Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije

NN 9/2011 (21.1.2011.), Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

195

Na temelju članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela

UREDBU

O SKUPNOM IZUZEĆU SPORAZUMA O PRIJENOSU TEHNOLOGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti koje sporazumi o prijenosu tehnologije moraju sadržavati, te ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati kako bi bili skupno izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) sporazum je ugovor, pojedina odredba ugovora, usmeni ili pisani dogovori među poduzetnicima te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično neovisno o tome jesu li takvi sporazumi sklopljeni između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) ili između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (vertikalni sporazumi);

b) proizvodi su robe i/ili usluge koje obuhvaćaju polugotove robe i/ili usluge i gotove robe i/ili usluge;

c) poduzetnik je osoba iz članka 3. Zakona;

d) poduzetnik pod kontrolom drugog poduzetnika ili povezani poduzetnici koji se smatraju jednim gospodarskim subjektom su poduzetnici iz članka 4. Zakona;

e) kupac je poduzetnik koji od dobavljača kupuje proizvod radi njegove ugradnje u novi proizvod koji taj kupac proizvodi i/ili kupuje proizvod od dobavljača u svrhu njegove daljnje preprodaje ili prodaje krajnjem korisniku, odnosno potrošaču;

f) potrošač je fizička osoba koja kupuje, odnosno koristi ili bi u nekoj određenoj situaciji mogao koristiti neke robe i/ili usluge;

g) mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području, u smislu članka 7. stavka 1. Zakona i odredaba Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta;

h) mjerodavno tržište proizvoda određuje se kao tržište proizvoda koji s obzirom na svoja svojstva, cijenu, namjenu i navike kupaca i/ili potrošača mogu zamijeniti drugi (mjerodavni) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupaca i/ili potrošača;

i) mjerodavno tržište tehnologija određuje se kao tržište tehnologija koje stjecatelji licence smatraju nadomjestivim ili zamjenskim tehnologijama za licenciranu tehnologiju s obzirom na svojstva tih tehnologija, naknadu koju za njih plaćaju i njihovu namjenu.

Sporazumi na koje se primjenjuje skupno izuzeće

Članak 3.

(1) Skupna izuzeća primjenjuju se na sporazume o prijenosu tehnologije iz članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona, sklopljene između dva poduzetnika kojima se ugovara proizvodnja proizvoda koji je predmet sporazuma, uključujući i sporazume u kojima se uz proizvodnju ugovara više od jedne razine trgovine.

(2) Sporazumom o prijenosu tehnologije iz stavka 1. ovoga članka smatra se sporazum o licenciranju patenata, sporazum o licenciranju tehnološkog znanja i iskustva (know-how), sporazum o licenciranju autorskog prava na računalni program ili kombinirani sporazum o licenciranju patenata, tehnološkog znanja i iskustva (know-how) ili autorskog prava na računalni program, uključujući i svaki drugi sporazum koji sadrži odredbe u svezi s prodajom i kupnjom proizvoda, ili odredbe koji se odnose na licenciranje drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i na ustupanje prava intelektualnog vlasništva, pod uvjetom da te odredbe ne predstavljaju primarni cilj takvih sporazuma te da su izravno povezane s proizvodnjom predmeta sporazuma.

(3) Sporazumom o prijenosu tehnologije iz stavka 1. ovoga članka smatra se i sporazum o ustupanju patenata, tehnološkog znanja i iskustva (u daljnjem tekstu: know-how), autorskog prava programske opreme ili kombinacije navedenog, u slučaju kada dio rizika u svezi s iskorištavanjem licencirane tehnologije i dalje snosi ustupatelj, a naročito kada je iznos koji se plaća za ustupanje tehnologije ovisan od prihoda ostvarenog od strane stjecatelja proizvodnjom proizvoda temeljem ustupljene tehnologije, količine tako proizvedenih proizvoda ili broja aktivnosti u kojima je korištena ta tehnologija.

