Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NN 24/2011 (23.2.2011.), Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

HRVATSKI SABOR

495

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE POMIDŽBE

Proglašavam Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/25

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 16. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra stjecanje financijskih sredstava te pružanje usluga ili davanje proizvoda bez naplate, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s ovim Zakonom.

II. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 2.

Političke stranke mogu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Prihode iz izvora utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, osim prihoda iz članarine i organiziranja stranačkih manifestacija, mogu stjecati i nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, odnosno nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima ovim Zakonom.

Financijska sredstva iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, politička stranka, odnosno nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina i nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom.

Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka za osobne potrebe.

Financiranje iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i zastupnika nacionalnih manjina osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.

Članak 4.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru, nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista i zastupnici nacionalnih manjina.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne regionalne samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista.

Članak 5.

Sredstva iz članka 3. ovoga Zakona raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih zastupnika, odnosno članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukoliko pojedinom zastupniku u Hrvatskom saboru (ili zastupnicima), odnosno članu (ili članovima) predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno nakon konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik, odnosno član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadao u času konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u času konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru izabran s nezavisne liste, odnosno nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, postane član političke stranke koja participira u Hrvatskom saboru, odnosno u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostaju tom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izabranom s nezavisne liste, te se na istog i nadalje primjenjuju sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nezavisne zastupnike, odnosno nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane s nezavisne liste.

Članak 6.

Za svakoga izabranog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a određenog u članku 5. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 7.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz državnog proračuna prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. Raspoređena sredstva doznačuju se na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika, odnosno zastupnika nacionalne manjine iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 3. ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima.

Nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.

Nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu ustrojiti ured za obavljanje administrativnih i stručnih poslova.

U odnosu na zaposlenike ureda iz stavka 4. ovoga članka nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, odnosno nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju prava i obveze poslodavaca.

Članak 8.

Nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani, dužni su u roku od 30 dana nakon isteka mandata, odnosno prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani, vratiti u državni proračun, odnosno u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te

– novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice (lokalne) i područne regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice (lokalne) i područne regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti, vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo financija prema tržišnoj vrijednosti te imovine u vrijeme povrata novčanog iznosa.

Nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije, mogu u roku iz stavka 1. ovoga članka donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu donirana, podliježu oporezivanju sukladno posebnim propisima.

Neizravne financijske potpore

Članak 9.

Za djelovanja koja su strogo povezana s političkom aktivnošću stranke, političke stranke nisu obveznici poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbama posebnih zakona, a mogu imati i pravo na porezne olakšice prema odredbama posebnog zakona.

Članarina i dobrovoljni prilozi (donacije)

Članak 10.

Članarinom se, u smislu ovoga Zakona, smatra redoviti novčani iznos što ga član političke stranke plaća na način i pod uvjetima utvrđenima statutom ili drugim aktom političke stranke.

Dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina, nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnoj listi i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku, odnosno na nezavisnog zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina ili nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na nezavisnu listu ili kandidata, i da ne podliježe naplati.

Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati, dužni su voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i izdavati potvrde o primitku članarina.

Način vođenja evidencija i izdavanja potvrda te obrazac evidencije i potvrde iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar financija pravilnikom.

Ograničenje iznosa donacije

Članak 11.

Fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, nezavisnim zastupnicima, zastupnicima nacionalnih manjina i nezavisnim članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnim listama i kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

Donacije u novcu uplaćuju se na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, odnosno nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno na poseban račun nositelja nezavisne liste i kandidata, iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Ukupan iznos donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina, odnosno nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnoj listi i kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupan iznos donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci te kandidatu na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, a ukupan iznos donacije pravne osobe nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina te nezavisnoj listi i kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i na izborima za članove u Europski parlament ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, dok nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnoj listi i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Iznose donacija koji prelaze iznose utvrđene u stavku 3. i 4. ovoga članka, političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, odnosno nezavisni članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su prijaviti Državnom uredu za reviziju, odnosno iznose donacija za financiranje izborne promidžbe Državnom izbornom povjerenstvu, te uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

III. FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe

Članak 12.

Političke stranke, kandidati i nezavisne liste mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava te iz donacija.

Političke stranke, nezavisne liste i kandidati dužni su javno objaviti iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

Političke stranke, kandidati i nezavisne liste iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Subjekti koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne promidžbe dužni su Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti cjenik usluga oglašavanja.

