Izmjene Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 2/2011 (4.1.2011.), Izmjene Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

36

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 177/04 i 76/07) Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. prosinca 2010. donosi

IZMJENE

TARIFNOG SUSTAVA ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine« broj 151/08 i 13/09) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine« broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) i Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine« broj 40/07, 152/08 i 83/09).«

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Trv – Tarifna stavka za zakup radnog volumena izračunava se prema formuli«.

Članak 3.

U Prilogu I Tablice 5. i 7. mijenjaju se i glase:

»Tablica 5. Trošak plaća radnika

R. b.

Trošak plaća radnika

Prethodna godina (k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna
godina (k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina (k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Bruto-plaće radnika

 

 

 

2.

Doprinosi na bruto plaće radnika

 

 

 

3.

Broj radnika na dan 31. 12.

 

 

 

 

UKUPNO (1. + 2.)

 

 

 

Tablica 7. Zakonski propisane naknade

R. b.

Izvanredni rashodi

Prethodna godina (k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna
godina (k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina (k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Naknada za koncesiju

 

 

 

2.

Naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti skladištenja prirodnog plina

 

 

 

3.

Naknada za korištenje sustava za skladištenje prirodnog plina, ako nije u vlasništvu operatora sustava skladišta plina

 

 

 

4.

Ostale naknade*

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

*Napomena: Detaljna specifikacija i obrazloženje zakonske utemeljenosti ostalih naknada su nužni!«

Članak 4.

Prilog II mijenja se i glasi:

PRILOG II.

SADRŽAJNI PRIKAZ IZRAČUNA PLANIRANOG DOZVOLJENOG PRIHODA

R. b.

Kategorija

Iznos

a.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije, osim prirodnog plina, te ostali troškovi (kn) –

Prilog 1 – Tablica 1. UKUPNO iz stupca 4.

b.

Troškovi nabave prirodnog plina za pokrivanje potreba vlastite potrošnju, pogona i pokrivanja gubitaka prirodnog plina sustava skladišta plina (kn) –

Prilog 1 – Tablica 2. UKUPNO iz stupca 4.

c.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn) –

Prilog 1 – Tablica 3. UKUPNO iz stupca 4.

d.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn) –

Prilog 1 – Tablica 4b. UKUPNO iz stupca 5.

e.

Trošak plaća radnika (kn) –

Prilog 1 – Tablica 5. UKUPNO iz stupca 4.

f.

Ostali troškovi poslovanja (kn) –

Prilog 1 – Tablica 6. UKUPNO iz stupca 4.

g.

Zakonski propisane naknade (kn) –

Prilog 1 – Tablica 7. UKUPNO iz stupca 4.

h.

Tk – ukupni opravdani troškovi poslovanja operatora sustava skladišta plina ostvareni u baznoj godini (kn)

a. + b. + c. + d. + e. + f. + g.

i.

Ik – stopa rasta potrošačkih cijena za baznu godinu (%)

1.

T – planirani ukupni opravdani troškovi poslovanja operatora sustava skladišta plina u regulacijskoj godini (kn)

h. x (1 + i. / 100)

2.

A – planirana amortizacija u regulacijskoj godini (kn) –

Prilog 1 – Tablica 8c. UKUPNO iz stupca 5.

a.

RSpoč – Vrijednost reguliranih sredstava na početku sadašnje godine (kn)

b.

NI k +1 – Vrijednost novih investicija u sustav skladišta plina koje će biti stavljene u uporabu u sadašnjoj godini (k+1) (kn)

c.

Ak +1 – amortizacija reguliranih sredstava u sadašnjoj godini (k+1) (kn)

d.

ORk +1 – otuđena i rashodovana sredstva u sadašnjoj godini (k+1) (kn)

e.

RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju sadašnje godine (kn) (a. + b. – c. – d.)

f.

RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn)

(a. + e.) / 2

g.

Е – iznos vlastitog kapitala (kn)

h.

D – iznos duga (kn)

i.

Kd – kamatna stopa na zaduženje (%)

j.

Tp – stopa poreza na dobit (%)

k.

Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

l.

Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

m.

β – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica distributera plina u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

n.

Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%)

k. + m. x (l. – k.)

o.

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala

(g. x n. + h. x i. x (1 – j.)) / (g. + h.)

3.

RS – Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini (kn)

f. x o.

4.

Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini (kn)

1. + 2. + 3.

Članak 5.

Ove Izmjene Tarifnoga sustava stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/0/-01/04

Urbroj: 371-01/10-12

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.