(4) Tehnološkim znanjem i iskustvom u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, smatra se skup nepatentiranih praktičnih informacija proistekao iz iskustva i provjere, koji je tajan, značajan i prepoznatljiv. Tajan podrazumijeva da know-how kao cjelina ili precizna konfiguracija i spoj svojih dijelova nije opće poznat i lako dostupan. Značajan podrazumijeva da know-how obuhvaća podatke, odnosno informacije koje su neophodne i korisne za proizvodnju proizvoda koji su predmet sporazuma. Prepoznatljiv podrazumijeva da know-how mora biti opisan na dostatno razumljiv način, kako bi bilo moguće provjeriti ispunjava li kriterije tajnosti i značajnosti.

(5) Prava intelektualnog vlasništva, u smislu stavka 2. ovoga članka, su prava industrijskog vlasništva, know-how, autorska prava i srodna prava.

(6) Pod patentima, u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka, razumijevaju se patenti, zahtjevi za priznanje patenata, konsenzualni patenti, zahtjevi za priznanje konsenzualnih patenata, industrijski dizajn, topografije poluvodičkih proizvoda, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za medicinske proizvode ili ostale proizvode za koje se mogu dobiti svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i svjedodžba o pravima uzgajivača bilja.

(7) Proizvod koji je predmet sporazuma ili ugovorni proizvod iz stavka 1. ovoga članka je proizvod koji je proizveden primjenom licencirane tehnologije i/ili proizvod u koji je ta tehnologija ugrađena.

(8) Poduzetnicima-sudionicima sporazuma, odnosno davateljem i stjecateljem licencije iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se i njihovi povezani poduzetnici.

Sporazumi na koje se ne primjenjuje skupno izuzeće

Članak 4.

Temeljem ove Uredbe ne mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona:

a) sporazumi o prijenosu tehnologije koji nisu usklađeni s ovom Uredbom,

b) sporazumi o prijenosu tehnologije na koje se primjenjuju drugi propisi o skupnom izuzeću iz članka 10. stavka 2. Zakona.

II. UVJETI KOJE SPORAZUM MORA SADRŽAVATI I OSTALI UVJETI KOJI SE MORAJU ISPUNITI

Tržišni udjel

Članak 5.

(1) Skupno izuzeće za sporazume iz članka 3. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da ukupan tržišni udjel sudionika sporazuma na utvrđenom mjerodavnom tržištu tehnologije i mjerodavnom tržištu proizvoda nije veći od 20% u slučaju da je riječ o sporazumu sklopljenom između konkurenata.

(2) Skupno izuzeće za sporazume iz članka 3. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da tržišni udjel svakog sudionika sporazuma na utvrđenom mjerodavnom tržištu tehnologije i mjerodavnom tržištu proizvoda nije veći od 30% u slučaju da je riječ o sporazumu sklopljenom između poduzetnika koji nisu konkurenti.

(3) Tržišni udjel sudionika sporazuma na mjerodavnom tržištu tehnologije, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, utvrđuje se kao zastupljenost te licencirane tehnologije na mjerodavnom tržištu proizvoda.

(4) Poduzetnici se smatraju stvarnim konkurentima na mjerodavnom tržištu tehnologija, u smislu stavka 1. ovoga članka, ako se natječu na mjerodavnom tržištu tehnologija ustupajući licencije za zamjenske tehnologije i pritom ne krše prava intelektualnog vlasništva drugih poduzetnika.

(5) Poduzetnici se smatraju stvarnim konkurentima na mjerodavnom tržištu proizvoda, u smislu stavka 1. ovoga članka, ako su oba aktivna na tom tržištu, u proizvodnom i zemljopisnom smislu, na kojem se prodaju proizvodi koji su predmet sporazuma i pritom ne krše međusobno prava intelektualnog vlasništva.

(6) Potencijalni konkurenti na mjerodavnom tržištu tehnologija i mjerodavnom tržištu proizvoda, u smislu stavka 1. ovoga članka, su poduzetnici koji bi u razumnom roku mogli poduzeti dodatna ulaganja ili druge potrebne promjene strukture troškova nužne za pristup tom mjerodavnom tržištu, kao odgovor na malo, ali stalno povećanje cijena, pod uvjetom da pritom ne krše međusobno prava intelektualnog vlasništva.

Izračun tržišnog udjela

Članak 6.