Financiranje iz vlastitih sredstava

Članak 13.

Kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske te kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba dužni su do roka propisanog za predaju kandidatura javno objaviti na svojim web-stranicama ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom tisku) okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju do završetka izborne promidžbe.

Financiranje iz donacija

– Poseban račun-

Članak 14.

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za kandidate koje predlažu političke stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, na izborima za članove u Europski parlament, na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uplaćuju se na poseban račun političke stranke, koji je politička stranka dužna otvoriti za financiranje troškova izborne promidžbe.

Donacije za financiranje troškova izborne promidžbe nezavisnih lista i kandidata uplaćuju se na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno kandidata iz stavka 3. ovoga članka.

Poseban račun iz stavka 2. ovoga članka dužni su otvoriti:

– kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,

– nositelji nezavisnih lista na izborima za članove u Europski parlament,

– kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača,

– nositelji nezavisnih lista na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina,

– nositelji nezavisnih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Političke stranke te kandidati i nositelji nezavisnih lista iz stavka 3. ovoga članka, odnosno osobe koje se imaju namjeru kandidirati, dužni su otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ukoliko održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

Donacije za financiranje izborne promidžbe mogu se prikupljati isključivo na račune iz stavka 1. i 2. ovoga članka, najkasnije do roka određenog za dostavu financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona.

U slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti ili nepravovaljanosti kandidature ili odustanka od podnesene kandidature, osobe koje su otvorile poseban račun dužne su neutrošene donacije uplaćene na poseban račun vratiti uplatiocima, razmjerno doniranom iznosu.

Poseban račun iz stavka 2. ovoga članka je žiroračun građana u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za financiranje izborne promidžbe, te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.) niti se sredstva prikupljenih donacija s tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne promidžbe.

Članak 15.

Sredstva za financiranje izborne promidžbe za kandidata za Predsjednika Republike Hrvatske te kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, koje osigurava politička stranka koja je predložila kandidata, politička stranka dužna je uplatiti na poseban račun kandidata iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Na iznos sredstava koja politička stranka uplaćuje na poseban račun kandidata u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ne odnosi se odredba o ograničenju iznosa donacije propisana u članku 11. ovoga Zakona.

Ograničenje troškova izborne promidžbe

Članak 16.

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za aktivnosti izborne promidžbe.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se koristiti za podmirenje osobnih troškova kandidata, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji i drugi troškovi koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom za dužnost na koju se kandidat kandidira.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja kandidati, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili ovlašteni lokalni dužnosnici, koriste u obavljanju svojih dužnosti.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe

Članak 17.

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu, odnosno kandidacijskoj listi ne smije prelaziti iznos veći od:

– 8.000.000,00 (osam milijuna) kuna na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske,

– 1.500.000,00 (jedan milijun i petsto tisuća) kuna u jednoj izbornoj jedinici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor,

– 1.500.000,00 (jedan milijun i petsto tisuća) kuna na izborima za članove za Europski parlament,

– 500.000,00 (petsto tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba,

– 400.000,00 (četiristo tisuća) kuna na izborima za župana, gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije,

– 250.000,00 (dvjesto pedeset tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 tisuća stanovnika,

– 100.000,00 (sto tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 tisuća stanovnika,

– 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika.

Iznosi propisani u stavku 1. podstavcima 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka za izbore čelnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnose se i na izbore za članove predstavničkih tijela tih jedinica.

Ukoliko je ukupan iznos primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veći od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, političke stranke, nosioci nezavisnih lista i kandidata dužni su ukupan iznos donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno doniranom iznosu.

IV. NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, ODNOSNO PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 18.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske imaju:

– kandidati koji na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske dobiju najmanje 10% važećih glasova birača,

– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za članove u Europski parlament dobiju najmanje 10% važećih glasova birača,

– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobiju više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice,

– kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskom saboru,

– kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5% stanovnika, koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskom saboru, a dobili su više od 15% važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15% iznosa naknade koja pripada zastupniku.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju:

– političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela,

– kandidati koji na izborima za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a naknada troškova iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) regionalne samouprave.

Članak 19.

Visinu naknade troškova iz članka 18. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora. Odluka Vlade objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuje se i na prijevremene izbore te na dopunske izbore.

