05-01/10-12
Zagreb, 3. prosinca 2010.

Obrazac FPP

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama – tekuće cijene

 

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)

Datum

 

Šifra

Naziv

Potvrda DIP

 

Proračunski korisnik:

 

 

Potvrda LD/DPU

 

Općina/grad/županija:

 

 

Lokacijska dozvola:

 

Strateški dokument JLP(R)S:

 

 

Potvrda IP

 

Glavni program:

 

 

Građevinska dozvola

 

Program:

 

 

Početak radova:

 

Projekt (investicija):

 

 

Izmjena IP

 

Investitor:

 

 

Uporabna dozvola

 

Namjena i cilj:

Predaja na uporabu

 

Konačni obračun

 

Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu

 

Proj. uključuje gradnju (DA/NE):

 

RASHODI ZA INVESTICIJE

Ukupno
2 do 7

Izvršeno do tekuće godine

Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu n

Planirano financiranje investicije

Godina
n + 1

Godina
n + 2

Godina
n + 3

Nakon godine
n + 3

Račun

Naziv računa računskog plana

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno rashodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVORI FINANCIRANJA

Ukupno
2 do 7

Izvršeno do tekuće godine

Osigurano u proračunu ili rebalansu za tekuću godinu n

Planirano financiranje investicije

Godina
n + 1

Godina
n + 2

Godina
n + 3

Nakon godine
n + 3

Račun

Naziv računa računskog plana

1

2

3

4

5

6

7

1.

Opći prihodi i primici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vlastiti prihodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prihodi za posebne namjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pomoći

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Donacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Namjenski primici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 7.

 

 

 

 

 

 

 

IZVORI SVEUKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

Izradio:                                                                     Datum:                                                                Odgovorna osoba:

Telefon: