Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

NN 22/2011 (18.2.2011.), Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

470

Na temelju članka 19. stavka 9. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2011. godine donijela

UREDBU

O POTICANJU PROIZVODNJE BIOGORIVA ZA PRIJEVOZ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način poticanja proizvodnje biogoriva za prijevoz (u daljnjem tekstu: biogoriva), vrste biogoriva koje se potiču, način određivanja visine novčanog poticaja i naknade za poticanje proizvodnje biogoriva, obračun, plaćanje i korištenje naknade te ovlasti, obveze i odgovornosti Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Operator tržišta) u raspolaganju sredstvima naknade.

Članak 2.

Proizvodnja biogoriva potiče se sve dok se razvojem tehnologije i tržišta ne stvore uvjeti u kojima će biogoriva biti konkurentna fosilnim gorivima za prijevoz, a za ostvarivanje nacionalnog cilja stavljanja na tržište biogoriva neće biti potreban sustav poticaja.

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i supsidijarnim propisima. U ovoj Uredbi koriste se i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. Pravilnik je Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata koji donosi ministar nadležan za energetiku na temelju Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata,

2. proizvodna godina je godina u kojoj se primjenjuje jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva, a obuhvaća razdoblje kalendarske godine,

3. Zakon je Zakon o biogorivima za prijevoz.

II. VRSTE BIOGORIVA

Članak 4.

(1) Ovom se Uredbom potiče proizvodnja sljedećih vrsta biogoriva:

1. biodizela,

2. bioetanola.

(2) U skladu sa znanstvenim i tehničko-tehnološkim napretkom, Vlada Republike Hrvatske može utvrditi i druga biogoriva čija se proizvodnja potiče.

III. NOVČANI POTICAJI

Članak 5.

(1) Proizvodnja biogoriva potiče se isplatom novčanih sredstava povlaštenom proizvođaču po količini biogoriva proizvedenog i stavljenog na tržište Republike Hrvatske.

(2) Pravo na isplatu novčanog poticaja ostvaruje se pod uvjetom da prodajna cijena biogoriva stavljenog na tržište putem obveznika stavljanja biogoriva na tržište ili krajnjeg korisnika, bez poreza i obveznih naknada, ne prelazi najvišu razinu prodajne cijene biogoriva i ostalim uvjetima utvrđenim Zakonom, Nacionalnim akcijskim planom, ovom Uredbom, Pravilnikom o načinu i uvjetima primjene kriterija održivost u proizvodnji biogoriva za prijevoz te Pravilnikom o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za proizvodnju biogoriva u prijevozu.

(3) Najviša razina prodajne cijene biogoriva je prodajna cijena biodizela ili bioetanola koju utvrđuje i objavljuje Ministarstvo na temelju prosječne srednje vrijednosti kotacija »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt's European Marketscana« i to za:

– biodizel: prema kotaciji za proizvod dizelsko gorivo »10 ppm ULSD CIF Med«

– bioetanol: prema kotaciji za proizvod motorni benzin »Premium Unl 10 ppm CIF Med«.

(4) Najviša razina prodajne cijene biodizela ili bioetanola u kn/t izračunava se prema metodologiji koja se nalazi u Prilogu 1. ove Uredbe.

(5) Najviša razina prodajne cijene biodizela i bioetanola objavljuje se svakih četrnaest dana. Dan primjene novih cijena biogoriva je utorak u 0,01 sati. Obračun prodajnih cijena biodizela i bioetanola vrši se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene.

(6) Najvišu razinu prodajne cijene biodizela i bioetanola Ministarstvo objavljuje na dan obračuna prodajnih cijena biodizela i bioetanola na internetskoj stranici Ministarstva (www.mingorp.hr).

Članak 6.

(1) Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela ili bioetanola određuje se na temelju razlike između tržišne cijene dizelskog goriva ili motornog benzina na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu CIF Med (Genova/Lavera) u odnosu na cijenu biodizela ili bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam i uvećano za opravdanu razliku domaćeg proizvodnog troška i cijene biodizela ili bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam.

(2) Domaći proizvodni trošak biogoriva izračunava se na temelju cijene sirovine na tržištu Republike Hrvatske, cijene prerade te sirovine u biogorivo, cijene prijevoza, skladištenja i drugih predviđenih troškova.

(3) Kod izračuna opravdane razlike domaćeg proizvodnog troška i cijene biodizela ili bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Roterdam, domaći proizvodni trošak se korigira za koeficijent iskorištenosti kapaciteta u proizvodnji biodizela ili bioetanola definiran u Prilozima 2. i 3. ove Uredbe.