Članak 20.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i nezavisnim listama isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja nezavisne liste, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor raspoređuju se političkim strankama, nezavisnim listama i kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim listama, razmjerno broju članova predstavničkog tijela koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno nezavisna lista.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske te za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe isplaćena na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno na poseban račun kandidata za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika, raspoređuju se između kandidata na neovisnoj listi, odnosno između kandidata za župana, gradonačelnika i općinskog načelnika i kandidate za njihove zamjenike sukladno njihovom sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, na jednake dijelove.

Članak 21.

Naknada iz članka 18. stavka 1. i 2. ovoga Zakona isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

V. ZABRANA FINANCIRANJA I POGODOVANJA

Članak 22.

Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata od strane:

– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba,

– državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– udruga radnika i poslodavaca,

– udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija,

– fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).

Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

Eventualne donacije uplaćene na račun političke stranke, nezavisnog zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelja nezavisne liste i kandidata iz nedopuštenih izvora prema stavku 1., 2. i 3. ovoga članka, politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat, dužni su odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju, odnosno Državnom izbornom povjerenstvu eventualne uplaćene donacije za financiranje izborne promidžbe, a uplaćena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, zabrana financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata (od strane stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba čija je osnovna djelatnost edukacija u razvoju i promicanju demokratskih načela), ne odnosi se na financiranje programa namijenjenih za edukaciju.

Članak 23.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati ne smiju raditi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svoga djelovanja.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisne liste i kandidati ne smiju obećavati političke ili kakve druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi bilo koje vrste fizičkim i pravnim osobama pri prikupljanju donacija za financiranje svojeg djelovanja.

VI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DONACIJAMA I TROŠKOVIMA IZBORNE PROMIDŽBE TE O DONACIJAMA POLITIČKIM STRANKAMA, NEZAVISNIM ZASTUPNICIMA, ZASTUPNICIMA NACIONALNIH MANJINA I NEZAVISNIM ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TIJEKOM GODINE

Članak 24.

Političke stranke te nositelji nezavisnih lista i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun, dužni su u rokovima utvrđenim stavkom 5. ovoga članka, nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.

Izvješća iz stavka 1. ovoga članka podnose se na obrascu koji propisuje ministar financija pravilnikom.

Izvješće o donacijama treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa), datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe treba sadržavati specificirane podatke o svrsi troška, nazivu i adresi primatelja, datumu isplate, te o isplaćenom iznosu, odnosno iznosu tržišne vrijednosti proizvoda ili usluga navedenom na računu koji ne podliježe naplati ako se radi o donacijama u obliku proizvoda ili usluga.

Izvješća iz stavka 1. ovoga članka političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana prije održavanja izbora (prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća).

Političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su izvješća iz stavka 5. ovoga članka javno objaviti na svojim web-stranicama ili putem dnevnog tiska (za lokalne izbore u lokalnom dnevnom tisku), najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka iz stavka 5. ovoga članka.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 6. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

Članak 25.

U slučaju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, izvješće kandidata o donacijama iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona treba sadržavati i podatke o donacijama koje je primila politička stranka, specificirane sukladno članku 24. stavku 3. ovoga Zakona.

Objavljivanje podataka o donacijama tijekom godine

Članak 26.

Izvješće o donacijama koje političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prime tijekom godine za potporu njihovoga političkog djelovanja, sa specificiranim podacima prema članku 24. stavku 3. ovoga Zakona, političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužni su redovito svakih šest mjeseci, za proteklo šestomjesečno razdoblje, javno objaviti na svojim web-stranicama, najkasnije u roku od 15 dana po isteku šestomjesečnog razdoblja.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

VII. NADZOR NAD FINANCIJSKIM POSLOVANJEM POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA, ZASTUPNIKA NACIONALNIH MANJINA, NEZAVISNIH ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, NEZAVISNIH LISTA I KANDIDATA TE REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Tijela nadležna za provedbu nadzora i revizije

Članak 27.

Državno izborno povjerenstvo u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.

Nadzor financiranja izborne promidžbe, Državno izborno povjerenstvo provodi od dana otvaranja posebnih računa za financiranje izborne promidžbe do završetka transakcija na tim računima.

Državni ured za reviziju provodi reviziju godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provodi i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Državni ured za reviziju provodi reviziju na temelju ovoga Zakona na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje rad Državnog ureda za reviziju i međunarodnim revizorskim standardima.

U provedbi nadzora, Državno izborno povjerenstvo može zatražiti potrebne informacije od Državnog ureda za reviziju.

