Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

NN 23/2011 (21.2.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTAR ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

486

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine«, br. 24/08 i 141/09) u članku 37. stavak 2. mijenja se glasi:

»Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u petogodišnjem razdoblju stručnim usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova od čega svake godine tog razdoblja mora ostvariti najmanje 10 bodova.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Najmanje 20 bodova ostvarenih u petogodišnjem razdoblju mora biti iz poznavanja tehničke regulative područja obuhvaćenog ispitnim programom stručnog ispita kojeg je obveznik stručnog usavršavanja položio.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »usavršavanja« dodaju se riječi: »ako nije drukčije propisano«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/1

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 3. veljače 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing. geod., v. r.