(1) Tržišni udjel za sudionike sporazuma o prijenosu tehnologije iz članka 5. ove Uredbe izračunava se na temelju vrijednosti prodanih proizvoda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda. Ako podaci o vrijednosti prodanih proizvoda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda na mjerodavnom tržištu nisu dostupni, u svrhu određivanja tržišnog udjela sudionika sporazuma mogu se primijeniti procjene temeljene na drugim pouzdanim tržišnim podacima, uključujući količinu prodanih proizvoda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda na mjerodavnom tržištu.

(2) Tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na temelju podataka koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi sklapanju sporazuma.

(3) U tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka pribraja se i tržišni udjel povezanih poduzetnika sa sudionicima sporazuma ostvaren na način utvrđen stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) U tržišni udjel davatelja licencije na mjerodavnom tržištu tehnologija, u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, pribrajaju se i tržišni udjeli svih njegovih stjecatelja licencije izračunati na temelju podataka o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija na svakom mjerodavnom tržištu posebno. Kad su sudionici sporazuma konkurenti na mjerodavnom tržištu tehnologija, za potrebe izračuna tržišnog udjela stjecatelja licencije, podacima o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija pribrajaju se i podaci o vrijednosti prodanih proizvoda u kojih je ugrađena vlastita tehnologija stjecatelja licencije. U slučaju uvođenja novih tehnologija koje se ugrađuju u nove proizvode koji prethodno nisu bili prodavani na tržištu, smatrat će se da sudionici sporazuma nemaju tržišni udjel na mjerodavnom tržištu tehnologija sve dok stvarno ne započne prodaja novih proizvoda.

(5) U tržišni udjel oba sudionika sporazuma na mjerodavnom tržištu proizvoda, u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ne uzimaju se u obzir podaci o vrijednosti prodanih proizvoda drugih stjecatelja licencije koji nisu sudionici tog sporazuma. U tržišni udjel stjecatelja licencije na mjerodavnom tržištu proizvoda pribrajaju se podaci o vrijednosti prodanih proizvoda u koje je ugrađena licencirana tehnologija i podaci o vrijednosti od prodaje njihovih zamjenskih proizvoda. Ako je davatelj licencije ujedno i dobavljač proizvoda na mjerodavnom tržištu proizvoda, tada se u tržišni udjel davatelja licencije pribraja i njegov tržišni udjel na tom tržištu izračunat temeljem podataka o vrijednosti prodanih proizvoda.

Trajanje skupnog izuzeća

Članak 7.

(1) Skupno izuzeće za sporazume o prijenosu tehnologije, pod uvjetima utvrđenim u članku 5. stavcima 1., 2. i 3. ove Uredbe, primjenjivat će se za vrijeme trajanja prava intelektualnog vlasništva sadržanog u licenciranoj tehnologiji, odnosno sve dok pravo intelektualnog vlasništva ne istekne, prestane ili ne bude proglašeno nevaljanim. Skupno izuzeće za prijenos know-how primjenjuje se za vrijeme dok je know-how tajan, osim ako kao posljedica aktivnosti stjecatelja licencije know-how postane javan, tada se skupno izuzeće primjenjuje za vrijeme trajanja sporazuma.

(2) Ako ukupan tržišni udjel sudionika sporazuma koji su konkurenti na mjerodavnom tržištu u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 20%, a naknadno se poveća iznad tog iznosa, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela sudionika sporazuma iznad 20%.

(3) Ako tržišni udjel svakog sudionika sporazuma koji nisu konkurenti na mjerodavnom tržištu u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 30%, a naknadno se poveća iznad tog iznosa, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos tržišnog udjela sudionika sporazuma iznad 30%.

III. OGRANIČENJA, ODNOSNO UVJETI KOJE SPORAZUMI NE SMIJU SADRŽAVATI

Teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima između konkurenata

Članak 8.

(1) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene između konkurenata koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana, sadrže ograničenja koja imaju cilj:

a) ograničavanje ugovorne strane da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda kad ih prodaje trećim stranama,

b) ograničavanje proizvodnje, izuzevši ograničavanje proizvodnje proizvoda koji je predmet sporazuma, koje je nametnuto stjecatelju licencije neuzajamnim sporazumom, ili koje je nametnuto jednom od stjecatelja licencije uzajamnim sporazumom,

c) podjelu tržišta ili podjelu kupaca po skupinama osim ograničenja iz stavka 2. ovoga članka,

d) ograničavanje prava stjecatelja licencije na iskorištavanje njegove tehnologije ili ograničavanje prava bilo koje ugovorne strane na provođenje istraživanja i razvoja, osim ako je takvo ograničenje neophodno za sprječavanje otkrivanja licenciranog know-how trećim stranama.