Državno izborno povjerenstvo provodi nadzor putem drugih nadležnih tijela te može zatražiti potrebne podatke i poduzimanje potrebnih radnji od tih tijela. Nadležna tijela dužna su u zatraženom roku dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu sve podatke i nalaze, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Po zahtjevu Državnog izbornog povjerenstva, Ministarstvo financija provjerava financiranje aktivnosti vezanih uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja i financijskog poslovanja

Poslovne knjige

Članak 28.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužni su do završetka tekuće godine donijeti godišnji program rada i financijski plan za iduću kalendarsku godinu.

Nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su na početku mandata donijeti i program rada za mandatno razdoblje.

Članak 29.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su voditi poslovne knjige, na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaji

Članak 30.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj), političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

Uz godišnji financijski izvještaj iz stavka 2. ovoga članka, kao njegov sastavni dio, političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su priložiti:

– godišnji program rada i financijski plan iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona, a nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i program rada za mandatno razdoblje iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona,

– izvješće o donacijama primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime, odnosno naziv i adresa), datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

Izvješće o primljenim donacijama iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, koje prilažu političke stranke, treba sadržavati i specificirane podatke o donacijama koje je politička stranka uplatila stranačkim kandidatima na njihov poseban račun tijekom izborne promidžbe, te podatke o donacijama na račune subjekata koji su povezani izravno ili neizravno s političkom strankom ili su pod njezinom kontrolom.

Provedba revizije

Članak 31.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja i financijskog poslovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi se svake kalendarske godine za prethodnu godinu.

Reviziju financijskog poslovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija nisu obvezni sastavljati financijske izvještaje, Državni ured za reviziju nije obvezan provoditi, a može je provoditi sukladno svojem planu i programu rada.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 2. ovoga članka dužni su Državnom uredu za reviziju dostaviti svu traženu dokumentaciju na njegov zahtjev.

Izvješća o reviziji

Članak 32.

Izvješće o provedenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka koje prema odredbama ovoga Zakona imaju pravo financiranja iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Državni ured za reviziju dostavlja Hrvatskom saboru do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvješće o provedenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju se na web-stranici Državnog ureda za reviziju.

Nadzor financiranja izborne promidžbe

Poslovne knjige

Članak 33.

Nositelji nezavisnih lista i kandidati koji su dužni otvoriti poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužni su od dana otvaranja posebnog računa voditi Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda, primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela, u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Članak 34.

Političke stranke te nositelji nezavisnih lista i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su sastaviti i Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim prihodima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o izvršenim rashodima za financiranje izborne promidžbe, u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

Sastavni dio financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka je izvješće o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe.

U slučaju kad politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, Izvješće o primljenim donacijama kandidata iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati i podatke o dobrovoljnim prilozima koje je primila politička stranka za financiranje njegove promidžbe.

Obrazac financijskog izvještaja za financiranje izborne promidžbe propisuje ministar financija, pravilnikom.

Članak 35.

Uz financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su Državnom izbornom povjerenstvu, na njegov zahtjev, dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Provedba nadzora

Članak 36.

Tijekom trajanja izborne promidžbe, političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su voditi i dnevno ažurirati evidencije o svim primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe, te dostaviti tražene podatke Državnom izbornom povjerenstvu na njegov zahtjev i tijekom trajanja izborne promidžbe.

Članak 37.

Državno izborno povjerenstvo dužno je prilikom provođenja nadzora na temelju dokumentacije dostavljene od strane političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista i kandidata, putem nadležnih tijela i službi, provjeriti da li iznosi utrošenih sredstava odgovaraju primljenim iznosima navedenim u financijskim izvještajima i jesu li podaci navedeni u tim izvještajima točni.

Izvješće o nadzoru

Članak 38.

Izvješće Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi ovoga Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu, objavljuje se na web-stranici Državnog izbornog povjerenstva u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 1. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana.

Objavljivanje financijskih izvještaja

Članak 39.

Godišnji financijski izvještaji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 30. ovoga Zakona te financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista i kandidata iz članka 34. ovoga Zakona, javni su dokumenti.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su godišnje financijske izvještaje objaviti na svojim web-stranicama, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Političke stranke, nositelji nezavisnih lista i kandidati dužni su financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe, objaviti na svojim web-stranicama ili u dnevnom tisku (za lokalne izbore u lokalnom dnevnom tisku) u roku od 15 dana nakon isteka roka iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona.