(4) Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela izražen u kn/l izračunava se prema metodologiji koja se nalazi u Prilogu 2. ove Uredbe, a propisuje ga Vlada Republike Hrvatske odlukom na prijedlog Ministarstva.

(5) Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola izražen u kn/l izračunava se prema metodologiji koja se nalazi u Prilogu 3. ove Uredbe, a propisuje ga Vlada Republike Hrvatske odlukom na prijedlog Ministarstva.

IV. NAKNADA ZA POTICANJE

Članak 7.

(1) Naknada za poticanje proizvodnje biogoriva je namjenska naknada koju na posebnom računu prikuplja Operator tržišta za isplatu novčanih poticaja povlaštenom proizvođaču. Sredstva naknade koriste se za isplatu novčanih poticaja povlaštenom proizvođaču i pokriće opravdanih troškova rada Operatora tržišta u sustavu poticanja proizvodnje biogoriva i pravne osobe kojoj je povjereno vođenje registra obveznika stavljanja biogoriva na tržište, registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru i registra povlaštenih proizvođača biogoriva te obavljanje stručnih poslova za potrebe vođenja sustava poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu.

(2) Sredstva prikupljena od naknade iz stavka 1. ovoga članka, kao i redovna kamata na sredstva prikupljena od naknade ne smatraju se prihodom Operatora tržišta osim u dijelu za pokriće opravdanih troškova rada Operatora tržišta.

(3) Ministarstvo utvrđuje iznos za pokriće opravdanih troškova rada Operatora tržišta te nadzire obračun, isplatu i trošenje sredstava naknade za poticanje proizvodnje biogoriva o čemu Operator tržišta podnosi Ministarstvu godišnje izvješće koje sadrži obračun svih nastalih troškova sustava poticaja do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ministarstvo utvrđuje iznos za pokriće opravdanih troškova pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka te odluku o tome dostavlja Operatoru tržišta koji vrši isplatu odobrenih sredstava.

(5) Operator tržišta je dužan, do kraja veljače tekuće godine, podnijeti Ministarstvu izvještaj za proteklu godinu o prikupljanju i raspodjeli sredstava naknade za poticanje proizvodnje biogoriva.

Članak 8.

(1) Obveznik plaćanja naknade za poticanje proizvodnje biogoriva je distributer koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova koji se, po posebnom zakonu koji uređuje trošarine, smatra trošarinskim obveznikom. Podatke o trošarinskom obvezniku operatoru tržišta dostavlja carinska uprava.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se po litri dizelskog goriva i motornog benzina stavljenog na tržište i predstavlja dodatak na najvišu razinu maloprodajne cijene dizelskog goriva i motornog benzina koja je određena prema Pravilniku.

(3) Ukupna visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva određuje se prema ukupnim planiranim troškovima sustava za poticanje proizvodnje biogoriva, ovisno o maksimalnoj poticanoj količini proizvodnje biogoriva utvrđenoj Nacionalnim akcijskim planom za pojedinu proizvodnu godinu.

(4) Visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva izražena u kn/l dizelskog goriva i motornog benzina izračunava se prema metodologiji koja se nalazi u Prilogu 4. ove Uredbe, a propisuje ju Vlada Republike Hrvatske odlukom na prijedlog Ministarstva.

Članak 9.

(1) Obveznik plaćanja naknade za poticanje proizvodnje biogoriva sam obračunava i plaća naknadu za poticanje proizvodnje biogoriva u roku od 30 dana od dana stavljanja na tržište dizelskog goriva ili motornog benzina za pogon motornih vozila ili brodova.

(2) Obveznik plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka dužan je do osmoga datuma u tekućem mjesecu za prethodni mjesec podnijeti Operatoru tržišta Izvješće o uplaćenoj naknadi za poticanje proizvodnje biogoriva na Obrascu MI-NPB koji se nalazi u Prilogu 5. ove Uredbe i Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, proizvedenim, opremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini za energente (Obrazac MI-EN) koji je dostavljen nadležnoj carinarnici.

(3) Na sva ostala pitanja nastanka obveze plaćanja naknade za poticanje proizvodnje, rokova za uplatu, nadzora obračunavanja i plaćanja naknade te vođenja evidencija, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnog zakona koji uređuje trošarine, a glede naplate naknade, žalbenog postupka, prekršaja i zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Sastavni dio ove Uredbe su Prilog 1., 2., 3., 4. i 5.

Članak 11.

(1) Stupanjem na snagu ove Uredbe i Odluke o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva ne mijenja se pravo distributera na promjenu najviše razine maloprodajne cijene dizelskog goriva ili motornog benzina u okvirima najveće dopuštene promjene prema Pravilniku.