(2) Podjela tržišta ili podjela kupaca po skupinama iz stavka 1. točke c) ovoga članka neće se smatrati teškim ograničenjem tržišnog natjecanja u slučaju:

a) obveze stjecatelja licencije da primjenom licencirane tehnologije proizvodi samo unutar jednog ili više tehničkih polja primjene ili unutar jednog ili više tržišta proizvoda,

b) obveze davatelja i/ili stjecatelja licencije utvrđene u neuzajamnom sporazumu da primjenom licencirane tehnologije ne proizvodi unutar jednog ili više tehničkih polja primjene ili unutar jednog ili više tržišta proizvoda, ili unutar jednog ili više isključivih područja rezerviranih za drugu ugovornu stranu,

c) obveze davatelja licencije da na određenom području ne ustupi licenciju za navedenu tehnologiju drugom stjecatelju licencije,

d) ograničavanja u neuzajamnom sporazumu davatelju i/ili stjecatelju licencije, aktivne i/ili pasivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivo dodijeljenoj skupini kupaca koja je rezervirana za drugu ugovornu stranu,

e) ograničavanja u neuzajamnom sporazumu stjecatelju licencije aktivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivo dodijeljenoj skupini kupaca koju je davatelj licencije ustupio drugom stjecatelju licencije, pod uvjetom da taj drugi stjecatelj licencije nije bio, u vrijeme stjecanja svoje vlastite licencije, poduzetnik koji je konkurent davatelju licencije na mjerodavnom tržištu,

f) obveze stjecatelja licencije da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za njegovu vlastitu uporabu pod uvjetom da se tom stjecatelju licencije ne ograničava aktivna i pasivna prodaja proizvoda koji je predmet sporazuma kao rezervnog dijela za njegove vlastite proizvode,

g) obveze stjecatelja licencije iz neuzajamnog sporazuma da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za određenog kupca, kada je licencija ustupljena s namjerom stvaranja alternativnog izvora nabave za tog kupca.

(3) Uzajamnim sporazumom, u smislu stavka 1. točke b) ovoga članka, smatra se sporazum o prijenosu tehnologije u kome dva poduzetnika, u istom ili u odvojenim ugovorima, ustupaju jedan drugome licenciju za patent, licenciju za know-how, licenciju za autorsko pravo na računalnom programu ili kombiniranu licenciju za patent, know-how ili autorsko pravo na računalnom programu i kada se te licencije odnose na zamjenske tehnologije ili se mogu koristiti za proizvodnju zamjenskih proizvoda.

(4) Neuzajamnim sporazumom, u smislu stavka 1. točke b) i stavka 2. točaka b), d), e) i g) ovoga članka, smatra se sporazum o prijenosu tehnologije u kome samo jedna ugovorna strana ustupa drugoj licenciju za tehnologiju, te sporazum kojim dva poduzetnika ustupaju jedan drugome licenciju za patent, licenciju za know-how, licenciju za autorsko pravo na računalnom programu ili kombiniranu licenciju za patent, know-how ili autorsko pravo na računalnom programu, pod uvjetom da se te licencije ne odnose na zamjenske tehnologije i ne mogu se koristiti za proizvodnju zamjenskih proizvoda.

(5) Isključivo dodijeljeno područje, u smislu stavka 2. točaka b, d), i e) ovoga članka, smatra se područje na kojem je samo jedan poduzetnik ovlašten proizvoditi proizvod koji je predmet sporazuma uporabom licencirane tehnologije, ne isključujući mogućnost dopuštenja drugom stjecatelju licencije da unutar tog područja proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma samo za određenog kupca, kada je ta druga licencija ustupljena s namjerom stvaranja alternativnog izvora nabave za tog kupca.

(6) Isključivo dodijeljena skupina kupaca u smislu stavka 2. točaka d), e) i g) ovoga članka smatra se skupina kupaca kojima je samo jedan poduzetnik ovlašten aktivno prodavati proizvod koji je predmet sporazuma, a proizveden je uporabom licencirane tehnologije.