Pod objavom na web-stranici iz stavka 2. i 3. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 90 dana.

VIII. ADMINISTRATIVNE SANKCIJE

Članak 40.

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, za kršenje odredbi ovoga Zakona koje se odnose na ograničenje troškova izborne promidžbe, objavljivanje podataka o donacijama i troškovima za izbornu promidžbu te financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe, političkoj stranci, nositelju nezavisne liste i kandidatu mogu se u upravnom postupku izreći sljedeće administrativne sankcije:

1) potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe,

2) djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe,

3) obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe.

Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste i kandidatu izreći će se administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju kada:

– sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe, odnosno suprotno članku 16. stavku 1. i 2. ovoga Zakona te koji koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, suprotno zabrani iz članka 16. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste i kandidatu izreći se će administrativna sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju kada:

– prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Zakona,

– ne vrate uplatiocima ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavku 3. ovoga Zakona.

Sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, sastoji se u smanjenju iznosa naknade troškova izborne promidžbe za onoliki iznos za koliki je prekoračen dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ukoliko je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći se će sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.

Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste i kandidatu izreći se će administrativna sankcija obustave isplate naknade troškova izborne promidžbe u slučaju kada:

– u propisanom roku i sadržaju ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno ne objave, sukladno članku 24. i 25. ovoga Zakona,

– ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno članku 34. ovoga Zakona,

– u propisanom roku javno ne objave financijske izvještaje, sukladno odredbi članka 39. stavka 3. ovoga Zakona.

Obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe u slučajevima iz stavka 5. ovoga članka traje do urednog ispunjenja obveze.

Odluku o potpunom, odnosno djelomičnom gubitku naknade troškova izborne promidžbe iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka te o obustavi isplate naknade troškova izborne promidžbe iz stavka 5. ovoga članka donosi Državno izborno povjerenstvo.

Protiv odluke Državnog izbornog povjerenstva o izricanju administrativne sankcije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Odluke Državnog izbornog povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 41.

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina i nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji ne dostave Državnom uredu za reviziju godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno članku 30. ovoga Zakona

Isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obustavlja se i političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina i nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji ne objave podatke o donacijama primljenima tijekom godine, sukladno članku 26. ovoga Zakona.

Obustava isplate iz stavka 1. ovoga članka traje do dostave godišnjeg financijskog izvještaja Državnom uredu za reviziju, a obustava isplate iz stavka 2. ovoga članka traje do objave podataka o donacijama.

Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, na prijedlog Državnog ureda za reviziju, donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog Državnog ureda za reviziju, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 42.

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina i nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji u propisanom roku javno ne objave godišnje financijske izvještaje, sukladno članku 39. stavku 2. ovoga Zakona, gube pravo na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o gubitku prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna za razdoblje od tri mjeseca, sukladno stavku 1. ovoga članka, na prijedlog Državnog ureda za reviziju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

Odluku o gubitku prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od tri mjeseca, sukladno stavku 1. ovoga članka, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 43.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji financijska sredstva koristi suprotno odredbi članka 2. stavka 4. i stavka 5. ovoga Zakona,

– nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji ne otvore poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, sukladno odredbi članka 7. stavka 3. ovoga Zakona,

– nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji nakon isteka mandata, ako nisu ponovno izabrani, ne vrate u propisanom roku neutrošena financijska sredstva, novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine ili imovinu sukladno članku 8. ovoga Zakona,

– politička stranka koja ne vodi evidenciju o primitku članarina i dobrovoljnih priloga i ne izdaje potvrde o njihovom primitku te nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat koji ne vodi evidenciju o primitku dobrovoljnih priloga i ne izdaje potvrde o njihovom primitku, sukladno odredbi članka 10. stavka 5. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji javno ne objavi iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona,

– kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske te kandidati za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba koji javno ne objave okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu, sukladno odredbi članka 13. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji ne otvori poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, ili ga ne otvori u propisanom roku, sukladno odredbi članka 14. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe, odnosno suprotno članku 16. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, te koji koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave suprotno zabrani iz članka 16. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat koji radi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe ili obećava političke ili druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi fizičkim i pravnim osobama pri prikupljanju donacija, sukladno odredbi članka 23. ovoga Zakona,

– politička stranka i kandidat koji u propisanom roku i sadržaju ne dostave nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno ne objave, sukladno članku 24. i 25. ovoga Zakona, te nositelj nezavisne liste koji u propisanom roku i sadržaju ne dostavi nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno ne objavi, sukladno odredbi članka 24. ovoga Zakona,