(2) Iznimno za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biodizela i bioetanola na temelju izmijenjene metodologije iz Priloga 2. i 3. ove Uredbe u kojoj se za prosječnu srednju cijenu biodizela, dizelskog goriva, bioetanola, motornog benzina i prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD uzimaju podaci za razdoblje od 60 dana prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, broj 145/2010) iz izvora propisanih metodologijom iz Priloga 2. i 3. ove Uredbe.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/06
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 10. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN NAJVIŠE RAZINE PRODAJNE CIJENE BIODIZELA I BIOETANOLA

1. Najviša razina prodajne cijene biodizela u kn/t izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je

XNBD – najviša razina prodajne cijene biodizela u kn/t,

XTDG – prosječna srednja cijena dizelskog goriva – prosjek objavljenih kotacija za »10 ppm ULSD CIF Med« »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt's European Marketscana«, za obračunsko razdoblje (obračunsko razdoblje je razdoblje od dana iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna) u USD/t,

XTHNB – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka (HNB) za obračunsko razdoblje.

2. Najviša razina prodajne cijene bioetanola u kn/t izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je

YNBE – najviša razina prodajne cijene bioetanola u kn/t,

YTMB – prosječna srednja cijena motornog benzina – prosjek objavljenih kotacija za »Premium Unl 10 ppm CIF Med«, »Mediterranean cargoes CIF Med (Genova/Lavera)« iz »Platt's European Marketscana« za obračunsko razdoblje (obračunsko razdoblje je razdoblje od dana iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna) u USD/t.

XTHNB – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka (HNB) za obračunsko razdoblje,

3. Pri izračunu najviše razine prodajne cijene biodizela i bioetanola koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– najviša razina prodajne cijene biodizela i bioetanola u kn/t: zaokruživanje na dva decimalna mjesta,

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta,

– prosječna srednja cijena dizelskog goriva i motornog benzina u USD/t: zaokruživanje na tri decimalna mjesta.

PRILOG 2.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN JEDINIČNOG IZNOSA NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIODIZELA

Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela izražen u kn/l izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

OBD – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela, izražen u kn/l

X1 – prosječna srednja cijena biodizela – prosjek objavljenih kotacija u »Platt's European Marketscanu« za »Biodiesel FAME – 10«, na paritetu FOB Rotterdam za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine u USD/t,

X2 – iznos na ime opravdane razlike domaćeg proizvodnog troška i cijene biodizela na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Rotterdam koji iznosi 186 USD/t,

X3 – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka (HNB) za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine,

X4 – gustoća biodizela u kg/l.

pri čemu je

EBDl – energijski sadržaj biodizela po jedinici volumena propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EBDkg – energijski sadržaj biodizela po jedinici težine propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

X5 – prosječna srednja cijena dizelskog goriva – prosjek objavljenih kotacija u »Platt's European Marketscanu« za »10 ppm ULSD CIF Med«, na paritetu CIF Med (Genova/Lavera) za razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine u USD/t.

X6 – gustoća dizelskog goriva

pri čemu je

EDl – energijski sadržaj dizela po jedinici volumena propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EDkg – energijski sadržaj dizela po jedinici težine propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

Kbd – koeficijent koji uzima u obzir iskorištenje kapaciteta za proizvodnju biodizela, prema tablici u nastavku.

Godina

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Kbd

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pri izračunu i primjeni jediničnog iznosa novčanog poticaja za proizvodnju biodizela koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta,

– prosječna srednja cijena biodizela i dizelskog goriva u USD/t: zaokruživanje na tri decimalna mjesta,

– gustoća biodizela i dizelskog goriva u kg/l: zaokruživanje na tri decimalna mjesta.

– iznos jediničnog poticaja za proizvodnju biodizela u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta.

PRILOG 3.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN JEDINIČNOG IZNOSA NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOETANOLA

Jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola izražen u kn/l izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

OBE – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola

Y1 – prosječna srednja cijena bioetanola – prosjek objavljenih kotacija u »Platt's European Marketscanu« za »Fuel grade ethanol T1«, na paritetu FOB Rotterdam za razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. travnja tekuće godine u USD/m3,

Y2 – iznos na ime opravdane razlike domaćeg proizvodnog troška i cijene bioetanola na referentnom međunarodnom tržištu na paritetu FOB Rotterdam koji iznosi 127 USD/t,

Y3 – prosječni srednji tečaj za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka (HNB) za razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. travnja tekuće godine,

Y4 – gustoća bioetanola u kg/l

pri čemu je

EBEl – energijski sadržaj bioetanola po jedinici volumena propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EBEkg – energijski sadržaj bioetanola po jedinici težine propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

Y5 – prosječna srednja cijena motornog benzina – prosjek objavljenih kotacija u »Platt's European Marketscanu« za »Premium Unl 10 ppm CIF Med«, na paritetu CIF Med (Genova/Lavera) za razdoblje od 1. listopada prethodne godine do 30. travnja tekuće godine u USD/t.

