Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih dijela

NN 27/2011 (3.3.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih dijela

HRVATSKI SABOR

558

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. veljače 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/28

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 22. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Članak 1.

U Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (»Narodne novine«, br. 80/08.) članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za pokretanje postupka podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 2. riječi: »zbog zdravstvenih« zamjenjuju se riječima: »iz opravdanih«.

Članak 3.

U članku 32. stavku 2. riječi: »tri mjeseca od« zamjenjuju se riječima: »60 dana od dana«.

Članak 4.

U članku 34. stavku 3. riječi: »u roku od 8 dana od donošenja« zamjenjuju se riječima: »bez odgode«.

U stavku 4. riječi: »u roku od 8 dana« zamjenjuju se riječima: »bez odgode«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 702-01/11-01/01

Zagreb, 18. veljače 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.