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina i nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji ne donesu program rada i financijski plan te koji ne vode poslovne knjige, sukladno odredbama članka 28. i 29. ovoga Zakona,

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina i nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji ne dostave Državnom uredu za reviziju godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno odredbi članka 30. ovoga Zakona,

– nositelj nezavisne liste i kandidat koji ne vodi poslovne knjige sukladno odredbi članka 33. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim prilozima i u propisanom roku, sukladno odredbi članka 34. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji ne vode i ne ažuriraju evidencije o primljenim donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ne dostave traženu dokumentaciju za zahtjev Državnog izbornog povjerenstva tijekom izborne promidžbe, sukladno odredbi članka 36. ovoga Zakona,

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat koji u propisanom roku javno ne objave financijske izvještaje, sukladno odredbi članka 39. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka politička stranka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 tisuća kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji počini politička stranka, novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje političke stranke te osoba odgovorna za financijsko poslovanje političke stranke.

Članak 44.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat koji iznose donacija koji prelaze visinu iznosa utvrđenu u članku 11. stavkom 3. i 4. ovoga Zakona, ne prijavi i ne uplati u državni proračun, sukladno članku 11. stavku 5. ovoga Zakona.

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji prekorači ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Zakona,

– politička stranka, nositelj nezavisne liste i kandidat koji ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe ne vrati uplatiocima, sukladno članku 17. stavku 3. ovoga Zakona,

– politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelji nezavisne liste i kandidat koji ne prijavi uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznači uplaćena sredstva u državni proračun, sukladno članku 22. stavku 4. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 1. i 4. ovoga članka politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 8% do 10% od ukupnog iznosa donacije koji fizička, odnosno pravna osoba smije donirati političkoj stranci, odnosno nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina, odnosno nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno nositelju nezavisne liste te kandidatu u kalendarskoj godini, prema odredbi članka 11. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka politička stranka, nezavisni zastupnik, zastupnik nacionalnih manjina, nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj nezavisne liste i kandidat kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 8% do 10% od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe iz članka 17. ovoga Zakona.

Članak 45.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se:

– fizička i pravna osoba koja ne izda račun za donacije u obliku proizvoda ili usluga, odnosno ako vrijednost darovanog proizvoda ili usluga, naznačena na računu, ne odgovara njihovoj tržišnoj vrijednosti, sukladno članku 10. stavku 3. ovoga Zakona,

– fizička i pravna osoba koja suprotno zabrani uplati donaciju političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, zastupniku nacionalnih manjina, nezavisnom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnoj listi ili kandidatu, sukladno članku 22. stavku 1. podstavku 6. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje pravne osobe.

Članak 46.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u proračunu ne osigura sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 47.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne doznačuje redovito, sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Zakona, te koja naknadu troškova izborne promidžbe ne isplati u propisanom roku, sukladno članku 21. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba odgovorna za financijsko poslovanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 48.

Novac koji politička stranka, nezavisna lista i nezavisni kandidat prikupi ili utroši na način suprotan odredbama ovoga Zakona, oduzima se i uplaćuje u državni proračun.

Članak 49.

Optužni prijedlog pred nadležnim sudom podnosi državni odvjetnik.

Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, u okviru svojeg djelokruga, dužni su o utvrđenim povredama ovoga Zakona obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te dostaviti cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan predmet.

X. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA

Članak 50.

Držano izborno povjerenstvo daje upute o primjeni odredaba ovoga Zakona u vezi financijskog izvještavanja o financiranju izborne promidžbe.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Pravilnik iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona ministar financija donijet će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (donacija) (»Narodne novine«, br. 26/07. i 148/09.).

Pravilnik iz članka 24. stavka 2. i članka 34. stavka 4. ovoga Zakona ministar financija donijet će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine«, br. 1/07.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 105/04.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 31., 32., 33., 35. i 36. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07. i 20/09.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 16. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 42/92., 71/97., 69/04. i 44/06.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 27., 28., 29., 30., 31. i 32. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine«, br. 109/07. i 125/08.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona, odredba članka 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/06. i 109/07.) prestaje se primjenjivati u odnosu na izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a nastavlja se primjenjivati u odnosu na izbore za vijeća nacionalnih manjina.

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/10-01/01

Zagreb, 11. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.