Y6 – gustoća motornog benzina

pri čemu je

EMBl – energijski sadržaj motornog benzina po jedinici volumena propisan Pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/l,

EMBkg – energijski sadržaj motornog benzina po jedinici težine propisan pravilnikom o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva izražen u MJ/kg,

Kbe – koeficijent koji uzima u obzir iskorištenje kapaciteta za proizvodnju bioetanola, prema tablici u nastavku.

Godina

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Kbe

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Pri izračunu i primjeni jediničnog iznosa novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta

– prosječna srednja cijena bioetanola u USD/m3 i motornog benzina u USD/t: zaokruživanje na tri decimalna mjesta

– gustoća bioetanola i motornog benzina u kg/l: zaokruživanje na tri decimalna mjesta.

– iznos jediničnog poticaja za proizvodnju bioetanola u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta.

PRILOG 4.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN VISINE NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA

Visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva izražena u kn/l dizelskog goriva i motornog benzina izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je

NPB – visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva izražena u kn/l,

QBE – količina bioetanola za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa isplata poticaja za proizvodnu godinu za koju se izračunava iznos naknade, izražena u l,

OBE – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju bioetanola, izražen u kn/l,

QBD – količina biodizela za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa isplata poticaja za proizvodnu godinu za koju se izračunava iznos naknade, izražena u l,

OBD – jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela, izražen u kn/l,

CSP – opravdani troškovi rada Operatora tržišta, izraženi u kn,

CPO – opravdani troškovi rada pravne osobe iz članka 7. Stavka 1., izraženi u kn

QMB – količina motornog benzina za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa da će biti stavljena na tržište Republike Hrvatske u proizvodnoj godini za koju se izračunava iznos naknade, izražena u l,

QDG – količina dizelskog goriva za koju se Nacionalnim akcijskim planom predviđa da će biti stavljena na tržište Republike Hrvatske u proizvodnoj godini za koju se izračunava iznos naknade, izražena u l.

Pri izračunu i primjeni visine naknade za poticanje proizvodnje biogoriva koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta, pri čemu se stotinka zaokružuje na prvi veći broj

– prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke: zaokruživanje na šest decimalnih mjesta,

– jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biodizela i bioetanola u kn/l: zaokruživanje na dva decimalna mjesta,

– količina motornog benzina i dizelskog goriva u l: zaokruživanje na jedno decimalno mjesto,

– količina biodizela i bioetanola u l: zaokruživanje na jedno decimalno mjesto,

– opravdani troškovi rada Operatera tržišta, izraženi u kn: zaokruživanje na jedno decimalno mjesto.

PRILOG 5.


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA MI-NPB

Izvješće za |__|__| mjesec |__|__|__|__| godine – upisuje se mjesec i kalendarska godina na koj se odnosi Izvješće obveznika stavljanja biogoriva na tržište o uplaćenoj naknadi za poticanje proizvodnje biogoriva.

1. Podaci o obvezniku

1.1. Ime i prezime/naziv/tvrtka obveznika – upisuje se ime i prezime odnosno puni naziv tvrtke kako je upisana u registar Trgovačkog suda, obveznika stavljanja biogoriva na tržište.

1.2. Osobni identifikacijski broj (OIB) – upisuje se osobni identifikacijski broj.

1.3. Registarski broj u registru obveznika – upisuje se identifikacijski broj koji svakom obvezniku stavljanja biogoriva na tržište dodjeljuje Ministarstvo kod upisa u registar obveznika.

2. Podaci o količinama i vrstama naftnih goriva koje je obveznik stavio na tržište, obračunao i uplatio naknadu za poticanje proizvodnje biogoriva – upisuju se podaci o količinama (u litrama) pojedenih vrsta naftnih goriva koje je obveznik stavio na tržište u mjesecu na koji se Izvješće odnosi te podaci o uplaćenoj naknadi za poticanje proizvodnje biogoriva na račun Operatora tržišta.

Na kraju se obrasca upisuje mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka i odgovorne osobe obveznika, potpisi istih i pečat obveznika.