Članak 9.

Teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima između poduzetnika koji nisu konkurenti

(1) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene između poduzetnika koji nisu konkurenti koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana, sadrže ograničenja koja imaju cilj:

a) ograničavanje prava ugovorne strane da slobodno određuje prodajnu cijenu kod prodaje proizvoda trećim stranama, ne isključujući mogućnost nametanja najviše prodajne cijene ili preporučene prodajne cijene, pod uvjetom da nije riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama, koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne strane,

b) ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licencije pasivno može prodavati proizvod koji je predmet sporazuma osim ograničenja iz stavka 2. ovoga članka,

c) ograničavanje stjecatelju licencije, članu unutar sustava selektivne distribucije koji djeluje na razini maloprodaje, aktivne ili pasivne prodaje krajnjim korisnicima, ne isključujući mogućnost zabrane djelovanja tom stjecatelju licencije izvan ovlaštenog poslovnog sjedišta.

(2) Ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licencije pasivno može prodavati proizvod koji je predmet sporazuma iz stavka 1. točke b) ovoga članka neće se smatrati teškim ograničenjem tržišnog natjecanja u slučaju:

a) ograničavanja stjecatelju licencije pasivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivoj grupi kupaca rezerviranoj za davatelja licencije,

b) ograničavanja stjecatelju licencije pasivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivoj grupi kupaca koje je davatelj licencije ustupio drugom stjecatelju licencije tijekom prve 2 godine u kojima taj drugi stjecatelj licencije prodaje proizvod koji je predmet sporazuma na tom području ili toj grupi kupaca,

c) obveze stjecatelja licencije da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za vlastitu uporabu, pod uvjetom da se tog stjecatelja licencije ne ograničava u aktivnoj i pasivnoj prodaji proizvoda koji je predmet sporazuma kao rezervnog dijela za njegove vlastite proizvode,

d) obveze stjecatelja licencije da proizvodi proizvod koji je predmet sporazuma isključivo za određenog kupca, kada je licencija ustupljena s namjerom stvaranja alternativnog izvora nabave za tog kupca,

e) ograničavanja stjecatelju licencije koji djeluje na razini veleprodaje aktivne ili pasivne prodaje krajnjim korisnicima,

f) ograničavanja članovima unutar sustava selektivne distribucije aktivne ili pasivne prodaje neovlaštenim distributerima.

(3) Ako su u vrijeme sklapanja sporazuma ugovorne strane poduzetnici koji nisu konkurenti na mjerodavnom tržištu, ali naknadno postanu konkurenti na mjerodavnom tržištu, na njih će se primjenjivati odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka za vrijeme trajanja sporazuma, osim u slučaju da sporazum bude izmijenjen u bilo kojem bitnom dijelu.

(4) Sustav selektivne distribucije, u smislu stavka 1. točke c) i stavka 2. točke f) ovoga članka, je sustav distribucije u kojem se davatelj licencije obvezuje da će licenciju za proizvodnju proizvoda koji su predmet sporazuma ustupiti samo stjecateljima licencije izabranim na temelju utvrđenih kriterija i u kojem se stjecatelji licencije obvezuju da neće aktivno ili pasivno prodavati proizvode koji su predmet sporazuma neovlaštenim distributerima.

(5) Aktivna prodaja, u smislu stavka 1. točke c) i stavka 2. točaka c), e) i f) ovoga članka, razumijeva aktivno traženje i pristupanje kupcima ili određenoj grupi kupaca koji se nalaze na području rezerviranom za druge sudionike sporazuma, sklapanje pojedinačnih ugovora te poduzimanje mjera za ponudu proizvoda tim kupcima, osnivanje podružnica, skladišta ili organiziranje distributivne mreže i promidžbe na tom području. Aktivnim pristupanjem smatra se i posjećivanje kupaca, slanje kupcima pošte što uključuje i elektroničku poštu, oglašavanje putem medija i drugih sredstava javnog priopćavanja ciljanih isključivo na te kupce ili grupu kupaca koji se nalaze na području rezerviranom za druge sudionike sporazuma.

(6) Pasivna prodaja, u smislu stavka 1. točaka b) i c) i stavka 2. točaka a), b), c), e) i f) ovoga članka, razumijeva odgovaranje na zahtjeve pojedinačnih kupaca koji se nalaze na područjima rezerviranim za druge sudionike sporazuma, uključujući isporuku proizvoda takvim kupcima, ali takvo odgovaranje ne smije biti posljedica djelovanja aktivne prodaje. Pod pasivnom prodajom smatra se i općenito reklamiranje ili oglašavanje u medijima ili na internetu, koje dopire na područja rezervirana za druge sudionike sporazuma odnosno kupaca koji se nalaze na tim područjima, a koje je rezultat razvoja tehnologije ili jednostavnosti pristupa, pa se smatra razumnim načinom pristupanja tim kupcima.

Ostala ograničenja, odnosno zabranjene obveze u sporazumima

Članak 10.

(1) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sljedeće obveze sadržane u sporazumima o prijenosu tehnologije:

a) neposredne ili posredne obveze stjecatelja licencije da davatelju licencije ili trećoj strani koju odredi davatelj licencije ustupi isključivu licenciju koja se odnosi na njegova vlastita dodatna poboljšanja ili na njegove vlastite nove aplikacije licencirane tehnologije,

b) neposredne ili posredne obveze stjecatelja licencije da na davatelja licencije ili trećoj strani koju odredi davatelj licencije, u cijelosti ili djelomično, prenese prava koja se odnose na njegova vlastita dodatna poboljšanja ili na njegove vlastite nove aplikacije licencirane tehnologije,

c) neposredne ili posredne obveze stjecatelja licencije da ne osporava valjanost prava intelektualnog vlasništva koja davatelj licencije ima na mjerodavnom tržištu, ne isključujući mogućnost raskida ugovora o prijenosu tehnologije u slučaju da stjecatelj licencije osporava valjanost jednog ili više licenciranih prava intelektualnog vlasništva.

(2) U slučaju da sudionici sporazuma nisu konkurenti na mjerodavnom tržištu, skupno izuzeće se neće primjenjivati na sporazume o prijenosu tehnologije koji sadrže neposredne ili posredne obveze kojima se ograničavaju prava stjecatelja licencije na iskorištavanje njegove vlastite tehnologije ili ograničavaju prava bilo koje ugovorne strane na provođenje istraživanja i razvoja, osim ako je takvo ograničenje neophodno za sprječavanje otkrivanja licenciranog know-how trećoj strani.

(3) Dodatna poboljšanja iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka su ona poboljšanja koja se mogu koristiti a da se time ne krše prava obuhvaćena licenciranom tehnologijom.

IV. UKIDANJE SKUPNOG IZUZEĆA

Uvjeti za ukidanje skupnog izuzeća

Članak 11.

(1) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) može po službenoj dužnosti, u smislu članka 10. stavka 4. Zakona, pokrenuti postupak ocjene pojedinog sporazuma o prijenosu tehnologije, iako taj sporazum ispunjava uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u slučaju kada učinci tog sporazuma, samostalno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na mjerodavnom tržištu, ne ispunjavaju kumulativno za vrijeme njihova trajanja uvjete za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(2) Agencija može pokrenuti postupak ocjene sporazuma o prijenosu tehnologije, u smislu stavka 1. ovoga članka, posebno u slučajevima:

a) kad je ograničen pristup mjerodavnom tržištu tehnologijama trećih strana zbog kumulativnog učinka paralelnih mreža sličnih ograničavajućih sporazuma kojima se stjecateljima licencije zabranjuje uporaba tehnologije trećih strana,

b) kad je ograničen pristup mjerodavnom tržištu potencijalnim stjecateljima licencije zbog kumulativnog učinka paralelnih mreža sličnih ograničavajućih sporazuma kojima se davateljima licencije zabranjuje ustupanje licencije drugim stjecateljima licencije,

c) kad bez objektivno valjanog razloga sudionici sporazuma ne koriste licenciranu tehnologiju.

(3) Ako Agencija u postupku ocjene pojedinog sporazuma iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da sporazum ima učinke koji su u suprotnosti s uvjetima propisanim člankom 8. stavkom 3. Zakona i ovom Uredbom, rješenjem će ukinuti skupno izuzeće za taj sporazum.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije (»Narodne novine«, broj 2/2005).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/10-01/09

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 7. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.